1 MAYIS EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

Biz­ler, Tür­ki­ye’nin bütün emek­çi­le­ri, ka­dın­la­rı, er­kek­le­ri, genç­le­ri, emek­li­le­ri, yaş­lı­la­rı, en­gel­li­le­ri, iş­siz­le­ri, yok­sul­la­rı, mes­lek sa­hip­le­ri ola­rak; tüm dünya emek­çi­le­riy­le bir­lik­te bugün yine 1 Mayıs’ta bir­lik­te­yiz.

HAK-İŞ ola­rak, 1 Mayıs ru­hu­nu en güçlü şe­kil­de yan­sıt­mak için, ek­ran­lar­da, di­ji­tal plat­form­lar­da, il­ler­de ve her yer­de­yiz.
1 yılı aşkın sü­re­dir devam eden sal­gın ne­de­niy­le emek­çi kar­deş­le­ri­miz­le omuz omuza alan­lar­da ola­ma­sak da, 1 Mayıs Emek ve Da­ya­nış­ma Gü­nün­de;
– Emek­çi­le­rin hakkı için,
– Sağ­lık, huzur ve re­fa­hı için,
– İş gü­ven­ce­si için,
– So­run­la­rın çö­zü­mü için ta­lep­le­ri­mi­zi tüm di­ji­tal plat­form­lar­da su­nu­yo­ruz.
HAK-İŞ ola­rak, ül­ke­mi­zin bu sal­gı­nı en kısa za­man­da at­lat­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, Ra­ma­zan ayı­nın mil­le­ti­miz ve tüm İslam âlemi için ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.
HAK-İŞ ola­rak, bu 1 Mayıs’ta;
– Ör­güt­len­me­nin önün­de­ki en­gel­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı­nı, sen­di­kal ör­güt­lü­lü­ğün teş­vik edil­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
– Başta KİT’ler olmak üzere, tüm kamu ku­ru­luş­la­rın­da­ki şir­ket­ler­de ça­lı­şan ta­şe­ron iş­çi­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­si­ni talep edi­yo­ruz.
– Ada­le­ti, re­fa­hı ve gü­ven­ce­yi sağ­la­yan Kamu TİS is­ti­yo­ruz.
– Üc­ret­ler­de­ki vergi di­lim­le­ri­nin yüzde 20’de sa­bit­len­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
– Her­kes için dü­zen­li as­ga­ri gelir yar­dı­mı sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
– Mev­sim­lik ve ge­çi­ci iş­çi­le­rin so­run­la­rı­nın tam çö­zü­mü­nü is­ti­yo­ruz.
– CO­VID-19 sal­gı­nı­nın tüm iş­çi­ler için mes­lek has­ta­lı­ğı sa­yıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
– Tüm emek­çi­le­ri­miz için daha fazla iş ve gelir gü­ven­ce­si is­ti­yo­ruz.
– İşyer­le­rin­de iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ted­bir­le­ri­nin daha fazla yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Biz­ler bugün, Emek ve Da­ya­nış­ma Gü­nün­de;
Güçlü ve Güzel Ya­rın­lar için,
Güçlü ge­lecek için,
Sağ­lı­ğı­mız için,
İşimiz, ek­me­ği­miz ve tüm emek­çi­le­ri­miz için ta­lep­le­ri­mi­zi yine yük­sek sesle hay­kır­mak için mey­dan­lar­da­yız.
Sal­gın­la mü­ca­de­le sü­re­cin­de iş ba­şın­da ce­sur­ca ve öz­ve­ri ile ça­lı­şan, tüm sek­tör­ler­de­ki emek­çi kar­deş­le­ri­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ve HAK-İŞ teş­ki­lat men­sup­la­rı­mı­za gö­nül­den te­şek­kür etmek için bu­ra­da­yız.
Emek­çi kar­deş­le­ri­mi­ze “Hak­kın HAK-İŞ’e ema­net” demek için bu­ra­da­yız.
Tüm emek­çi­le­ri­mi­zi, er­dem­li ve şef­faf sen­di­ka­cı­lık için, dünya sen­di­kal ha­re­ke­ti ile da­ya­nış­ma için, de­mok­ra­si ve sos­yal ada­let için HAK-İŞ’le bir­lik­te mü­ca­de­le­ye davet edi­yo­ruz.
Biz­ler;
– Daha Fazla Da­ya­nış­ma,
– Daha Çok Önlem,
– Daha Çok İş Gü­ven­li­ği,
– Ör­güt­lü Top­lum ve Daha Güçlü Tür­ki­ye için 1 Mayıs’ta yine mey­dan­lar­da, ek­ran­lar­da ve her yer­de­yiz.
Tüm emek­çi­le­ri­miz­le bir­lik­te üret­me­ye, bü­yü­me­ye ve güç­len­me­ye devam ede­ce­ğiz.
HAK-İŞ ola­rak; 1 Mayıs’ta ül­ke­mi­zin, böl­ge­mi­zin ve kü­re­mi­zin bütün emek­çi­le­ri, mağ­dur­la­rı, maz­lum­la­rı ile kü­re­sel sal­gı­na karşı tüm in­san­lık adına da­ya­nış­ma­mı­zı yi­ne­le­mek için bu­ra­da­yız.
Bi­li­yo­ruz ki Dün­ya­mız bir, Ga­ye­miz bir.
HAK-İŞ ola­rak, sal­gın sü­re­cin­de ITUC, ETUC, ILO, ITUC-AP ve TUAC ile bir­lik­te iş­bir­li­ği ve da­ya­nış­ma için­de ol­ma­yı önem­si­yo­ruz.
Ül­ke­mi­zin bu­gü­nü ve ge­le­ce­ği için, ül­ke­mi­zin bü­tün­lü­ğü, in­san­la­rı­mı­zın bir­lik, be­ra­ber­lik ve kar­deş­li­ği için, talep, tek­lif ve bek­len­ti­le­ri­mi­zin kar­şı­lan­ma­sı için mey­dan­lar­da­yız ve ek­ran­lar­da­yız.
HAK-İŞ ola­rak As­ga­ri Üc­re­tin insan onu­ru­na ya­kı­şır ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Kayıt dışı is­tih­da­mın ön­len­me­si­ni, is­tih­da­mın ar­tı­rıl­ma­sı­nı ve yok­sul­lu­ğun ön­len­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Sen­di­kal ör­güt­len­me­nin teş­vik edil­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
İşyer­le­rin­de iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ön­lem­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Biz ça­lı­şan­lar, emek­çi­ler ola­rak; milli ge­lir­den, eko­no­mik bü­yü­me­den ve refah ar­tı­şın­dan hak et­ti­ği­miz payı is­ti­yo­ruz.
İnsanı mer­ke­ze alan, daha adil ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir dünya ve Tür­ki­ye is­ti­yo­ruz.
Emek­li ay­lı­ğı alt sı­nı­rı­nın as­ga­ri ücret dü­ze­yi­ne yük­sel­til­me­si­ni talep edi­yo­ruz.
Ça­lı­şan­la­ra yö­ne­lik her türlü şid­det ve mob­bin­gin ön­len­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Çocuk is­tis­ma­rı­nın ön­len­me­si­ni, ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­tin son bul­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
İstih­dam­da kadın, genç ve en­gel­li bi­rey­le­re daha çok yer ve­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Çocuk iş­çi­li­ği­nin her tü­rüy­le mü­ca­de­le edil­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
An­ne­lik hak­kı­nın ko­run­ma­sı­nı, kreş ih­ti­ya­cı­nın ve bakım hiz­met­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Genç­le­rin eği­tim, staj ve işe giriş im­kân­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
En­gel­li bi­rey­le­rin sos­yal ha­ya­ta ka­tı­lı­mı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Hangi ül­ke­den olur­sa olsun ül­ke­mi­ze sı­ğı­nan mül­te­ci ve göç­men kar­deş­le­ri­miz için, en­teg­re edi­le­bi­lir, sür­dü­rü­le­bi­lir, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı uyum po­li­ti­ka­la­rı­nın ve iş­bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Çevre dostu bir dünya is­ti­yo­ruz.
Biz 83 Mil­yon va­tan­da­şı­mız ve 4 mil­yon göç­men kar­de­şi­miz ile bir­lik­te Tür­ki­ye’yiz di­yo­ruz.
He­pi­mi­zin temel hak­lar­dan, eşit şart­lar­da ve eşit so­rum­lu­luk­la ya­rar­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Dün­ya­nın dört bir ya­nın­da maz­lum­la­rın uğ­ra­dı­ğı zul­mün son bul­ma­sı­nı, tüm dün­ya­da barış, öz­gür­lük, ada­let, de­mok­ra­si­nin tesis edil­me­si­ni ve insan hak­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Bi­li­yo­ruz ki; Ül­ke­mi­zin ya­şa­dı­ğı bu zor gün­le­ri, ön­lem­le­re uya­rak, sab­re­de­rek, da­ya­nış­ma ve el bir­li­ğiy­le at­la­ta­ca­ğız.
Re­fa­hın, kar­deş­li­ğin, hu­zu­run ve hoş­gö­rü­nün ar­ta­rak hâkim ol­du­ğu bir Tür­ki­ye’nin kı­van­cı­nı ya­şı­yo­ruz.
Ül­ke­mi­ze, in­san­la­rı­mı­za ve emek­çi­le­ri­mi­ze gü­ve­ni­yo­ruz. Ül­ke­mi­zin po­tan­si­ye­li­ne, gü­cü­ne ve ge­le­ce­ği­ne yü­rek­ten ina­nı­yo­ruz.
Ge­le­ce­ği­miz ve eme­ği­miz için umut­lu­yuz.
HAK-İŞ Kon­fe­de­ras­yo­nu ola­rak sen­di­ka­sız ve ör­güt­süz bütün ça­lı­şan­la­ra ‘Ör­güt­lü ol, Sen­di­ka­lı ol, HAK-İŞ’li ol’ di­yo­ruz.
HAK-İŞ ola­rak ya­pa­cak daha çok işi­miz ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz.
Emek­çi­le­ri­miz­le omuz omuza, mü­ca­de­le et­me­ye, güç­len­me­ye ve bü­yü­me­ye devam ede­ce­ğiz.
Ko­ro­na­vi­rü­se Karşı; Aile­miz, Sev­dik­le­ri­miz, Sal­gın ile mü­ca­de­le eden emek­çi­le­ri­miz için, Ül­ke­miz için, Ted­bir­le­ri­mi­zi ala­lım, Hep Bir­lik­te Sağ­lık­lı Ka­la­lım.
Güzel gün­ler yakın, yine tüm he­ye­ca­nı­mız­la mey­dan­lar­da bu­lu­şa­ca­ğız.
Emek­çi­ler yine co­şa­cak, güzel gün­ler ge­lecek.
HAK-İŞ OLA­RAK BUGÜN;
EMEK, BARIŞ, ÖZ­GÜR­LÜK, ADA­LET ve DE­MOK­RASİ İÇİN HAY­KI­RI­YO­RUZ.
1 MAYIS EMEK ve DA­YA­NIŞ­MA GÜNÜ TÜRKİYE’DE ve DÜN­YA­DA TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN.


Haber: Hasan KA­LEN­DER