Rize’de Lo­jis­tik Mer­kez ve Liman pro­je­si­nin inşa edi­le­ce­ği deniz üze­rin­de­ki ala­nın dol­gu­su için 16 mil­yon tona yakın taş alın­ma­sı ka­rar­laş­tı­rı­lan İkiz­de­re il­çe­si Gür­de­re ve Ce­viz­lik kö­yün­de taş ocağı açı­la­cak ol­ma­sı­na yöre hal­kı­nın tep­ki­si devam edi­yor.

Rize İkiz­de­re­li olan ünlü sa­nat­çı Tar­kan Te­ve­toğ­lu da hem­şe­ri­le­ri için sos­yal medya he­sa­bın­da pay­la­şım­da bu­lun­du. İkiz­de­re zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da baba ocağı Rüz­gar­lı kö­yün­de çe­ki­len fo­toğ­ra­fı­nı pay­la­şan Tar­kan, “Canım mem­le­ke­tim Rize, canım İkiz­de­re, canım hem­şeh­ri­le­rim! Acılı fer­ya­dı­nı­zı du­yu­yo­rum. İçim ya­nı­yor benim de. Do­ğa­nı­zı, yur­du­nu­zu ko­ru­mak is­te­mek­te­ki haklı is­ya­nı­nı­zı de­rin­den his­se­di­yo­rum ve bu mü­ca­de­le­niz­de tüm kal­bim­le ya­nı­nız­da­yım” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.


Haber Merkezi