Çay’ın ve Yağ­mur’un Baş­ken­ti Rize’nin ilk ofset ve va­sıf­lı ga­ze­te­si olan Züm­rüt Rize 5 Mayıs 2021 Çar­şam­ba günü 72 ya­şı­na gi­ri­yor.

5 Mayıs 1950 ta­ri­hin­de Rize Be­le­di­ye­si’nin mer­hum Baş­kan­la­rın­dan Mus­ta­fa ARDAL ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si ku­rul­du­ğu gün­den beri yayın ha­ya­tı­na hiç ara ver­me­den her gün okur ve dost­la­rıy­la bu­lu­şu­yor.
72. ku­ru­luş Yıl­dö­nü­mü­nü bu yıl Pan­de­mi ne­de­niy­le çok sade bir et­kin­lik­le kut­la­ya­cak olan Züm­rüt Rize’nin İmti­yaz Sa­hip­li­ği­ni Ali Gökay BA­KOĞ­LU, Genel Yayın Yö­net­men­li­ği­ni Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Faik BA­KOĞ­LU, Baş­ya­zar­lı­ğı­nı İsmet KÖ­SOĞ­LU ve Spor Mü­dür­lü­ğü­nü de Ömer YIL­MAZ ya­pı­yor.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI