Ar­de­şen’de gö­nül­lü­lük esas­lı gö­re­ve git­me­di­ği için Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan ceza alan öğ­ret­me­ni Mah­ke­me haklı bu­la­rak ce­za­yı iptal etti.

Ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da il ve il­çe­ler­de gö­nül­lü­lük esa­sı­na göre öğ­ret­men­ler­den Vefa Sos­yal Des­tek grup­la­rı oluş­tu­rul­muş­tu.
Rize’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de geç­ti­ği­miz ay­lar­da ya­şa­nan olay­da, Ar­de­şen İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­ne­sin­de­ki Vefa Sos­yal Des­tek hiz­met­le­ri kap­sa­mın­da A.K. isim­li öğ­ret­me­ne Polis ta­ra­fın­dan te­le­fon­la ara­na­rak re’sen oto­gar­da va­tan­daş­la­rı yön­len­dir­me gö­re­vi ve­ril­miş, A.K.’ye ise ça­lış­ma ala­nı­na git­me­di­ği ge­rek­çe­si ile Kay­ma­kam­lık­ta­ra­fın­dan kı­na­ma ce­za­sı ve­ril­miş­ti.
Ve­ri­len ce­za­nın ip­ta­li için Rize İdare Mah­ke­me­si’nde A.K. ta­ra­fın­dan açı­lan dava so­nuç­lan­dı. Mah­ke­me, so­ruş­tur­ma­nın usul ve esas­la­rı­na uyul­ma­dı­ğı­na ka­na­at ge­ti­re­rek, sa­de­ce te­le­fon­la gö­rüş­me tu­ta­na­ğı ve da­va­cı­nın sa­vun­ma­sıy­la ye­ti­nil­mek su­re­tiy­le tesis edi­len dava ko­nu­su iş­lem­de hu­ku­ka ay­kı­rı­lık bu­lun­du­ğu ge­rek­çe­siy­le ce­za­nın ip­ta­li­ne karar verdi.
Hak ye­ri­ni buldu.
Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma yapan Türk Eği­tim-Sen Rize Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ve Türk Eği­tim-Sen Ar­de­şen İlçe Tem­sil­ci­si Hacer De­mir­bağ, sal­gın dö­ne­min­de Türk Eği­tim Sen ola­rak gö­nül­lü­lük esa­sı­na da­ya­lı oluş­tu­ru­lan Vefa Des­tek Grup­la­rı­nın, fil­yas­yon ekip­le­ri­nin ve de­ne­tim ekip­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı­na her türlü des­te­ği ver­dik­le­ri­ni ifade ede­rek, “Üye­le­ri­miz bu sü­reç­te hiç­bir fe­da­kar­lık­tan ka­çın­ma­ya­rak asli gö­rev­le­ri­nin dı­şın­da­ki bu gö­rev­ler­de yer ala­rak dev­le­ti­mi­zin ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı or­ta­ya koy­du­lar. Fakat buna rağ­men Ar­de­şen Kay­ma­kam­lı­ğı, üye­miz A.K’ya, res’en bil­di­ri­len gö­re­ve git­me­me ge­rek­çe­si ile ceza verdi. Rize İdare Mah­ke­me­si ya­pı­lan hak­sız­lı­ğa ce­va­bı ver­miş ve üye­mi­ze Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­len ceza iptal edil­miş­tir.” dedi.

Haber Merkezi