TÜRKOCAĞINDAN BİDEN’E TEPKİ AÇIKLAMASI

ABD Baş­ka­nı Joe Biden’in 1915 olay­la­rı hak­kın­da­ki İfti­ra­sı­nı şid­det­le kı­nı­yo­ruz.

‘Yüz­bin­ler­ce Türk’ün kat­le­dil­me­si­ni gör­me­yen Haçlı zih­ni­ye­ti­nin, ta­ri­hi ger­çek­le­ri ve ulus­la­ra­ra­sı Hu­kuk­ta soy­kı­rım su­çu­nun ma­hi­yet ve ta­nı­mı­nı ta­ma­men gör­mez­den ge­le­rek Türk mil­le­ti­ne soy­kı­rım if­ti­ra­sı­nı at­ma­sı­nı Türk Ocak­la­rı ola­rak red­de­di­yo­ruz.
ABD Baş­ka­nı Biden’in 1915 olay­la­rı­nı ’Er­me­ni soy­kı­rı­mı ‘ola­rak dost­luk­la da müt­te­fik­lik­le de bağ­daş­maz.
Bu açık­la­ma­yı şid­det­le kı­nı­yo­ruz.
Soy­kı­rım­lar­la ku­rul­muş bir dev­let olan ve sözde de­mok­ra­si ge­tir­mek için coğ­raf­ya­mı­zı kan gö­lü­ne çe­vi­ren, yüz­bin­ler­ce ma­su­mun ka­nı­na giren, mil­yon­la­rı va­ta­nın­dan eden ABD’nin kim­se­ye ve hele Türk mil­le­ti­ne in­san­lık dersi ver­mek haddi de­ğil­dir’ de­nil­di.


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU