Monthly Archives: Mayıs 2021

“ASLA YATIRIMA KARŞI DEĞİLİZ”

İKİZDERE BELEDİYE BAŞKANI HAKAN KARAGÖZ;

Taş Ocağı ko­nu­sun­da AK Parti Rize Mil­let­ve­kil­le­ri Ha­ya­ti Ya­zı­cı ve Osman Aşkın Bak’ın ka­tı­lı­mıy­la ya­pı­lan Bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı­na ’işin hül­le­si ya­pıl­dı ’diyen Be­le­di­ye Baş­ka­nı yöre in­sa­nı­nın gü­ve­ni kay­bol­du dedi.

İkiz­de­re Kül­tür Mer­ke­zi sa­lo­nun­da be­lir­le­nen isim­le­rin kont­rol edi­le­rek ka­tıl­dı­ğı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı dağ fare do­ğur­du de­ni­le­rek bek­len­ti­le­re cevap ve­re­me­di­ği be­lir­til­di.
Taş Oca­ğı­na tepki gös­te­ren in­san­la­rın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen gö­rüş­me­yi sos­yal med­ya­da yap­tı­ğı açık­la­may­la de­ğer­len­di­ren MHP li İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz, ‘İşin açık­ça­sı bir hülle ya­pıl­dı. Bu durum pro­je­nin de­va­mı­na yöre halkı ta­ra­fın­dan büyük bir gü­ven­siz­lik ya­rat­tı ve bil­gi­len­dir­me, sahip çı­kıl­ma nok­ta­sın­da çok ama çok geç ka­lın­dı Bunu Vali bey de, bakan bey de kabul etti. Yöre halkı ve der­nek­ler bu ko­nu­ya dahil oldu, dava açtı ve iptal oldu. Daha sonra Rize’de ya­pı­la­cak liman dol­gu­su­na ba­zalt mal­ze­me­yi böl­ge­de 30 ki­lo­met­re­lik hin­ter­lan­ta (çev­re­de) Ce­viz­lik kö­yün­de (İşken­ce va­di­si) alı­na­bi­le­ce­ği tes­pit edil­di. Bu­ra­lar va­tan­daş­la­rı­mı­zın yaşam alan­la­rı ve iki köyü doğ­ru­dan et­ki­le­yecek. Do­lay­lı ola­rak da 4 köy ve iki ma­hal­le direk et­ki­le­necek.
Or­ga­nik Çay ve Bal üre­ti­mi var
Bu­ra­lar­da yüz­ler­ce ton or­ga­nik çay ya­pı­lı­yor, 8-10 ton bal üre­ti­li­yor, köy­lü­nün İçme suyu bu­ra­dan ge­li­

yor. Ha­liy­le haklı ola­rak tepki gös­te­ril­di, daha sonra Va­li­miz, Ba­kan­la­rı­mız, Mil­let­ve­kil­le­ri­miz du­yar­lı­lık gös­ter­di, gelip halkı bil­gi­len­dir­di­ler. Bu top­lan­tı­lar sü­re­cin daha sağ­lık­lı ve bi­linç­li yü­rü­tül­me­si nok­ta­sın­da çok önem­liy­di. Bir nevi hal­kın ga­zı­nı al­dı­lar. Bu sü­reç­te bu grup­la­rın içine bazı fa­na­tik grup­lar girdi. Dev­le­ti­mi­zin ve böl­ge­mi­zin, bu li­ma­na ih­ti­ya­cı var. İkiz­de­re in­sa­nı ola­rak asla ya­tı­rı­ma karşı de­ği­liz. Ovit tü­ne­li­nin iş­le­vi­ni ar­tı­ra­cak bir pro­je­dir. O hat üze­rin­de­ki ya­pı­laş­ma­ya da katkı sağ­la­ya­cak. Biz, ya­pı­lan yan­lış­la­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak dile ge­tir­dik” dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

CHP MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINI TAŞ OCAĞINDA KUTLADI

İşken­ce­de­re Va­di­sin­de Lo­jis­tik Liman dol­gu­sun­da kul­la­nıl­mak ama­cıy­la plan­la­nan Taş Oca­ğı­nın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­yen yöre hal­kı­na CHP Mil­let­ve­kil­le­ri­nin da­ya­nış­ma tep­ki­si devam edi­yor.

CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Av. Mah­mut Tanal 1 Mayıs İşçi Bay­ra­mı­nı İkiz­de­re Ta­şo­ca­ğın­da tepki di­re­ni­şi yapan köy­lü­ler­le bir­lik­te kut­la­dı.

Bugün İkiz­de­re’de ya­pıl­mak is­te­nen taş oca­ğı­na karşı di­re­nen, İkiz­de­re­li hem­şe­ri­mi­zin ya­nın­day­dık. Taş ocağı açıl­mak is­te­nen İkiz­de­re’de sa­ba­hın erken sa­at­le­rin­den iti­ba­ren jan­dar­ma mü­da­ha­le­si var. Orman için­de köşe kap­ma­ca oy­na­nı­yor. İnsan­lar ağaca çık­mış du­rum­da. AK Parti ik­ti­da­rın­da ba­rış­çıl yön­tem­ler­le do­ğa­sı­na, ha­va­sı­na, su­yu­na sahip çık­mak suç oldu. Bugün 1 Mayıs İşçi Bay­ra­mı köy­lü­le­ri­mi­zin di­re­ni­şin­de yan­la­rın­da bu­lu­na­rak tep­ki­mi­zi gös­ter­dik’ dedi. CHP Mil­let­ve­kil­le­rin­den Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­kil­le­ri Ali Öz­tunç, Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Ahmet Kaya, İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Kadın Kol­la­rı Genel Baş­kan yar­dım­cı­sı Necla Kaçan, Trab­zon İl Baş­ka­nı Ömer Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ne­ca­ti To­pa­loğ­lu, İl Yö­ne­ti­ci­le­ri İkiz­de­re’ li ta­şo­ca­ğı di­re­niş­çi­le­ri­nin ya­nın­da oldu.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İKİZDEREDE KORUYANDA RİZELİ YIKANDA RİZELİ

İkiz­de­re Va­di­si, dün­ya­da 200 ko­run­ma­sı ge­re­ken doğal Va­di­den bir ta­ne­si. Ka­ra­de­niz’e akan, böl­ge­de­ki ta­bi­ata hayat veren bu va­di­nin kıl­cal da­mar­lar­dan bi­ri­si­de İşken­ce­de­re­si.
İşte bu cen­net va­di­de bir haf­ta­dır iş ma­ki­ne­le­ri köy­lü­nün kes­me­ye kı­ya­ma­dı­ğı ağaç­la­rı ko­par­ma­ya kır­ma­ya baş­la­dı. Ya­zı­mın baş­lı­ğı­na koy­du­ğum, ka­mu­oyun­da dil­len­di­ri­len ’ko­ru­yan­da Ri­ze­li, yı­kan­da Ri­ze­li ’sözü ko­nu­ya cuk diye otur­du.
Ri­ze­li, ünlü çev­re­ci, De­re­le­rin Kar­deş­li­ği Plat­for­mu’ndan, Avu­kat Remzi Kaz­maz bo­şu­na ko­nuş­maz, Kaz­maz çok id­di­alı “Cen­giz’in milli parkı taş ocağı yapma gi­ri­şi­mi hu­kuk­suz­dur” diyor. Liman ya­pı­mı için taş oca­ğı­na ih­ti­yaç var. Liman böl­ge­si­ne 5 km, 10 km me­sa­fe­de ruh­sat­lı Taş ocak­la­rı du­rur­ken şir­ke­tin 35 km me­sa­fe­de­ki İşken­ce­de­re Va­di­si’nden neden taş ta­şı­ya­ca­ğı merak ko­nu­su. Remzi Kaz­maz, “Pis ko­ku­lar var” di­yor­sa bo­şu­na de­ğil­dir.
İddi­ala­ra göre Ja­pon­ya’dan kredi bu­lun­muş. Bu kre­di­nin önem­li kısmı taş çı­kar­ma ve nak­li­ye işin­de har­ca­na­cak. Nak­li­ye­yi yapan ta­şe­ron şir­ke­tin de eski AK Parti’li bir mil­let­ve­ki­li ol­du­ğu­nu söy­lü­yor Avu­kat Kaz­maz. İkiz­de­re­li ünlü ses sa­nat­çı­sı Tar­kan, Ri­ze­li çev­re­ci Remzi Kaz­maz ve köy­lü­ler, or­man­da, kı­yı­da, koyda rant pe­şin­de koşan bu Ri­ze­li­ye karşı di­re­ni­yor.
Tar­kan’ın şu söz­le­ri çok şey an­la­tı­yor “Güzel mem­le­ke­ti­mi­ze bu kat­li­am­la­rı reva gö­ren­ler… bi durun artık, yeter ’“Ya­nı­nız­da­yım”. İkiz­de­re köy­lü­le­ri di­re­niş­le­rin­de yal­nız değil. İkti­dar hariç bir­çok si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri­ni her gün orada gör­mek müm­kün. Köy­lü­ler gün­ler­dir yeşil bitki ör­tü­sü bo­zul­ma­sın or­ma­nı­mız harap ol­ma­sın diye di­re­ni­yor.
Jan­dar­ma gü­ven­li­ği sağ­la­mak için gün­ler­dir köylü ile iş ma­ki­ne­si ara­sın­da yeşil hat gibi ko­ru­ma du­va­rı örmüş. ba­zen­de bi­ber­ga­zı ik­ra­mın­da bu­lun­muş. Tek te­sel­li­miz si­lah­la bu­gü­ne kadar işlem ya­pıl­ma­ma­sı,
İnşa­atı yapan şir­ket Meh­met Cen­giz’e ait. Remzi Kaz­maz’ın söy­le­di­ği gibi ’Hani, et­ti­ği küfür ile “unu­tul­maz­lar” ara­sı­na giren, Meh­met Cen­giz’in do­zer­le­ri­ni yığ­dı­ğı or­ma­nın bi­ti­şi­ğin­de kendi il­çe­si Kal­kan­de­re var. Yok, ede­ce­ği do­ğa­nın ku­ca­ğın­da doğ­muş. Son asrın en ay­rı­ca­lık­lı mü­te­ah­hi­di olup ününe ün kat­mış’. İkiz­de­re Va­di­sin­den taş ala­ca­ğız diye doğa kat­li­amı ya­şan­dı­ğı bir ger­çek. Bu ger­çe­ği gör­mez­den gelen AK Parti hü­kü­me­ti yöre in­sa­nı­nın tep­ki­si­ni çe­ki­yor. Bu­gü­ne kadar Dev­le­tin Va­tan­daş­tan ko­ru­du­ğu or­man­la­rı ne acı­dır ki şimdi Va­tan­daş Dev­le­tin ko­ru­ma­sın­da­ki Cen­giz hol­din­gin iş ma­ki­ne­le­rin­den ko­ru­ma­ya ça­lı­şı­yor.

Rize’de Kırsal Alan Yapılaşması Kapsamında Yöre Mimarisine Uygun Evler Yapılacak

Rize Va­li­si Kemal Çeber, “Kır­sal Alan Ya­pı­laş­ma­sı” ça­lış­ma­sı ile kır­sal alan­da ev yap­mak is­te­yen­ler için 7 tip proje be­lir­len­di­ği­ni, va­tan­daş­la­ra üc­ret­siz proje hiz­me­ti su­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, İsmail Kah­ra­man kül­tür Mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen prog­ram­da, kır­sal ya­pı­laş­may­la il­gi­li be­lir­le­nen 7 tip pro­je­nin ta­nı­tı­mı­nı yaptı.
Çeber, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, kent­sel dö­nü­şü­mün önemi kadar kır­sal dö­nü­şü­mün­de önem­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Kır­sal dö­nü­şü­mün ilk önce mi­ma­ri yapı ile ola­bi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Çeber, sanat ta­rih­çi­le­ri, mimar ve mü­hen­dis­ler­le bir yıl­lık ça­lış­ma­nın so­nu­cu pro­je­nin or­ta­ya çık­tı­ğı­nı kay­det­ti.
Afet Risk Azalt­ma Planı’nın çı­ka­rıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Çeber, bütün kamu ku­rum­la­rı­nın bu plana göre ha­re­ket ede­ce­ği­ni, ya­pı­laş­ma­nın da bu çer­çe­ve­de hem gü­ven­li hem de yöre mi­ma­ri­si­ne uygun ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.
Coğ­ra­fi se­bep­ler­den do­la­yı afet­ler­de en çok mağ­du­ri­yet ya­şa­yan ilin Rize ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Çeber, şu de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du:
“Afet­le­re karşı va­tan­daş­la­rı­mı­zı en üst se­vi­ye­de ko­ru­ya­bil­mek hem de he­pi­mi­zin im­ren­di­ği bu coğ­raf­ya­sı ve do­ğa­sı kadar güzel olan Ka­ra­de­niz mi­ma­ri­si­ni, Rize mi­ma­ri­si­ni ya­şa­ta­bil­mek için pro­je­yi baş­lat­tık. Kır­sal tip ya­pı­laş­ma pro­je­le­ri için ça­lı­şıl­dı. Yedi tip pro­je­nin bütün de­tay­la­rı ha­zır­lan­mış. Bu proje ile hem coğ­raf­ya­mız­da­ki kır­sal alan­da­ki izin­li yapı sa­yı­sı­nı ar­tır­mak is­ti­yo­ruz. Afet­le­re karşı en sağ­lık­lı bi­çim­de in­san­la­rı­mı­zı ya­şat­mak ve de­re­le­rin için­den ev top­la­ma­mak is­ti­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mız açı­sın­dan proje ma­li­yet­le­ri­ni en aza in­dir­mek izin alma sü­re­le­ri­ni en kısa hale ge­tir­mek is­ti­yo­ruz.”
Pro­je­le­rin Özel İdare ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı için izin sü­re­ci­nin ya­şan­ma­dı­ğı­nı ak­ta­ran Çeber, “Kısa sü­re­de in­şa­ata baş­la­na­bi­li­yor. Yö­re­sel mi­ma­ri­yi ya­şa­tı­yo­ruz. Yö­re­sel cephe ta­sa­rım­la­rı­nı uy­gu­lu­yo­ruz ve süreç di­na­mik bir süreç. Gelen eleş­ti­ri ve des­tek­ler­le yeni proje ek­le­ye­bi­le­ce­ğiz. Ta­ma­men yöre mi­ma­ri­si­ne uygun ta­sar­lan­dı.” diye ko­nuş­tu.
Pro­je­yi uy­gu­la­yan ilk yüz ki­şi­nin zemin etüt ma­li­ye­ti­nin de kar­şı­la­na­ca­ğı­nı ifade eden Çeber, “Her il­çe­de ve köyde belli sa­yı­yı aş­ma­yan, pro­je­yi alan­la­ra eşit ya­yı­la­cak şe­kil­de zemin etüt ma­li­ye­ti­ni kar­şı­la­ya­ca­ğız. Bu pro­je­yi uy­gu­la­mak is­te­yen va­tan­daş çok sağ­lık­lı bir yapı ka­za­na­cak, kısa bir bü­rok­ra­si ya­şa­ya­cak, baş­tan 50-70 bin lira ara­sın­da ma­li­yet­siz in­şa­atı­na gi­riş­miş ola­cak.” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Haber Merkezi

Rize’de Aile Sağlığı Merkezleri hizmete devam edecek

Rize’de tam ka­pan­ma dö­ne­min­de Aile Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­ri­nin de hiz­me­te devam ede­ce­ği bil­di­ril­di.

Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “İlimiz ge­ne­lin­de için­de bu­lun­du­ğu­muz tam ka­pan­ma dö­ne­min­de Aile Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­ri­miz de hiz­met ver­me­ye devam et­mek­te­dir. Bu mer­kez­le­ri­miz­de sa­de­ce 2. doz Si­no­vac (Çin) aşısı ran­de­vu ile ya­pı­la­bil­di­ği gibi nor­mal hasta mu­aye­ne­le­ri, gebe ve bebek iz­lem­le­ri, çocuk aşı­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı aynı şe­kil­de devam et­mek­te­dir. Fakat ka­pan­ma sü­re­cin­de ol­du­ğu­muz için hal­kı­mı­zın aile he­ki­mi­ne gelip gi­der­ken sorun ya­şa­ma­ma­sı ve kol­luk kuv­vet­le­rin­ce so­rul­du­ğun­da gös­te­ri­le­bil­me­si için has­ta­ne­le­ri­miz­de ol­du­ğu gibi aile he­kim­le­ri­mi­ze de Mer­ke­zi Has­ta­ne Ran­de­vu Sis­te­mi (MHRS) veya 182 nu­ma­ra­lı hat üze­rin­den ran­de­vu almak in­san­la­rı­mı­za büyük ko­lay­lık sağ­la­ya­cak­tır. Bu ted­bir asla va­tan­da­şı­mı­zın aile he­ki­mi­ne ulaş­ma­sı­nı kı­sıt­la­mak için değil, sağ­lık hiz­me­ti al­ma­ya ça­lı­şır­ken cezai durum ile kar­şı­la­ma­ma­la­rı için ön­gö­rül­müş­tür. Böy­le­ce zorlu sü­reç­te gö­re­vi­ni can­si­pe­ra­ne yapan kol­luk kuv­vet­le­ri­mi­ze de yar­dım­cı olmuş ola­ca­ğız.” de­nil­di.-Ran­de­vu alan­la­rın 112 çağrı mer­ke­zin­den yar­dım talep et­me­si­Ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Bi­lin­di­ği üzere tüm has­ta­ne­le­ri­miz­de po­lik­li­nik hiz­me­ti ran­de­vu sis­te­mi ile yü­rü­tül­mek­te­dir. Bu se­bep­le MHRS ve 182 nu­ma­ra­lı hat üze­rin­den her­han­gi bir has­ta­ne­mi­ze ran­de­vu almış ki­şi­nin bir daha 112 acil yar­dım hat­tı­nı ara­ya­rak izin al­ma­sı­na gerek yok­tur. Almış ol­du­ğu ran­de­vu­yu te­le­fon ek­ra­nın­dan kol­luk kuv­vet­le­ri­ne ibraz et­me­si ye­ter­li ola­cak­tır. Aksi tak­dir­de bu durum zaten yoğun bir mesai yü­rü­ten 112 acil çağrı mer­ke­zi­mi­zin iş yü­kü­nün ge­rek­siz yere art­ma­sı­na sebep ol­mak­ta­dır.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Haber Merkezi

Hangi aşı daha etkili? Hangi yaş grubu hangi aşıyı olmalı?

“Bi­oN­Tech aşısı mRNA aşısı idi. Si­no­vac aşısı da inak­tif aşı. Yani 3 aşı da fark­lı tek­no­lo­ji ile ha­zır­lan­mış aşı­lar. Ama 3 aşı da son de­re­ce et­ki­li ve gü­ve­ni­lir aşı­lar. Hangi aşı olur­sa olsun sı­ra­sı gelen va­tan­da­şın mut­la­ka hiç vakit kay­bet­me­den aşı­sı­nı yap­tır­ma­sı ge­re­kir. Aşı gü­ven­li­ği ile il­gi­li en ufak bir kaygı ta­şı­ma­ya gerek yok. Çünkü şu anda dün­ya­da 1 mil­yar­dan fazla kişi aşı­lan­dı. Ve bu­gü­ne kadar önem­li bir sorun gö­rül­me­di.”

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın ve­ri­le­ri­ne göre 28 Nisan 2021 ta­ri­hi iti­ba­riy­le top­lam aşı ya­pı­lan kişi sa­yı­sı 22.018.020 oldu.1. doz uy­gu­la­nan kişi sa­yı­sı 13.486.599 olur­ken, 2. doz 8.531.421­ki­şi­ye uy­gu­lan­dı.
Aşı sı­ra­sı ge­len­ler, Mer­ke­zi Hekim Ran­de­vu Sis­te­mi üze­rin­den aşı ran­de­vu­su alı­yor. Şehir, ilçe ve has­ta­ne bil­gi­le­ri­ni gir­dik­ten sonra ran­de­vu alın­mış olu­yor. Ancak bun­dan önce aşıyı ne­re­de ola­ca­ğı­nı­zı seç­me­niz ge­re­ki­yor. Ran­de­vu alır­ken aşıyı aile he­ki­mi has­ta­ne veya evde ola­ca­ğı­nı­zı seç­me­niz ge­re­ki­yor. Bi­oN­Tech aşısı olmak is­te­yen­ler has­ta­ne­den ran­de­vu al­ma­sı ge­re­kir­ken, evde ve aile he­ki­min­den ran­de­vu alan­la­ra ise yal­nız­ca Si­no­vac uy­gu­la­nı­yor.
HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ? HANGİ YAŞ GU­RU­BU HANGİ AŞIYI OL­MA­LI?
Uz­man­la­ra göre; Bi­oN­Tech-Pfi­zer bir gruba Si­no­Vac aşısı yapıp kar­şı­laş­tı­ran bir ça­lış­ma yok. Et­kin­lik ve­ri­le­ri Pfi­zer-Bi­oN­Tech’de biraz daha gü­ve­ni­lir. İkin­ci­si kul­la­nım du­ru­mu­na ba­kıl­dı­ğın­da ise şu an Bi­oN­Tech-Pfi­zer dün­ya­da en çok kul­la­nı­lan aşı, Si­no­Vac’ın 10 katı kadar fazla kul­la­nı­lı­yor. Bi­oN­Tech aşısı da Si­no­vac aşısı da ağır has­ta­lı­ğı ve ölüm­le­ri en­gel­li­yor. Bi­on­tech aşı­sı­nın ko­ru­yu­cu­luk oranı Si­no­vac aşı­sı­na göre yüzde 10 daha fazla.
Alman bi­yo­tek­no­lo­ji fir­ma­sı Bi­oN­Tech ile Ame­ri­kan ilaç şir­ke­ti Pfi­zer’in ortak ge­liş­tir­dik­le­ri yeni tip ko­ro­na­vi­rüs aşı­sı­nın 12-15 yaş arası ço­cuk­lar­da, en­fek­si­yo­nu ön­le­me­de yüzde 100 ba­şa­rı gös­ter­di­ği bil­di­ril­di. Ge­be­le­rin ilk 3 aydan sonra Si­no­vac aşı­sı­nı ola­bi­le­ce­ği, em­zi­ren an­ne­le­rin de aşı ya­pıl­ma­sın­da bir mah­sur gö­rül­mü­yor.
Bi­oN­Tech aşısı, yan etki ola­rak daha fazla ken­di­ni gös­te­ri­yor. Bun­lar, aşı ye­rin­de ağrı, şiş­lik, ateş, vücut kır­gın­lı­ğı gibi be­lir­ti­ler Bi­oN­Tech aşı­sın­da daha fazla gö­rü­lü­yor ama bun­la­rın hiç­bi­ri risk oluş­tur­mu­yor, ki­şi­yi ağır has­ta­lık ge­çir­me ve ölüm ris­kin­den ko­ru­yor. İnak­tif olan Si­no­vac aşı­sın­da ise bu tip yan et­ki­ler ya ol­mu­yor ya daha az gö­zü­kü­yor.
BİON­TECH, SİNOVAC AŞI­SI­NI KİMLER OLA­CAK?
-Aler­jik bün­ye­si olan­la­ra daha az yan etki yapan inak­tif aşı Si­no­vac;
-Obe­zi­te­si, böb­rek yetmez­li­ği, şeker has­ta­lı­ğı olan­la­ra ise Bi­oN­Tech aşısı tav­si­ye edi­li­yor.
Aler­jik bün­ye­niz varsa mRNA aşısı ye­ri­ne ter­ci­hi­niz varsa aler­jik bün­ye­ler­de daha az yan etki yapan inak­tif aşı olan Si­no­vac aşı­sı­nı yap­tı­ra­bi­lir­si­niz. Çünkü, ça­lış­ma­lar­da sa­de­ce Bi­oN­Tech değil diğer mRNA aşı­la­rı­nın daha çok re­ak­si­yon yap­tı­ğı göz­len­di. Ay­rı­ca, mRNA aşı­la­rı, inak­tif aşı­la­ra göre daha güçlü ba­ğı­şık­lık ya­nı­tı ya­pı­yor, immün sis­tem üze­ri­ne uya­rı­cı et­ki­si daha fazla ol­du­ğu için. Do­la­yı­sıy­la, ba­ğı­şık­lık ya­nı­tı zayıf ola­bi­lecek bün­ye­ye sahip olan­lar, mRNA aşı­sı­nı ter­cih ede­bi­lir. Bun­lar;
-Obe­zi­te­si bu­lu­nan­lar,
-Böb­rek yet­mez­li­ği,
-Şe­ker has­ta­lı­ğı olan­lar,
-Kan­ser te­da­vi­si gö­ren­ler veya çe­şit­li has­ta­lık­la­rı ne­de­niy­le ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni bas­kı­la­yan ilaç kul­la­nan­lar.
Aşı se­çi­mi nasıl ya­pı­lı­yor?
Uz­man­lar eğer se­çe­nek­le­ri varsa mRNA aşısı olan Bi­oN­Tech aşı­sı­nı ter­cih ede­bi­lir­ler diyor. mRNA aşı­la­rı tek doz­dan bir hafta son­ra­sın­dan iti­ba­ren ba­ğı­şık­lık oluş­tur­ma­ya baş­lı­yor, inak­tif aşı­lar ise ancak ikin­ci doz­dan 15 gün sonra be­lir­gin ba­ğı­şık­lık oluş­tu­ru­yor. İleri yaş­ta­ki ki­şi­ler­de de mRNA aşı­la­rı, daha etkin gö­rü­lü­yor ama on­lar­da bazı yan etki ih­ti­ma­li daha fazla ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.


Haber Merkezi

1 MAYIS EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

Biz­ler, Tür­ki­ye’nin bütün emek­çi­le­ri, ka­dın­la­rı, er­kek­le­ri, genç­le­ri, emek­li­le­ri, yaş­lı­la­rı, en­gel­li­le­ri, iş­siz­le­ri, yok­sul­la­rı, mes­lek sa­hip­le­ri ola­rak; tüm dünya emek­çi­le­riy­le bir­lik­te bugün yine 1 Mayıs’ta bir­lik­te­yiz.

HAK-İŞ ola­rak, 1 Mayıs ru­hu­nu en güçlü şe­kil­de yan­sıt­mak için, ek­ran­lar­da, di­ji­tal plat­form­lar­da, il­ler­de ve her yer­de­yiz.
1 yılı aşkın sü­re­dir devam eden sal­gın ne­de­niy­le emek­çi kar­deş­le­ri­miz­le omuz omuza alan­lar­da ola­ma­sak da, 1 Mayıs Emek ve Da­ya­nış­ma Gü­nün­de;
– Emek­çi­le­rin hakkı için,
– Sağ­lık, huzur ve re­fa­hı için,
– İş gü­ven­ce­si için,
– So­run­la­rın çö­zü­mü için ta­lep­le­ri­mi­zi tüm di­ji­tal plat­form­lar­da su­nu­yo­ruz.
HAK-İŞ ola­rak, ül­ke­mi­zin bu sal­gı­nı en kısa za­man­da at­lat­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, Ra­ma­zan ayı­nın mil­le­ti­miz ve tüm İslam âlemi için ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.
HAK-İŞ ola­rak, bu 1 Mayıs’ta;
– Ör­güt­len­me­nin önün­de­ki en­gel­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı­nı, sen­di­kal ör­güt­lü­lü­ğün teş­vik edil­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
– Başta KİT’ler olmak üzere, tüm kamu ku­ru­luş­la­rın­da­ki şir­ket­ler­de ça­lı­şan ta­şe­ron iş­çi­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­si­ni talep edi­yo­ruz.
– Ada­le­ti, re­fa­hı ve gü­ven­ce­yi sağ­la­yan Kamu TİS is­ti­yo­ruz.
– Üc­ret­ler­de­ki vergi di­lim­le­ri­nin yüzde 20’de sa­bit­len­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
– Her­kes için dü­zen­li as­ga­ri gelir yar­dı­mı sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
– Mev­sim­lik ve ge­çi­ci iş­çi­le­rin so­run­la­rı­nın tam çö­zü­mü­nü is­ti­yo­ruz.
– CO­VID-19 sal­gı­nı­nın tüm iş­çi­ler için mes­lek has­ta­lı­ğı sa­yıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
– Tüm emek­çi­le­ri­miz için daha fazla iş ve gelir gü­ven­ce­si is­ti­yo­ruz.
– İşyer­le­rin­de iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ted­bir­le­ri­nin daha fazla yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Biz­ler bugün, Emek ve Da­ya­nış­ma Gü­nün­de;
Güçlü ve Güzel Ya­rın­lar için,
Güçlü ge­lecek için,
Sağ­lı­ğı­mız için,
İşimiz, ek­me­ği­miz ve tüm emek­çi­le­ri­miz için ta­lep­le­ri­mi­zi yine yük­sek sesle hay­kır­mak için mey­dan­lar­da­yız.
Sal­gın­la mü­ca­de­le sü­re­cin­de iş ba­şın­da ce­sur­ca ve öz­ve­ri ile ça­lı­şan, tüm sek­tör­ler­de­ki emek­çi kar­deş­le­ri­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ve HAK-İŞ teş­ki­lat men­sup­la­rı­mı­za gö­nül­den te­şek­kür etmek için bu­ra­da­yız.
Emek­çi kar­deş­le­ri­mi­ze “Hak­kın HAK-İŞ’e ema­net” demek için bu­ra­da­yız.
Tüm emek­çi­le­ri­mi­zi, er­dem­li ve şef­faf sen­di­ka­cı­lık için, dünya sen­di­kal ha­re­ke­ti ile da­ya­nış­ma için, de­mok­ra­si ve sos­yal ada­let için HAK-İŞ’le bir­lik­te mü­ca­de­le­ye davet edi­yo­ruz.
Biz­ler;
– Daha Fazla Da­ya­nış­ma,
– Daha Çok Önlem,
– Daha Çok İş Gü­ven­li­ği,
– Ör­güt­lü Top­lum ve Daha Güçlü Tür­ki­ye için 1 Mayıs’ta yine mey­dan­lar­da, ek­ran­lar­da ve her yer­de­yiz.
Tüm emek­çi­le­ri­miz­le bir­lik­te üret­me­ye, bü­yü­me­ye ve güç­len­me­ye devam ede­ce­ğiz.
HAK-İŞ ola­rak; 1 Mayıs’ta ül­ke­mi­zin, böl­ge­mi­zin ve kü­re­mi­zin bütün emek­çi­le­ri, mağ­dur­la­rı, maz­lum­la­rı ile kü­re­sel sal­gı­na karşı tüm in­san­lık adına da­ya­nış­ma­mı­zı yi­ne­le­mek için bu­ra­da­yız.
Bi­li­yo­ruz ki Dün­ya­mız bir, Ga­ye­miz bir.
HAK-İŞ ola­rak, sal­gın sü­re­cin­de ITUC, ETUC, ILO, ITUC-AP ve TUAC ile bir­lik­te iş­bir­li­ği ve da­ya­nış­ma için­de ol­ma­yı önem­si­yo­ruz.
Ül­ke­mi­zin bu­gü­nü ve ge­le­ce­ği için, ül­ke­mi­zin bü­tün­lü­ğü, in­san­la­rı­mı­zın bir­lik, be­ra­ber­lik ve kar­deş­li­ği için, talep, tek­lif ve bek­len­ti­le­ri­mi­zin kar­şı­lan­ma­sı için mey­dan­lar­da­yız ve ek­ran­lar­da­yız.
HAK-İŞ ola­rak As­ga­ri Üc­re­tin insan onu­ru­na ya­kı­şır ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Kayıt dışı is­tih­da­mın ön­len­me­si­ni, is­tih­da­mın ar­tı­rıl­ma­sı­nı ve yok­sul­lu­ğun ön­len­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Sen­di­kal ör­güt­len­me­nin teş­vik edil­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
İşyer­le­rin­de iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ön­lem­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Biz ça­lı­şan­lar, emek­çi­ler ola­rak; milli ge­lir­den, eko­no­mik bü­yü­me­den ve refah ar­tı­şın­dan hak et­ti­ği­miz payı is­ti­yo­ruz.
İnsanı mer­ke­ze alan, daha adil ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir dünya ve Tür­ki­ye is­ti­yo­ruz.
Emek­li ay­lı­ğı alt sı­nı­rı­nın as­ga­ri ücret dü­ze­yi­ne yük­sel­til­me­si­ni talep edi­yo­ruz.
Ça­lı­şan­la­ra yö­ne­lik her türlü şid­det ve mob­bin­gin ön­len­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Çocuk is­tis­ma­rı­nın ön­len­me­si­ni, ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­tin son bul­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
İstih­dam­da kadın, genç ve en­gel­li bi­rey­le­re daha çok yer ve­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Çocuk iş­çi­li­ği­nin her tü­rüy­le mü­ca­de­le edil­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
An­ne­lik hak­kı­nın ko­run­ma­sı­nı, kreş ih­ti­ya­cı­nın ve bakım hiz­met­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Genç­le­rin eği­tim, staj ve işe giriş im­kân­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
En­gel­li bi­rey­le­rin sos­yal ha­ya­ta ka­tı­lı­mı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Hangi ül­ke­den olur­sa olsun ül­ke­mi­ze sı­ğı­nan mül­te­ci ve göç­men kar­deş­le­ri­miz için, en­teg­re edi­le­bi­lir, sür­dü­rü­le­bi­lir, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı uyum po­li­ti­ka­la­rı­nın ve iş­bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Çevre dostu bir dünya is­ti­yo­ruz.
Biz 83 Mil­yon va­tan­da­şı­mız ve 4 mil­yon göç­men kar­de­şi­miz ile bir­lik­te Tür­ki­ye’yiz di­yo­ruz.
He­pi­mi­zin temel hak­lar­dan, eşit şart­lar­da ve eşit so­rum­lu­luk­la ya­rar­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Dün­ya­nın dört bir ya­nın­da maz­lum­la­rın uğ­ra­dı­ğı zul­mün son bul­ma­sı­nı, tüm dün­ya­da barış, öz­gür­lük, ada­let, de­mok­ra­si­nin tesis edil­me­si­ni ve insan hak­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Bi­li­yo­ruz ki; Ül­ke­mi­zin ya­şa­dı­ğı bu zor gün­le­ri, ön­lem­le­re uya­rak, sab­re­de­rek, da­ya­nış­ma ve el bir­li­ğiy­le at­la­ta­ca­ğız.
Re­fa­hın, kar­deş­li­ğin, hu­zu­run ve hoş­gö­rü­nün ar­ta­rak hâkim ol­du­ğu bir Tür­ki­ye’nin kı­van­cı­nı ya­şı­yo­ruz.
Ül­ke­mi­ze, in­san­la­rı­mı­za ve emek­çi­le­ri­mi­ze gü­ve­ni­yo­ruz. Ül­ke­mi­zin po­tan­si­ye­li­ne, gü­cü­ne ve ge­le­ce­ği­ne yü­rek­ten ina­nı­yo­ruz.
Ge­le­ce­ği­miz ve eme­ği­miz için umut­lu­yuz.
HAK-İŞ Kon­fe­de­ras­yo­nu ola­rak sen­di­ka­sız ve ör­güt­süz bütün ça­lı­şan­la­ra ‘Ör­güt­lü ol, Sen­di­ka­lı ol, HAK-İŞ’li ol’ di­yo­ruz.
HAK-İŞ ola­rak ya­pa­cak daha çok işi­miz ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz.
Emek­çi­le­ri­miz­le omuz omuza, mü­ca­de­le et­me­ye, güç­len­me­ye ve bü­yü­me­ye devam ede­ce­ğiz.
Ko­ro­na­vi­rü­se Karşı; Aile­miz, Sev­dik­le­ri­miz, Sal­gın ile mü­ca­de­le eden emek­çi­le­ri­miz için, Ül­ke­miz için, Ted­bir­le­ri­mi­zi ala­lım, Hep Bir­lik­te Sağ­lık­lı Ka­la­lım.
Güzel gün­ler yakın, yine tüm he­ye­ca­nı­mız­la mey­dan­lar­da bu­lu­şa­ca­ğız.
Emek­çi­ler yine co­şa­cak, güzel gün­ler ge­lecek.
HAK-İŞ OLA­RAK BUGÜN;
EMEK, BARIŞ, ÖZ­GÜR­LÜK, ADA­LET ve DE­MOK­RASİ İÇİN HAY­KI­RI­YO­RUZ.
1 MAYIS EMEK ve DA­YA­NIŞ­MA GÜNÜ TÜRKİYE’DE ve DÜN­YA­DA TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN.


Haber: Hasan KA­LEN­DER

ŞİRKETLERİN VE YANDAŞLARININ PROVOKASYONUNA DİKKAT!

En güzel yap­tık­la­rı iş: Pro­vo­kas­yon…
Va­tan­daş­la­rın bir araya gel­me­si, da­ya­nış­ma içim­de ol­ma­sı; ta­şı­na, top­ra­ğı­na, su­yu­na sahip çık­ma­sı, HES ve taş ocağı fa­ali­ye­ti gös­te­ren şir­ket­le­rin hiç işine gel­mez.
Hemen pro­vo­ka­tör­ler dev­re­ye girer; bir­kaç yan­daş, ya­la­ka da va­tan­da­şın için­den bu­lur­lar. Yok o şu­cuy­du, bu bu­cuy­du, şunun par­ma­ğı var, dış güç­ler dev­re­ye girdi gibi ipe sapa gel­mez pro­vo­kas­yon­lar­la va­tan­da­şın has­sas ol­du­ğu nok­ta­lar­dan gi­re­rek olu­şan da­ya­nış­ma­yı boz­mak is­ter­ler.
Bunu Gü­ney­su Gür­gen Kö­yün­de Ali­cik HES’e karşı va­tan­daş­lar­la bir­lik­te oluş­tur­du­ğu­muz di­re­ni­şi böl­mek için de­ne­di­ler. Hu­kuk­suz ça­lış­ma­la­rı­nı meş­ru­laş­tır­mak için her yola baş­vur­du­lar. Ku­rum­la­rı ve si­ya­se­ti ar­ka­la­rı­na al­dı­lar. Gel ki bazı si­ya­si­ler zaten or­tak­la­rıy­dı. Yan­lış bil­gi­len­dir­me so­nu­cun­da kendi art ni­yet­le­ri­ni en üst dü­zey­de dil­len­dir­di­ler. Bi­lir­ki­şi he­ye­ti­ni ara­ya­rak veya ara­ta­rak baskı kur­du­lar. Bu hu­kuk­suz, çir­kin yön­tem­le­riy­le de büyük öl­çü­de ba­şa­rı­lı ol­du­lar.
Şir­ket­ler pro­je­le­ri­ni uy­gu­la­ma­dan önce sa­de­ce proje üze­rin­de­ki ha­zır­lık­la­rı­nı yap­maz­lar. Aynı za­man­da top­lu­mu ma­ni­pü­le ede­bi­lecek ko­nu­la­rı da araş­tı­ra­rak bir ha­zır­lık ya­par­lar. En kısa za­man­da nasıl yol ala­bi­le­cek­le­ri­ni he­sap­lar­lar. Ör­ne­ğin, Gü­ney­su Gür­gen Kö­yün­de, size yol ya­pı­yo­ruz, ya­la­nıy­la altı ay ça­lış­tık­la­rı gibi… Va­tan­daş­lar ço­ğun­luk­la iyi ni­yet­li­dir ve bu du­ru­ma ha­zır­lık­sız ya­ka­la­nır­lar.
Bi­lin­di­ği üzere bu gün­ler­de de İkiz­de­re’de Cen­giz İnşa­atın baş­lat­tı­ğı taş oca­ğı­na karşı yöre hal­kı­nın çok et­ki­li bir di­re­ni­şi olu­yor.
Özel­lik­le bu di­re­niş­te yöre ka­dın­la­rı­nın başı çek­me­si çok önem­li… İlçe dı­şın­dan da des­te­ğe giden si­ya­set­çi­ler, sivil top­lum ör­güt­le­ri ve va­tan­daş­lar olu­yor. Biz de Han­dü­zü Yay­la­sı Kül­tür Ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Der­ne­ği ola­rak des­te­ği­mi­zi bil­dir­dik, bu­ra­da­ki çevre mü­ca­de­le­si­ne ka­tıl­dık.
Bu­ra­dan bu işi üst­le­nen, başı çeken İkiz­de­re­li Sivil Top­lum Ör­güt­le­ri­ne aci­za­ne tav­si­yem, Gü­ney­su Gür­gen Kö­yün­de Ali­cik HES ey­lem­le­rin­de bize karşı ya­pı­lan pro­vo­kas­yo­nun bu­ra­da da ola­bi­le­ce­ği­ni göz önün­de bu­lun­du­ra­rak ha­re­ket et­me­le­ri­dir. Doğ­ru­su bazı yan­daş basın or­gan­la­rın­dan ve bu ta­la­na “ya­tı­rım” ola­rak bakan si­ya­si­le­rin yak­la­şı­mın­dan böyle bir durum se­zin­le­dim. Her şey­den önce bu­ra­da­ki yerel hal­kın ara­sı­na bu nifak to­hum­la­rı­nın ekil­me­si­ne izin ve­ril­me­me­li­dir. Bu bir­lik­te­lik ve et­ki­li di­re­niş devam et­ti­ği sü­re­ce şir­ke­tin enin­de so­nun­da bu va­di­yi terk ede­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum.
Gü­ney­su Gür­gen Kö­yün­de Ali­cik HES di­re­ni­şin­de ya­şa­dı­ğı­mız bir diğer olum­suz­luk da Co­vid-19 sal­gı­nı do­la­yı­sıy­la köyün ka­ran­ti­na­ya alın­ma­sı oldu.
Ka­ran­ti­na do­la­yı­sıy­la va­tan­daş­lar ev­le­rin­den çı­ka­ma­dı. Ancak daha önce de­re­den çı­kar­tı­lan şir­ke­tin iş ma­ki­ne­le­ri, ka­ran­ti­na dö­ne­mi­ni fır­sa­ta dö­nüş­tür­dü ve büyük öl­çü­de işi ta­mam­la­dı­lar.
Ben­zer bir durum İkiz­de­re Gür­de­re’deki taş ocağı için de ge­çer­li­dir. 29 Nisan iti­ba­riy­le 19 gün­lük so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı ne­ti­ce­sin­de va­tan­daş­lar ev­le­rin­den çı­ka­maz­ken şir­ket büyük öl­çü­de taş ocağı yol in­şa­atı­nı bi­ti­re­cek­tir. Bu­ra­da si­ya­set­çi­le­re, avu­kat­la­ra ve kı­sıt­la­ma en­ge­li bu­lun­ma­yan va­tan­daş­la­ra önem­li görev düş­mek­te­dir.
Bu aynı za­man­da bir in­san­lık gö­re­vi­dir. Ana­ya­sa’nın 56. mad­de­si: “Her­kes, sağ­lık­lı ve den­ge­li bir çev­re­de ya­şa­ma hak­kı­na sa­hip­tir.
Çev­re­yi ge­liş­tir­mek, çevre sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak ve çevre kir­len­me­si­ni ön­le­mek Dev­le­tin ve va­tan­daş­la­rın öde­vi­dir.” hük­mü­nü içer­mek­te­dir.
Bu va­di­ler­de­ki doğal yaşam, alan­la­rı, su kay­nak­la­rı bitki ör­tü­sü ger­çek­ten son de­re­ce önem­li­dir ve ko­run­ma­sı ge­re­kir.
Dün­ya­da temiz su kay­nak­la­rı çok sı­nır­lı­dır. Bu temiz su kay­nak­la­rı­nın büyük bir bö­lü­mü de Doğu Ka­ra­de­niz va­di­le­rin­de bu­lun­mak­ta­dır. Ay­rı­ca bu va­di­ler­de başta çay ta­rı­mı ve yö­re­sel tarım ürün­le­ri ye­tiş­ti­ril­mek­te­dir. En­de­mik bitki tür­le­riy­le, yay­la­la­rıy­la, bakir or­man­la­rıy­la bu va­di­ler başta arı­cı­lık olmak üzere hay­van­cı­lı­ğın ta­ma­mı­na son de­re­ce uy­gun­dur.
Böl­ge­miz­de bu va­di­ler­de­ki kay­nak­lar sa­de­ce bölge hal­kı­na değil, tüm in­san­lı­ğa büyük bir zen­gin­lik sun­mak­ta­dır. Bu kay­nak­la­rın önemi her geçen gün daha da ar­ta­cak­tır.
İnsan ömrü sı­nır­lı­dır.
Zen­gin olma hır­sıy­la ta­bi­ata sal­dı­ran­la­rın ka­fa­sı­na şunu sok­mak lazım: Bir in­sa­nın ha­ya­tı bo­yun­ca yi­ye­bi­le­ce­ği, içe­bi­le­ce­ği keyif sü­re­bi­le­ce­ği araç­lar sı­nır­lı­dır. Ama dün­ya­da biz­den sonra da yaşam devam ede­cek­tir.
“Son ırmak ku­ru­du­ğun­da, son ağaç yok ol­du­ğun­da, son balık tu­tul­du­ğun­da; gö­zü­nü para bü­rü­müş adam, pa­ra­nın yen­me­yen bir şey ol­du­ğu­nu an­la­ya­cak.”
Ama kor­ka­rım çok geç ola­cak.

Çaykur’un 7. Çay Satış Mağazası Ankara’da Hizmete Açıldı

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim Li­der­li­ğin­de Baş­la­tı­lan ‘’81 İlde 81 Satış Ma­ğa­za­sı Pro­je­si’’ Kap­sa­mın­da 7. Çay Satış Ma­ğa­za­sı Va­tan­daş­la­rın Yoğun İlgisi İle An­ka­ra’da Hiz­me­te Baş­la­dı.

Genel Müdür Yusuf Ziya Alim li­der­li­ğin­de baş­la­tı­lan ‘’81 ilde 81 Satış Ma­ğa­za­sı Pro­je­si’’ kap­sa­mın­da her açı­lan yeni şube ile Çay­kur’un marka de­ğe­ri­ni bir üst se­vi­ye­ye ta­şı­yan Satış Ma­ğa­za­la­rı­nın 7.​si An­ka­ra’da çay tir­ya­ki­le­ri­nin yoğun il­gi­si ile hiz­me­te baş­la­dı.


Va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne açı­lan ma­ğa­za­nın resmi açı­lı­şı­nın iler­le­yen gün­ler­de Tarım ve Orman Ba­ka­nı Dr. Bekir Pak­de­mir­li’nin de ka­tı­lım­la­rı ile ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.
Çay­kur’un 81 ilde 81 satış ma­ğa­za­sı slo­ga­nı ile yola çık­tı­ğı, çay tir­ya­ki­le­ri­nin 90’dan fazla çeşit ürü­nün tek çatı al­tın­da bu­la­bi­le­ce­ği, Çay­kur’un mev­cut ve yeni çıkan ürün­le­ri­ni bir arada görüp kendi damak ta­dı­na ve büt­çe­si­ne uygun olan ürünü satın ala­bi­le­ce­ği güzel bir kon­sept sunan Çay Satış Ma­ğa­za­la­rı­nı birer birer hiz­me­te sun­ma­ya devam edi­yor.
Daha önce Rize/Mer­kez, Gi­re­sun/Ti­re­bo­lu, Art­vin/Ke­mal­pa­şa, Rize/Taş­lı­de­re, Er­zu­rum ve İstan­bul’da 6 ma­ğa­za­yı fa­ali­ye­te ge­çi­ren Çay­kur’un 7. ma­ğa­za­sı­nı An­ka­ra’nın Çan­ka­ya il­çe­sin­de Ra­ma­zan ayı içe­ri­sin­de hiz­me­te su­na­ca­ğı­nı du­yur­ulmuştu.
Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’in her fır­sat­ta dile ge­tir­di­ği ve ol­maz­sa ol­ma­zı­mız de­di­ği 81 ilde 81 satış ma­ğa­za­sı pro­je­si kap­sa­mın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de her ilde ma­ğa­za açmak için yer, mekan ve za­man­la­ma açı­sın­dan ince ele­nip sık do­ku­nu­la­rak tes­pit ve fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor’dan rahatlatan 3 puan

Süper Lig’in 39. haf­ta­sın­da De­niz­lis­por, Çay­kur Ri­zes­por’u konuk etti. Mü­ca­de­le Ka­ra­de­niz eki­bi­nin 1-0 üs­tün­lü­ğü ile sona erdi. Bu so­nuç­la De­niz­lis­por, ligin bi­ti­mi­ne 3 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

Süper Lig’in 39. Hafta ma­çın­da Çay­kur Ri­zes­por, ligin ilk dev­re­sin­de sa­ha­sın­da 1-1 be­ra­be­re kal­dı­ğı Yu­ka­tel De­niz­lis­por ile bu kez dep­las­man­da karşı kar­şı­ya geldi.
İlk ya­rı­sı gol­süz be­ra­be­re biten maçın ikin­ci ya­rı­sın­da Sa­mu­dio, 72’nci da­ki­ka­da Mic­ha­lak’ın asis­ti­ni gole çe­vi­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di ve bu gol aynı za­man­da maçın sko­ru­nu da be­lir­le­ye­rek Ye­şil-Ma­vi­li eki­bin 3 puan sa­hi­bi ol­ma­sı­nı sağ­la­dı.
Ligin bi­ti­mi­ne 3 maç kala 45 puana yük­se­len Çay­kur Ri­zes­por 11’inci sı­ra­da haf­ta­yı ta­mam­lar­ken kü­me­de kalma ih­ti­ma­li­ni de ga­ran­ti­le­miş oldu.
28 pu­an­da ve son sı­ra­da kalan De­niz­lis­por ise önü­müz­de­ki sezon 1 yıl ara­dan sonra ye­ni­den TFF 1. Lig’de mü­ca­de­le edecek.
Çay­kur Ri­zes­por, 08 Mayıs Cu­mar­te­si günü saat 20.30’da oy­na­ya­ca­ğı 40. Hafta ma­çın­da sa­ha­sın­da He­le­nex Yeni Ma­lat­yas­por’u konuk edecek.


Haber Merkezi

Olimpik Pazar Spor Hentbol Kulübü 2. Etap Müsabakalarını Başarılı Şekilde Tamamladı

Olim­pik Pazar Spor Hent­bol Ku­lü­bü ta­kı­mı İstan­bul’da üst üste oy­na­dı­ğı İstan­bul Bey­ci­ler Spor Ku­lü­bü ve Kü­tah­ya Ülkü Spor Ku­lü­bü ta­kım­la­rı­nı fark­lı skor­lar­la yendi.

THF 2. Lig Kadın Hent­bol Ta­kı­mı Mü­sa­ba­ka­la­rı­nın 2. Etabı İstan­bul ev sa­hip­li­ği’nde ger­çek­leş­ti­ril­di. Olim­pik Pazar Spor Hent­bol Ku­lü­bü ta­kı­mı İstan­bul’da üst üste oy­na­dı­ğı İstan­bul Bey­ci­ler Spor Ku­lü­bü ve Kü­tah­ya Ülkü Spor Ku­lü­bü ta­kım­la­rı­nı fark­lı skor­lar­la yendi.
THF Göksu Akyel Se­zo­nu 2. Lig A gru­bun­da mü­ca­de­le eden Pazar il­çe­si ta­kı­mı ‘Olim­pik Pazar Spor Ku­lü­bü’ 2. etap Mü­sa­ba­ka­la­rı’nın ilk ma­çı­nı İstan­bul Bey­ci­ler Spor Ku­lü­bü Hent­bol Ta­kı­mı ya­pa­rak Kar­şı­laş­ma­yı Olim­pik Pazar Spor Ku­lü­bü 29-23 ka­zan­mış ve ar­dın­dan Son kar­şı­laş­ma­sı­nı ise bugün İstan­bul’da Kü­tah­ya Ülkü Spor Ku­lu­bü Hent­bol Ta­kı­mı ile kar­şı­laş­tı. İlk yarı Pazar eki­bi­nin 9-7 üs­tün­lü­ğü ile ta­mam­lan­dı. Olim­pik Pazar Spor Hent­bol Ku­lü­bü ta­kı­mı ikin­ci ya­rı­da da gös­ter­di­ği üstün oyu­nun­dan sonra ra­ki­bi Kü­tah­ya Ülkü Spor Ku­lü­bü Hent­bol Ta­kı­mı­nı 28-13 mağ­lup ede­rek üst üste oy­na­dı­ğı 2 kar­şı­laş­ma­yı da ka­zan­dı. Ta­kı­mın Ba­şa­rı­lı Tek­nik Di­rek­tö­rü Fatma Ba­doğ­lu kar­şı­laş­ma son­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di “ Göksu Akyrl Se­zo­nu A grubu 2.​ligin 2.​etabı İstan­bul ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ril­di. 2.​etap is­te­di­ği­miz so­nuç­la bitti. na­mağ­lup iler­li­yo­ruz Bun­dan sonra 1 etap daha var. 3. etap mü­sa­ba­ka­la­rı 21-23 Mayıs ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­cak ama henüz THF ta­ra­fın­dan yeri be­lir­len­me­di . 3.​etap­da ba­şa­rı­lı olup he­de­fi­miz olan 1.​lige çık­mak­tır. Pazar hal­kı­nı ve Rize’mizi 1.​ligde en iyi şe­kil­de tem­sil et­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz. Ama­cı­mız Hent­bol spo­ru­nu ve se­yir­ci­si­ni daha güçlü hale ge­tir­mek­tir” diye ko­nuş­tu Ta­kı­mın oluş­ma­sın­da büyük çaba gös­te­ren Kulüp Baş­ka­nı Rahmi Çakır, “Tür­ki­ye Hent­bol Fe­de­ras­yo­nu­na bu güzel or­ga­ni­zas­yo­nun­da do­la­yı, İstan­bul’da dü­zen­le­di­ği kar­şı­laş­ma­lar için te­şek­kür edi­yo­rum “dedi. Çakır yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­da “ Olim­pik Pazar Hent­bol ta­kı­mı­nı Pa­zar­lı genç kar­deş­le­rim­le bir­lik­te kur­duk. Gece gün­düz ça­lış­tık. Ba­şa­rı­lı olmak için eli­miz­den gelen her türlü gay­re­ti gös­ter­dik. Bunun mey­ve­si­ni Bi­rin­ci ve ikin­ci etap kar­şı­laş­ma­lar­da gör­dük. 2. Etap Mü­sa­ba­ka­la­rın­da iki maç oy­na­dık iki­si­ni de ka­za­na­dık Pan­de­mi den do­la­yı biz ve ço­cuk­la­rı­mız çok yo­rul­duk. 2 maç üst üste oy­na­dık. İnşal­lah 3.​etap­ta da ba­şa­rı­lı ola­ca­ğız. Üçün­cü etap kar­şı­laş­ma­la­rı­nın ne­re­de oy­na­na­ca­ğı şu an belli değil, Çok güçlü il ta­kım­la­rıy­la mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Biz orada da ba­şa­rı sağ­la­ya­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Yö­re­den ve özel­lik­le Pazar’dan her­ke­sin des­te­ği­ni bek­li­yo­ruz” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Ce­va­hir TO­PA­LOĞ­LU

RİZEDE PANDEMİ KİM İÇİN

Be­şik­taş ile oy­na­nan fut­bol ma­çın­da tri­bün­de Pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uyul­ma­ma­sı çok tepki çekti.
Ma­dem­ki maça giriş ser­best­ti, diğer tri­bün­le­re se­yir­ci niye alın­ma­dı.
TSYD İl Tem­sil­ci­si, usta ga­ze­te­ci Osman Can işin için­de ol­du­ğu için de­tay­lı­ca aşa­ğı­da­ki me­sa­jı pay­laş­tı.
Bana göre çok önem­li ol­du­ğu için Osman Can üs­ta­dı­mın ya­zı­sı­nı aynen sü­tu­nu­ma al­mak­ta fayda gö­rü­yo­rum. Ben bir ga­ze­te­ci ola­rak tri­bü­ne alın­mı­yo­rum ama bunca se­yir­ci nasıl gi­ri­yor.
Osman Can’ın ya­zı­sı’ ’KA­PAN­MAY­LA SAL­GI­NI ÖN­LE­YE­CEK­LERİNİ SÖY­LE­YEN­LE­RE İTHAF OLU­NUR !!!
Pan­de­mi ku­ral­la­rı kim­le­re uy­gu­la­nı­yor ???
Ko­ra­na vi­rüs­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da en uzun sü­re­li pan­de­mi ka­pan­ma­sı­nın baş­la­dı­ğı sa­at­ten 1, 5 saat sonra Rize’de oy­na­nan ÇAY­KUR Ri­zes­por- Be­şik­taş ma­çın­da sta­dın du­ru­mu.
Hani es­ki­den bir deyim vardı kim takar Ya­lo­va Kay­ma­ka­mı­nı diye ((gerçi Ya­lo­va artık vi­la­yet oldu. Kay­ma­ka­mı kal­ma­dı) Tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi lig­le­ri­miz­de de kar­şı­laş­ma­la­ra se­yir­ci alın­ma­sı ya­sak­lan­mış­tı.
Bu ne per­hiz ne la­ha­na tur­şu­su.
ÇAY­KUR Ri­zes­por – Be­şik­taş ma­çın­da ku­ral­lar rafa kal­dı­rıl­dı.
Nor­mal maç­lar­da gö­rül­me­yen bir ka­la­ba­lık vardı.
Stat dı­şın­da da araç par­kın­da yer yoktu. Rize sta­dın­da pan­de­miy­le adeta dalga ge­çil­di.
Bu­ra­sı Tür­ki­ye her kural las­tik gibi asıl­dı­ğın o ta­ra­fa gelir..
Be­şik­taş’ın 20 ki­şi­lik kon­ten­ja­nı vardı. 19 ki­şiy­le kon­ten­ja­nı­nı ka­pat­tı. Be­şik­taş Baş­ka­nı Trab­zon­lu olun­ca su kur­naz­lı­ğıy­la yo­lu­nu bulup Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kon­ten­ja­nın­dan 20 ki­şi­lik ek ak­re­di­tas­yon kon­ten­jan al­ma­yı ba­şar­dı Trab­zon­lu dost­la­rı için. Tri­bü­nün dol­ma­sı­na se­yir­ci kalan Fe­de­ras­yon tem­sil­ci­si emir yu­kar­dan ge­lin­ce ça­re­siz kaldı. Pan­de­mi ya­sa­ğı­nın baş­la­dı­ğı saat 19 dan sonra bu kadar ki­şi­nin nasıl so­ka­ğa çık­tı­ğı­nı kim açık­la­ya­cak, do­ğa­cak so­nuç­lar­dan kim so­rum­lu ola­cak merak edi­yo­rum’’. Osman Can ar­ka­da­şı­mın ya­zı­sı aynen böyle. An­la­ma­dı­ğım Rize’de ku­ral­lar, ka­nun­lar, ko­nu­lar ada­mı­na göre mi de­ği­şir.
Büyük ta­kım­dan isen, AK Par­ti­li isen, Trab­zon­lu isen ve de Sa­ra­ya yakın isen ku­ral­sız­lık mı ol­ma­lı. Yazık ki yazık Rize’me. Kim­le­rin elin­de kal­dın.
Yet­ki­li ara­ma­ya gerek yok ka­nı­sın­da­yım, yet­ki­siz­lik had saf­ha­da çünkü.