Kısa ismi ÇAY-KUR olan Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü’nün her üç ayda bir çı­kar­dı­ğı “ÇAY­LIK” isim­li der­gi­nin 2021 yı­lı­nın ilk üç ayını kap­sa­yan 62.​sa­yı­sı çıktı.

Ocak, Şubat ve Mart ay­la­rı­nı kap­sa­yan ÇAY­KUR’un “ÇAY­LIK” isim­li der­gi­si Çay­kur’daki İdari ve Yö­ne­tim­de­ki son de­ği­şik­lik­ler­den sonra kısa bir ge­cik­mey­le ya­yın­lan­dı.
Top­lam 50 say­fa­dan olu­şan bu der­gi­de bir­bi­rin­den il­ginç ve dik­kat çe­ki­ci ya­zı­lar ya­yın­lan­dı.
Bu son sa­yı­sı 5 bin adet ya­yın­la­nan ÇAY­LIK Der­gi­si’nin İmti­yaz Sa­hip­li­ği­ni ku­ru­mun Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı YUSUF ZİYA ALİM ya­pı­yor. Kün­ye­de Yayın Yö­net­men­le­ri ola­rak da Yeni Genel Müdür Yar­dım­cı­la­rın­dan ERDİNÇ HATİNOĞLU yer alı­yor. So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü ola­rak da NECLA YEŞİLDAĞ’a yer ve­ril­di.
NECLA YEŞİLDAĞ son kez kün­ye­de yer aldı, zira YEŞİLDAĞ yaş had­din­den emek­li­ye ay­rı­lan isim oldu.
Haber Ko­or­di­nas­yo­nu ola­rak İkbal ER­DO­ĞAN KARÇE ve Meh­met Kap­tan ERBAŞ kün­ye­de yer al­dı­lar.
Ay­rı­ca Yayın Ku­ru­lun­da da şu isim­ler yer aldı. “Er­dinç HATİNOĞLU, Hü­se­yin KELEŞ, Meh­met Kap­tan ERBAŞ ve İkbal ER­DO­ĞAN KARÇE”
Dergi, baskı ve renk ay­rım­la­rı­nın İstan­bul’daki Fokus Basım ve Gör­sel Da­nış­man­lık San.Tic.Ltd.Şti.’ne yap­tı­ran ÇAY­KUR’un “ÇAY­LIK” Der­gi­si­ne katkı sağ­la­yan ve görev alan diğer isim­ler de şu şe­kil­de olu­şu­yor. “Meh­met ÖZKAN, Zehra KAF­KAS­LI, Elif YIL­DI­RIM, Ahmet AKGÜL, Gamze Özbek BAL­TA­CI ve Fo­toğ­raf Di­rek­tö­rü ola­rak da Meh­met Kap­tan ERBAŞ.”
Son der­gi­de­ki ana slo­gan ola­rak da “81 ilde 81 Çay Satış Ma­ğa­za­sı” ifa­de­si dik­kat çeken ko­nu­la­rın ba­şın­da olu­yor.


Ha­ber-Fo­to: Faik BA­KOĞ­LU