Mustafa Alperen:

İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı Teş­ki­lat Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­pe­ren yak­la­şan yaş çay kam­pan­ya­sı ön­ce­si fi­ya­tın açık­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

2021 Yaş çay se­zo­nu­nun tam ka­pan­ma­nın ar­dın­dan büyüj ih­ti­mal­le baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı Teş­ki­lat Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­pe­ren üre­ti­ci­le­rin kam­pan­ya ba­şın­da özel sek­tö­re çay sa­tar­ken mağ­dur ol­ma­ma­la­rı ve çay­la­rı­nı ucuza sat­ma­ma­la­rı için yaş çay fi­ya­tı­nın kam­pan­ya baş­la­ma­dan açık­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Yaş çay fi­ya­tı­nın des­tek­le­me ile bir­lik­te 4.35 TL nin all­tın­da ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Al­pe­ren: “2021 Yılı Yaş çay se­zo­nu Ra­ma­zan Bay­ra­mın­dan hemen sonra açı­la­cak­tır. Sezon açıl­ma­dan önce Yaş çay fi­yat­la­rı açık­lan­ma­lı­dır.
Yak­la­şık 2 yıl­dan beri ül­ke­miz­de hort­la­yan enf­las­yon ca­na­va­rı­na karşı üre­ti­ci­le­ri­miz ez­di­ril­me­me­li­dir. Geçen yıl yaş çay Se­zo­nu Mayıs Ayın­da açıl­mış­tır. Sayın Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan çay fi­yat­la­rı 3.27.- TL ola­rak açık­lan­mış­tır. 2020 Yılı Yaş çay Fi­yat­la­rı­na %20 zam ya­pıl­mış­tır.Bu artış üre­ti­ci­yi mem­nun et­miş­tir. Bu yıl Reel Enf­las­yon Yak­la­şık 30’ların üs­tün­de sey­re­der­ken yaş çay fi­yat­la­rı da buna göre ayar­lan­ma­lı­dır. Gübre Fi­yat­la­rı geçen se­ne­ye göre Yüze 25 – 30 ora­nın­da zam­lan­dı.
2021 yılı yaş çay fi­ya­tı­nın Yüzde 25 ora­nın­da bir artış sağ­la­na­rak 4.10.- Kuruş ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Des­tek­le­me yak­la­şık 4 yıl­dır ar­tı­rıl­ma­mış­tır. Bu yıl des­tek­le­me­yi en az 25 Kuruş ola­rak açık­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Des­tek­le­me ile bir­lik­te üre­ti­ci­nin elin­de 4,35 Kuruş geç­me­si ge­rek­mek­te­dir. Bunun al­tın­da be­lir­le­necek fiyat üre­ti­ci­le­ri­mi­zi çok mağ­dur ede­cek­tir.
Geçen yıla göre tüm girdi ma­li­yet­le­ri en az % 25 artış gös­ter­miş­ken yaş çay fi­yat­la­rı bun­dan az ol­ma­ma­lı­dır. . Üre­ti­ci­nin geçen yıla göre gelir kay­bı­na uğ­ra­ma­ma­sı için 4.35.- TL nın al­tın­da bir fiyat açık­la­ma­sı kabul edi­le­mez.
Ay­rı­ca Çay kur ta­ra­fın­dan den­ge­li bir alım po­li­ti­ka­sı iz­le­ne­rek fır­sat­çı­lık yapan özel sek­tör tem­sil­ci­le­ri­ne üre­ti­ci­le­ri­miz ez­di­ril­me­me­li­dir. Böl­ge­mi­zin tek geçim kay­na­ğı olan çay dev­let ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­si ge­re­ki­yor” dedi.

Haber Merkezi