Rize CHP İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz İkiz­de­re Va­di­sin­de baş­la­tı­lan taş oca­ğı­na tepki pro­tes­to­la­rın­da yöre hal­kı­nın ya­nın­da ye­ri­ni aldı.

Taş Oca­ğı­nın bölge in­sa­nı ta­ra­fın­dan çev­re­ye, doğal ha­ya­ta ve yaban ha­ya­ta olum­suz yönde etki ede­ce­ği ge­rek­çe­siy­le karşı çık­tı­ğı ve gün­ler­dir tepki ha­re­ket­le­rin­de bu­lun­ma­sı­na bir des­tek­te Rize CHP İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz’den geldi. Ka­mu­oyu­nun ve yöre hal­kı­nın haklı mü­ca­de­le­si­ne des­tek ver­mek için bu­ra­da bu­lu­nu­yo­ruz diyen Baş­kan Sal­tuk Deniz ’bu­ra­da yöre in­sa­nı­nın haklı bir mü­ca­de­le­si var. İnsa­nı­mız çev­re­ye du­yar­lı böl­ge­si­ne sahip çı­kı­yor.
Lo­jis­tik için deniz dol­du­ru­la­cak diye bu­ra­da bir böl­ge­yi talan et­me­nin bir an­la­mı yok. Bu köy­lü­le­ri­miz gün­ler­dir bu­ra­da gü­ven­lik güç­le­ri­nin ko­ru­du­ğu özel fir­ma­ya ait iş ma­ki­ne­le­ri­nin za­rar­la­rı­na dur demek için nöbet tu­tu­yor.
Bizde İl Baş­kan­lı­ğı ola­rak in­sa­nı­mı­zın ya­nın­da olmak için bu­ra­da­yız. Haklı mü­ca­de­le ina­nı­yo­rum ki ser­ma­ye­ye galip ge­le­cek­tir.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU