Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun ”Be­şik­taş’ı teb­rik edi­yo­ruz. 4 hafta kaldı. Ligin daha da şa­ka­sı kal­ma­dı. Bun­dan son­ra­ki haf­ta­lar­da­ki ga­li­bi­yet­le ta­raf­tar­la­ra ga­li­bi­yet ar­ma­ğan et­me­li­yiz.” dedi.

Çay­kur Ri­zes­por, Süper Lig’in 38. haf­ta­sın­da evin­de Be­şik­taş ile kar­şı­laş­tı. Büyük mü­ca­de­le­ye sahne olan kar­şı­laş­ma­da Çay­kur Ri­zes­por, Be­şik­taş’a 3-2 mağ­lup oldu. Kar­şı­laş­ma son­ra­sı Çay­kur Ri­zes­por tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. “Ma­ale­sef basit ha­ta­lar­dan gol yedik” Tec­rü­be­li tek­nik adam Bü­lent Uygun, kar­şı­la­ma­da şan­sız gol­ler ye­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di. Uygun “Maçin ba­şın­dan so­nu­na kadar ka­zan­ma adına her türlü ham­le­yi yap­ma­ya ça­lış­tık. Ra­ki­bin iyi ta­raf­la­rı­nı, ye­te­nek­li ayak­la­rı­nı de­fa­lar­ca iz­let­me­mi­ze rağ­men, yap­ma­ma­mız ge­re­ken ha­ta­lar­dan gol yedik. 70’den son­ra­ki ham­le­ler­le maçı le­hi­mi­ze çe­vir­me­ye ça­lış­tık. Üçün­cü golü bu­la­ma­dık ama 70’den sonra or­ta­ya koy­du­ğu­muz per­for­mans­la oyuna ortak ol­ma­ya ça­lış­tık. İste­di­ği­mi­zi sa­ha­ya yan­sı­ta­ma­dık. Kay­bet­tik. Be­şik­taş’ı teb­rik edi­yo­ruz. 4 hafta kaldı. Ligin daha da şa­ka­sı kal­ma­dı. Bun­dan son­ra­ki haf­ta­lar­da­ki ga­li­bi­yet­le ta­raf­tar­la­ra ga­li­bi­yet ar­ma­ğan et­me­li­yiz. Sezon ba­şın­dan bu yana 15’e yakın fut­bo­lu­nun Covid ol­ma­sı, bu­nun­la bir­lik­te kilit oyun­cu­la­rın 2.5-3 ay sakat ol­ma­sı… Bun­lar takım kur­gu­mu­zu ve sis­te­mi­mi­zi bo­zu­yor. De­niz­lis­por kar­şı­sın­da zor bir maç bizi bek­li­yor. Bu sü­re­cin içe­ri­sin­de ya­şa­dı­ğı­mız bütün ak­si­lik­ler­le be­ra­ber iyi oy­na­ma­mız ge­re­ki­yor. Ro­tas­yo­na gi­di­yo­ruz. Eli­miz­de­ki kad­roy­la en iyi­si­ni yap­ma­ya ça­lış­tık. 3 günde bir yıl­lar­dır fut­bol­cu­lar oy­na­ma­dı. Çok zor bir sü­reç­ten ge­çi­yor­su­nuz. Ona rağ­men fut­bol­cu kar­deş­le­rim­den mem­nu­num. Gel­di­ği­miz­de 7-8 haf­ta­da ka­za­na­ma­yan oyun­cu­la­rın ka­rak­ter gös­ter­me­si tak­di­re şayan” dedi.


Haber Merkezi