Ta­şo­ca­ğı­na tepki gös­te­ren bölge in­sa­nı Cum­hur­baş­ka­nı­na mek­tup ya­za­rak pro­je­yi iptal et­me­si­ni is­te­di­ler. An­ka­ra’daki İkiz­de­re­li­ler adına İbra­him Coş­kun’un ka­le­me al­dı­ğı ve gön­der­di­ği mek­tup şöyle.

Sayın CUM­HUR­BAŞ­KA­NIM,
Ta­bi­atın ken­di­si­ne 365 gün yem­ye­şil kalma özel­li­ği­ni bah­şet­ti­ği “İKİZDERE İSKEN­CE­DE­RE VADİSİ” nin dört çeşit bitki kat­ma­nın­dan olu­şan or­man­la­rı, Tür­ki­ye’nin en gör­kem­li ve zen­gin içe­rik­li ve­je­tas­yo­nu­nu oluş­tur­mak­ta­dır.
Bu coğ­raf­ya, yaban ha­ya­tı­nın ol­duk­ça da­ral­dı­ğı dün­ya­mız­da sa­yı­sız ya­ba­ni çe­şi­di­ne ev sa­hip­li­ği yap­mış ol­ma­sı­nın ya­nın­da; yö­re­nin su kay­nak­la­rı, tarım ve hay­van­cı­lık fa­ali­yet­le­ri, tu­rizm po­tan­si­ye­li ile vaz ge­çil­mez bir flora oluş­tur­mak­ta­dır.
Ül­ke­miz­de mil­yon­lar­la ifade edi­len ma­li­yet­ler­le ya­pıl­mış ve ya­pıl­mak­ta olan yüz­ler­le ifade edi­len bal or­man­la­rı­nın hep­sin­den daha ni­te­lik­li ve aynı za­man­da ba­lıy­la ün sal­mış bir doğal bal or­ma­nı­dır da bu yer­ler.
Dün­ya­nın ko­run­ma­sı ge­re­ken en ni­te­lik­li 53. sı­ra­da­ki bu va­di­si­ne Allah’ın ver­di­ği ni­te­lik­ler “TAŞ OCAĞI”na feda edi­le­me­yecek kadar kıy­met­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz.
Bu çığ­lı­ğı­mı­zı duyup, çok önem­li li­ma­nı­mız için ge­rek­li olan taş ih­ti­ya­cı­nın çok daha az za­rar­lı al­ter­na­tif yer­ler­den bi­ri­ne kay­dı­rıl­ma­sı için yar­dım ve emir­le­ri­ni­zi cani gö­nül­den di­li­yo­ruz.
Say­gı­la­rı­mız­la.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU