Monthly Archives: Nisan 2021

Rizespor sonunu getiremedi

Ri­zes­por, ligde kri­tik yerde bu­lu­nan Genç­ler­bir­li­ği’ne konuk oldu. Maçta 2-0 mağ­lup du­ru­ma düşen ve farkı ka­pat­ma­ya ça­lı­şan Ri­zes­por’a, 90 da­ki­ka yet­me­di.

Süper Lig’in 37. haf­ta­sın­da Genç­ler­bir­li­ği, Ç.Ri­zes­por’u konuk etti.
Maç, ev sa­hi­bi eki­bin 2-1 üs­tün­lü­ğüy­le so­nuç­lan­dı.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı)16. da­ki­ka­da Genç­ler­bir­li­ği ka­le­ci­si Übeyd Adı­ya­man’ın uzak­laş­tır­mak is­te­di­ği topu orta sa­ha­da önün­de bulan Do­ko­vic’in aşırt­ma vu­ru­şu az fark­la auta gitti.
38. da­ki­ka­da An­ge­lo’nun pa­sın­da topla bu­lu­şan Sio’nun ceza sa­ha­sı dı­şın­dan çek­ti­ği sert şutu ka­le­ci Tarık Çetin son anda kor­ne­re çeldi.
45+1. da­ki­ka­da Mo­ro­zi­uk’tan dönen topu önün­de bulan Jo­hans­son düz­gün bir vuruş ile meşin yu­var­la­ğı fi­le­ler­le bu­luş­tur­du. 1-0
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)58. da­ki­ka­da Do­ko­vic’in ceza sa­ha­sı dı­şın­dan yap­tı­ğı vuruş kale di­re­ği­nin ya­nın­dan auta gitti.
63. da­ki­ka­da Stan­cu’nun pa­sın­da topla bu­lu­şan Sio’nun vu­ru­şu Mo­ro­zi­uk’a çar­pa­rak fi­le­ler­le bu­luş­tu.
2-074. da­ki­ka­da Mo­ro­zi­uk’un kul­lan­dı­ğı kor­ner­de ceza sa­ha­sın­da topa iyi yük­se­len Sa­mu­dio’nun kafa vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak ağ­la­ra gitti.
2-186. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sın­da ka­le­ci ile karşı kar­şı­ya kalan Lima’nın vu­ru­şun­da top dı­şa­rı çıktı.
89. da­ki­ka­da Mo­ro­zi­uk’un vu­ru­şun­da top ka­le­ci Übeyd Adı­ya­man’dan geri döndü.
Dönen topu ta­mam­la­yan Don­sah’ın vu­ru­şu auta gitti.
90+1. da­ki­ka­da Can­de­i­as’ın yer­den or­ta­sın­da arka di­rek­te topla bu­lu­şan Lima’nın sert vu­ru­şu üst di­re­ğe çar­pa­rak oyun ala­nı­na geri döndü.
Stat: Er­ya­man­Ha­kem­ler: Ba­hat­tin Şim­şek xx, Kemal Yıl­maz xx, Yusuf Boz­do­ğan xx­Genç­ler­bir­li­ği: Übeyd Adı­ya­man xx, Jo­hans­son xxx, Halil İbra­him Peh­li­van xx (Mus­ta­fa Akbaş dk. 89 ?), An­ge­lo xx, Me­te­han Mert xx, Motta xx, Soner Dik­men xx, Can­de­i­as xx, Lima xx, Sio xxx (Mus­ta­fa Hü­se­yin Sey­han dk. 70 x), Stan­cu xxx (Po­lo­mat dk. 84 ?)Ye­dek­ler: Yasin Davus, Rah­me­tul­lah Be­riş­bek, Mugni, Murat Yıl­dı­rım, Gök­han Al­tı­par­mak, İlker Ka­ra­kaş­Tek­nik Di­rek­tör: Özcan Bi­za­tiÇ. Ri­zes­por: Tarık Çetin xx, Mo­ro­zi­uk xx, Emir Di­la­ver xx, Talbi xx, Meln­jak xx, Do­ko­vic xx, Sabo xx (So­der­lund dk. 85 ?), Mic­ha­lak xx (İsmail Köy­ba­şı dk. 85 ?), Fer­nan­do xx (Sa­mu­dio dk. 66 xx), Yasin Peh­li­van xx (Don­sah dk. 78 x), Remy xx (Skoda dk. 66 x)Ye­dek­ler: Gök­han Akkan, Selim Ay, Al­berk Koç, Mit­hat Pala, Tunay To­run­Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uy­gun­Gol­ler: Jo­hans­son (dk. 45+1), Sio (dk. 63) (Genç­ler­bir­li­ği), Sa­mu­dio (dk. 74) (Ç.Ri­zes­por)Sarı kart: Halil İbra­him Peh­li­van (Genç­ler­bir­li­ği)
Genç­ler­bir­li­ği-Çay­kur Ri­zes­por ma­çı­nın ar­dın­dan- Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun: – “Ka­zan­mak is­te­di­ği­miz maçta, baş­ka­nı­mı­zın da pri­mi­mi­zin üze­ri­ne ekst­ra­dan bir 10 bin lira daha ver­me­si­ne rağ­men ma­ale­sef is­te­di­ği­miz so­nu­cu ala­ma­dık”Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Süper Lig’in 37. haf­ta­sın­da dep­las­man­da 2-1 kay­bet­tik­le­ri Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­da alı­nan skor­dan do­la­yı üzgün ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Kar­şı­laş­ma­dan sonra dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Uygun, ka­zan­mak için sa­ha­ya çık­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek şöyle ko­nuş­tu:”Haf­ta­lar­dır süren ga­li­bi­yet se­ri­mi­zi devam et­tir­mek is­ti­yor­duk. Fakat ta­kı­mı­mız­da­ki önem­li fut­bol­cu­la­rı­mız­dan Bold­rin’in, Ba­i­ano’nun ol­ma­ma­sı ve Sa­mu­dio’nun di­zin­de­ki sa­kat­lık­tan do­la­yı biraz zor­lan­dık. Bu­nun­la be­ra­ber 3 günde bir maç oy­na­mak ve ondan son­ra­ki her maçta is­te­ni­len per­for­man­sı ver­mek cid­den zor. Ka­zan­mak is­te­di­ği­miz maçta, baş­ka­nı­mı­zın da pri­mi­mi­zin üze­ri­ne ekst­ra­dan bir 10 bin lira daha ver­me­si­ne rağ­men ma­ale­sef is­te­di­ği­miz so­nu­cu ala­ma­dık. Üzün­tü­lü­yüz.”Kalan maç­lar­da geçen haf­ta­lar­da­ki per­for­man­sı ser­gi­le­mek zo­run­da ol­duk­la­rı­nı an­la­tan Uygun, “Ri­zes­por’un büyük ca­mi­ası­na ya­kı­şan bir şe­kil­de sa­ha­da mü­ca­de­le et­me­ye devam ede­ce­ğiz. Ka­za­nan taraf olmak için eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­ca­ğız. Bugün Genç­ler­bir­li­ği daha çok is­te­di. Bi­rey­sel ha­ta­lar­dan ye­di­ği­miz gol­ler­le ma­ale­sef mağ­lup ay­rıl­dık.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
– Genç­ler­bir­li­ği Tek­nik Di­rek­tö­rü Özcan Bi­za­ti: – “Bizim mü­ca­de­le­ye devam et­me­miz ge­re­ki­yor. Sa­de­ce bir 3 puan aldık. Önü­müz­de­ki maçta da puan ya da pu­an­lar al­ma­mız ge­re­ki­yor”Genç­ler­bir­li­ği Tek­nik Di­rek­tö­rü Özcan Bi­za­ti, Süper Lig’in 37. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por’u 2-1 yen­dik­le­ri maçta önem­li bir 3 puan elde et­tik­le­ri­ni söy­le­di.Kar­şı­la­şa­ma­dan sonra dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Bi­za­ti, “İyi bir maç oy­na­ma­mız ve her şey­den önce 3 puan ge­re­ki­yor­du. Bazen iyi oy­na­ma­dan da 3 puan almak ge­re­ki­yor­du. Onun bi­lin­cin­dey­dik. Kötü oy­na­dık an­la­mın­da söy­le­mi­yo­rum bunu. Maçın ge­rek­lik­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­dik. İyi çı­kış­lar yap­tık. İyi mü­ca­de­le ettik.” diye ko­nuş­tu.Oyun­cu­la­rı­nın üst düzey mü­ca­de­le et­ti­ği­ni an­la­tan Bi­za­ti, “Bizim mü­ca­de­le­ye devam et­me­miz ge­re­ki­yor. Sa­de­ce bir 3 puan aldık. Önü­müz­de­ki maçta da puan ya da pu­an­lar al­ma­mız ge­re­ki­yor.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

RİZE’NİN EN GENÇ MUHTARI SEYMENOĞLU MAHALLESİNE HİZMETE DOYMUYOR

Rize’nin en genç muhtarı olarak 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Mermerdelen Mahallesi muhtarlığına seçilen, RTEÜ Üniversite mezunu ve aynı zamanda Futbol Antrenörü de olan genç Muhtar Okan Seymenoğlu’nun seçildiği günden bugüne değin, Mermerdelen mahallesinin genelinde yapmış olduğu başarılı çalışmalar dikkat çekmeye devam ediyor.

Mahallesine vermiş olduğu hizmetlerle ilgili konuşan ve Rize’nin en güzel mahallerinden olan Mermerdelen Mahallesi Muhtarı Okan SEYMENOĞLU¸” Mahallemiz şehri merkezi güzergâhı Atatürk ve Cumhuriyet caddesine bağlayan ara yollarımızda alt ve üstyapı çalışmaları başlamış olup en kısa zamanda altyapı bağlantıları ve betonlama çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Başta Rize Belediyemiz, siyasilerimiz ve şehrimizin ilgili kurum ve kuruluşlarımızla ele, ele, dayanışma ve hoşgörü içeresinde mahallemizin var olan tüm sorunlarını önceliğine göre çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen başta, Rize Belediye Başkanımız sn. Rahmi Metin başta olmak üzere, Betonlaşma ve altyapıdan sorumlu Başkan Yardımcımız sn. Muhittin Aydın Bilsel ve ilgili teknik ekibine yapmış oldukları kaliteli çalışmalarından dolayı, Mermerdelen Mahallesi halkım adına ve de şahsim olarak şükranlarımızla teşekkürlerimizi iletiyoruz.” şeklinde konuştu.

HABER: BAYRAM ALİ KAVALCI

RTEÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YENİ BİNASINA TAŞINDI

2017 Yılında temeli atılan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi inşaatı tamamlandı. Yeni Dış Hekimliği Fakültesi, 26 Nisan 2021 Pazartesi itibariyle yeni binasında hasta kabulüne başladı.

Sağlık Bakanlığı’nın kalite standartlarına ve pandemi koşullarına uygun olarak yapılan Diş Hekimliği Fakültesi Binası 25.000 m2 kapalı alana sahip olup üç bölümden oluşmaktadır: Eğitim bloğu, idari kısım ve hastane kısmı. Eğitim bloğunda; 5 adet amfi, öğrenci işleri, toplantı salonu, kütüphane, bilgisayar salonu, 2 adet preklinik laboratuvarı ve 1 adet fantom laboratuvarı, öğrenci yemekhanesi, kantin ve öğrenciler için sosyal alanlar bulunmaktadır. İdari kısımda; Dekanlık, öğretim elemanları ve idari personel için 80 adet ofis, toplantı salonları, personel yemekhanesi, kapalı ve açık otopark, bay ve bayan mescit bulunmaktadır. Hastane bloğunda ise; ağız diş ve çene radyolojisi, ağız diş ve çene cerrahisi, endodonti,  çocuk diş hekimliği, ortodonti, periodontoloji, protetik diş tedavisi ve restoratif diş tedavisi anabilim dallarına ait klinikler, öğrencilerin eğitimlerini bütünleştirecekleri multidisipliner klinik, 8 adet toplantı salonu, 3 adet ameliyathane, endoskopik-mikroskobik işlemlerin yapılacağı 1 adet klinik ve yataklı ünite ile tomografi, mr, ultrasyon ve röntgen odaları yer almaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ile Prof. Dr. Adnan Yılmaz, Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan Er ve Diş Hekimliği Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş ile birlikte hasta kabul etmeye başlayan yeni Diş Hekimliği Fakültesi Binasında incelemelerde bulundu. RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman konuşmasında; “21 Ekim 2017 tarihinde temelini attığımız 25.000 metrekare kapalı alana sahip olan ve aynı anda 175 kişinin diş tedavisi olabileceği Diş Hekimliği Fakültesi binamızın pandemi şartlarına ve dünyanın her tarafında hissedilen bir takım ekonomik sorunlara rağmen üç buçuk yıl gibi bir zaman içerisinde tamamlanmış olması çok önemli bir başarıdır. Fakültemiz, Sağlık Bakanlığı’nın kalite standartlarına ve pandemi kurallarına göre tasarlandı. Her hasta kendine ait özel bölümde diş tedavisini olacak ve tedavi esnasında hastalar birbirlerini görmeyecekler. Ayrıca hastanın bulunduğu bölmenin havalandırması da kendine özel şekilde planlanmıştır. Günümüzün en modern cihazları ile donatılmış olan Fakültede eğitim-öğretim ile sağlık hizmeti sunumu birlikte verilecektir. Fakülte Binamızın Üniversitemize ve ilimize kazandırılmasındaki katkı ve destekleri dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilimizin milletvekillerine, YÖK Başkanımıza ve katkı veren herkese şahsım ve Üniversitemiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yeni binamız Üniversitemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

Haber: Bayram Ali Kavalcı

İKİZDERE HALK EĞİTİMDEN YOĞUN ÇALIŞMA

İKİZDERE-İkizdere Halk Eğitim Merkezi tarafından çalışmalar hakkında açıklama yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatma Kalemci tarafından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılan yazılı açıklamada şunlar yazıldı.

İkizdere Halk Eğitimi Merkezi yeni ve farklı çalışmalar yaparak istihdam, eğitim, üretim içeren kurslar açarak farklı çalışmalar yapıldı. Kurslara katılan kursiyerlere, istihdam sağlayıcı, yenilikçi, sanat ve zanaatı bütünleştiren bilgi ve beceri kazandırıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ile Rize İş Kurumu Müdürlüğü arasında protokol kapsamında üç farklı kurs açarak 36 kadın kursiyere istihdam sağlanırken, kazanılan bilgi-beceriler ile sürdürebilirlik sağlandı. Kurs süresince kursiyerlere, Rize İş Kurumu Müdürlüğü tarafından verilen ödenek ile aile bütçelerine katkı sağlandı. Rize İş Kurumu Müdürlüğü ile protokol kapsamında Koruyucu Maske Üretimi Kursu açtı.

Maske kursunda 5 bin maske üretildi

Kursa katılan 12 kursiyer tarafından kursta, beş bin adet çok kullanımlı bez maske üretildi. Üretilen maskelerden İkizdere de bulunan okul öncesi, ilk, orta, lise seviyesinde eğitim gören tüm öğrencilere 5 er adet maske hediye edildi. Ayrıca SUREKLİ KERMES ALANİNDA maske satışları yapılarak kuruma gelir sağlanmaktadır. İkizdere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Rize İş Kurumu Müdürlüğü ile bir başka protokol kapsamında Gümüş Takı İşlemeciliği Kursu açtı.  Kursa katılan 12 kursiyerler kazanılan beceri ile birer zanaatkâr olma yolunda adım attılar. Üretilen gümüş takılar çok ilgi görüp, sipariş üzerine üretime başlandı.Kadınlar bu kurslara devam ederken 3 – 6 yaş grubu çocukları için OYUN ODASİ açılarak çocukların eğitimlerine katkıda bulunuluyor. Oyun odasına 2 öğretmen ve 15. Çocuk devam etmektedir. Veliler bu uygulamadan çok memnunlar.

İkizdere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Rize İş Kurumu Müdürlüğü ile protokol kapsamında Şiş ve Tığ Örücülüğü ile Örgü Bebek Kursu açıldı. Kursta organik bebekler ve eğitici oyuncaklar üretildi. Üretilen organik eğitici oyuncaklar ve dramatik oyunlarda kullanılacak bebeler 0-12 yaş grubu çocukların zihin, dil, sosyal-duygusal gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca üretilen organik oyuncalar aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. İkizdere de farklı alanlarda üretken olma bir alışkanlık haline gelecek’denildi.

RİZE-ERZURUM KIRIK VE DALLIKAVAK TÜNELLERİ RÜYASI GERÇEK OLUYOR

Erzurum’dan gelen müjdeyi, Erzurum’un tanınmış siyaset ve hizmet insanı Tahsin BAYRAMOĞLU verdi.

Ovit tüneli ve ardından yapımı devam eden, Kırırk ve Dallıkavak tünellerinin yapımı için yıllardır Erzurum tarafından vermiş olduğu mücadeleyle, Rize ve Erzurum kamuoyu tarafından tanınan isimlerden birisi olan, 30 yıllık İspir ve Erzurum İl Genel Meclisi eski üyelerinde gönüllü iş insanı Tahsin BAYRAMOĞLU; Erzurum halkımıza ve Rizeli hemşerilerime mübarek ramazan ayının müjdesi olarak yapımı hızla devam eden Kırık tünelimizin tamamlanmasında az bir zaman kalmıştır. Tek üzüntüm Dallıkavak tünellerinin yapımının biraz yavaş gitmesidir. Yetkililerden istirhamım bu tünelin yapımının da hızlanmasıdır. Bu tünellerin yapımının tamamlanması noktasında vermiş olduğu mücadele ve takipten dolayı, Ak Parti Erzurum Milletvekilimiz sn. İbrahim Aydemir beye şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Rize- Erzurum karayolunu 2.5 saate düşürecek olan bu iki tünelinin tamamlanması 2022 yılına kadar inşallah hizmete gireceği müjdesini veriyorum. Ve böylelikle Erzurum ilimizi, Rize ilimiz başta olmak üzere tüm Karadeniz illerine ve bölgesine çok yakınlaştıran rüya gerçek olmuş oluyor. ”dedi.

HABER: BAYRAM ALİ KAVALCI

Kırık ve Dallıkavak tünelleri ile ilgili bilgiler; Kırık Tüneli İkizdere İlçesi üzerinden İspir’e ve Erzurum’a bağlamaktadır. 15,8 km’lik Proje bünyesinde 2×7.105 m çift tüp tünel ve 8.679 m bağlantı yolları bulunmaktadır. Tünelin tamamlanmasıyla mevcut yol 33 km kısalacaktır. 2014 yılında başlanmış olan tünelin 2020 yılı Aralık ayında bitirilmesi hedeflenmektedir. Kırık Tüneli’nin faaliyete geçmesiyle Rize-Erzurum karayolu transit taşımacılığa uygun hale gelecektir. Karadeniz limanlarına ulaşımın rahatlaması ile bölge ülkelerinin uluslararası ticaretini Karadeniz üzerinden konforlu ve güvenli yapması sağlanacaktır. Dallıkavak Tüneli Erzurum İspir yolunda yer alan 2×3.105 m uzunluğundaki Dallıkavak Tüneli toplamda 6,21 km’dir. Tünelle yolda 4,4 km kısalma sağlanacaktır. 2012 yılında başlanmış olan tünelin 2020 yılı Kasım ayında bitirilmesi hedeflenmektedir. Erzurum-İspir yolunun en yüksek geçitlerinden biri olan Dallıkavak geçidi 2.359 rakımda olup, kış aylarında tipi kar yağışı gibi sebeplerden dolayı trafik akışı zaman zaman durmaktadır. Yapılan Dallıkavak tünelinin tamamlanmasıyla kotta 254 m kazanç sağlayarak trafik yaz kış kesintisiz akacaktır. Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi

Vali Çeber’den Rize’nin İl Oluşunun 97.Yılı Mesajı

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize’nin il olu­şu­nun 97’nci yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la bir mesaj ya­yım­la­dı.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, me­sa­jın­da, Bi­rin­ci Cihan sa­va­şın­da 9 Mart 1916 ta­ri­hin­de Rize’nin Rus­la­rın iş­ga­li­ne uğ­ra­mış, 2 Mart 1918’de ba­ğım­sız­lı­ğı­na ka­vuş­tu­ğu­nu kay­det­ti.
Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­ne kadar san­cak mer­ke­zi olan Rize’nin 20 Nisan 1924 ta­ri­hin­de Vi­la­yet ol­du­ğu­nu ifade eden Vali Çeber, “Her karış top­ra­ğın­da milli bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin iz­le­ri­ni ta­şı­yan ve aziz va­ta­nı­mı­zın kıy­met­li bir par­ça­sı olan Rize’mizin il olu­şu­nun 97’nci yıl dö­nü­mü­nü kutlu olsun.” dedi.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, kısa ça­lış­ma öde­ne­ği­nin nisan, mayıs, ha­zi­ra­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de uza­tıl­dı­ğı­nı açık­la­dı.

Kısa ça­lış­ma öde­ne­ğiy­le il­gi­li bir son da­ki­ka ge­liş­me­si ya­şan­dı.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, kısa ça­lış­ma öde­ne­ği­nin uza­tıl­dı­ğı­nı açık­la­dı.
KISA ÇA­LIŞ­MA ÖDE­NEĞİNE DEVAM KA­RA­RI ALIN­DI
Ya­pı­lan açık­la­ma­da öde­ne­ğin, nisan, mayıs, ha­zi­ra­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de uza­tıl­dı­ğı be­lir­til­di.
NİSAN, MAYIS, VE HAZİRANI KAP­SA­YA­CAK ŞEKİLDE UZA­TIL­DI
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ko­nuy­la il­gi­li, “Tüm sek­tör­ler için ge­çer­li olmak üzere nisan, mayıs, ha­zi­ra­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de kısa ça­lış­ma öde­ne­ği uy­gu­la­ma­sı­na devam etme ka­ra­rı aldık.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Rize Kaçkar Devlet Hastanesinde Biontech Aşı Merkezi Kuruldu

Ko­vid-19 ile mü­ca­de­le sü­re­cin­de, 55 yaş ve üzeri va­tan­daş­lar ile Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın aşı hakkı ta­nım­la­nan diğer va­tan­daş­la­rın aşı­la­ma sü­re­ci­ne devam edil­mek­te­dir.

Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, İl ge­ne­lin­de aşı­la­ma iş­lem­le­ri­nin devam edil­di­ği­ni ve bu an­lam­da tüm sağ­lık te­sis­le­rin­de ge­rek­li ön­lem­le­ri al­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Aşı hakkı bu­lu­nan va­tan­daş­la­rın gün­düz ol­du­ğu gibi if­tar­dan sonra gece 24.00’a kadar, hafta son­la­rı da dâhil tüm has­ta­ne­ler­de aşı ola­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­yen Tepe, şun­la­rı kay­det­ti:
“Si­no­vac (Çin) aşısı olmak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mız mesai sa­at­le­rin­de İlçe Sağ­lık mü­dür­lük­le­ri­miz­de, top­lum sağ­lı­ğı mer­kez­le­ri­miz­de ve gece 24.00 ‘a kadar da has­ta­ne­le­ri­miz­de ran­de­vu alma zo­run­lu­lu­ğu ol­ma­dan (ra­ma­zan ayı bo­yun­ca) aşı ola­bil­mek­te­dir­ler.”
Bi­on­tech aşısı olmak is­te­yen va­tan­daş­la­rın ran­de­vu almak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Tepe, “Bu aşı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­miz­den sonra bu­gün­den iti­ba­ren Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­sin­de de ran­de­vu ile ya­pıl­mak­ta­dır.
Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ran­de­vu ile baş­vur­ma­la­rı ha­lin­de sabah saat 08.00 ile akşam 23.00 kadar aşı ola­bi­le­cek­ler­dir.” diye be­lirt­ti.
Tepe, Bi­on­tech aşısı için ran­de­vu almak is­te­yen va­tan­daş­la­rın Mer­ke­zi Hekim Ran­de­vu Sis­te­mi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Na­bız üze­rin­den ran­de­vu oluş­tu­ra­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Tepe, İl mer­ke­zi­ne uzak olan doğu il­çe­le­rin­de ya­şa­yan ve aşı hakkı bu­lu­nan va­tan­daş­lar­dan Bi­on­tech aşı­sı­nı olmak is­te­yen­le­rin artık il mer­kez­le­ri­ne gel­me­le­ri­ne gerek ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Va­tan­daş­la­rı­mı­za ko­lay­lık sağ­la­ma adına bu­gün­den iti­ba­ren Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­sin­de de ‘Si­no­vac’ aşısı dı­şın­da ter­cih eden­le­rin ‘Bi­on­tech’ aşısı ola­bi­le­cek­ler­dir. Tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı aşı ol­ma­ya davet edi­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Aşı için has­ta­ne­ye gi­decek olan va­tan­daş­lar sokak kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­la­cak­lar­dır.


Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iki yeni bakanlık kuruldu

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si ile Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı ile Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı ku­rul­du.

Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı ile Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­nın Ku­rul­ma­sı ile Kamu Per­so­nel İşlem­le­ri­nin Yü­rü­tül­me­si­ne İliş­kin Bazı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair 73 nu­ma­ra­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı.Buna göre, 1 sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Teş­ki­la­tı Hak­kın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si­nin Per­so­nel ve Pren­sip­ler Genel Mü­dür­lü­ğü­nün görev alan­la­rı­nı dü­zen­le­yen 8. mad­de­si­ne, “Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen temel hedef ve amaç­lar çer­çe­ve­sin­de; memur ve diğer kamu gö­rev­li­le­ri­nin tabi ola­cak­la­rı per­so­nel re­jim­le­ri­nin temel ilke ve esas­la­rı­nın be­lir­len­me­si­ne, hu­ku­ki ve mali sta­tü­le­ri­nin ve uy­gu­la­ma esas­la­rı­nın tes­pit edil­me­si­ne, dü­zen­len­me­si­ne, ge­liş­ti­ril­me­si­ne, per­so­nel re­jim­le­ri ara­sın­da uyum, denge ve ko­or­di­nas­yo­nun sağ­lan­ma­sı­na iliş­kin iş ve iş­lem­le­ri il­gi­li mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de yü­rüt­mek.” ifa­de­si ek­len­di.​Memur ve diğer kamu gö­rev­li­le­ri­ne iliş­kin mev­zu­at hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­nı iz­le­mek, uy­gu­la­ma bir­li­ği­ni sağ­la­yı­cı ted­bir­le­ri almak, uy­gu­la­ma­yı yön­len­dir­mek ve or­ta­ya çı­ka­cak te­red­düt­le­ri gi­der­mek, kamu per­so­nel is­tih­dam plan­la­ma­sı ile per­so­nel alım ve yer­leş­ti­ril­me­sin­de uy­gu­la­na­cak usul ve esas­la­rın be­lir­len­me­si­ne iliş­kin iş ve iş­lem­le­ri yü­rüt­mek de Per­so­nel ve Pren­sip­ler Genel Mü­dür­lü­ğü­nün gö­rev­le­ri ara­sın­da sı­ra­lan­dı.
Genel Mü­dür­lü­ğün görev ala­nı­na ek­le­nen diğer hu­sus­lar şöyle:”2 sa­yı­lı Genel Kadro ve Usulü Hak­kın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­sin­de kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın kadro, po­zis­yon, atama izni ve açık­tan alım izin­le­ri­ne iliş­kin ola­rak ön­gö­rü­len iş ve iş­lem­le­ri yap­mak, uy­gu­la­ma­la­rı iz­le­mek ve yön­len­dir­mek, kamu ik­ti­sa­di te­şeb­büs­le­ri ve bağlı or­tak­lık­la­rı­nın per­so­ne­li ile kadro ve po­zis­yon­la­rı­na iliş­kin iş ve iş­lem­le­ri yap­mak, uy­gu­la­ma­la­rı iz­le­mek ve yön­len­dir­mek, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın kadro ve unvan stan­dar­di­zas­yo­nu, iş ana­liz­le­ri ve görev ta­nım­la­rı ile il­gi­li ça­lış­ma­lar yap­mak ve bu ko­nu­lar­da ge­rek­li ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak,Kamu per­so­ne­li­nin yur­ti­çin­de ve yurt­dı­şın­da eği­tim ve ye­tiş­ti­ril­me­le­ri ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı yap­mak, uy­gu­la­ma­yı iz­le­mek, de­ğer­len­dir­mek ve de­net­le­mek, iç ve dış se­ya­hat yev­mi­ye­le­riy­le sü­rek­li gö­rev­le ya­ban­cı mem­le­ket­ler­de bu­lu­nan me­mur­la­rın ma­aş­la­rı­na tat­bik edi­lecek ödeme mi­sil­le­ri­nin tes­pi­ti­ne iliş­kin iş ve iş­lem­le­ri il­gi­li mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de yü­rüt­mek.”Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı­nın hiz­met birim­le­ri­Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si ile Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı ku­ru­la­rak, görev ve yet­ki­le­ri be­lir­len­di.​Mer­kez, taşra ve yurt­dı­şı teş­ki­la­tın­dan olu­şan Ba­kan­lı­ğın hiz­met bi­rim­le­ri, Aile ve Top­lum Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Çocuk Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Ka­dı­nın Sta­tü­sü Genel Mü­dür­lü­ğü, En­gel­li ve Yaşlı Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Şehit Ya­kın­la­rı ve Ga­zi­ler Genel Mü­dür­lü­ğü, Sos­yal Yar­dım­lar Genel Mü­dür­lü­ğü, Hukuk Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Per­so­nel Genel Mü­dür­lü­ğü, Bilgi Tek­no­lo­ji­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Reh­ber­lik ve Tef­tiş Baş­kan­lı­ğı, St­ra­te­ji Ge­liş­tir­me Baş­kan­lı­ğı, Av­ru­pa Bir­li­ği ve Dış İliş­ki­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Eği­tim ve Yayın Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Des­tek

Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Basın ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­şa­vir­li­ği ile Özel Kalem Mü­dür­lü­ğü oldu.​
Kararna­me­de, “Ortak Gö­rev­ler” baş­lı­ğı al­tın­da ba­kan­lık bün­ye­sin­de ku­ru­lan bu genel mü­dür­lük­le­rin so­rum­lu­luk alan­la­rıy­la il­gi­li ko­nu­lar­da ya­pa­ca­ğı gö­rev­le­re de yer ve­ril­di.​
Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Uz­ma­nı is­tih­dam edi­le­bi­lecek”Ça­lış­ma Grup­la­rı” baş­lı­ğı al­tın­da ba­kan­lı­ğın görev ala­nı­na giren ko­nu­lar­la il­gi­li ça­lış­ma­lar­da bu­lun­mak üzere diğer ba­kan­lık­lar, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, özel sek­tör tem­sil­ci­le­ri ve ko­nuy­la il­gi­li uz­man­la­rın ka­tı­lı­mıy­la ge­çi­ci ça­lış­ma grup­la­rı oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.​
Ba­kan­lık, Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Uz­ma­nı ile Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Uzman Yar­dım­cı­sı is­tih­dam ede­bi­lecek.”Sos­yal hiz­met ku­ru­luş­la­rı­nın devri” bö­lü­mün­de ise ba­kan­lı­ğın taşra teş­ki­la­tın­da yer alan sos­yal hiz­met ku­ru­luş­la­rı­nın Cum­hur­baş­ka­nı ka­ra­rıy­la be­lir­le­necek esas­lar çer­çe­ve­sin­de il özel ida­re­le­ri, be­le­di­ye­ler ve diğer kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­na dev­re­di­le­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Ba­kan­lık, döner ser­ma­ye iş­let­me­le­ri de ku­ra­bi­lecek.
Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­nın hiz­met bi­rim­le­ri­Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si ile Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı ku­ru­la­rak, görev ve yet­ki­le­ri be­lir­len­di.​Mer­kez, taşra ve yurt­dı­şı teş­ki­la­tın­dan olu­şan ba­kan­lı­ğın hiz­met bi­rim­le­ri, Ça­lış­ma Genel Mü­dür­lü­ğü, İş Sağ­lı­ğı ve Gü­ven­li­ği Genel Mü­dür­lü­ğü, Ulus­la­ra­ra­sı İşgücü Genel Mü­dür­lü­ğü, Dış İliş­ki­ler Genel Mü­dür­lü­ğü, Hukuk Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Bilgi Tek­no­lo­ji­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Reh­ber­lik ve Tef­tiş Baş­kan­lı­ğı, St­ra­te­ji Ge­liş­tir­me Baş­kan­lı­ğı, Av­ru­pa Bir­li­ği ve Mali Yar­dım­lar Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Per­so­nel Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Des­tek Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Basın ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­şa­vir­li­ği ile Özel Kalem Mü­dür­lü­ğü oldu.


Haber Merkezi

18 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GELİYOR..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından salgınla mücadelede yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamasına göre 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde 18 günlük tam kapanmaya geçiliyor.

Açıklamaya göre:

1- İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

2- Yeme içme sektöründe sadece paket serviste hizmet verilebilecek şartlara uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecek.

3-Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.

4- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

5-Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

6-Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacak.

7-Ana okul kreş sekizinci ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda 100 yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek.

8- Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemeler ayrıca yapılacak. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olanlar vefa ekiplerinden destek isteyebilecek.

Kapalı tutulacak işyerlerinin çalışanlarıyla ilgili herhangi bir ekonomik destek ise açıklanmadı.

Bekaroğlu: Çağlayan Vadisine dokunma!

CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Çağ­la­yan Va­di­si­nin 1. De­re­ce doğal sit alanı sta­tü­sü­nün de­ğiş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik id­di­ala­rı TBMM’ye ta­şı­dı.

HES, taş ocağı, maden arama ve yeşil yol pro­je­le­riy­le bölge in­sa­nı­nın göçe zor­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’a Ba­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri­ni ha­tır­la­ta­rak bu tür gi­ri­şim­ler­de bu­lun­ma­ma­sı­nı is­te­di.
Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’un ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği ya­zı­lı soru öner­ge­sin­de; ta­ri­hi ahşap ev­le­ri, kemer köp­rü­le­ri ve zen­gin bitki ör­tü­sü­ne sahip Rize İli Fın­dık­lı İlçesi Çağ­la­yan Va­di­si­nin, Trab­zon Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lun­ca 15 Kasım 2008’de to­poğ­raf­ya, bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik, nadir gö­rü­len bitki kom­po­zis­yo­nu ve pey­zaj bü­tün­lü­ğü, ba­rın­dır­dı­ğı canlı tür­le­ri iti­ba­rıy­la 1. de­re­ce doğal sit alanı ola­rak tes­cil edil­di­ği­ni ha­tır­la­tan Be­ka­roğ­lu, “Çağ­la­yan Va­di­si­nin 1. De­re­ce doğal sit alanı sta­tü­sü­nün kal­dı­rı­lıp hid­ro­elekt­rik sant­ral ku­ru­la­bil­me­si için Ayen Ener­ji fir­ma­sı­nın baş­vu­ru­su 30 Nisan 2010’da Rize İdare Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan red­de­dil

­miş­ti. Rize İdare Mah­ke­me­si­nin ka­ra­rı Da­nış­tay 6. Da­ire­si ta­ra­fın­dan da onan­mış ve va­di­de 1. De­re­ce doğal sit alanı ola­rak hiç­bir ka­lı­cı yapı inşa edi­le­me­ye­ce­ği­ne bir kez daha hük­me­dil­miş­ti.” dedi.
BA­KAN­LI­ĞIN GÖREVİ ÇEV­REYİ TAHRİP ETMEK DEĞİL, KO­RU­MAK­TIR

HES, taş ocağı, yol ve maden ara­ma­la­rı adı al­tın­da yıl­lar­dır va­di­le­rin ve de­re­le­rin et­ra­fın­da ya­şa­yan köy­lü­le­rin, yay­la­cı­la­rın, yöre in­san­la­rı­nın doğal yaşam alan­la­rın­dan göçe zor­lan­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Be­ka­roğ­lu, “Buna karşı yaşam alan­la­rı­nı sa­vu­nan yerel hal­kın da­va­la­rın­da haklı ol­du­ğu çe­şit­li mah­ke­me ka­rar­la­rı ile tes­cil edil­miş­tir. Bölge hal­kı­nın doğal yaşam alan­la­rı ko­nu­sun­da­ki has­sa­si­ye­ti çok yük­sek­tir ve her ne ad al­tın­da olur­sa olsun va­di­si­ni, de­re­le­ri­ni, top­ra­ğı­nı, su­yu­nu sa­vun­ma ka­rar­lı­lı­ğın­da­dır.” dedi. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­nın baş­lı­ca gö­rev­le­ri ara­sın­da “Çev­re­nin ko­run­ma­sı, iyi­leş­ti­ril­me­si ile çevre kir­li­li­ği­nin ön­len­me­si­ne yö­ne­lik pren­sip ve po­li­ti­ka­la­rın be­lir­len­me­si ama­cıy­la ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­mak” bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Be­ka­roğ­lu, son gün­ler­de Fın­dık­lı Çağ­la­yan Va­di­si­ni 1. De­re­ce doğal sit alanı sta­tü­sün­den çı­kar­mak için Ba­kan­lık bün­ye­sin­de bir ça­lış­ma yü­rü­tül­dü­ğü­ne yö­ne­lik ha­ber­le­rin bölge hal­kı­nı hu­zur­suz et­ti­ği­ni ifade ede­rek Bakan Kurum’dan şu so­ru­la­rı­na cevap is­te­di:

1- Rize Fın­dık­lı Çağ­la­yan Va­di­si­nin 1. De­re­ce doğal sit alanı sta­tü­sün­den çı­kar­mak için Ba­kan­lı­ğı­nız bün­ye­sin­de ça­lış­ma ya­pıl­dı­ğı id­di­ala­rı doğru mudur? Buna neden gerek du­yul­mak­ta­dır?

2- Trab­zon Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu­nun tes­ci­li, yerel mah­ke­me­nin ve Da­nış­tay’ın ka­rar­la­rı­na rağ­men Çağ­la­yan Va­di­sin­de hangi önem­li proje için bu ka­rar­la­rı yok say­mak­ta ısrar edi­yor­su­nuz?
3- Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de yıl­lar­dır HES, maden arama, taş ocağı ve yeşil yol pro­je­le­ri­nin doğal yaşam or­tam­la­rı­nı yok et­ti­ği ve bölge hal­kı­nı top­rak­la­rın­dan ko­pa­rıp göçe zor­la­dı­ğı, in­san­la­rın büyük şe­hir­le­rin va­roş­la­rın­da se­fa­le­te sü­rük­len­di­ği şek­lin­de haklı kay­gı­lar bu­lun­mak­ta­dır. Bu durum ülke in­sa­nı­nın re­fa­hı­nı, hu­zu­ru­nu ko­ru­mak­la gö­rev­li bir Bakan ola­rak sizi en­di­şe­ye sevk et­me­mek­te midir?
4- Ba­kan­lık ola­rak çev­re­nin ko­run­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si için ça­lış­ma yap­ma­nız bek­le­nir­ken, tam ter­si­ne doğal çev­re­nin zarar gö­re­ce­ği, tah­ri­ba­ta uğ­ra­ya­ca­ğı uy­gu­la­ma­lar içe­ri­sin­de mi ola­cak­sı­nız? Yöre hal­kı­nın hu­zu­ru­nu bo­zu­cu bu tür gi­ri­şim­le­ri en­gel­le­me­yi dü­şün­mü­yor mu­su­nuz?
Haber Merkezi

Rize’de Ramazan’da Koronavirüs Aşısı Olanların Sayısı 7 Bini Geçti

Ra­ma­zan ari­fe­sin­de 101 bin 563 ki­şi­nin aşı ol­du­ğu Rize’de, Ra­ma­zan’ın ilk 9 gü­nün­de 7 bin 95 kişi aşı olur­ken kent­te top­lam aşı olan kişi sa­yı­sı 108 bin 658’e ulaş­tı.

Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Mus­ta­fa Tepe, Ra­ma­zan baş­lan­gı­cı ön­ce­si yap­tı­ğı açık­la­ma­da, kent­te Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca sabah saat 08.00 ile akşam 23.00 ara­sın­da aşı­la­ma iş­lem­le­ri­nin devam ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek va­tan­daş­la­rın if­tar­dan sonra da aşı ola­bi­le­cek­le­ri­ni kay­de­de­rek kent­te 101 bin 563 ki­şi­nin aşı ol­du­ğu be­lirt­miş­ti.
Kent­te, aşı hakkı bu­lu­nan va­tan­daş­lar si­no­vac aşı­sı­nı mesai sa­at­le­ri içe­ri­sin­de ran­de­vu ala­rak bağlı ol­duk­la­rı aile he­kim­lik­le­rin­de yap­tı­ra­bil­dik­le­ri gibi arzu eder­ler­se has­ta­ne ve top­lum sağ­lı­ğı mer­kez­le­ri­ne gi­de­rek bu­ra­da da aşı­sı­nı yap­tı­ra­bi­li­yor.
Bi­on­tech aşısı yap­tır­mak is­te­yen va­tan­daş­lar ise kent­te Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nden ran­de­vu ala­rak aşı­sı­nı yap­tı­ra­bi­li­yor.
Ra­ma­zan ayı baş­lan­gı­cın­da 101 bin 563 ki­şi­nin aşı ol­du­ğu kent­te Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca bugün saat: 14.33’a kadar 7 bin 95 kişi daha aşı olur­ken, Rize’de aşı olan­la­rın top­lam sa­yı­sı da böy­le­ce 108 bin 658’e ulaş­tı.
Kent­te, 66 bin 62 kişi bi­rin­ci doz aşı­la­rı­nı yap­tı­rır­ken 42 bin 596 kişi de ikin­ci doz aşı­la­rı­nı yap­tır­dı.
Bölge il­le­ri ile komşu il­ler­den Art­vin’de aşı olan­la­rın sa­yı­sı 62 bin 693, Trab­zon’da 263 bin 887, Er­zu­rum’da 153 bin 100, Gi­re­sun’da 178 bin 833, Ordu’da 262 bin 222, Sam­sun’da 416 bin 74 kişi aşı oldu.
Haber: Olay53.com

ÇAYKUR’U EN “İYİ YAŞAM” MARKASI OLMASI TÜKETİCİ VE ÜRETİCİLERİMİZİN ESERİDİR

Çaykur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya ALİM;

ÇAYKUR’U EN “İYİ YAŞAM” MARKASI OLMASI TÜKETİCİ VE ÜRETİCİLERİMİZİN ESERİDİR

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yu­su­ef Ziya ALİM; “Çay­kur aile­si ola­rak zorlu ancak ba­şa­rıy­la yol al­dı­ğı­mız önem­li bir dö­nem­den ge­çi­yo­ruz. Ön­ce­ki hasat dö­ne­mi­mi­zi, tüm dün­ya­yı ol­du­ğu gibi ül­ke­mi­zi de et­ki­si al­tı­na alan ve ne yazık ki et­ki­le­ri­ni hâlâ his­set­ti­ği­miz pan­de­mi sü­re­cin­de so­run­suz ta­mam­la­yıp ye­ni­si için ha­zır­lık­la­rı­mı­za baş­la­dık.

Mü­ca­de­le­ler­le geçen bu dö­nem­de, Çay­kur ola­rak tüm ön­lem­le­ri ala­rak üre­ti­ci­miz ve ça­lı­şan­la­rı­mı­zın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­dı­ğı­mız gibi önem­li ye­ni­lik­le­ri de ha­ya­tı­mı­za kat­mak­tan geri dur­ma­dık. Bu­gü­ne kadar hep en önem­li ön­ce­li­ği­miz ola­rak be­lir­le­di­ği­miz, Türk ça­yı­nı ül­ke­mi­zin ve dün­ya­nın dört bir ya­nın­da ta­nı­ta­bil­me he­de­fi­miz doğ­rul­tu­sun­da ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dür­dük. Tüm ça­ba­la­rı­mız so­nu­cun­da, bugün gu­rur­la söy­lü­yo­rum ki bu amaç­la ül­ke­mi­zin de­ğişk il­le­rin­de aç­tı­ğı­mız çay satış ma­ğa­za­la­rı­mı­zın sa­yı­sı­nı 6 adeti bul­muş­tur. “81 ilde 81 Ma­ğa­za” slo­ga­nı ile baş­lat­tı­ğı­mız pro­je­miz kap­sa­mın­da ilk ola­rak Rize’de Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü önün­de aç­tı­ğı­mız ilk ma­ğa­za­mı­zın ar­dın­dan, Ka­ra­de­niz böl­ge­si­nin dı­şı­na çı­ka­rak İstan­bul’a bir çay satış ma­ğa­za­sı ka­zan­dır­dık. Aynı za­man­da, An­ka­ra’da açı­la­cak çay satış ma­ğa­za­sı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı­ğı­mı­zı ve her ma­ğa­za­ya özel ha­zır­la­nan çay çe­şit­le­riy­le tü­ke­ti­ci­ye ulaş­tı­ğı­mı­zı dile ge­tir­mek­ten kı­vanç du­yu­yo­rum. Bu sü­reç­ler­de emeği geçen, Türk ça­yı­nın her çe­şi­di­ni dün­ya­ya ta­nıt­mak için ter döken tüm ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür ede­rim.” dedi.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM;
”Çay satış ma­ğa­za­la­rı­mı­zı hal­kı­mı­za sun­ma­nın yanı sıra geç­ti­ği­miz hasat dö­ne­mi­ni ba­şa­rıy­la ta­mam­la­ma­nın ve yeşil çay pud­ra­sı gibi ürün­ler­le daha çok tü­ke­ti­ci­ye ulaş­ma­nın da mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz.
Bu ba­şa­rı­la­rı­mı­zın sağ­la­dı­ğı mo­ti­vas­yon­la tüm Tür­ki­ye için ça­lış­ma­ya devam ede­rek, çay atık­la­rı­nı eko­no­mi­ye ka­zan­dı­ra­cak bir pro­je­yi de ha­ya­ta ge­çir­dik. Üre­ti­ci­miz­den al­dı­ğı­mız yaş çay iş­len­dik­ten sonra ge­ri­ye kalan çö­pü­nü yeni kur­du­ğu­muz ekst­rakt fab­ri­ka­sın­da de­ğer­len­dir­me­ye baş­la­dık. Yap­tı­ğı­mız tüm ça­lış­ma­lar­la bir­lik­te bu sene tü­ke­ti­ci­nin ter­ci­hiy­le ‘iyi yaşam’ mar­ka­la­rın­dan biri se­çil­dik. Tür­ki­ye’nin ta­nı­mış 18 marka ara­sın­da, Tür­ki­ye’nin en gü­ve­ni­lir “İyi Yaşam” mar­ka­sı ola­rak se­çil­me­miz ba­şar­ma­sın­da siz­le­rin kat­kı­sı kuş­ku­suz çok büyük. Emeği geçen ve yo­ru­cu pan­de­mi ko­şul­la­rın­da hiç dur­ma­dan büyük öz­ve­riy­le ça­lı­şan siz­le­re bir kez daha şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Biz­le­ri bek­le­yen yeni hasat dö­ne­mi­ne ha­zır­la­nır­ken emi­nim ki hep bir­lik­te çok ça­lı­şa­cak ve bunun kar­şı­lı­ğı­nı yeni ba­şa­rı­lar­la ala­ca­ğız.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

İyi Parti Rize İl Başkanı Av. Ayşegül Özyanık koronavirüse yakalandığını açıkladı

İyi Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ay­şe­gül Öz­ya­nık Co­vid-19 tes­ti­nin po­zi­tif çık­tı­ğı­nı, evde ka­ran­ti­na­da ol­du­ğu­nu du­yur­du.

İyi Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ay­şe­gül Öz­ya­nık , “Genel Mer­kez zi­ya­ret­le­ri­miz­den sonra yap­tır­mış ol­du­ğum rutin Co­vid-19 test so­nu­cum ne yazık ki, po­zi­tif çıktı.
Genel sağ­lık du­ru­mum çok şükür iyi.
Te­da­vi sü­re­cin­de en az 10 gün evim­de ka­ran­ti­na­da ola­ca­ğım. Bu il­le­ti bir an önce at­la­tıp, kal­dı­ğı­mız yer­den devam ede­ce­ğiz in­şa­al­lah. Rab­bim­den bütün has­ta­la­rı­mı­za acil şi­fa­lar di­le­rim. ” dedi.


Haber Merkezi

Hopa-Batum Uçuşları Yeniden Başlıyor

Hopa-Batum ortak uçuşları 1 yıl sonra 23 Nisan 2021 tarihinde yeniden başlıyor.

Konu hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Hopa TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Osman Ak­yü­rek HAVAŞ yet­ki­li­le­rin­den al­dı­ğı bil­gi­ye göre haf­ta­da 4 ola­rak plan­la­nan uçuş­la­rın, 1 Ha­zi­ran ta­ri­hin­den sonra haf­ta­da 10 sefer ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni, Hopa uçuş­la­rın­da iç hat uçuş­lar­da ol­du­ğu gibi sa­de­ce HES kodu is­te­ne­ce­ği ve PCR testi talep edil­me­ye­ce­ği­ni ifade etti.

Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »