İyi­de­re lo­jis­tik için deniz dol­gu­su­na taş ta­şı­na­cak.
Yer ve uzak­lık ko­nu­su tar­tı­şıl­ma­ya değer.
35 km den daha yakın yer­ler var­ken uzak me­sa­fe ter­ci­hi neden.
Gün­ler­dir ya­pıl­ma­sı plan­la­nan yerde köy­lü­ler ve ilçe halkı Ra­ma­zan günü oruç­lu halde nö­bet­te.
Ya­şa­tı­lan ezi­yet­ten kimse mem­nun değil.
Taş Ocağı ya­pıl­mak is­te­nen arazi hiç bo­zul­ma­mış bakir bir alan.
Mev­cut yer­den 3-5 km aşa­ğı­da 2 tane ruh­sat alın­mış taş ocağı var.
Yöre in­sa­nı­nın haklı di­le­ği İşken­ce­de­re­den değil bu ocak­lar­dan taş alın­ma­sı.
Ay­rı­ca bir de­ta­yı kimse dik­ka­te ala­rak ses­len­dir­mi­yor.
İşken­ce­de­re Va­di­sin­de ya­pıl­mak is­te­nen Taş Ocağı ÇED dos­ya­sın­da be­lir­til­di­ği­ne gö­re­75 yıl iş­le­necek.
Bu 75 yıl çok uzun bir süre ol­du­ğu için tepki çe­ki­yor ama kim­se­nin umu­run­da değil.
Taş ta­şı­na­rak do­la­cak olan İyi­de­re Lo­jis­tik ya­pı­mı 75 yıl mı sü­recek.
Her­kes bilir ki hiç­bir proje 75 yıl devam etmez. Böyle uzun bir pro­je­ye hiç­bir şir­ket he­ves­len­mez.
Dün­ya­nın en uzun çift tüplü tü­ne­li Ovit 6 yılda de­lin­di.
Deniz dol­du­ru­la­rak hiz­me­te açı­lan ilk ha­va­li­ma­nı­mız Or­du-Gi­re­sun 3 yılda ta­mam­lan­dı.
2017 de deniz dol­du­ru­la­rak baş­la­nan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı sona ermek üzere demek ki 4-5 yılda ya­pı­la­bi­li­yor.
Bunca örnek var­ken İyi­de­re Lo­jis­tik dol­gu­su için 75 yıl­lık bir Taş Oca­ğın­da ısrar etmek niye.
Bu­ra­dan an­la­şı­lan şu ki, Lo­jis­tik dol­gu­su ya­pıl­dık­tan sonra en az 70 yıl bu­ra­dan kaya, taş, kum alı­na­rak bi­ri­le­ri para ka­za­na­cak.
Plan­la­nan 100 hek­tar­lık bir alan. ÇED 29 yıl­dan faz­la­sı­na izin ver­mi­yor. İzin ver­me­di­ği için­de 30+30+30 ola­rak plan­lan­mış buda yak­la­şık 75 yıla denk ge­li­yor. An­la­dı­ğı­mız liman ta­mam­la­nın­ca bu Ocak­tan 70 yıl taş alı­na­cak.
Bölge in­sa­nı­nın tep­ki­si de buna.
İkti­dar sa­hip­le­ri yöre in­sa­nı­nı adam ye­ri­ne ko­ya­rak bil­gi­len­dir­me hiç yap­ma­dı. Se­be­bi ne bil­mi­yo­ruz.
Ra­ma­zan günü yaşlı genç kadın erkek iftar sa­at­le­ri­ne kadar bunca hak sa­hi­bi­ne cefa çek­ti­rip bed­dua al­dık­la­rı­nın far­kın­da mı?
Maz­lu­mun ga­ri­ba­nın duası kabul olur.
Mü­ba­rek ayda o ara­zi­yi bu­gü­ne kadar bek­le­yen, ko­ru­ya­rak ge­çi­mi­ni sağ­la­yan köy­lü­nün suçu ha­in­lik yap­ma­mak mı?
O köy­lü­le­rin kes­me­ye kı­ya­ma­dı­ğı ko­ca­man ağaç­lar iş ma­ki­ne­le­ri­nin ca­na­var diş­le­ri ara­sın­da yok olu­yor.
İçi kan ağ­la­yan İkiz­de­re in­sa­nı­nın sesi du­yu­lur mu merak edi­yo­rum.