CHP MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINI TAŞ OCAĞINDA KUTLADI

İşken­ce­de­re Va­di­sin­de Lo­jis­tik Liman dol­gu­sun­da kul­la­nıl­mak ama­cıy­la plan­la­nan Taş Oca­ğı­nın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­yen yöre hal­kı­na CHP Mil­let­ve­kil­le­ri­nin da­ya­nış­ma tep­ki­si devam edi­yor.

CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Av. Mah­mut Tanal 1 Mayıs İşçi Bay­ra­mı­nı İkiz­de­re Ta­şo­ca­ğın­da tepki di­re­ni­şi yapan köy­lü­ler­le bir­lik­te kut­la­dı.

Bugün İkiz­de­re’de ya­pıl­mak is­te­nen taş oca­ğı­na karşı di­re­nen, İkiz­de­re­li hem­şe­ri­mi­zin ya­nın­day­dık. Taş ocağı açıl­mak is­te­nen İkiz­de­re’de sa­ba­hın erken sa­at­le­rin­den iti­ba­ren jan­dar­ma mü­da­ha­le­si var. Orman için­de köşe kap­ma­ca oy­na­nı­yor. İnsan­lar ağaca çık­mış du­rum­da. AK Parti ik­ti­da­rın­da ba­rış­çıl yön­tem­ler­le do­ğa­sı­na, ha­va­sı­na, su­yu­na sahip çık­mak suç oldu. Bugün 1 Mayıs İşçi Bay­ra­mı köy­lü­le­ri­mi­zin di­re­ni­şin­de yan­la­rın­da bu­lu­na­rak tep­ki­mi­zi gös­ter­dik’ dedi. CHP Mil­let­ve­kil­le­rin­den Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­kil­le­ri Ali Öz­tunç, Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Ahmet Kaya, İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Kadın Kol­la­rı Genel Baş­kan yar­dım­cı­sı Necla Kaçan, Trab­zon İl Baş­ka­nı Ömer Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ne­ca­ti To­pa­loğ­lu, İl Yö­ne­ti­ci­le­ri İkiz­de­re’ li ta­şo­ca­ğı di­re­niş­çi­le­ri­nin ya­nın­da oldu.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU