DOĞU KARADENİZ ÇAY ENTEGRE SANAYİ A.Ş.’NİN YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇAY-KUR’DAN AV. HASİB ERSOY OLDU

Kısa ismi ÇAY­SAN olan ve yıl­lar­dır da İyi­de­re İlçe­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren DOĞU KA­RA­DENİZ ÇAY EN­TEG­RE SANAYİ A.Ş.’nin kong­re­si ya­pıl­dı ve bu gü­zi­de ku­ru­lu­şun Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun Baş­ka­nı de­ğiş­ti. Ya­pı­lan ola­ğan kong­re so­nu­cun­da yıl­lar­dır ÇAY­SAN’ın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­nı yapan Çay­kur’un 1. Hukuk Mü­şa­vi­ri DİLAVER DEMİR bu gö­re­vi Çay­kur’dan yakın mesai ve mes­lek­taş ar­ka­da­şı olan HASİB ERSOY’a devir etti.

Çay­kur’un İstan­bul-Sa­rı­yer’deki Bölge ve Pa­zar­la­ma Mü­dür­lü­ğü­nü yapan FER­HAT TUR­GUT ve Genel Mü­dür­lük­de­ki Yö­ne­tim Kurum Şube Mü­dü­rü HÜSEYİN KELEŞ’de ya­pı­lan bu kong­re so­nu­cun­da ÇAY­SAN’ın Yö­ne­tim Ku­ru­lu­na ye­ni­den se­çil­di­ler.
ÇAY­SAN A.Ş.’ye ortak olan isim­ler­den Mar­ma­ra Çay’ın sa­hi­bi SEY­MEN SEY­ME­NOĞ­LU, Trab­zon’dan YIL­MAZ BÜ­YÜ­KAY­DIN, Ege’den Özüm Çay’dan SUAT ÖZ­YA­MAN ve Ba­ğım­sız aday ola­rak da emek­li Çay­kur’cu RAHMİ ŞEN­KA­YA da Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun diğer isim­le­ri ol­du­lar.
Komşu Trab­zon’dan ÇAY­SAN A.Ş.’nin Yö­ne­tim Ku­ru­lu­na ye­ni­den se­çi­len YIL­MAZ BÜ­YÜ­KAY­DIN’ı ka­mu­oyu Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu As Baş­kan­lı­ğın­dan ta­nı­yor.
Bu arada 2 yıl önce Çay-Kur’un Satın Alma Da­ire­si Baş­kan­lı­ğın­dan yaş had­din­den emek­li olan Ri­ze­li Hem­şeh­ri­miz RAHMİ ŞEM­KA­YA Çay­kur’un diğer yakın ku­ru­lu­şu olan EKT­RAT’da görev yap­tı­ğı için ÇAY­SAN’ın yö­ne­ti­mi­ne kısa bir ara­dan sonra se­çil­me ba­şa­rı­sı­nı gös­ter­di.
ÇAY­KUR’un %48 ortak ol­du­ğu ÇAY­SAN’ın Genel Mü­dür­lü­ğü­nü de yıl­lar­dır Ri­ze­li Hem­şeh­ri­miz OSMAN KAKŞİ ya­pı­yor. KAKŞİ, “ba­şa­rı­lı” ça­lış­ma­la­rıy­la hep dik­kat çe­ki­yor.
Av. HASİB ERSOY’un Baş­kan­lı­ğın­da­ki ÇAY­SAN A.Ş.’nin Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nu ayrı ayrı “Teb­rik” edi­yor ve “Ba­şa­rı­la­rı­nın ” de­vam­la­rı­nı di­li­yo­ruz. Öte yan­dan eski Baş­kan Av. DİLAVER DEMİR’in de T.C. Da­nış­tay Üye­li­ği­ne ata­na­ca­ğı öne sü­rül­dü.


Haber-Foto: Faik BA­KOĞ­LU