Monthly Archives: Nisan 2021

Rize’de Parçalara Ayrılmış 20 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Rize’de bir oto­mo­bil­de ya­pı­lan ara­ma­da, par­ça­la­ra ay­rıl­mış 20 ruh­sat­sız ta­ban­ca ele ge­çi­ril­di.

İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube ekip­le­rin­ce yü­rü­tü­len ça­lış­ma ne­ti­ce­si dur­du­ru­lan bir oto­mo­bil­de arama ger­çek­leş­ti­ril­di. Ara­ma­da, 20 metal silah göv­de­si, 20 tetik par­ça­sı, 20 horoz par­ça­sı, 20 namlu, 15 şar­jör, 15 sürgü ka­pa­ğı, 20 iğne 30 kabza ka­pa­ğı, 15 tes­te­re ağzı, ta­ban­ca ya­pı­mın­da kul­la­nıl­dı­ğı de­ğer­len­di­ri­len 68 metal parça ile çe­şit­li mal­ze­me­ler ele ge­çi­ril­di. Gö­zal­tı­na alı­nan ki­şi­nin em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri devam edi­yor.


Haber Merkezi

İKİZDERE BELEDİYE BAŞKANI POZİTİV ÇIKTI

İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz Co­vid-19 testi po­zi­tif çı­kın­ca aile­ce evin­de ka­ran­ti­na­ya alın­dı.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz sos­yal medya he­sa­bın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı yazdı’ Dünya’nın ve ül­ke­mi­zin ba­şı­na bela olan Co­vit-19 sal­gı­nı ma­ale­sef bizim Ha­ne­mi­zi de zi­ya­ret etti.
Üç gün önce eşim­de his­set­ti­ği­miz ra­hat­sız­lık so­nu­cu PCR testi olan eşim­de po­zi­tif çı­kın­ca ben de te­mas­lı ola­rak test oldum bu gün iti­ba­rı ile test so­nu­cu­muz ma­ale­sef po­zi­tif. Şim­di­lik genel sağ­lık du­ru­mu­muz ’da olum­suz­luk yok ham­dol­sun.
Te­da­vi ve ka­ran­ti­na sü­re­ci­miz­den sonra tek­rar gö­re­vi­mi­zin ba­şı­na dönüp hiz­me­te kal­dı­ğı­mız yer­den devam ede­ce­ğiz in­şal­lah’ yazdı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rizespor tek puanla yetindi

Bü­lent Uygun ile çıkış ya­ka­la­yan Ri­zes­por, evin­de oy­na­dı­ğı maçta Fatih Ka­ra­güm­rük kar­şı­sın­da gol kay­dı­na mu­vaf­fak ola­ma­dı.

Süper Lig’in 32. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, Fatih Ka­ra­güm­rük’ü konuk etti. Kar­şı­laş­ma gol­süz be­ra­be­re ta­mam­lan­dı.
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)3. da­ki­ka­da sağ çap­raz­dan Bold­rin’in or­ta­sın­da Scoda’yı geçen topu Ba­i­ano ta­mam­la­dı ancak top sa­vun­ma­dan kor­ne­re çıktı.42. da­ki­ka­da sol ta­ra­tan Bold­rin’in or­ta­sın­da Skoda’nın kafa bu­ru­şun­da meşin yu­var­lak auta çıktı.
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İkinci yarı)50. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Bold­rin’in ceza sa­ha­sı­na yap­tı­ğı or­ta­da Sabo’nun ge­li­şi­ne vu­ru­şun­da ka­le­ci Vi­vi­ano topu kor­ne­re çeldi.56. da­ki­ka­da Jimmy Dur­maz’ın ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan vu­ru­şun­da top az farka auta çıktı.
Stat: Çay­kur Di­di­

Ha­kem­ler: Ümit Öz­türk xx, Osman Gök­han Bilir xx, Kamil Çetin xx­Çay­kur

Ri­zes­por: Gök­han Akkan xx, İsmail Köy­ba­şı x (Meln­jak dk. 46 xx), Selim Ay xx, Mons­tar Talbi xx, My­ko­la Mo­roz­yuk xx (Fer­nan­do And­ra­de dk. 46 xx), Fab­ri­cıo Ba­i­ano xx, Erik Sabo xx (Ab­dul­lah dk. 68 x), Fer­nan­do Bold­rin xx (Doğan Er­do­ğan dk. 89 ?), Bra­i­an Sa­mu­dio xx (Tunay Torun dk. 80 ?), Dam­jan Djo­ko­vic x, Milan Skoda x

Ye­dek­ler: Tarık Çetin, Emir Di­la­ver, Yas­si­ne Me­ri­ah, Onur Bulut, Mit­hat Pa­la­

Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uy­gun­Fa­tih

Ka­ra­güm­rük: Emi­li­ao Vi­vi­ano xx, Enzo Roco x, Ervin Zu­ka­vo­nic xx, Koray Al­tı­nay x (Vegar He­dens­tad dk. 74 x), Jure Bal­ko­vec xx, Jimmy Dur­maz xx (Vato Ar­ve­lad­ze dk. 84 ?), Lucas Big­lia x, Lucas Cast­ro xx, Je­re­ma­in Lens x (Alas­sa­ne Ndao dk. 64 x), Yan­nis Sa­li­bur x (And­rea Ber­to­lac­ci dk. 64 x), Artur So­bi­ech x (Mev­lüt Er­dinç dk. 84 ?)

Ye­dek­ler: Aykut Özer, Gas­ton Campi, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Ser­hat Ah­me­toğ­lu­Tek­nik

Di­rek­tör: David Sas­sa­ri­ni­Kır­mı­zı

Kart: Skoda (dk. 56) (Çay­kur Ri­zes­por)

Sarı Kart­lar: İsmail Köy­ba­şı, (Çay­kur Ri­zes­por), Lucas Big­lia, Artur So­bi­ech (Fatih Ka­ra­güm­rük)


Fatih Ka­ra­güm­rük Tek­nik Di­rek­tö­rü David Sas­sa­ri­ni, Ri­zes­por ile 0-0 be­ra­be­re kal­dık­la­rı maçın ar­dın­dan “Ka­rar­lı­lı­ğı­mız ve ce­sa­re­ti­miz­den do­la­yı çok mut­lu­yuz” dedi.Mü­ca­de­le so­nun­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Fatih Ka­ra­güm­rük Tek­nik Di­rek­tö­rü David Sas­sa­ri­ni, ta­kı­mın ka­rar­lı­ğı ve ce­sa­re­tin­den mem­nun ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, “Ka­rar­lı­lı­ğı­mız ve ce­sa­re­ti­miz­den do­la­yı çok mut­lu­yuz. Zor bir maç, ra­ki­bin kont­ra atak si­la­hı çok kuv­vet­li. Kanat oyun­cu­la­rı çok hızlı. 10 gün gibi kısa bir sü­re­de çok iyi iş ba­şar­dık. Daha iyi ola­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Özel­lik­le ofan­sif ta­raf­ta, son iti­ci­lik kıs­mın­da biraz daha ça­lış­mak zo­run­da ol­du­ğu­mu­zun far­kın­da­yız. Ama bu kısa sü­re­de çı­ka­cak işin genel du­ru­mun­dan mem­nu­nuz” dedi.Bü­lent Uygun: “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik”Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ar­dın­dan, “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik” dedi.Bü­lent Uygun, “Ger­çek­ten güçlü bir ta­kı­ma karşı fazla po­zis­yon ver­me­den ve 40 da­ki­ka 10 kişi oy­na­dı­ğı­mız bir maçta pe­nal­tı­mız da ve­ril­me­di. Sabo ile gir­di­ği­miz bir po­zis­yon­da ka­le­ci muh­te­şem bir şe­kil­de çı­kar­dı. Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik. O ne­den­le fut­bol­cu­la­rı­mı teb­ri­ke di­yo­rum. Daha önü­müz­de ka­za­nıl­ma­sı ge­re­ken bir­çok puan, bir­çok maç var. Ta­kı­mı­mız­la bir­lik­te mü­ca­de­le ver­me­ye devam ede­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

Bülent Uygun: “Rakibe çok tolerans tanındığı bir ortamda yine de çok iyi bir mücadele ettik”

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ar­dın­dan, “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik” dedi.

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ar­dın­dan, “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik” dedi. Süper Lig’in 32. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de Fatih Ka­ra­güm­rük ile 0-0 be­ra­be­re kaldı. Mü­ca­de­le so­nun­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, “Ger­çek­ten güçlü bir ta­kı­ma karşı fazla po­zis­yon ver­me­den ve 40 da­ki­ka 10 kişi oy­na­dı­ğı­mız bir maçta pe­nal­tı­mız da ve­ril­me­di. Sabo ile gir­di­ği­miz bir po­zis­yon­da ka­le­ci muh­te­şem bir şe­kil­de çı­kar­dı. Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik. O ne­den­le fut­bol­cu­la­rı­mı teb­ri­ke di­yo­rum. Daha önü­müz­de ka­za­nıl­ma­sı ge­re­ken bir­çok puan, bir­çok maç var. Ta­kı­mı­mız­la bir­lik­te mü­ca­de­le ver­me­ye devam ede­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Kartal’dan Hakem Ümit Öztürk’e Tepki

Süper Lig’de dün Fatih Ka­ra­güm­rük ile 0-0 be­ra­be­re kalan Çay­kur Ri­zes­por’un kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, maçın ha­ke­mi Ümit Öz­türk’ü ver­di­ği ka­rar­lar­dan ötürü eleş­tir­di.

Kar­tal yap­tı­ğı açık­la­ma­da, sa­ha­la­rın­da Fatih Güm­rük ile yap­tık­la­rı maçın ikin­ci da­ki­ka­sın­da ra­ki­bin eline çar­pan topun ha­kem­ler ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­me­me­si ve maçın ha­ke­mi Ümit Öz­türk’ün VAR ta­ra­fın­dan po­zis­yo­nu iz­le­me­ye çağ­rıl­ma­ma­sı­nın yan­lış ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ümit Öz­türk’ün ye­şil-ma­vi­li fut­bol­cu­la­ra çok kolay kart çı­kar­dı­ğı­nı, Skoda’nın faul bile ol­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü po­zis­yon­da ikin­ci sarı kart­la oyun­dan atıl­ma­sı­nı eleş­ti­ren Kar­tal, “Bu karar biz­le­ri ra­hat­sız etti. Kar­şı­laş­ma sey­re­di­li­yor. Gayet güzel baş­la­yan ve giden bir maçı hakem rezil etti, gitti. Fe­de­ras­yo­nun ha­kem­ler ko­nu­sun­da neye bak­tı­ğı­nı, ha­kem­le­ri nasıl de­ğer­len­dir­di­ği­ni, eleş­tir­di­ği­ni bil­mi­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Kar­tal, ha­kem­le­rin nasıl pu­an­lan­dı­ğı­nın bi­lin­me­di­ği­ni, ata­ma­la­rın rast­ge­le ya­pıl­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, şöyle devam etti: “Kimi neye göre hangi maça ve­ri­yor­lar? Bun­lar hiç­bir kulüp ta­ra­fın­dan bi­lin­mi­yor. Hakem ata­ma­la­rı açık değil, bu iş­le­rin açık ol­ma­sı lazım. Pu­an­la­ma sis­te­mi­ne göre bizim maç­la­ra veya derbi diye ad­lan­dı­rı­lan maç­la­ra ve­ril­me­si lazım. Bun­la­rı hiç bil­mi­yo­ruz. Bi­ri­le­ri ya­zı­yor ve maç­la­ra gi­di­yor. Bana göre ku­rul­la­rı fe­de­ras­yon yö­ne­tecek. Başta MHK olmak üzere hep­si­nin hak­kın­da ken­di­le­ri karar ve­recek. Ku­lüp­le­rin hep­si­nin ken­di­si­nin ol­du­ğu­nu kabul edecek ve ha­kem­ler ata­na­cak. Adil ola­rak ceza, hak mah­ru­mi­ye­ti ve­recek.” Çay­kur Ri­zes­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın çok keyif ver­di­ği­ni ak­ta­ran Kar­tal, “Ha­ke­min işin içine gir­me­si ile sı­kın­tı çı­kı­yor. Gayet güzel sey­ret­ti­ği­miz bir mü­sa­ba­ka­da ar­ka­daş­la­rın si­nir­le­ri­nin bo­zul­ma­sı­na neden oldu. Bil­mi­yor­san, ‘Ben bu işi bil­mi­yo­rum.’ de, çıkma sa­ha­ya. Hakem ar­ka­da­şı­mız bu işi be­ce­re­me­di. Bun­dan son­ra­ki görev ve­ri­len maç­lar­da in­şal­lah başka ta­kım­la­rın sı­kın­tı­sı olmaz. İnşal­lah dü­ze­lir.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Kar­tal, maçı 10 kişi ta­mam­la­ma­la­rı­na rağ­men ka­zan­ma­ya yakın olan taraf ol­duk­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Bana göre 2 puan kay­bet­tik. Kır­mı­zı kart ol­ma­sa 3 puanı alır­dık. He­de­fi­miz, inan­cı­mız üç pu­an­dı ama 2 puan kay­bet­tik.” dedi. Ligde Göz­te­pe ve Trab­zons­por ile iki zorlu maç oy­na­ya­cak­la­rı­nı ha­tır­la­tan Kar­tal, “İnşal­lah ha­kem­le­rin ko­nu­şul­ma­dı­ğı maç­lar olur. Ri­zes­por kötü oy­na­dı­ğı zaman el­bet­te ye­ni­lecek ama önem­li olan et­ki­le­yi­ci fak­tör­le­rin ol­ma­ma­sı. Önü­müz­de­ki maç­lar­da in­şal­lah ha­kem­ler ke­yif­li maç yö­ne­tir. Güzel ve cen­til­men­ce ligi so­nuç­lan­dı­rı­rız.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Milan Skoda kırmızı kart gördü

Süper Lig 2020-2021 Se­zo­nu’nun 32. hafta mü­ca­de­le­sin­de Fatih Ka­ra­güm­rük’ü ağır­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da da­ki­ka­lar 56’yı gös­te­rir­ken Milan Skoda fa­ulun ar­dın­da iti­raz edin­ce ikin­ci sa­rı­dan oyun dışı kaldı.

Süper Lig 2020-2021 Se­zo­nu’nun 32. hafta mü­ca­de­le­sin­de Fatih Ka­ra­güm­rük’ü ağır­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da da­ki­ka­lar 56’yı gös­te­rir­ken Milan Skoda, ya­şa­nan faul po­zis­yo­nu­nun ar­dın­dan maçın ha­ke­mi Ümit Öz­türk’e yö­ne­lik şid­det­li iti­raz­la­rı­nın ardın­dan ikin­ci sarı kar­tı­nı gö­re­rek kır­mı­zı kart­la oyun dı­şın­da kaldı ve ta­kı­mı­nı sa­ha­da 10 kişi bı­rak­tı. Çay­kur ri­zes­por Skoda’nın kır­mı­zı kart gör­me­siy­le 34 da­ki­ka 10 kişi oy­na­mak zor­run­da kaldı.


Haber Merkezi

İlçemizde yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi

Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram TÜR­KER, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın “30 Mart’ta kır­mı­zı çiz­gi­mi­zi çe­ki­yo­ruz” uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da yaya ge­çi­ti­ne ilk kır­mı­zı çiz­gi­yi çekti.

Düzenlenen etkinliğe Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram TÜR­KER, Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı ÇİFTÇİ, Çayeli İlçe Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş. Ömer Tarık KÖKDAL, Çayeli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi KUYU, İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dü­rü Enes TÜ­FEKÇİ, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Pelin YIL­MAZ katıldı.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ”Ön­ce­lik Ha­ya­tın, Ön­ce­lik Ya­ya­nın” slo­ga­nıy­la 2019 yılı ”Yaya Ön­ce­lik­li Tra­fik Yılı” ola­rak ilan edil­miş ve ”Tra­fik­te Yaya Ön­ce­li­ği Kam­pan­ya­sı” ha­ya­ta ge­çi­ri­le­rek 6 Şubat 2019 ta­ri­hin­de ”Dev­le­tin tüm un­sur­la­rı ile far­kın­da­lık ey­le­min­de ol­du­ğu­nu gös­ter­mek” ama­cıy­la ülke ge­ne­lin­de eş za­man­lı et­kin­lik­ler dü­zen­len­miş­ti.
Et­kin­lik­ler kap­sa­mın­da bu yıl da 9 Mart Cad­de­si Çarşıbaşı Köprüsü girişindeki yaya ge­çi­din­de dü­zen­le­nen prog­ram­da ko­nu­şan Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram TÜR­KER, bu­ra­da kır­mı­zı çiz­gi­mi­zi be­lir­le­dik. Sü­rü­cü­le­ri­mi­zin yaya ön­ce­li­ği ko­nu­sun­da daha has­sas ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Yaya ge­çi­din­de ya­ya­la­ra yol veren sü­rü­cü­le­rin sa­yı­sı­nın her geçen gün art­tı­ğı­na vurgu yapıldı. “Bu etkinliğin ba­şa­rı­sı­nı gös­terdiği ifade edildi.
Bu ku­ra­llara uyan sü­rü­cü­le­re te­şek­kür edi­ldi.


Haber-Foto: Mustafa SAKLI

Eski başhekim yazdı: “Sonuçta insanlar ölüyor”

Rize Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si eski baş­he­ki­mi Prof. Dr. Hasan Türüt yine co­vid-19’a dik­kat çekti”Rize’de vaka sa­yı­la­rı yarı ya­rı­ya arttı. Yatak ih­ti­ya­cı da art­ma­ya baş­lı­yor gibi gö­rü­nü­yor. İşin te­dir­gin edici yanı Mu­tant virüs oranı da gi­de­rek art­ma­ya baş­la­dı” dedi.

Prof.​Dr. Türüt “Yine covid yine covid. Ki­mi­si kabul et­mi­yor, covid diye bir­şey yok diyor, kimi bu bir bi­yo­lo­jik si­lah­tır em­per­yal güç­le­rin uzun so­luk­lu st­ra­te­ji­le­rin­den bi­ri­dir diyor vs vs….​So­nuç­ta in­san­lar ölü­yor. So­nu­ca odak­la­na­lım. Maske tak­ma­yın­ca ve ka­pa­lı or­tam­da önlem al­ma­dan bu­lu­nun­ca bu­la­şı­yor mu bu meret evet bu­la­şı­yor. Daha ora­sı­nı bu­ra­sı­nı ko­nuş­ma­ya gerek yok. Önlem al­mak­tan, Aşı ol­mak­tan ve aşı da olsan bir süre daha önlem al­ma­ya devam et­mek­ten başka ça­re­miz yok. Bazı iller yük­sek ötesi ka­te­go­ri­de (yani kır­mı­zı­nın daha da ko­yu­su!!) ma­le­sef Ri­ze­miz de öyle. Vaka sa­yı­la­rı yarı ya­rı­ya arttı. Yatak ih­ti­ya­cı da art­ma­ya baş­lı­yor gibi gö­rü­nü­yor. İşin te­dir­gin edici yanı Mu­tant virüs oranı da gi­de­rek art­ma­ya baş­la­dı. Kar­şı­mız­da sağı solu belli ol­ma­yan bir düş­man var. Bir anlık gaf­le­te, gev­şe­me­ye yer yok. Allah he­pi­mi­ze ül­ke­mi­ze, darda ka­lan­la­ra, hem manen hem mad­de­ten ko­lay­lık ver­sin” dedi.


Haber Merkezi

Doğalgaz ilçemize tam anlamıyla gelmesede Doğalgaza 2021’in dördüncü zammı yapıldı

BOTAŞ konut tü­ke­ti­ci­le­ri için gaz da­ğı­tım şir­ket­le­ri­ne uy­gu­la­dı­ğı satış fi­ya­tın­da yüzde 1 zam yaptı.

Do­ğal­ga­za 2021 yı­lı­nın dör­dün­cü zammı ya­pıl­dı. BOTAŞ’ın in­ter­net si­te­sin­de, Nisan ayına iliş­kin ya­yım­la­nan ta­ri­fe tab­lo­su­na göre, konut tü­ke­ti­ci­le­ri için gaz da­ğı­tım şir­ket­le­ri­ne uy­gu­la­nan satış fi­ya­tı, Mart’ta ge­çer­li olan ta­ri­fe­ye göre yüzde 1 ar­tış­la 1000 met­re­küp do­ğal­gaz için 1.303 lira, ti­ca­ret­ha­ne, sa­na­yi ve elekt­rik üre­tim sant­ral­le­ri için de yine yüzde bir ar­tış­la 1.457 lira ola­rak be­lir­len­di.​BOTAŞ, do­ğal­gaz­da fiyat ta­ri­fe­le­ri­ni aylık ola­rak açık­lı­yor. Şir­ket, Ocak, Şubat ve Mart ayın­da da do­ğal­gaz ta­ri­fe­si­ne yüzde 1 zam yap­mış­tı.


Haber Merkezi

Çaykur 300 işçi alımı için rekor başvuru

ÇAY­KUR, başta Rize olmak üzere Trab­zon, Gi­re­sun ve Art­vin’deki çay fab­ri­ka­la­rı­na top­lam 300 işçi alımı için ilan verdi. İlana sa­de­ce Rize’de 22 bin 956 kişi baş­vur­du.

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR), “Rize’de 210, Trab­zon’da 60, Art­vin’de 25 ve Gi­re­sun’da ise 5 olmak üzere top­lam­da 300 beden iş­çi­si alımı” için ilan verdi. Sa­de­ce 210 ki­şi­nin alı­na­ca­ğı Rize’deki 34 ayrı fab­ri­ka­ya 22 bin 956 kişi baş­vur­du.
Baş­vu­ru sa­yı­sı­nın Rize’nin top­lam nü­fu­su­nun yüzde 8’ine denk gel­di­ği­ni ifade eden CHP ve İYİ Par­ti­li il yö­ne­ti­ci­le­ri, bu du­ru­mun iş­siz­lik ra­kam­la­rı­nı göz­ler önüne ser­di­ği­ni ifade et­ti­ler. CHP Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz, işçi alı­mı­na ya­pı­lan baş­vu­ru­su sa­yı­sı­nın Rize’deki iş­siz­li­ğin bo­yut­la­rı­nı gös­ter­di­ği­ni ifade ede­rek, “Bu­ra­da üni­ver­si­te me­zu­nu ar­ka­daş­la­rı­mız da baş­vur­du­lar. Tür­ki­ye’nin için­de bu­lun­du­ğu şu anki koşul kabul edi­le­bi­lecek bir boyut de­ğil­dir. Eko­no­mik kri­zin için­de ol­ma­sı, pan­de­mi­nin buna ek­len­me­si, Tür­ki­ye’nin kötü yö­ne­til­me­si, böl­ge­de­ki en önem­li geçim kay­na­ğı olan çay sek­tö­rü­nün du­ru­mu Rize’deki iş­siz­li­ğin temel ne­de­ni oldu” dedi.


Haber Merkezi

Rize’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Rize’de uyuş­tu­ru­cu sa­tı­cı­la­rı­na yö­ne­lik ope­ras­yon­da 3 kişi ya­ka­lan­dı.

İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, mer­ke­ze bağlı Ken­dir­li bel­de­sin­de bir evde uyuş­tu­ru­cu imal edil­di­ği bil­gi­si üze­ri­ne ça­lış­ma baş­lat­tı. Söz ko­nu­su ad­res­te ya­pı­lan ara­ma­da, 1 ruh­sat­sız ta­ban­ca, 1 şar­jör, 10 fişek, 8 gram toz kubar esrar mad­de­si, 13 uya­rı­cı psi­kot­rop hap, me­tam­fe­ta­min içi­min­de kul­la­nı­lan cam apa­rat ile uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mı ve içi­min­de kul­la­nı­lan plas­tik kutu mal­ze­me ele ge­çi­ril­di.Olay­la il­gi­li gö­zal­tı­na alı­nan 3 şüp­he­li­nin jan­dar­ma­da­ki iş­lem­le­ri sü­rü­yor.


Haber Merkezi

Vali Çeber yaş çay sezonu öncesi uyardı

Pan­de­mi ne­de­niy­le yak­la­şan çay se­zo­nu ile il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Rize Va­li­si Kemal Çeber “Geçen yıl bu za­man­lar­da tam bir bi­lin­me­yen­ler uğ­ra­şı­yor­duk ‘Ne bu’ diye. He­pi­mi­zin ak­lın­da soru işa­ret­le­ri vardı. Şimdi ne ol­du­ğu­nu, nasıl ya­yıl­dı­ğı­nı ve neler ya­par­sak ra­hat­la­ya­ca­ğı­mı­zı bi­li­yo­ruz…​Usu­lü­ne uygun ha­re­ket eder­sek rahat bir çay se­zo­nu ge­çi­ri­riz” dedi.

Rize’de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın “Yaya Ön­ce­li­ği Kır­mı­zı Çiz­gi­miz­dir” pro­je­si kap­sa­mın­da tra­fik­te yaya ön­ce­li­ği­ne dik­kat çek­mek ama­cıy­la şerit bo­ya­ma et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­ril­di. Ger­çek­le­şen bu prog­ram­da Rize Va­li­si Kemal Çeber basın men­sup­la­rı­nın pan­de­mi ne­de­niy­le yak­la­şan yaş çay se­zo­nu ile il­gi­li so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı.
ÇAY SE­ZO­NU ÖNCESİ ÇOK DAHA HAS­SAS OL­MA­LI­YIZ’
Rize Va­li­si Kemal Çeber, yaş çayın yüzde 70’inin üre­til­di­ği Rize’de çay se­zo­nun­da yak­laş­ma­sı ile be­ra­ber çok daha has­sas ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni açık­la­dı. Vali Çeber, “Tam ola­rak çay ile il­gi­li fa­ali­yet­ler yoğun ola­rak baş­la­ma­dan önce vaka sa­yı­la­rı to­le­re edi­le­bi­lir se­vi­ye­le­re ge­tir­me­miz ge­re­ki­yor. Geçen yıl bana ‘ge­re­kir­se ben top­la­rım ça­yı­nı­zı’ de­dir­ten şey Ri­ze­li­le­ri ve Rize’yi çok se­vi­yor olmam ve yöre in­sa­nı­na gü­ven­mem­di. Ben ina­nı­yo­rum ki yine ih­ti­yaç his­set­sek hadi ar­ka­daş­lar desek biz yeni bu çayı top­la­rız. Geçen yıl bu za­man­lar da tam bir bi­lin­me­yen­le uğ­ra­şı­yor­duk.
Geçen yıl se­ya­hat kı­sıt­la­ma­la­rı vardı yol kont­rol nok­ta­la­rı­na özel uy­gu­la­ma­la­rı­mız vardı. Bu yıl bun­lar yok. Artık va­tan­daş­la­rı­mız bi­li­yor­lar ki usu­lü­ne uygun gelir usu­lü­ne uygun top­lar­sak rahat bir se­zo­nun ge­çi­ri­riz. Geçen yıl pan­de­mi ile il­gi­li en rahat dö­ne­mi çayda ilk hasat se­zo­nun­da ge­çir­dik. 11 bin ci­va­rın­da test yap­tık. Yak­la­şık 40 bin va­tan­daş geldi” dedi.
’10 GÜN İKA­MET­TE KAL­MA­LI­LAR’
Bu yıl için­de de­ği­şik ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­den Vali Çeber “Gö­rüş­me­ler sü­rü­yor. Ha­zır­la­nı­yo­ruz, belli ka­rar­lar mut­la­ka ala­ca­ğız. Gelen ya­rı­cı­la­rı­mı­zın, iş­çi­le­rin ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­len ika­met­gah­ta mut­la­ka 10 gün kal­ma­la­rı­nı, çay bah­çe­si ile ev­le­ri ara­sın­da ken­di­le­ri­ni izole et­me­le­ri­ni is­te­ye­ce­ğiz. Gelen ya­rı­cı­la­rın, iş­çi­le­rin çoğu yine çok yük­sek risk­li iller gru­bun­da olan Gi­re­sun, Ordu, Gü­müş­ha­ne gibi il­ler­den ge­li­yor. Ge­lecek va­tan­daş­la­rın­da yaş gru­bu­nu dü­şün­dü­ğü­müz­de aşı­la­ma ya­pıl­ma­yan yaş grubu ola­ca­ğın­dan özel­lik­le izo­las­yon ve ka­ran­ti­na ko­nu­la­ra dik­kat et­me­le­ri ge­re­ki­yor. Bu­ra­da görev on­la­rı ge­ti­ren aile­le­re dü­şü­yor, tabii biz de de­ne­tim­le­ri­ni ya­pa­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Rize’nin Devasa Çay Bardağı Büyüklüğü İle Rekorlar Kitabına Girecek

Rize’de ya­pı­mı hızlı bir şe­kil­de devam eden viz­yon pro­je­si ‘Çay Çar­şı­sı’nın sem­bol ya­pı­sı olan de­va­sa çay bar­da­ğı bü­yük­lü­ğüy­le Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na gir­me­ye aday gös­te­ri­li­yor.

Ta­mam­lan­dı­ğın­da içe­ri­sin­de çayın se­rü­ve­ni­ni an­la­tan müze ve 13D si­ne­ma sa­lo­nuy­la hiz­met ve­recek olan Çay Çar­şı­sı 29 met­re­lik de­va­sa çay bar­da­ğı ile hem Rize’nin sem­bo­lü ola­cak hem de dün­ya­nın en büyük çay bar­da­ğı ol­ma­sı ne­de­niy­le Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na gi­recek.
Pro­je­nin Ağus­tos ayın­da ta­mam­lan­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan, çay bar­da­ğı ta­mam­la­na­na kadar Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na baş­vu­ru­la­rı­nı ya­pa­cak­la­rı­na be­lir­te­rek “Pro­je­miz­de son saf­ha­ya doğru yak­la­şı­yo­ruz. Mak­si­mum 4 ay içe­ri­sin­de pro­je­yi ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Bar­da­ğı­mı­zın dış giy­dir­me­si, ışık­lan­dır­ma­sı ve içe­ri­sin­de­ki fonk­si­yo­nel alan­lar ola­rak Allah nasip eder­se 1 Ağus­tos’ta bi­tir­miş ol­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na baş­vu­ru­mu­zu ya­pa­ca­ğız. Dün­ya­nın en büyük çay bar­da­ğı ola­rak. Şekil ola­rak, ince belli, Türk Çayı’nın sem­bo­lü ola­bi­lecek bir bar­dak şek­lin­de. Araş­tır­ma­la­rı­mı­za göre dün­ya­da bu denli bü­yük­lük­te bir çay bar­da­ğı yok” dedi.

Haber Merkezi

Rize’de Çay Sezonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Rize Va­li­miz Sayın Kemal ÇEBER’in Baş­kan­lı­ğın­da, Vali Yar­dım­cı­sı, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı, İl Sağ­lık ve Tarım Mü­dür­le­ri, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı, Çay­kur Genel Müdür Yar­dım­cı­sı, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı ve Rize Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı­nın ka­tı­lı­mıy­la çay se­zo­nu­na iliş­kin de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­mış­tır.

Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, top­lan­tı­da çay se­zo­nu­nun yak­laş­ma­sıy­la bir­lik­te, çayla il­gi­li alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler, Ba­kan­lık­lar ve il­gi­li ku­rum­la­ra su­nu­la­cak tek­lif­ler, se­zo­nun geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ol­du­ğu gibi so­run­suz bir şe­kil­de ta­mam­la­na­bil­me­si ve Hü­kü­me­ti­mi­zin temel ön­ce­lik­le­rin­den olan üre­tim, te­da­rik ve lo­jis­tik an­la­mın­da her­han­gi bir sorun ya­şan­ma­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ko­nu­la­rı gö­rü­şül­dü­ğü ve muh­te­mel ge­liş­me­ler ışı­ğın­da neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nul­du­ğu ifade edil­di.Açık­la­ma­da, ay­rı­ca; “Dün bazı ba­sın-ya­yın or­gan­la­rın­da ve sos­yal med­ya­da yer al­dı­ğı şe­kil­de; henüz ka­ran­ti­na yada her­han­gi başka bir ko­nu­da alın­mış karar mev­cut ol­ma­dı­ğı, sü­re­cin di­na­mik bir süreç ol­ma­sın­dan ha­re­ket­le Çay­kur‘un ve il­gi­li ku­rum­la­rın ça­lış­ma­la­rı­nı devam et­tir­di­ği, iler­le­yen aşa­ma­lar­da alın­ma­sı muh­te­mel ka­rar­lar­dan bi­ri­si­nin “ili­mi­ze diğer il­ler­den ge­lecek gerek müs­tah­sil­le­ri­mi­zin ge­rek­se sek­tör ça­lı­şan­la­rı­nın, mev­cut pan­de­mi ku­ral­la­rı­na ti­tiz­lik­le ri­ayet et­me­le­ri, ika­met­le­ri ve çay bah­çe­le­ri ara­sın­da gün­lük ha­yat­la­rı­nı devam et­ti­rip ken­di­le­ri­ni izole et­me­le­ri ve sos­yal ha­re­ket­li­li­ğe neden ol­ma­ma­la­rı” yö­nün­de ol­du­ğu.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.


Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »