Monthly Archives: Nisan 2021

Teravih Namazı Evde Kılınacak!

Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Erbaş yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler ne­ti­ce­sin­de te­ra­vih na­ma­zı­nı ca­mi­ler­de değil ev­le­ri­miz­de kıl­ma­nın uygun ol­du­ğu­na karar verdi” dedi.

Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Ali Erbaş, Ra­ma­zan ayına gün­ler kala önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Erbaş, “Yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler ne­ti­ce­sin­de te­ra­vih na­ma­zı­nı ca­mi­ler­de değil ev­le­ri­miz­de kıl­ma­nın uygun ol­du­ğu­na karar ver­dik” dedi.
Erbaş, “Şayet bu sü­reç­te sal­gı­nın sey­ri­ne göre ca­mi­le­ri­miz­de te­ra­vih na­ma­zı kı­la­bil­me im­ka­nı olur­sa bunun da ka­ra­rı­nı alıp mil­le­ti­miz­le pay­la­şı­rız” diye ko­nuş­tu.
“ORUÇ­KEN AŞI OL­MAK­TA SA­KIN­CA YOK”
Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Erbaş, “Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu­mu­zun da açık­la­dı­ğı gibi ge­rek­ti­ğin­de oruç­luy­ken aşı ol­mak­ta bir sa­kın­ca yok­tur ve bu durum orucu boz­maz” uya­rı­sın­da da bu­lun­du.


Haber Merkezi

TDV Rize Gönülleri İyilik Götürmek Üzere İdlib’e Hareket Etti

Rize’de Din Gö­rev­li­le­rin­den olu­şan Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Gö­nül­le­ri, iyi­lik gö­tür­mek üzere İdlib’e ha­re­ket etti.

Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Genel Mer­ke­zi or­ga­ni­zas­yo­nun­da Su­ri­ye’de İdlib başta olmak üzere te­rör­den arın­dı­rı­lan gü­ven­li böl­ge­ler­de Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı iş­bir­li­ğiy­le yü­rü­tü­len din hiz­met­le­ri ve in­sa­ni yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ni ya­kın­dan gör­mek ve ye­tim­ler­le bu­luş­mak ama­cıy­la Rize’deki Din Gö­rev­li­le­rin­den olu­şan Vakıf Gö­nül­lü­le­ri İdlib’e ha­re­ket etti.
Bu sabah du­alar­la İdlib’e uğur­la­nan heyet için Rize İl Müf­tü­lü­ğü önün­de prog­ram dü­zen­len­di. Prog­ram­da İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı, “Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı­mız, ‘Yer­yü­zün­de iyi­lik ege­men olun­ca­ya kadar’ şi­arıy­la gerek yurt için­de ge­rek­se yurt dı­şın­da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne her zaman iyi­lik elini uzat­mış­tır.


Vak­fı­mı­zın dü­zen­le­di­ği yar­dım kam­pan­ya­la­rı­na her zaman can-ü gö­nül­den des­tek veren Rize halkı hiç­bir zaman yar­dım et­mek­ten geri dur­ma­mış­tır. Rize halkı ‘Bir iyi­lik sıcak bir yuva’ te­ma­sıy­la savaş mağ­du­ru aile­le­ri sıcak bir yu­va­ya ka­vuş­tur­mak için Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ve devam eden ‘iyi­lik ko­nu­tu’ kam­pan­ya­sı­na bu güne kadar 53 ko­nut­la des­tek ve­re­rek yar­dım­se­ver­li­ği­ni bir kez daha ka­nıt­la­mış oldu.
Yar­dım­da sınır ta­nı­ma­yan Rize hal­kı­na ve Vak­fı­mı­zın tüm ba­ğış­çı­la­rı­na te­şek­kür edi­yor, Vak­fı­mı­zın gö­nül­lü­sü ola­rak kar­şı­lık bek­le­me­den ça­lı­şan her bir gö­rev­li­mi­zi de teb­rik edi­yo­rum.” dedi.
Çak­mak­çı, “Bugün bu­ra­da İdlib’de ça­dır­kent­ler­de ya­şa­yan savaş mağ­du­ru aile­ler­le bu­luş­mak, böl­ge­de­ki ye­tim­ha­ne­ler­de ya­şa­yan aile­le­re ha­yır­se­ver­le­rin zekat ve ba­ğış­la­rı­nı tes­lim etmek ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si ta­ra­fın­dan ha­yır­se­ver­le­rin des­tek­le­riy­le İdlib’de yap­tı­rı­lan 53 iyi­lik ko­nu­tu­nu ye­rin­de gör­mek ama­cıy­la Din Gö­rev­li­le­ri­miz­den olu­şan Vak­fı­mız Gö­nül­lü­le­ri­ni uğur­lu­yo­ruz. Ema­net­le­ri sa­hip­le­ri­ne tes­lim etmek üzere iyi­lik el­çi­si ola­rak gön­der­di­ği­miz kar­deş­le­ri­mi­zin yolu açık olsun. Se­la­met­le gidip dön­me­le­ri­ni Yüce Rab­bim­den te­men­ni ve niyaz edi­yo­rum.” şek­lin­de duada bu­lun­du.
İdlib’e uğur­la­nan heyet ise, “Maz­lum gö­nül­ler, ya­şa­nı­la­bi­lir bir ha­ya­ta ka­vuş­sun diye iyi­lik için se­fe­re çı­kı­yo­ruz. Kana bu­lan­mış İslam top­rak­la­rı­nı gör­me­ye, masum in­san­la­rın çek­ti­ği çi­le­le­ri ye­rin­de görüp maddi ve ma­ne­vi des­tek­te bu­lun­ma­ya gi­di­yo­ruz. Ök­sü­ze, muh­ta­ca kol kanat ger­me­ye, ye­ti­me kar­deş, yok­su­la se­vinç mül­te­ci­ye ve mu­ha­ci­re ensar ol­ma­ya gi­di­yo­ruz. Kar­deş­le­ri­mi­zin ya­ra­la­rı­na mer­hem ol­ma­ya, göz­yaş­la­rı­nı din­dir­me­ye, ümit­le­ri­ni ye­şert­me­ye gi­di­yo­ruz. Umudu ve duası Tür­ki­ye ve Türk halkı olan maz­lu­ma da­ya­nak, kim­se­si­ze sı­ğı­nak ol­ma­ya gi­di­yo­ruz. Ça­re­siz­le­rin du­ası­na, hüz­nü­ne, se­vin­ci­ne ortak ol­ma­ya gi­di­yo­ruz. Ve en önem­li­si; be­de­niy­le ol­ma­sa da kalbi, gönlü ve du­asıy­la maz­lum ve mağ­dur in­san­la­rın ya­nın­da olan ha­yır­se­ver in­san­la­rın yar­dım­la­rı­nı ve se­la­mı­nı ulaş­tır­ma­ya gi­di­yo­ruz. Yüce rab­bi­miz se­fe­ri­mi­zi ha­yır­lı ve mü­ba­rek ey­le­sin” şek­lin­de duy­gu­la­rı­nı ifade et­ti­ler.


Haber-Foto: Olay53

Rize Valisi Çeber, AA’nın 101. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ana­do­lu Ajan­sı­nın (AA) 101. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü do­la­yı­sıy­la Rize bü­ro­su­nu zi­ya­ret ede­rek, ajans ça­lı­şan­la­rı ile bir süre soh­bet etti.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ana­do­lu Ajan­sı­nın (AA) 101. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü kut­la­dı.
AA’nın ku­ru­lu­şu­nun 101. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü do­la­yı­sıy­la Rize bü­ro­su­nu zi­ya­ret eden Çeber, ajans ça­lı­şan­la­rı ile bir süre soh­bet etti.
Çeber, AA’nın Tür­ki­ye’nin en köklü, dün­ya­da da ken­di­si­ni kabul et­tir­miş haber ajans­la­rın­dan ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, şun­la­rı kay­det­ti: “Çok geniş haber ağı, her yıl ödül­ler alan, bir­bi­rin­den de­ğer­li fo­toğ­raf ve gö­rün­tü­le­ri bize sunan, kad­ro­la­rı ile de güçlü bir ajans. Bizim için en önem­li bir yönü de ha­ber­le­ri bize ta­raf­sız­lık ve ob­jek­tif­lik içe­ri­sin­de, sa­de­ce haber ola­rak ilet­me­si. Sa­de­ce Rize’de değil her yerde, top­lu­mun her ke­si­miy­le hem de kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ile iyi iliş­ki­le­ri olan bir kurum. Ça­lı­şan­la­rın­dan son de­re­ce mem­nu­nuz. Bu tür ku­rum­lar bizim için önem­li. Özel­de Rize’de Ana­do­lu Ajan­sı ça­lı­şan­la­rın­dan, di­ya­log­la­rın­dan mem­nu­nuz. Bazen biz­ler ba­ğı­rı­rız ama se­si­miz çık­maz. Bizim se­si­mi­zi çı­ka­ran Ana­do­lu Ajan­sı gibi ku­rum­la­rı­mız­dır ve de­ğer­le­ri­miz­dir. Bir­lik­te ça­lış­mak­tan son de­re­ce keyif alı­yo­ruz. Bütün ça­lı­şan­la­rı cani gö­nül­den kut­lu­yo­rum.”
Zi­ya­ret­te Çeber’e, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Kı­dem­li Albay Hakan De­de­ba­ğı ve İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man da eşlik etti.


Haber-Foto: Olay53

Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt güven tazeledi

Rize İl Genel Mec­li­si Baş­ka­nı İbra­him Türüt, Mec­li­sin Nisan ayı ola­ğan top­lan­tı­sı­nın bi­rin­ci bir­le­şi­min­de ya­pı­lan se­çim­le tek­rar İl Genel Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di.

Mec­lis Baş­ka­nı İbra­him Türüt baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan top­lan­tı­da, 5302 sa­yı­lı İl Özel İda­re­si Ka­nu­nu­nun 11. Mad­de­si­ne is­ti­na­den Mart 2019 Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri­nin ar­dın­dan 2 yıl geç­me­si do­la­yı­sıy­la bir son­ra­ki Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri­ne kadar 3 yıl görev yap­mak üzere Baş­kan­lık Di­va­nı se­çi­mi ya­pıl­dı.

Top­lan­tı­ya, İl Genel Mec­li­si Üye­le­ri ve İl Özel İda­re­si Birim Mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.
Mev­cut Mec­lis Baş­ka­nı İbra­him Türüt, tek aday ola­rak gir­di­ği se­çim­de mec­lis­te üyesi bu­lu­nan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti üye­le­ri­nin ta­ma­mı­nın oyunu ala­rak bir son­ra­ki Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri­ne kadar görev yap­mak üzere ye­ni­den Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di.
Baş­kan Türüt, se­çi­min ar­dın­dan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da ken­di­si­ne ve­ri­len des­tek­ler­den ötürü mec­lis üye­le­ri­ne te­şek­kür ede­rek “bugün tek­rar­dan mec­lis baş­ka­nı se­çil­mek bir yana si­ya­si parti gö­zet­mek­si­zin tüm mec­lis üye­le­ri­mi­zin oyunu almak beni zi­ya­de­siy­le mem­nun et­miş­tir.
Se­çil­di­ğim ilk gün­den iti­ba­ren mec­li­si­miz­de hiç­bir ayrım yap­ma­dan bir aile or­ta­mı hü­vi­ye­tin­de ortak ha­re­ket ede­rek var gü­cü­müz­le ça­lış­tık.
Bir da­ha­ki yerel se­çim­le­re ka­dar­ki sü­reç­te de aynı inanç ve huzur or­ta­mıy­la ili­mi­ze ve köy­le­ri­mi­ze nice hiz­met­ler ka­zan­dı­ra­ca­ğı­mız inan­cın­da­yım” dedi. Top­lan­tı­nın de­va­mın­da ya­pı­lan di­van­lık se­çim­le­rin­de; Mec­lis 1. Baş­kan­ve­kil­li­ği­ne Rasim Çor­ba­cı, 2. Baş­kan­ve­kil­li­ği­ne Talat Tü­fek­çi, Asıl Katip Üye­lik­le­re Hasan İbar ile Talat Tü­fek­çi, Yedek Katip Üye­lik­le­re ise İbra­him Önder ile Ahmet Ko­ça­li se­çil­di.


Haber Merkezi

ÇAYKUR’un 2017 ve 2018 yılı hesapları ibra edildi

TBMM Kamu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri (KİT) Ko­mis­yo­nu’nda, ÇAY­KUR’un 2017 ve 2018 yılı he­sap­la­rı gö­rü­şül­dü.

KİT Ko­mis­yo­nu’nda ÇAY­KUR’un fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin bilgi veren Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yusuf Ziya Alim, ÇAY­KUR’un 47 yaş çay iş­le­me, 1 pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı ve 186 bayii ile Tür­ki­ye’de çay sek­tö­rü­nün lider ku­ru­lu­şu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Genel Müdür Alim, üre­ti­ci­le­ri mağ­dur et­tir­me­yecek re­gü­las­yon bek­len­ti­le­ri­ne kar­şı­lık ge­lecek çay alım­la­rı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Geçen kam­pan­ya dö­ne­min­de 752 bin ton yaş çay alımı ya­pıl­dı. Pres­tij ürün kap­sa­mın­da beyaz çay için ki­log­ra­mı 575 li­ra­dan 188 ki­log­ram to­mur­cuk çay alın­mış­tır” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. Or­ga­nik çay ta­rı­mı fa­ali­yetle­ri­ne 2007’de baş­la­nıl­dı­ğı­na işa­ret eden Genel Müdür Alim, şu anda 37 bin 825 dekar alan­da or­ga­nik çay ta­rı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.

Genel Müdür Alim, geçen sene or­ga­nik hav­za­lar­dan 34 bin 650 ton or­ga­nik çay satın alın­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, bu kap­sam­da üre­ti­ci­le­re bu­gü­ne kadar top­lam 384 mil­yon lira ödeme ya­pıl­dı­ğı­nı ak­tar­dı.
Üre­ti­ci­ler­den satın alı­nan yaş çayın be­del­le­ri­nin, satın al­ma­yı takip eden ay içe­ri­sin­de peşin ola­rak öden­di­ği­ne işa­ret eden Genel Müdür Yusuf Ziya Alim, “Bu doğ­rul­tu­da, geçen yılın ta­ma­mın­da alı­nan 752 bin ton yaş çay kar­şı­lı­ğın­da ve or­ga­nik çay fark pa­ra­la­rıy­la bir­lik­te üre­ti­ci­le­ri­mi­ze top­lam 2 mil­yar 576 mil­yon lira ödeme ya­pıl­mış­tır” dedi.
Genel Müdür Alim, geçen yıl, kuru çay üre­ti­mi­nin siyah, or­ga­nik siyah, yeşil, or­ga­nik yeşil ve beyaz çay olmak üzere top­lam 142 bin ton ola­rak ger­çek­leş­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Geçen sene ih­ra­cat dahil top­lam çay sa­tı­şı yıl sonu iti­ba­rıy­la 132 bin ton ola­rak ger­çek­leş­ti” diye ko­nuş­tu. Son dö­nem­ler­de ya­pı­mı ta­mam­la­na­rak üre­ti­me alı­nan fab­ri­ka­la­ra dik­ka­ti çeken Genel Müdür Alim, yeni çay pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı­nın 634 mil­yon li­ra­ya, Fın­dık­lı Sümer Çay Fab­ri­ka­sı­nın ise 98 mil­yon li­ra­ya mal ol­du­ğu­nu ak­tar­dı. Çay­kur genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim öte yan­dan sal­gın sü­re­cin­de fa­ali­yet alan­la­rı kap­sa­mın­da her­ke­sin sağ­lı­nı ko­ru­ya­cak ted­bir­le­rin alın­dı­ğı­nı an­lat­tı. Görüş ve öne­ri­le­rin su­nul­ma­sın­dan sonra ÇAY­KUR’un 2017 ve 2018 yılı bi­lan­ço ve ne­ti­ce he­sap­la­rı ibra edil­di.


Haber: TRT­ha­ber

Vali Çeber: Rize’nin Mandalinası Çayından Daha Eski

Coğ­ra­fi işa­ret yo­lun­da ça­lış­ma­la­rı süren ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan üze­rin­de yoğun ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­le­rek gen ha­vu­zu ha­zır­la­nan “De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı”, tadı ve aro­ma­sı ile her­ke­si ken­di­ne hay­ran bı­rak­tı­ğı gibi re­çe­li de ilgi gördü. Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize’nin man­da­li­na­sı­nın ça­yın­dan daha eski ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Bir za­man­lar Uzak­do­ğu’dan ge­ti­ri­le­rek Rize’de ekimi ya­pı­lan sat­su­ma cinsi man­da­li­na böl­ge­nin iklim şart­la­rı­nı sevdi. Öyle ki tadı ve ko­ku­su ile ken­di­si­ni diğer tür­ler­den ayı­ran sat­su­ma cinsi man­da­li­na, Rize’nin De­re­pa­za­rı il­çe­si­nin de meş­hur ürünü oldu. Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Zi­ra­at ve Doğa Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si ta­ra­fın­dan Rize’nin köy­le­ri tek tek ta­ran­dı. Top­la­nan sat­su­ma cinsi man­da­li­na­lar üni­ver­si­te ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan se­lek­si­yon bah­çe­si ile in­ce­le­me al­tı­na alın­dı. İçle­rin­den çıkan 7 çeşit sat­su­ma cinsi man­da­li­na çe­şi­di için ise Türk Pa­tent ve Marka Ku­ru­mu’na baş­vu­ru­da bu­lu­nul­du.
Rize’nin man­da­li­na­sı­nın ça­yın­dan daha eski bir ta­ri­hi ol­du­ğu­nu ve her­kes ta­ra­fın­dan aro­ma­sı, ko­ku­su ve diğer özel­lik­le­ri ne­de­niy­le ter­cih edil­di­ği­ni dile ge­ti­ren Rize Va­li­si Kemal Çeber, “Tu­runç­gil­le­rin üre­til­di­ği yer­ler­de bile Rize man­da­li­na­sı ola­rak bi­li­nir ve sa­tı­lır. Bende Rize Va­li­si ol­ma­dan bunu bi­lir­dim. Ger­çek­ten hem aro­ma­sı hem içe­ri­sin­de­ki vi­ta­min de­ğer­le­ri hem de lif­li­lik oran­la­rı gibi özel­lik­le­ri ile fark­lı bir man­da­li­na. Rize’de her­kes çayı bilir ama man­da­li­na daha es­ki­dir. Ne­re­dey­se 150 yıl­lık geç­mi­şi­ne kadar bi­li­nir, hatta daha es­ki­si de söy­le­nir. Rize man­da­li­na­sı­nın en lez­zet­li ye­tiş­ti­ği yer ola­rak da De­re­pa­za­rı ol­du­ğu söy­le­nir. Bu­ra­da çok güneş alır, rakım biraz daha fark­lı­dır. Bu De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı üze­ri­ne de ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­lü­yor. Bu ça­lış­ma­lar­dan bir ta­ne­si de De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı re­çe­li. Artık yurt içi ve yurt dı­şın­dan gelen mi­sa­fir­le­ri­mi­ze, dev­let bü­yük­le­ri­ne De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı ikram edi­yo­rum ve her bi­rin­den çok güzel ge­ri­ye dö­nüş­ler alı­yo­rum. De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı­nın re­çe­li­ni yiyen, tadan her­kes çok be­ğe­ni­yor. Biz de sof­ra­la­rı­mız­da be­ğe­ne­rek bu­lun­du­ru­yo­ruz. Hem vi­ta­min de­ğer­le­ri hem bes­le­yi­ci­lik özel­lik­le­ri hem de lif­li­lik özel­lik­leri ile de sağ­lı­ğa ya­rar­lı. De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sı aynen il­çe­mi­zin yine çok meş­hur pi­de­si gibi önem­li bir ürünü ola­cak ve her­ke­sin sof­ra­sın­da arzu ede­rek, be­ğe­ne­rek bu­lun­dur­du­ğu gıda çe­şi­di ola­cak” dedi.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a da De­re­pa­za­rı’nın man­da­li­na­sın­dan ya­pı­lan re­çe­lin ulaş­tı­rıldı­ğı­nı ve ta­dı­nı çok be­ğen­di­ği­ni öğ­ren­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Vali Çeber, “Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za De­re­pa­za­rı man­da­li­na­sın­dan yap­tı­ğı­mız re­çe­li gön­der­dik.
Tat­tı­ğı ve çok be­ğen­di­ği bil­gi­si­ni de aldık. Cum­hur­baş­ka­nı­mız şeker has­sa­si­ye­tin­den do­la­yı çok fazla şe­ker­li ürün tü­ket­mi­yor ama yö­re­si­nin bir ürünü ola­rak ken­di­si­ne ulaş­tı. Mem­le­ke­tin her bir kö­şe­sin­de­ki en ufak ge­liş­me­den mutlu ol­du­ğu için böyle bir ürü­nün var­lı­ğın­dan da mutlu ol­du­ğu­nu biz bi­li­yo­ruz. Ta­dı­na bak­tı­ğı­nı ve çok be­ğen­di­ği­ni de bi­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

Rizelilerin Oldukça Rahatsız Olduğu Muhlama Mı, Mıhlama Mı Tartışmalarına Son Noktayı Coğrafi İşaret Koydu

Yıl­lar­dır süre gelen ve Ri­ze­li­le­ri ol­duk­ça ra­hat­sız eden ‘Muh­la­ma mı?’ yoksa ‘Mıh­la­ma mı?’ tar­tış­ma­la­rı Muh­la­ma’ya alı­nan coğ­ra­fi işa­ret ile son buldu.

Ri­ze­li­le­rin yö­re­sel bir ye­me­ği olan Muh­la­ma, ta­nın­ma­ya baş­lan­dık­tan sonra ismi dil­den dile de­ğiş­me­ye baş­la­dı. Bu durum ise Ri­ze­li­le­ri ol­duk­ça ra­hat­sız et­me­ye baş­la­dı. Kendi yö­re­sel ye­mek­le­ri olan muh­la­ma­ya bir başka isim olan mıh­la­ma de­nil­me­sin­den ra­hat­sız olan Ri­ze­li va­tan­daş­lar bunu sık­lık­la dile ge­tir­me­ye baş­la­dı. Dün iti­ba­riy­le muh­la­ma­ya alı­nan coğ­ra­fi işa­ret ile bu tar­tış­ma­lar son buldu. Muh­la­ma­nın ya­nın­da Rize’nin ko­ku­lu üzü­mün­den ya­pı­lan tat­lı­sı ‘Pe­pe­çu­ra’ ve artık şeh­rin sem­bo­lü olan ‘Rize çayı’ da coğ­ra­fi işa­ret ile tes­cil­len­di.

Konu hak­kın­da açık­la­ma yapan Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize’nin coğ­ra­fi işa­ret­li ürün­le­ri­nin alı­nan son tes­cil ile 10’a yük­sel­di­ği­ni dile ge­ti­re­rek, “Coğ­ra­fi işa­ret­li ürün sa­yı­mız Rize ola­rak 7 idi. Dün iti­ba­ri ile 3 ürü­nü­müz bir­den coğ­ra­fi işa­ret aldı. Dün iti­ba­riy­le coğ­ra­fi işa­ret alan ürün­le­ri­miz Rize Muh­la­ma­mız, Rize Pe­pe­çu­ra­mız ve Rize Ça­yı­mız. Bu işa­ret bizim için çok önem­li. Bu işa­ret sa­ye­sin­de biz hem ürünü ko­ru­yo­ruz hem üre­ti­ci­si­ni ko­ru­yo­ruz hem tü­ke­ti­ci­si­ni ko­ru­yo­ruz hem de pa­zar­la­ma an­la­mın­da bun­dan is­ti­fa­de edi­yo­ruz. Hala daha da coğ­ra­fi işa­ret üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız 20’ye yakın ürü­nü­müz var. Bu işa­ret­le­ri ço­ğal­ta­ca­ğız, Rize bir­çok de­ğe­re sahip” dedi.
Tes­cil bel­ge­sin­de de Ri­ze­li­le­rin kul­lan­dı­ğı ‘Muh­la­ma’ ifa­de­si­nin yer al­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Çeber, “Biz tes­ci­li­mi­zi muh­la­ma diye aldık. Bana gelen bilgi no­tun­da, resmi evrak iti­ba­riy­le öyle söy­le­ye­bi­li­rim. Hep di­yo­rum ‘2 yıl­lık Ri­ze­li­yim ama en fa­na­tik Ri­ze­li­yim’ diye. Bizim bü­yük­le­ri­miz, de­de­le­ri­miz, ni­ne­le­ri­miz en gü­ze­li­ni bilir. Tes­ci­li biz Rize Mu­hal­ma­sı diye aldık, bizde böyle kul­la­nı­yo­ruz. Mıh­la­ma doğ­ru­su­dur di­yen­le­rin­de af­fı­na sı­ğı­nı­yo­rum ama bende resmi ağız­dan ko­nu­şu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Bunun özü muh­la­ma­dır”
Coğ­ra­fi işa­ret­le­rin böl­ge­le­rin kül­tür­le­ri­ne değer kat­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Kül­tür ve Tu­rizm İl Mü­dü­rü Esra Alem­da­roğ­lu ise, “Coğ­ra­fi işa­ret hem yö­re­ye öz­gü­lü­ğü­nü sim­ge­le­me­si hem de şeh­rin ta­nı­tı­mı açı­sın­dan önem­li. Bizim hem kül­tü­rel hem de tu­rizm ta­nı­tım­la­rı­mız­da da ifade et­ti­ği­miz ürün­le­ri­miz. Mu­ha­la­ma­mız ve Pe­pe­çu­ra­mı­zı biz Ri­ze­li­le­re sor­du­ğu­muz­da ge­nel­de alış­tı­ğı­mız şey­ler ama dı­şar­dan gelen in­san­lar pe­pe­çu­ra­nın ren­gi­ne ve böyle tatlı ol­du­ğu­na çok ciddi şa­şı­rı­yor­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Mıh­la­ma is­mi­nin yan­lış ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Alem­da­roğ­lu, “Biz ken­di­mi­zi doğru ifade et­me­li­yiz. As­lın­da bunun özü muh­la­ma­dır. Ya­zı­lı­şın­da da söy­le­ni­şin­de de mıh­la­ma gör­dü­ğü­müz­de bunu dü­zel­ti­yo­ruz” dedi.


Haber Merkezi

RTEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HÜSEYİN KARAMAN ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ

RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man be­ra­be­rin­de Trab­zon Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Emin Aşık­kut­lu ve Av­ras­ya Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Kenan İnan ile bir­lik­te Art­vin Çoruh Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Mus­ta­fa Sıtkı Bil­gin ve Art­vin Va­li­si Yıl­maz Doruk’u zi­ya­ret etti.

RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man heyet ilk ola­rak, bir süre önce Art­vin Çoruh Üni­ver­si­te­si­ne Rek­tör ola­rak ata­nan Prof. Dr. Mus­ta­fa Sıtkı Bil­gin’e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lu­na­rak yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di.

Zi­ya­ret­te, Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Üni­ver­si­te­ler Bir­li­ği­nin (ÜNİ-DO­KAP) öne­mi­ne dik­kat çe­ki­le­rek eği­tim-öğ­re­tim, sanat ve kül­tür, araş­tır­ma-ge­liş­tir­me ve proje, top­lum­sal hiz­met ve böl­ge­sel kal­kın­ma ko­nu­la­rın­da iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de ça­lış­ma­la­rın devam ede­ce­ği vur­gu­lan­dı.
Zi­ya­re­tin so­nun­da, Rek­tör Ka­ra­man ile Rek­tör Bil­gin günün anı­sı­na kar­şı­lık­lı he­di­ye tak­di­min­de bu­lun­du.
Heyet daha sonra Art­vin Va­li­si Yıl­maz Doruk’u zi­ya­ret etti.
Zi­ya­ret­te, üni­ver­si­te­le­rin böl­ge­sel kal­kın­ma­da­ki rolü ve üst­len­dik­le­ri mis­yo­na de­ği­nil­di. Zi­ya­re­tin so­nun­da Rek­tör Ka­ra­man, Art­vin Va­li­li­ği anı def­te­ri­ni im­za­la­dı. Vali Doruk ise günün anı­sı­na Rek­tör Ka­ra­man’a he­di­ye tak­dim etti.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Ak Parti Çayeli İlçe Başkanı İshak KARAHAN; “AK PARTİ VARSA ENGEL YOK”

Ak Parti Ça­ye­li İlçe Baş­kan­lı­ğı’ndan “En­gel­li­ler Top­lu­ma Ema­net­tir” dü­şün­ce­sin­den ha­re­ket­le Ça­ye­li Be­le­di­ye­si Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şın­dı.

Ka­ra­de­niz Sahil Yolu se­be­biy­le sa­hil­de­ki sos­yal yaşam alan­la­rı­na ve deniz kı­yı­sı­na eri­şim­le­ri kı­sıt­la­nan en­gel­li hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin, bu alan­la­ra “En­gel­siz” ola­rak ula­şa­bil­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak, üst geçit re­viz­yon ve alt geçit plan­la­ma­la­rı­nı Ça­ye­li Be­le­di­ye­si Mec­lis gün­de­mi­ne Ak Parti Ça­ye­li İlçe Baş­kan­lı­ğın­ca ta­şın­dı.
Ak Parti Ça­ye­li İlçe Baş­ka­nı İshak KA­RA­HAN yap­tı­ğı açık­la­ma­da; Biz­ler yaş­lı­sın­dan gen­ci­ne il­çe­miz­de­ki tüm en­gel­li hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi Ya­ra­da­nın biz­le­re, il­çe­mi­ze birer ema­ne­ti ola­rak gö­rü­yor ve onlar için ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak olan tüm ça­lış­ma­la­rı bir lutüf ola­rak değil, ek­sik­li­ği his­se­di­len hak­la­rın, hak sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­me­si ola­rak gö­rü­yo­ruz dedi.


Ha­ber-Fo­to: Ali Fuat SARI

ZAVENDİKLİ MUSTAFA HOCA HAKKINDA İKİ ÖNEMLİ ESER

Böl­ge­mi­zin önem­li ka­na­at ön­der­le­rin­den Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız Hoca hak­kın­da İrşad Vakfı ta­ra­fın­dan iki önem­li eser ha­zır­lan­dı.

2009 yı­lın­da vefat eden böl­ge­nin önem­li ka­na­at ön­de­ri Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız’ın ha­ya­tı ve Va­az­la­rı ku­ru­cu­su ol­du­ğu İrşad Vakfı ta­ra­fın­dan iki cilt ola­rak ba­sı­la­rak kü­tüp­ha­ne­ler­de ye­ri­ni aldı. 1932 yı­lın­da Gü­ney­su’da doğan Mus­ta­fa Yıl­dız Ho­ca­nın ha­ya­tı ve va­az­la­rı ki­tap­la­rı­nın ta­sa­rı­mı­nı Gök­han Koç yaptı ya­yı­na Mus­ta­fa Okur ha­zır­la­dı. İrşad Vakfı Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı Ahmet Ali Sa­ru­han’ın ön­sö­zü yaz­dı­ğı ha­ya­tı hak­kın­da ’biz­ler­de öğ­ren­ci­le­ri ve se­ven­le­ri ola­rak Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Ho­ca­mı­zın ölü­mün­den sonra çok ah çek­tik. Keşke ho­ca­mız­dan biraz daha is­ti­fa ede­bil­sey­dik. Diz­le­ri­nin di­bin­de biraz daha otu­ra­bil­sey­dik. Soh­bet­le­ri­ni biraz daha din­le­ye­bil­sey­dik. Artık dini müş­kül­le­ri­mi­zi çözen, ce­na­ze­miz, dü­ğü­nü­müz ol­du­ğu zaman ka­pı­sı­nı çal­dı­ğı­mız, ze­kâ­tı­mı­zı gü­ven­le tes­lim et­ti­ği­miz Za­ven­dik­li Mus­ta­fa ho­ca­mız yok. Otu­ru­şun­da, kal­kı­şın­da, yolda yü­rü­yü­şün­de, namaz kı­lı­şın­da, selam ve­ri­şin­de, hal ve ha­re­ket­le­rin­de sün­ne­ti ya­şa­ma­ya ça­lı­şan ho­ca­mız yok. Hocam ha­yat­ta iken çok sı­kın­tı­lar çek­tin. Ku­ru­cu­su ol­du­ğun İrşad Vakfı eser­le­ri­ne sahip çıktı. Büyük bir öz­ve­riy­le ema­net­le­ri­ni daha ile­ri­ye ta­şı­mak için mü­ca­de­le edi­yor. Vel­ha­sıl ema­net emin el­ler­de ’diye yazdı.
Rize’mizin Ka­na­at Ön­der­le­rin­den Za­ven­dik­li Mus­ta­fa Yıl­dız Ho­ca­efen­di’nin ha­ya­tı­nı an­la­tan kitap büyük boy 528 sa­hi­fe ola­rak ba­sıl­mış ve ha­ya­tı hak­kın­da bir­çok ta­nı­ya­nı­nın dü­şün­ce­le­ri­ne yer ve­ril­miş. İRŞAD Vakfı ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan 2.​ki­tap­ta ho­ca­nın bazı va­az­la­rı­na yer ve­ril­miş. 872 sa­hi­fe­lik Va­az­la­rı ki­ta­bı Vak­fın 2.​ya­yı­nı ola­rak kü­tüp­ha­ne­ler­de yar aldı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Teravih Namazı Evde Kılınacak!

Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Erbaş yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler ne­ti­ce­sin­de te­ra­vih na­ma­zı­nı ca­mi­ler­de değil ev­le­ri­miz­de kıl­ma­nın uygun ol­du­ğu­na karar verdi” dedi.

Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Ali Erbaş, Ra­ma­zan ayına gün­ler kala önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Erbaş, “Yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler ne­ti­ce­sin­de te­ra­vih na­ma­zı­nı ca­mi­ler­de değil ev­le­ri­miz­de kıl­ma­nın uygun ol­du­ğu­na karar ver­dik” dedi. Erbaş, “Şayet bu sü­reç­te sal­gı­nın sey­ri­ne göre ca­mi­le­ri­miz­de te­ra­vih na­ma­zı kı­la­bil­me im­ka­nı olur­sa bunun da ka­ra­rı­nı alıp mil­le­ti­miz­le pay­la­şı­rız” diye ko­nuş­tu.
“ORUÇ­KEN AŞI OL­MAK­TA SA­KIN­CA YOK”
Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Erbaş, “Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu­mu­zun da açık­la­dı­ğı gibi ge­rek­ti­ğin­de oruç­luy­ken aşı ol­mak­ta bir sa­kın­ca yok­tur ve bu durum orucu boz­maz” uya­rı­sın­da da bu­lun­du.


Haber Merkezi

Milletvekili Avcı Muhtarlar Federasyonu Ve Muhtarlar Derneğine Ziyarette Bulundu

AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı, İl Baş­kan yar­dım­cı­sı Fatih Meh­met Köse, İlçe Baş­ka­nı Burak Ak ve İlçe Baş­kan yar­dım­cı­sı Ozan Burak Bi­be­roğ­lu ile bir­lik­te Rize Muh­tar­lar Fe­de­ras­yo­nu ve Rize Muh­tar­lar Der­ne­ği­nin yeni ofis­le­ri­ne zi­ya­ret­te bu­lun­du.

Mil­let­ve­ki­li Avcı ya­pı­lan zi­ya­ret­ler­de “Muh­tar­la­rı­mız­la sü­rek­li ile­ti­şim ha­lin­de­yiz Pan­de­mi has­sa­si­ye­ti­ni dik­ka­te ala­rak di­ya­lo­ğu­mu­zu sür­dü­rü­yo­ruz. Köy­ler­de ve ma­hal­le­ler­de bizim si­ya­si tem­sil­ci­le­ri­miz baş­kan­la­rı­mız kamu adına tem­sil­ci­le­ri­miz­de muh­tar­la­rı­mız­dır. Do­la­yı­sıy­la sü­rek­li is­ti­şa­re ha­lin­de ça­lış­ma­ya devam edi­yo­ruz. Rize si­ya­se­ti il ge­ne­lin­de sivil top­lum ör­güt­le­ri de için­de olmak üzere bütün pay­daş­la­rıy­la çok güzel bir uyum için­de ham­dol­sun bir­lik­te ça­lı­şı­yo­ruz.
“Özel­lik­le be­lirt­me­miz ge­re­ken bir­kaç husus var Tür­ki­ye’nin en mega pro­je­le­rin­den üç ta­ne­si­nin daha ya­tı­rı­mı­nın te­mel­le­ri­ni atı­yo­ruz”
Bu bizim için son de­re­ce önem­li Ha­va­li­ma­nı­mız zaten baş­la­mış son sürat devam edi­yor ve in­şal­lah bu se­ne­nin so­nun­da da ilk uçak inecek bütün plan­la­ma­lar bu yönde şimdi pis­tin be­ton­la­ma­sı as­falt­lan­ma­sı ça­lış­ma­la­rı yavaş yavaş baş­lı­yor, bir ta­raf­tan da çok hızlı bir şe­kil­de ter­mi­nal bi­na­sı in­şa­atı­mız devam edi­yor. Ha­ki­ka­ten çok hızlı bir şe­kil­de ora­da­ki süreç devam edi­yor.
“Rize’nin en önem­li me­se­le­le­rinden biri lo­jis­tik mer­kez­di”
Al­la­ha ham­dol­sun Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız­la geçen yıl yap­mış ol­du­ğu­muz bir te­le­fon gö­rüş­me­sin­de de ben özel­lik­le ko­nu­nun öne­mi­ni ifade et­miş­tim. Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­li­ma­tı­nı verdi bizde ta­ki­bi­ni yap­tık. Tür­ki­ye’nin en büyük mega iş­le­rin­den bi­ri­dir. Yak­la­şık 1.5 kat­ril­yon 2 kat­ril­yon ci­va­rın­da bir ya­tı­rım­dan bah­se­di­yo­ruz. İyi­de­re’de böl­ge­mi­zi iç aks­la­ra bağ­la­ya­cak yani de­niz­den gelen ürünü içe­ri­ye trans­fer edecek, içer­den gelen ürünü deniz yo­luy­la trans­fer ede­bi­lecek bir ti­ca­ri mer­kez oluş­tu­ru­la­cak. Gel­di­ği­miz nok­ta­da o in­şa­atı hızlı bir şe­kil­de baş­la­ta­ca­ğız in­şal­lah.
“Diğer ta­raf­tan Tür­ki­ye’nin en önem­li ya­tı­rım­la­rın­dan biri de Şehir Has­ta­ne­le­ri­dir bi­li­yor­su­nuz.”
Rize Şehir Has­ta­ne­si­ni ya­tı­rım prog­ra­mı­na aldık yak­la­şık 1000 ya­tak­lı bir has­ta­ne in­şal­lah çok yakın bir za­man­da inşaa et­me­ye baş­la­ya­ca­ğız. Bütün il­çe­le­ri­mi­zi il­gi­len­di­ren bir proje bu. Ya­kın­da dolgu iha­le­si­ni in­şal­lah ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Gün­doğ­du böl­ge­sin­de yak­la­şık 300 dö­nüm­lük bir alanı dol­dur­ma­yı plan­lı­yo­ruz.300 dö­nüm­lük alan içe­ri­sin­de 1000 ya­tak­lı Şehir Has­ta­ne­mi­zi inşa et­me­ye baş­la­ya­ca­ğız. Bu da bizim için son de­re­ce önem­li ko­nu­lar­dan bir ta­ne­si.
“Bütün il­çe­le­ri­mi­zi il­gi­len­di­ren bir kent­sel dö­nü­şüm me­se­le­miz var”
Aşağı yu­ka­rı bütün il­çe­le­ri­mi­zin böyle bir ope­ras­yo­na ih­ti­ya­cı var ama biz bu işe mer­kez­den baş­la­dık doğru bir örnek or­ta­ya çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Yani bunu ba­şa­ra­bi­lir­sek bütün il­çe­le­ri­mi­ze esa­sın­da ce­sa­ret ve­recek. Şu ana kadar ge­tir­di­ği­miz nokta fev­ka­la­de önem­li bir nokta. Yine bu uyu­mun bu­ra­da son de­re­ce önem­li bir et­ki­si var. Yani Va­li­siy­le, İl Baş­ka­nıy­la, Mil­let­ve­kil­le­riy­le, Be­le­di­ye Baş­ka­nıy­la, teş­ki­lat­la­rı­mız­la,Sivil top­lum ör­güt­le­riy­le tüm pay­daş­lar­la tek bir vücut ha­lin­de olduk bir me­se­le et­ra­fın­da kü­me­len­dik ve bugün or­ta­ya koy­du­ğu­muz bu ka­rar­lı­lı­ğın et­ki­si­ni gö­rü­yo­ruz. Hiç unut­mu­yo­rum ilk mil­let­ve­ki­li ol­du­ğum­da ilk takip et­ti­ğim proje buydu. Yıl­lar­dır bu bi­na­la­rın du­ru­mu ko­nu­şu­lu­yor­du. Do­la­yı­sıy­la çok elzem bir hu­sus­tu bugün gel­di­ği­miz nok­ta­da bi­na­la­rın yı­kı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik. İnşal­lah 1 -1,5 sene için­de dö­nü­şü­mü ta­mam­la­na­cak. Ba­kı­yo­rum mer­kez­de yap­mış ol­du­ğu­muz dö­nü­şüm diğer il­çe­le­ri­miz­de­ki İlçe Baş­kan­la­rı­mı­zı ve Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mı­zı ce­sa­ret­len­di­ri­yor bu da bizi se­vin­di­ri­yor doğ­ru­su. Ortak pay­da­mız Rize, Rize için en iyisi neyse onun ta­kip­çi­si ola­ca­ğız” dedi.

Haber Merkezi

Özyanık hakkındaki iddialara yanıt verdi: ”HERKES HADDİNİ BİLSİN”

İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ayşe Öz­ya­nık emek­li ami­ral­le­rin ya­yın­la­dı­ğı bil­di­ri ile il­gi­li sos­yal medya pay­la­şı­mı­nın ar­dın­dan hak­kın­da ya­pı­lan haber ve yo­rum­la­ra cevap verdi.

İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ay­şe­gül Öz­ya­nık 103 emek­li ami­ra­lin gece ya­rı­sı Mont­rö bil­di­ri­si­ni ya­yın­la­ma­sı­nın ar­dın­dan sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı yo­ru­mun çar­pı­tı­la­rak ken­di­si­nin darbe yan­lı­sı gibi gös­te­ril­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı vur­gu­lar­ken her­kes had­di­ni bi­lecek dedi.
Öz­ya­nık yap­tı­ğı açık­la­ma­da: “Bu ül­ke­de kimse dar­be­ye yel­te­ne­mez ve darbe iması dahi ya­pa­maz. İYİ Parti De­mok­ra­si­nin kar­şı­sın­da ola­bi­lecek hiç bir dü­şün­ce ve ey­le­min için­de ol­ma­mış­tır. Sayın Genel Baş­ka­nı­mız Meral Ak­şe­ner de bunu net bir şe­kil­de ifade et­miş­tir.
Kar­şı­sın­da dur­muş­tur. Özel­lik­le be­lirt­mem ge­re­kir ki, hiç­kim­se ve hiç­bir ku­ru­luş benim ifade et­tik­le­ri­mi bağ­la­mın­da ko­pa­ra­rak beni darbe yan­lı­sı gibi gös­ter­me­ye kal­kış­ma­sın. Her türlü dar­be­nin veya gi­ri­şi­min kar­şı­sın­da oldum, ol­ma­ya da devam ede­ce­ğim. Bir iş­gü­zar ga­ze­te­ci­nin algı ha­be­riy­le dü­şün­ce­le­rim çar­pı­tıl­ma­sın. Bu met­nin ya­yın­lan­ma za­ma­nı­nı ve şek­li­ni asla kabul et­mi­yo­rum. Bu ne­den­le emek­li ami­ral­le­rin TOPLU halde ve darbe çağ­rı­şı­mı ya­pa­cak şe­kil­de GECE YA­RI­SI ya­yın­la­ma­la­rı asla doğru ol­ma­mış­tır, tas­vip et­me­miz müm­kün de­ğil­dir. Ami­ral­ler el­bet­te bu metni darbe yap­mak veya darbe çağ­rı­sı yap­mak için ka­le­me al­dık­la­rı­na inan­mı­yo­rum. Çünkü buna hiç bir gücün te­ves­sül ve ce­sa­ret dahi ede­me­ye­ce­ği­ni bi­li­yo­rum. Mil­let ira­de­si 15 Tem­muz’da dar­be­ci ha­in­le­re ge­re­ken ce­va­bı ver­di­ği için bunu ak­lın­dan ge­çir­mek kim­se­nin had­di­ne de­ğil­dir. Böyle bir imaya se­be­bi­yet ve­recek metni buna rağ­men ya­yın­la­mak ise olsa olsa iyi­ni­yet ola­bi­le­ce­ği­ni ifade ettim. Üs­te­lik buna rağ­men ami­ral­le­ri­mi­zin mu­ha­le­fe­tin de sert bir şe­kil­de dile ge­tir­di­ği ko­nu­la­rı bir bil­di­riy­le dile ge­tir­me­le­ri en basit ta­bir­le iş­bil­mez­lik ola­rak tarif edi­le­bi­lir. Benim ifa­de­le­rim­den bu­ra­dan kim­se­ye ekmek çık­maz. Her­kes had­di­ni bil­sin” dedi.


Haber Merkezi

Diyanet’ten Aşı Fetvası! Koronavirüs Aşısı Orucu Bozar mı?

Ko­ro­na­vi­rüs aşısı yap­tır­mak orucu bozar mı? Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu, merak edi­len so­ru­ya cevap verdi.

Tür­ki­ye’de ko­ro­na­vi­rü­se karşı aşı­la­ma sü­re­ci tüm hı­zıy­la devam edi­yor. En çok merak edi­len ko­nu­lar ara­sın­da yer alan ‘Aşı orucu bozar mı?’ so­ru­su­na Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu Üyesi’nden yanıt geldi.
‘ORUCU BOZ­MAZ FAKAT İHTİYATLI HA­RE­KET EDİLMELİ’
Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu Üyesi İdris Boz­kurt, “Ko­vid-19 aşısı dahil olmak üzere hiç­bir aşı­nın içe­ri­sin­de bes­le­yi­ci vi­ta­min ve gıda içe­rik­li bir madde bu­lun­ma­mak­ta­dır. Böyle şeyin vü­cu­da zerk edil­me­si orucu boz­ma­mak­ta­dır fakat ih­ti­yat­lı ha­re­ket etmek açı­sın­da iftar ve imsak ara­sın­da olu­na­bi­lir.” dedi.
Ko­ro­na­vi­rüs aşısı orucu bozar mı? Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu Üyesi İdris Boz­kurt me­ra­ke dilen so­ru­ya yanıt verdi.
Ko­ro­na­vi­rüs aşısı orucu bozar mı? Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu Üyesi İdris Boz­kurt me­ra­ke dilen so­ru­ya yanıt verdi.
Boz­kurt, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, vü­cu­da giren bes­le­yi­ci gıda ve vi­ta­min­le­rin dı­şın­da­ki mad­de­le­rin ise orucu boz­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.
Aşı­la­rın içe­ri­ğin­de vü­cu­du bes­le­yi­ci vi­ta­min veya gıda içe­rik­li bir içe­rik­le­ri ol­ma­dı­ğın­dan orucu boz­ma­dı­ğı­nı fakat bu ko­nu­da göz ardı edil­me­me­si ge­re­ke­nin şüp­he­li şey­ler­den hep uzak durup şüp­he­siz­le­re yö­nel­mek ol­du­ğu­na de­ği­nen Boz­kurt, ra­ma­zan bo­yun­ca oruca engel ola­bi­lecek her şey­den uzak du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret etti.
AŞI OLMAK ZO­RUN­DA­YIZ’
Gün içe­ri­sin­de oruç­luy­ken Ko­vid-19 aşı­sı­nı yap­tır­mak zo­run­da olan­la­rın ya da ran­de­vu­su gün için­de ve­ri­len­le­rin ra­hat­lık­la aşı­sı­nı yap­tı­ra­bi­le­ce­ği­ni ak­ta­ran Boz­kurt, “Çünkü sağ­lı­ğı ko­ru­mak, sağ­lık­lı ka­la­bil­mek ve bu­la­şı ön­le­mek için bu önem­li bir ted­bir­dir. Ha­liy­le bun­dan uzak dur­ma­mak için aşı olmak zo­run­da­yız. Bu aşıyı olmak zo­run­da olan in­san­la­ra oru­cun engel ol­ma­dı­ğı­nı ha­tır­lat­mak is­te­rim.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
‘KE­FA­RET GE­REK­MEZ’
Ko­vid-19 aşı­sı­nın orucu boz­ma­ma­sı ne­de­niy­le kaza ve ke­fa­re­tin ge­rek­me­di­ği­ni vur­gu­la­yan Boz­kurt, “Ko­vid-19 aşısı dahil olmak üzere hiç­bir aşı­nın içe­ri­sin­de bes­le­yi­ci vi­ta­min ve gıda içe­rik­li bir madde bu­lun­ma­mak­ta­dır. Böyle şeyin vü­cu­da zerk edil­me­si orucu boz­ma­mak­ta­dır fakat ih­ti­yat­lı ha­re­ket etmek açı­sın­da iftar ve imsak ara­sın­da olu­na­bi­lir. Ancak gün için­de olmak is­te­yen­ler varsa ola­bi­lir, oruca zarar ver­me­ye­cek­tir bu durum.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
KO­RU­YU­CU TEDBİRLERE RİAYET ETMEMİZ GEREKİYOR’
Va­tan­daş­la­rın sal­gın­dan ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Boz­kurt, “Top­lum sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye ata­cak dav­ra­nış­lar­dan uzak dur­ma­mız ge­re­ki­yor. Ko­ru­yu­cu ted­bir­ler ne­ler­se on­la­ra ri­ayet et­me­miz ge­re­ki­yor. Ri­ayet et­me­di­ği­miz tak­dir­de hem ku­ral­sız ha­re­ket etmiş olu­ruz hem de ve­ba­le gir­miş olu­ruz. Baş­ka­sı­nın hu­ku­ku­nu da ihlal etmiş olu­ruz ki bu da büyük bir gü­nah­tır. Aşı ol­ma­mak ki­şi­le­rin ter­ci­hi­dir ama top­lum sağ­lı­ğı­nı da mut­la­ka dik­ka­te al­ma­la­rı ge­re­kir.” söz­le­ri­ne yer verdi.
AŞI ORUCU BOZAR MI? CÜB­BELİ AHMET HOCA’DAN AÇIK­LA­MA!
Cüb­be­li Ahmet Hoca ola­rak Ahmet Mah­mut Ünlü de aşı­nın orucu bozup boz­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin açık­la­ma yaptı.
Twit­ter he­sa­bın­dan açık­la­ma yapan Ünlü, ”Oruç­luy­ken Aşı Ol­ma­nın Hükmü Dok­tor­lar bu hu­sus­ta açık­la­ma bek­li­yor­lar. İmâm-ı Ta­hâ­vî, İmâm-ı Ebû Yûsuf’tan nak­len iğne ol­ma­nın orucu boz­ma­dı­ğı­nı zik­ret­miş­tir. Do­la­yı­sıy­la aşı vakti ge­len­ler ve aşıya çağ­rı­lan­lar mut­la­kâ icâ­bet et­sin­ler, oruç­la­rı bo­zu­lur diye en­di­şe et­me­sin­ler. Lâkin Ra­ma­zan’dan sonra ih­ti­yâ­ten aşı ol­duk­la­rı güne ni­yet­le bir gün oruç tu­tar­lar­sa daha iyi olur.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »