İYİ PARTİ İKİZDERE İLÇE BAŞKANI ALİ AYCİN;

“YAPILAN TALAN KABUL EDİLEMEZ”

İkiz­de­re Gür­de­re köyü İşken­ce­de­re Va­di­sin­de açıl­mak is­te­nen taş oca­ğı­na İYİ Parti İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin’de tepki gös­ter­di. Yeşil Vadi yeşil kal­ma­lı diyen İlçe Baş­ka­nı haklı tep­ki­le­rin de­ğer­len­di­ril­me­si­ni is­te­di.

İkiz­de­re İYİ Parti İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin’yeşil va­di­de taş ocağı olsun ka­ra­rı ve­ren­le­rin böl­ge­den ha­be­ri yok. Lo­jis­tik ya­tı­rım el­bet­te ya­pıl­ma­lı. Fakat böl­ge­de başka ocak­lar var o al­ter­na­tif yer­ler­den taş alı­na­rak sorun çö­zü­le­bi­lir­di. Yöre in­sa­nı­nın bu ra­ma­zan gü­nün­de oruç­lu va­zi­yet­te mağ­dur edil­me­si hiç ye­rin­de ol­ma­dı. Pa­ti­ka yol­la­rı aşa­rak açı­lan yola engel olmak köy­lü­le­ri­miz dede ve ata’dan kalan mi­ra­sı ara­zi­si­ne sahip çı­kı­yor. Va­tan­da­şın is­te­me­di­ği bir ko­nu­da ısrar et­me­nin önem­li se­be­bi olsa gerek. Bakir do­ğa­nın bo­zul­ma­sı gü­nah­tır. Va­tan­da­şın kes­me­ye kı­ya­ma­dı­ğı kos­ko­ca­man ağaç­lar iş ma­ki­ne­le­riy­le yı­kı­lıp enkaz olu­yor.
Ga­ze­te­ci­le­re uya­rı­da bu­lun­du
Tep­ki­le­re des­tek için ara­zi­ye gelen basın men­sup­la­rı­na da şu çağ­rı­yı yap­mak is­te­rim, siz­ler va­tan­da­şın se­si­ni du­yu­run. Orada nöbet tutan ka­dın­la­rı­mı­zın sesi olun. Ko­nuy­la il­gi­si ol­ma­yan gu­rup­la­rın yani ilçe dı­şın­dan ge­len­le­rin sesi ol­ma­yın. İlçe teş­ki­la­tı­mız ola­rak bizde ko­nu­yu An­ka­ra’ya Genel Mer­ke­zi­mi­ze ile­te­rek durdu­rul­ma­sı ko­nu­sun­da des­tek­le­ri­ni is­te­dik ve ka­mu­oyu­nun bu ko­nu­da has­sa­si­ye­ti­ni be­lirt­tik’ dedi. İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin taş ocağı için 75 yıl­lık ve­ri­len ruh­sa­tın çok uzun bir süre ol­du­ğu­nu, şayet Lo­jis­tik dolgu­su­na en fazla 5 yılda taş ta­şı­na­cak­sa son­ra­sın­da ruh­sa­tın ip­ta­li ge­re­kir.75 yıl çok uzun sü­re­dir. Lo­jis­tik ta­mam­lan­dık­tan sonra bölge yeşil alan ilan edil­me­li­dir.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU