Yeni dö­nem­de he­def­le­ri­ni ka­li­te, ak­re­di­tas­yon ve ulus­la­ra­ra­sı­laş­ma ola­rak be­lir­le­miş olan RTEÜ prog­ram­la­rı ak­re­di­tas­yon bel­ge­si al­ma­ya devam edi­yor. Daha önce ak­re­di­tas­yon bel­ge­si alma ba­şa­rı­sı gös­ter­miş olan Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Bi­yo­lo­ji Bö­lü­mü’ne ila­ve­ten 6 prog­ram daha ak­re­di­tas­yon bel­ge­si al­ma­ya hak ka­zan­dı.

Ak­re­di­tas­yon ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da, RTEÜ Eği­tim Fa­kül­te­si Fen Bil­gi­si Öğ­ret­men­li­ği, İlköğ­re­tim Ma­te­ma­tik Öğ­ret­men­li­ği, Reh­ber­lik ve Psi­ko­lo­jik Da­nış­man­lık, Sınıf Öğ­ret­men­li­ği, Sos­yal Bil­gi­ler Öğ­ret­men­li­ği ve Türk­çe Öğ­ret­men­li­ği Bö­lüm­le­ri, Yük­se­köğ­re­tim Ka­li­te Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan öğ­ret­men­lik prog­ram­la­rı­nın ak­re­di­tas­yo­nu­nu ger­çek­leş­tir­mek üzere yet­ki­len­di­ril­miş olan EPDAD (Öğ­ret­men­lik Eği­tim Prog­ram­la­rı De­ğer­len­dir­me ve Ak­re­di­tas­yon Der­ne­ği) ta­ra­fın­dan ak­re­di­te edi­le­rek RTEÜ ak­re­di­tas­yon bel­ge­si ka­zan­dır­dı.
RTEÜ bün­ye­sin­de baş­lat­mış ol­du­ğu ak­re­di­tas­yon ça­lış­ma­la­rı do­la­yı­sıy­la 2019 yı­lın­da Eği­tim Fa­kül­te­si’nin; Fen Bil­gi­si Öğ­ret­men­li­ği ile İlköğ­re­tim Ma­te­ma­tik Öğ­ret­men­li­ği Prog­ram­la­rı, 2020 yı­lın­da da Reh­ber­lik ve Psi­ko­lo­jik Da­nış­man­lık, Sınıf Öğ­retmen­li­ği, Sos­yal Bil­gi­ler Öğ­ret­men­li­ği ve Türk­çe Öğ­ret­men­li­ği Prog­ram­la­rı EPDAD’a ak­re­di­tas­yon mü­ra­ca­atın­da bu­lun­muş­lar­dır. Ak­re­di­tas­yon sü­re­ci ön de­ğer­len­dir­me, öz de­ğer­len­dir­me ve saha zi­ya­re­ti şek­lin­de­ki 3 aşa­ma­lı bir de­ğer­len­dir­me­den oluş­mak­ta­dır. Bu süreç, için­den geç­mek­te ol­du­ğu sal­gın do­la­yı­sıy­la bazı prog­ram­lar­da iki yıl, bazı prog­ram­lar­da da bir yıl sür­müş­tür. EPDAK ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cun­da 6 li­sans prog­ra­mı ak­re­di­tas­yon sü­re­cin­den ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de geçti ve ak­re­di­tas­yon bel­ge­si al­ma­ya hak ka­zan­dı.
RTEÜ bün­ye­sin­de ak­re­di­tas­yon bel­ge­si alan bu prog­ram­lar ila­ve­ten, Tıp ve İla­hi­yat Fa­kül­te­si ile Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fizik, Kimya, Ma­te­ma­tik, Türk Dili ve Ede­bi­ya­tı ve Tarih Bö­lüm­le­ri de ak­re­di­te olmak için mü­ra­ca­at­ta bu­lun­muş olup ak­re­di­tas­yon sü­reç­le­ri devam et­mek­te­dir.
Ak­re­di­tas­yon bel­ge­si al­ma­ya hak ka­za­nan bö­lüm­ler başta bölüm baş­kan­la­rı ve sü­re­ce des­tek veren öğ­re­tim ele­man­la­rı olmak üzere öğ­ren­ci­le­re, pay­daş­la­rı­mı­za ve sü­re­ci ko­or­di­ne ede­rek yö­ne­ten Eği­tim Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Yıl­maz Geçit’e gös­ter­dik­le­ri bu ba­şa­rı do­la­yı­sıy­la te­şek­kür edi­yor, alı­nan ak­re­di­tas­yon bel­ge­si­nin ve elde edi­len ba­şa­rı­nın bö­lüm­le­ri­mi­ze, Eği­tim Fa­kül­te­si’ne, RTEÜ ve yük­se­köğ­re­tim sis­te­mi­ne ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.


Haber: RTEÜ BASIN