Bankalarda ‘uzaktan kimlik tespiti dönemi’ başlıyor

Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB), ban­ka­la­rın uzak­tan kim­lik tes­pi­ti ya­pa­rak mobil ci­haz­lar ve bil­gi­sa­yar­lar ara­cı­lı­ğıy­la müş­te­ri kabul ede­bi­le­ce­ği­ni du­yur­du.

TBB’den uzak­tan banka hesap açı­lı­şı­na iliş­kin ya­pı­lan açık­la­ma­da, Ban­ka­lar­ca Kul­la­nı­la­cak Uzak­tan Kim­lik Tes­pi­ti Yön­tem­le­ri­ne ve Elekt­ro­nik Or­tam­da Söz­leş­me İliş­ki­si­nin Ku­rul­ma­sı­na İliş­kin Yö­net­me­lik’in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı­ğı ha­tır­la­tıl­dı.Söz ko­nu­su dü­zen­le­me ile ban­ka­la­rın uzak­tan kim­lik tes­pi­ti ya­pa­rak mobil ci­haz­lar ve bil­gi­sa­yar­lar ara­cı­lı­ğıy­la müş­te­ri kabul ede­bi­le­ce­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da, dü­zen­le­me­nin 1 Mayıs 2021 iti­ba­rıy­la yü­rür­lü­ğe gi­re­ce­ği bil­di­ril­di. Açık­la­ma­da, uzak­tan banka müş­te­ri­si olmak veya hesap aç­tır­mak is­te­yen ki­şi­le­rin bil­gi­len­di­ril­me­si ama­cıy­la ha­zır­la­nan ça­lış­ma­ya http://www.​tbb.​org.​tr ad­res­li in­ter­net si­te­si­nin “Fay­da­lı Bil­gi­ler” bö­lü­mün­den ula­şı­la­bi­le­ce­ği ak­ta­rıl­dı.


Haber Merkezi