ALES/1 Sınavı İle İlgili Duyuru

ÖSYM Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 02 Mayıs 2021 Pazar günü ya­pı­la­ca­ğı du­yu­ru­lan ALES/1, ilan edi­len gün ve sa­at­te ya­pı­la­cak­tır.

ALES/1’e ka­tı­la­cak olan aday­lar (yan­la­rın­dan bu­lu­nan eş, kar­deş, anne veya ba­ba­dan bir re­fa­kat­çi) ile sınav gö­rev­li­le­ri İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ya­yım­la­mış ol­du­ğu Tam Ka­pan­ma Ted­bir­le­rin­de de ifade edil­di­ği üzere 02 Mayıs 2021 Pazar günü so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tul­muş­lar­dır.
Sı­na­va gi­recek olan aday­la­rın her­han­gi bir mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­la­rı için, sınav gö­rev­li­le­ri­nin de sı­na­vın yü­rü­tül­me­si ko­nu­sun­da her­han­gi bir ak­sa­ma­ya se­be­bi­yet ver­me­me­le­ri için bu hu­su­sa dik­kat et­me­le­ri ve ön­lem­le­ri­ni al­ma­la­rı önem arz et­mek­te­dir.
Ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur.


ÖSYM Rize İl Sınav Ko­or­di­na­tör­lü­ğü