Monthly Archives: Mayıs 2021

TÜRKOCAĞINDAN BİDEN’E TEPKİ AÇIKLAMASI

ABD Baş­ka­nı Joe Biden’in 1915 olay­la­rı hak­kın­da­ki İfti­ra­sı­nı şid­det­le kı­nı­yo­ruz.

‘Yüz­bin­ler­ce Türk’ün kat­le­dil­me­si­ni gör­me­yen Haçlı zih­ni­ye­ti­nin, ta­ri­hi ger­çek­le­ri ve ulus­la­ra­ra­sı Hu­kuk­ta soy­kı­rım su­çu­nun ma­hi­yet ve ta­nı­mı­nı ta­ma­men gör­mez­den ge­le­rek Türk mil­le­ti­ne soy­kı­rım if­ti­ra­sı­nı at­ma­sı­nı Türk Ocak­la­rı ola­rak red­de­di­yo­ruz.
ABD Baş­ka­nı Biden’in 1915 olay­la­rı­nı ’Er­me­ni soy­kı­rı­mı ‘ola­rak dost­luk­la da müt­te­fik­lik­le de bağ­daş­maz.
Bu açık­la­ma­yı şid­det­le kı­nı­yo­ruz.
Soy­kı­rım­lar­la ku­rul­muş bir dev­let olan ve sözde de­mok­ra­si ge­tir­mek için coğ­raf­ya­mı­zı kan gö­lü­ne çe­vi­ren, yüz­bin­ler­ce ma­su­mun ka­nı­na giren, mil­yon­la­rı va­ta­nın­dan eden ABD’nin kim­se­ye ve hele Türk mil­le­ti­ne in­san­lık dersi ver­mek haddi de­ğil­dir’ de­nil­di.


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU

“YAPILAN TALAN KABUL EDİLEMEZ”

İYİ PARTİ İKİZDERE İLÇE BAŞKANI ALİ AYCİN;

“YAPILAN TALAN KABUL EDİLEMEZ”

İkiz­de­re Gür­de­re köyü İşken­ce­de­re Va­di­sin­de açıl­mak is­te­nen taş oca­ğı­na İYİ Parti İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin’de tepki gös­ter­di. Yeşil Vadi yeşil kal­ma­lı diyen İlçe Baş­ka­nı haklı tep­ki­le­rin de­ğer­len­di­ril­me­si­ni is­te­di.

İkiz­de­re İYİ Parti İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin’yeşil va­di­de taş ocağı olsun ka­ra­rı ve­ren­le­rin böl­ge­den ha­be­ri yok. Lo­jis­tik ya­tı­rım el­bet­te ya­pıl­ma­lı. Fakat böl­ge­de başka ocak­lar var o al­ter­na­tif yer­ler­den taş alı­na­rak sorun çö­zü­le­bi­lir­di. Yöre in­sa­nı­nın bu ra­ma­zan gü­nün­de oruç­lu va­zi­yet­te mağ­dur edil­me­si hiç ye­rin­de ol­ma­dı. Pa­ti­ka yol­la­rı aşa­rak açı­lan yola engel olmak köy­lü­le­ri­miz dede ve ata’dan kalan mi­ra­sı ara­zi­si­ne sahip çı­kı­yor. Va­tan­da­şın is­te­me­di­ği bir ko­nu­da ısrar et­me­nin önem­li se­be­bi olsa gerek. Bakir do­ğa­nın bo­zul­ma­sı gü­nah­tır. Va­tan­da­şın kes­me­ye kı­ya­ma­dı­ğı kos­ko­ca­man ağaç­lar iş ma­ki­ne­le­riy­le yı­kı­lıp enkaz olu­yor.
Ga­ze­te­ci­le­re uya­rı­da bu­lun­du
Tep­ki­le­re des­tek için ara­zi­ye gelen basın men­sup­la­rı­na da şu çağ­rı­yı yap­mak is­te­rim, siz­ler va­tan­da­şın se­si­ni du­yu­run. Orada nöbet tutan ka­dın­la­rı­mı­zın sesi olun. Ko­nuy­la il­gi­si ol­ma­yan gu­rup­la­rın yani ilçe dı­şın­dan ge­len­le­rin sesi ol­ma­yın. İlçe teş­ki­la­tı­mız ola­rak bizde ko­nu­yu An­ka­ra’ya Genel Mer­ke­zi­mi­ze ile­te­rek durdu­rul­ma­sı ko­nu­sun­da des­tek­le­ri­ni is­te­dik ve ka­mu­oyu­nun bu ko­nu­da has­sa­si­ye­ti­ni be­lirt­tik’ dedi. İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin taş ocağı için 75 yıl­lık ve­ri­len ruh­sa­tın çok uzun bir süre ol­du­ğu­nu, şayet Lo­jis­tik dolgu­su­na en fazla 5 yılda taş ta­şı­na­cak­sa son­ra­sın­da ruh­sa­tın ip­ta­li ge­re­kir.75 yıl çok uzun sü­re­dir. Lo­jis­tik ta­mam­lan­dık­tan sonra bölge yeşil alan ilan edil­me­li­dir.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

CHP İL BAŞKANI TAŞOCAĞI NÖBETİNDE

Rize CHP İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz İkiz­de­re Va­di­sin­de baş­la­tı­lan taş oca­ğı­na tepki pro­tes­to­la­rın­da yöre hal­kı­nın ya­nın­da ye­ri­ni aldı.

Taş Oca­ğı­nın bölge in­sa­nı ta­ra­fın­dan çev­re­ye, doğal ha­ya­ta ve yaban ha­ya­ta olum­suz yönde etki ede­ce­ği ge­rek­çe­siy­le karşı çık­tı­ğı ve gün­ler­dir tepki ha­re­ket­le­rin­de bu­lun­ma­sı­na bir des­tek­te Rize CHP İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz’den geldi. Ka­mu­oyu­nun ve yöre hal­kı­nın haklı mü­ca­de­le­si­ne des­tek ver­mek için bu­ra­da bu­lu­nu­yo­ruz diyen Baş­kan Sal­tuk Deniz ’bu­ra­da yöre in­sa­nı­nın haklı bir mü­ca­de­le­si var. İnsa­nı­mız çev­re­ye du­yar­lı böl­ge­si­ne sahip çı­kı­yor.
Lo­jis­tik için deniz dol­du­ru­la­cak diye bu­ra­da bir böl­ge­yi talan et­me­nin bir an­la­mı yok. Bu köy­lü­le­ri­miz gün­ler­dir bu­ra­da gü­ven­lik güç­le­ri­nin ko­ru­du­ğu özel fir­ma­ya ait iş ma­ki­ne­le­ri­nin za­rar­la­rı­na dur demek için nöbet tu­tu­yor.
Bizde İl Baş­kan­lı­ğı ola­rak in­sa­nı­mı­zın ya­nın­da olmak için bu­ra­da­yız. Haklı mü­ca­de­le ina­nı­yo­rum ki ser­ma­ye­ye galip ge­le­cek­tir.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

LOJİSTİK İÇİN 75 YIL FAZLA

İyi­de­re lo­jis­tik için deniz dol­gu­su­na taş ta­şı­na­cak.
Yer ve uzak­lık ko­nu­su tar­tı­şıl­ma­ya değer.
35 km den daha yakın yer­ler var­ken uzak me­sa­fe ter­ci­hi neden.
Gün­ler­dir ya­pıl­ma­sı plan­la­nan yerde köy­lü­ler ve ilçe halkı Ra­ma­zan günü oruç­lu halde nö­bet­te.
Ya­şa­tı­lan ezi­yet­ten kimse mem­nun değil.
Taş Ocağı ya­pıl­mak is­te­nen arazi hiç bo­zul­ma­mış bakir bir alan.
Mev­cut yer­den 3-5 km aşa­ğı­da 2 tane ruh­sat alın­mış taş ocağı var.
Yöre in­sa­nı­nın haklı di­le­ği İşken­ce­de­re­den değil bu ocak­lar­dan taş alın­ma­sı.
Ay­rı­ca bir de­ta­yı kimse dik­ka­te ala­rak ses­len­dir­mi­yor.
İşken­ce­de­re Va­di­sin­de ya­pıl­mak is­te­nen Taş Ocağı ÇED dos­ya­sın­da be­lir­til­di­ği­ne gö­re­75 yıl iş­le­necek.
Bu 75 yıl çok uzun bir süre ol­du­ğu için tepki çe­ki­yor ama kim­se­nin umu­run­da değil.
Taş ta­şı­na­rak do­la­cak olan İyi­de­re Lo­jis­tik ya­pı­mı 75 yıl mı sü­recek.
Her­kes bilir ki hiç­bir proje 75 yıl devam etmez. Böyle uzun bir pro­je­ye hiç­bir şir­ket he­ves­len­mez.
Dün­ya­nın en uzun çift tüplü tü­ne­li Ovit 6 yılda de­lin­di.
Deniz dol­du­ru­la­rak hiz­me­te açı­lan ilk ha­va­li­ma­nı­mız Or­du-Gi­re­sun 3 yılda ta­mam­lan­dı.
2017 de deniz dol­du­ru­la­rak baş­la­nan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı sona ermek üzere demek ki 4-5 yılda ya­pı­la­bi­li­yor.
Bunca örnek var­ken İyi­de­re Lo­jis­tik dol­gu­su için 75 yıl­lık bir Taş Oca­ğın­da ısrar etmek niye.
Bu­ra­dan an­la­şı­lan şu ki, Lo­jis­tik dol­gu­su ya­pıl­dık­tan sonra en az 70 yıl bu­ra­dan kaya, taş, kum alı­na­rak bi­ri­le­ri para ka­za­na­cak.
Plan­la­nan 100 hek­tar­lık bir alan. ÇED 29 yıl­dan faz­la­sı­na izin ver­mi­yor. İzin ver­me­di­ği için­de 30+30+30 ola­rak plan­lan­mış buda yak­la­şık 75 yıla denk ge­li­yor. An­la­dı­ğı­mız liman ta­mam­la­nın­ca bu Ocak­tan 70 yıl taş alı­na­cak.
Bölge in­sa­nı­nın tep­ki­si de buna.
İkti­dar sa­hip­le­ri yöre in­sa­nı­nı adam ye­ri­ne ko­ya­rak bil­gi­len­dir­me hiç yap­ma­dı. Se­be­bi ne bil­mi­yo­ruz.
Ra­ma­zan günü yaşlı genç kadın erkek iftar sa­at­le­ri­ne kadar bunca hak sa­hi­bi­ne cefa çek­ti­rip bed­dua al­dık­la­rı­nın far­kın­da mı?
Maz­lu­mun ga­ri­ba­nın duası kabul olur.
Mü­ba­rek ayda o ara­zi­yi bu­gü­ne kadar bek­le­yen, ko­ru­ya­rak ge­çi­mi­ni sağ­la­yan köy­lü­nün suçu ha­in­lik yap­ma­mak mı?
O köy­lü­le­rin kes­me­ye kı­ya­ma­dı­ğı ko­ca­man ağaç­lar iş ma­ki­ne­le­ri­nin ca­na­var diş­le­ri ara­sın­da yok olu­yor.
İçi kan ağ­la­yan İkiz­de­re in­sa­nı­nın sesi du­yu­lur mu merak edi­yo­rum.

DOĞU KARADENİZ ÇAY ENTEGRE SANAYİ A.Ş.’NİN YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇAY-KUR’DAN AV. HASİB ERSOY OLDU

Kısa ismi ÇAY­SAN olan ve yıl­lar­dır da İyi­de­re İlçe­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren DOĞU KA­RA­DENİZ ÇAY EN­TEG­RE SANAYİ A.Ş.’nin kong­re­si ya­pıl­dı ve bu gü­zi­de ku­ru­lu­şun Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun Baş­ka­nı de­ğiş­ti. Ya­pı­lan ola­ğan kong­re so­nu­cun­da yıl­lar­dır ÇAY­SAN’ın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­nı yapan Çay­kur’un 1. Hukuk Mü­şa­vi­ri DİLAVER DEMİR bu gö­re­vi Çay­kur’dan yakın mesai ve mes­lek­taş ar­ka­da­şı olan HASİB ERSOY’a devir etti.

Çay­kur’un İstan­bul-Sa­rı­yer’deki Bölge ve Pa­zar­la­ma Mü­dür­lü­ğü­nü yapan FER­HAT TUR­GUT ve Genel Mü­dür­lük­de­ki Yö­ne­tim Kurum Şube Mü­dü­rü HÜSEYİN KELEŞ’de ya­pı­lan bu kong­re so­nu­cun­da ÇAY­SAN’ın Yö­ne­tim Ku­ru­lu­na ye­ni­den se­çil­di­ler.
ÇAY­SAN A.Ş.’ye ortak olan isim­ler­den Mar­ma­ra Çay’ın sa­hi­bi SEY­MEN SEY­ME­NOĞ­LU, Trab­zon’dan YIL­MAZ BÜ­YÜ­KAY­DIN, Ege’den Özüm Çay’dan SUAT ÖZ­YA­MAN ve Ba­ğım­sız aday ola­rak da emek­li Çay­kur’cu RAHMİ ŞEN­KA­YA da Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun diğer isim­le­ri ol­du­lar.
Komşu Trab­zon’dan ÇAY­SAN A.Ş.’nin Yö­ne­tim Ku­ru­lu­na ye­ni­den se­çi­len YIL­MAZ BÜ­YÜ­KAY­DIN’ı ka­mu­oyu Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu As Baş­kan­lı­ğın­dan ta­nı­yor.
Bu arada 2 yıl önce Çay-Kur’un Satın Alma Da­ire­si Baş­kan­lı­ğın­dan yaş had­din­den emek­li olan Ri­ze­li Hem­şeh­ri­miz RAHMİ ŞEM­KA­YA Çay­kur’un diğer yakın ku­ru­lu­şu olan EKT­RAT’da görev yap­tı­ğı için ÇAY­SAN’ın yö­ne­ti­mi­ne kısa bir ara­dan sonra se­çil­me ba­şa­rı­sı­nı gös­ter­di.
ÇAY­KUR’un %48 ortak ol­du­ğu ÇAY­SAN’ın Genel Mü­dür­lü­ğü­nü de yıl­lar­dır Ri­ze­li Hem­şeh­ri­miz OSMAN KAKŞİ ya­pı­yor. KAKŞİ, “ba­şa­rı­lı” ça­lış­ma­la­rıy­la hep dik­kat çe­ki­yor.
Av. HASİB ERSOY’un Baş­kan­lı­ğın­da­ki ÇAY­SAN A.Ş.’nin Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nu ayrı ayrı “Teb­rik” edi­yor ve “Ba­şa­rı­la­rı­nın ” de­vam­la­rı­nı di­li­yo­ruz. Öte yan­dan eski Baş­kan Av. DİLAVER DEMİR’in de T.C. Da­nış­tay Üye­li­ği­ne ata­na­ca­ğı öne sü­rül­dü.


Haber-Foto: Faik BA­KOĞ­LU

RTEÜ 6 Lisans ProgramındAa Akreditasyon Belgesi Aldı

Yeni dö­nem­de he­def­le­ri­ni ka­li­te, ak­re­di­tas­yon ve ulus­la­ra­ra­sı­laş­ma ola­rak be­lir­le­miş olan RTEÜ prog­ram­la­rı ak­re­di­tas­yon bel­ge­si al­ma­ya devam edi­yor. Daha önce ak­re­di­tas­yon bel­ge­si alma ba­şa­rı­sı gös­ter­miş olan Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Bi­yo­lo­ji Bö­lü­mü’ne ila­ve­ten 6 prog­ram daha ak­re­di­tas­yon bel­ge­si al­ma­ya hak ka­zan­dı.

Ak­re­di­tas­yon ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da, RTEÜ Eği­tim Fa­kül­te­si Fen Bil­gi­si Öğ­ret­men­li­ği, İlköğ­re­tim Ma­te­ma­tik Öğ­ret­men­li­ği, Reh­ber­lik ve Psi­ko­lo­jik Da­nış­man­lık, Sınıf Öğ­ret­men­li­ği, Sos­yal Bil­gi­ler Öğ­ret­men­li­ği ve Türk­çe Öğ­ret­men­li­ği Bö­lüm­le­ri, Yük­se­köğ­re­tim Ka­li­te Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan öğ­ret­men­lik prog­ram­la­rı­nın ak­re­di­tas­yo­nu­nu ger­çek­leş­tir­mek üzere yet­ki­len­di­ril­miş olan EPDAD (Öğ­ret­men­lik Eği­tim Prog­ram­la­rı De­ğer­len­dir­me ve Ak­re­di­tas­yon Der­ne­ği) ta­ra­fın­dan ak­re­di­te edi­le­rek RTEÜ ak­re­di­tas­yon bel­ge­si ka­zan­dır­dı.
RTEÜ bün­ye­sin­de baş­lat­mış ol­du­ğu ak­re­di­tas­yon ça­lış­ma­la­rı do­la­yı­sıy­la 2019 yı­lın­da Eği­tim Fa­kül­te­si’nin; Fen Bil­gi­si Öğ­ret­men­li­ği ile İlköğ­re­tim Ma­te­ma­tik Öğ­ret­men­li­ği Prog­ram­la­rı, 2020 yı­lın­da da Reh­ber­lik ve Psi­ko­lo­jik Da­nış­man­lık, Sınıf Öğ­retmen­li­ği, Sos­yal Bil­gi­ler Öğ­ret­men­li­ği ve Türk­çe Öğ­ret­men­li­ği Prog­ram­la­rı EPDAD’a ak­re­di­tas­yon mü­ra­ca­atın­da bu­lun­muş­lar­dır. Ak­re­di­tas­yon sü­re­ci ön de­ğer­len­dir­me, öz de­ğer­len­dir­me ve saha zi­ya­re­ti şek­lin­de­ki 3 aşa­ma­lı bir de­ğer­len­dir­me­den oluş­mak­ta­dır. Bu süreç, için­den geç­mek­te ol­du­ğu sal­gın do­la­yı­sıy­la bazı prog­ram­lar­da iki yıl, bazı prog­ram­lar­da da bir yıl sür­müş­tür. EPDAK ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cun­da 6 li­sans prog­ra­mı ak­re­di­tas­yon sü­re­cin­den ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de geçti ve ak­re­di­tas­yon bel­ge­si al­ma­ya hak ka­zan­dı.
RTEÜ bün­ye­sin­de ak­re­di­tas­yon bel­ge­si alan bu prog­ram­lar ila­ve­ten, Tıp ve İla­hi­yat Fa­kül­te­si ile Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fizik, Kimya, Ma­te­ma­tik, Türk Dili ve Ede­bi­ya­tı ve Tarih Bö­lüm­le­ri de ak­re­di­te olmak için mü­ra­ca­at­ta bu­lun­muş olup ak­re­di­tas­yon sü­reç­le­ri devam et­mek­te­dir.
Ak­re­di­tas­yon bel­ge­si al­ma­ya hak ka­za­nan bö­lüm­ler başta bölüm baş­kan­la­rı ve sü­re­ce des­tek veren öğ­re­tim ele­man­la­rı olmak üzere öğ­ren­ci­le­re, pay­daş­la­rı­mı­za ve sü­re­ci ko­or­di­ne ede­rek yö­ne­ten Eği­tim Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Yıl­maz Geçit’e gös­ter­dik­le­ri bu ba­şa­rı do­la­yı­sıy­la te­şek­kür edi­yor, alı­nan ak­re­di­tas­yon bel­ge­si­nin ve elde edi­len ba­şa­rı­nın bö­lüm­le­ri­mi­ze, Eği­tim Fa­kül­te­si’ne, RTEÜ ve yük­se­köğ­re­tim sis­te­mi­ne ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.


Haber: RTEÜ BASIN

ÇAYKUR’UN “ÇAYLIK” İSİMLİ DERGİSİNİN 62.SAYISI YAYINLANDI

Kısa ismi ÇAY-KUR olan Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü’nün her üç ayda bir çı­kar­dı­ğı “ÇAY­LIK” isim­li der­gi­nin 2021 yı­lı­nın ilk üç ayını kap­sa­yan 62.​sa­yı­sı çıktı.

Ocak, Şubat ve Mart ay­la­rı­nı kap­sa­yan ÇAY­KUR’un “ÇAY­LIK” isim­li der­gi­si Çay­kur’daki İdari ve Yö­ne­tim­de­ki son de­ği­şik­lik­ler­den sonra kısa bir ge­cik­mey­le ya­yın­lan­dı.
Top­lam 50 say­fa­dan olu­şan bu der­gi­de bir­bi­rin­den il­ginç ve dik­kat çe­ki­ci ya­zı­lar ya­yın­lan­dı.
Bu son sa­yı­sı 5 bin adet ya­yın­la­nan ÇAY­LIK Der­gi­si’nin İmti­yaz Sa­hip­li­ği­ni ku­ru­mun Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı YUSUF ZİYA ALİM ya­pı­yor. Kün­ye­de Yayın Yö­net­men­le­ri ola­rak da Yeni Genel Müdür Yar­dım­cı­la­rın­dan ERDİNÇ HATİNOĞLU yer alı­yor. So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü ola­rak da NECLA YEŞİLDAĞ’a yer ve­ril­di.
NECLA YEŞİLDAĞ son kez kün­ye­de yer aldı, zira YEŞİLDAĞ yaş had­din­den emek­li­ye ay­rı­lan isim oldu.
Haber Ko­or­di­nas­yo­nu ola­rak İkbal ER­DO­ĞAN KARÇE ve Meh­met Kap­tan ERBAŞ kün­ye­de yer al­dı­lar.
Ay­rı­ca Yayın Ku­ru­lun­da da şu isim­ler yer aldı. “Er­dinç HATİNOĞLU, Hü­se­yin KELEŞ, Meh­met Kap­tan ERBAŞ ve İkbal ER­DO­ĞAN KARÇE”
Dergi, baskı ve renk ay­rım­la­rı­nın İstan­bul’daki Fokus Basım ve Gör­sel Da­nış­man­lık San.Tic.Ltd.Şti.’ne yap­tı­ran ÇAY­KUR’un “ÇAY­LIK” Der­gi­si­ne katkı sağ­la­yan ve görev alan diğer isim­ler de şu şe­kil­de olu­şu­yor. “Meh­met ÖZKAN, Zehra KAF­KAS­LI, Elif YIL­DI­RIM, Ahmet AKGÜL, Gamze Özbek BAL­TA­CI ve Fo­toğ­raf Di­rek­tö­rü ola­rak da Meh­met Kap­tan ERBAŞ.”
Son der­gi­de­ki ana slo­gan ola­rak da “81 ilde 81 Çay Satış Ma­ğa­za­sı” ifa­de­si dik­kat çeken ko­nu­la­rın ba­şın­da olu­yor.


Ha­ber-Fo­to: Faik BA­KOĞ­LU