Emekli Bayram İkramiyesi 1100 liraya Çıkarıldı!

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, me­rak­la bek­le­nen emek­li­le­re öde­nen bay­ram ik­ra­mi­ye­si­nin mik­ta­rı­nı açık­la­dı. Emek­li­le­re öde­nen biner li­ra­lık bay­ram ik­ra­mi­ye­si­nin 1100 TL’ye çı­ka­rıl­dı­ğı­nı açık­la­yan Er­do­ğan, ka­rar­na­me ile uy­gu­la­ma­nın bay­ra­ma ye­ti­şe­ce­ği­ni kay­det­ti.

Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nda bin TL ve Kur­ban Bay­ra­mı’nda bin TL olmak üzere top­lam­da 2 bin TL ödeme ya­pı­lan ik­ra­mi­ye­le­re bu yıl 100 TL’lik bir zam geldi.
AK Parti MKYK top­lan­tı­sı son­ra­sı ga­ze­te­ci­ler­den gelen, ”Emek­li­le­re bay­ram ik­ra­mi­ye­si­nin bin 500 lira gibi bir rakam ko­nu­şu­lu­yor” so­ru­ya yanıt veren Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin + enf­las­yon. Büyük ih­ti­mal­le enf­las­yon 85 gibi olu­yor, bunu in­şal­lah 100’e ta­mam­la­ya­cak, in­şal­lah bin 100 ola­rak ya­pa­ca­ğız.
Bunu da Mec­lis’e değil, bir ka­rar­na­me ile gön­de­re­ce­ğiz. Vakit kay­bet­me­den sü­rat­le bay­ra­ma ye­tiş­ti­re­ce­ğiz’ dedi.​Emek­li­ler böy­le­ce Ra­ma­zan ve Kur­ban bay­ra­mın­da olmak üzere top­lam­da 2200 TL ik­ra­mi­ye ala­cak.
İKRAMİYELER NE ZAMAN YA­TA­CAK?
Ra­ma­zan Bay­ra­mı ik­ra­mi­ye­si­nin mayıs ayı­nın ilk haf­ta­sı yani 3-7 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da yat­ma­sı plan­la­nı­yor. Ay­rı­ca Kur­ban Bay­ra­mı emek­li ik­ra­mi­ye­si ile il­gi­li de müj­de­yi veren Er­do­ğan, Tem­muz ayı­nın or­ta­sın­da da Kur­ban Bay­ra­mı ik­ra­mi­ye­le­ri­nin ya­tı­rı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti.


Haber Merkezi