İKİZDERE BELEDİYE BAŞKANI HAKAN KARAGÖZ;

Taş Ocağı ko­nu­sun­da AK Parti Rize Mil­let­ve­kil­le­ri Ha­ya­ti Ya­zı­cı ve Osman Aşkın Bak’ın ka­tı­lı­mıy­la ya­pı­lan Bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı­na ’işin hül­le­si ya­pıl­dı ’diyen Be­le­di­ye Baş­ka­nı yöre in­sa­nı­nın gü­ve­ni kay­bol­du dedi.

İkiz­de­re Kül­tür Mer­ke­zi sa­lo­nun­da be­lir­le­nen isim­le­rin kont­rol edi­le­rek ka­tıl­dı­ğı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı dağ fare do­ğur­du de­ni­le­rek bek­len­ti­le­re cevap ve­re­me­di­ği be­lir­til­di.
Taş Oca­ğı­na tepki gös­te­ren in­san­la­rın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen gö­rüş­me­yi sos­yal med­ya­da yap­tı­ğı açık­la­may­la de­ğer­len­di­ren MHP li İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz, ‘İşin açık­ça­sı bir hülle ya­pıl­dı. Bu durum pro­je­nin de­va­mı­na yöre halkı ta­ra­fın­dan büyük bir gü­ven­siz­lik ya­rat­tı ve bil­gi­len­dir­me, sahip çı­kıl­ma nok­ta­sın­da çok ama çok geç ka­lın­dı Bunu Vali bey de, bakan bey de kabul etti. Yöre halkı ve der­nek­ler bu ko­nu­ya dahil oldu, dava açtı ve iptal oldu. Daha sonra Rize’de ya­pı­la­cak liman dol­gu­su­na ba­zalt mal­ze­me­yi böl­ge­de 30 ki­lo­met­re­lik hin­ter­lan­ta (çev­re­de) Ce­viz­lik kö­yün­de (İşken­ce va­di­si) alı­na­bi­le­ce­ği tes­pit edil­di. Bu­ra­lar va­tan­daş­la­rı­mı­zın yaşam alan­la­rı ve iki köyü doğ­ru­dan et­ki­le­yecek. Do­lay­lı ola­rak da 4 köy ve iki ma­hal­le direk et­ki­le­necek.
Or­ga­nik Çay ve Bal üre­ti­mi var
Bu­ra­lar­da yüz­ler­ce ton or­ga­nik çay ya­pı­lı­yor, 8-10 ton bal üre­ti­li­yor, köy­lü­nün İçme suyu bu­ra­dan ge­li­

yor. Ha­liy­le haklı ola­rak tepki gös­te­ril­di, daha sonra Va­li­miz, Ba­kan­la­rı­mız, Mil­let­ve­kil­le­ri­miz du­yar­lı­lık gös­ter­di, gelip halkı bil­gi­len­dir­di­ler. Bu top­lan­tı­lar sü­re­cin daha sağ­lık­lı ve bi­linç­li yü­rü­tül­me­si nok­ta­sın­da çok önem­liy­di. Bir nevi hal­kın ga­zı­nı al­dı­lar. Bu sü­reç­te bu grup­la­rın içine bazı fa­na­tik grup­lar girdi. Dev­le­ti­mi­zin ve böl­ge­mi­zin, bu li­ma­na ih­ti­ya­cı var. İkiz­de­re in­sa­nı ola­rak asla ya­tı­rı­ma karşı de­ği­liz. Ovit tü­ne­li­nin iş­le­vi­ni ar­tı­ra­cak bir pro­je­dir. O hat üze­rin­de­ki ya­pı­laş­ma­ya da katkı sağ­la­ya­cak. Biz, ya­pı­lan yan­lış­la­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak dile ge­tir­dik” dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU