Ulus­la­ra­ra­sı İnsani Yar­dım Or­ga­ni­zas­yo­nu (WEFA) Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı iş bir­li­ğiy­le Rize’deki ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re ve ye­tim­le­re yar­dım ger­çek­leş­tir­di.

WEFA’dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, her sene ol­du­ğu gibi bu sene de Tür­ki­ye’deki ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ra­ma­zan yar­dı­mın­da bu­lu­nul­du­ğu be­lir­til­di.
Rize’deki ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne de çe­şit­li yar­dım­lar ulaş­tı­rıl­dı­ğı ak­ta­rı­lan açık­la­ma­da, Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı iş bir­li­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ri­len yar­dım ça­lış­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de 500 aile­ye alış­ve­riş kartı ve­ril­di­ği, 100 aile­ye ise gıda pa­ke­ti da­ğı­tıl­dı­ğı kay­de­dil­di.
Açık­la­ma­da, ra­ma­zan yar­dım­la­rı kap­sa­mın­da bu yıl Sa­kar­ya, İstan­bul, Di­yar­ba­kır, Siirt, İzmir, Aydın, Ma­ni­sa, Art­vin, Rize, Ordu, De­niz­li, Uşak olmak üzere top­lam­da 12 ilde ra­ma­zan yar­dım ça­lış­ma­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, yar­dım ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da 6 bin 50 aile­ye alış­ve­riş kartı ve 2 bin 100 aile­ye de ku­man­ya da­ğı­tı­mı ya­pıl­ma­sı plan­lan­dı­ğı be­lir­til­di.


Haber Merkezi