Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim Li­der­li­ğin­de Baş­la­tı­lan ‘’81 İlde 81 Satış Ma­ğa­za­sı Pro­je­si’’ Kap­sa­mın­da 7. Çay Satış Ma­ğa­za­sı Va­tan­daş­la­rın Yoğun İlgisi İle An­ka­ra’da Hiz­me­te Baş­la­dı.

Genel Müdür Yusuf Ziya Alim li­der­li­ğin­de baş­la­tı­lan ‘’81 ilde 81 Satış Ma­ğa­za­sı Pro­je­si’’ kap­sa­mın­da her açı­lan yeni şube ile Çay­kur’un marka de­ğe­ri­ni bir üst se­vi­ye­ye ta­şı­yan Satış Ma­ğa­za­la­rı­nın 7.​si An­ka­ra’da çay tir­ya­ki­le­ri­nin yoğun il­gi­si ile hiz­me­te baş­la­dı.


Va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne açı­lan ma­ğa­za­nın resmi açı­lı­şı­nın iler­le­yen gün­ler­de Tarım ve Orman Ba­ka­nı Dr. Bekir Pak­de­mir­li’nin de ka­tı­lım­la­rı ile ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.
Çay­kur’un 81 ilde 81 satış ma­ğa­za­sı slo­ga­nı ile yola çık­tı­ğı, çay tir­ya­ki­le­ri­nin 90’dan fazla çeşit ürü­nün tek çatı al­tın­da bu­la­bi­le­ce­ği, Çay­kur’un mev­cut ve yeni çıkan ürün­le­ri­ni bir arada görüp kendi damak ta­dı­na ve büt­çe­si­ne uygun olan ürünü satın ala­bi­le­ce­ği güzel bir kon­sept sunan Çay Satış Ma­ğa­za­la­rı­nı birer birer hiz­me­te sun­ma­ya devam edi­yor.
Daha önce Rize/Mer­kez, Gi­re­sun/Ti­re­bo­lu, Art­vin/Ke­mal­pa­şa, Rize/Taş­lı­de­re, Er­zu­rum ve İstan­bul’da 6 ma­ğa­za­yı fa­ali­ye­te ge­çi­ren Çay­kur’un 7. ma­ğa­za­sı­nı An­ka­ra’nın Çan­ka­ya il­çe­sin­de Ra­ma­zan ayı içe­ri­sin­de hiz­me­te su­na­ca­ğı­nı du­yur­ulmuştu.
Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’in her fır­sat­ta dile ge­tir­di­ği ve ol­maz­sa ol­ma­zı­mız de­di­ği 81 ilde 81 satış ma­ğa­za­sı pro­je­si kap­sa­mın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de her ilde ma­ğa­za açmak için yer, mekan ve za­man­la­ma açı­sın­dan ince ele­nip sık do­ku­nu­la­rak tes­pit ve fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor.


Haber Merkezi