Rize’de son bir haf­ta­da ya­pı­lan de­net­le­me­ler so­nu­cu pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 331 ki­şi­ye top­lam­da 824 bin 84 Lira idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, 19-26 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da il ge­ne­lin­de gö­rev­len­di­ri­len de­ne­tim ekip­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de, pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 331 ki­şi­ye para ce­za­sı ke­sil­di­ği be­lir­til­di.
Ya­pı­lan açık­la­ma­da, Maske ve Sos­yal Me­sa­fe Ku­ral­la­rı­na Uy­ma­yan 73 ki­şi­ye 97 bin 200 TL, Ka­ran­ti­na Ku­ral­la­rı­na Uy­ma­yan 2 ki­şi­ye 6 bin 619 TL, So­ka­ğa Çıkma Kı­sıt­la­ma­sı­na Uy­ma­yan 255 ki­şi­ye 723 bin 365 TL ve Pan­de­mi Ku­ral­la­rı­na Uy­ma­yan 1 iş­let­me­ye 900 TL olmak üzere 828 bin 84 TL idari para ce­za­sı ke­sil­di.
Ay­rı­ca ya­sak­la­rı ihlal eden 9 kişi ise Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı yurt­la­rı­na yer­leş­ti­ril­di.
Rize’de böy­le­ce 01 Mart – 26 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da bin 713 ki­şi­ye top­lam­da 3 Mil­yon 799 bin 422 Lira para ce­za­sı ke­sil­miş oldu.


Haber Merkezi