TAŞ OCAĞINA TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Rize İyi­de­re’de Lo­jis­tik Mer­kez pro­je­si­nin in­şa­sın­da de­niz­de dolgu için açıl­mak is­te­nen Taş Oca­ğı­na yöre in­sa­nı­nın tep­ki­si devam edi­yor.

16 mil­yon tona yakın taş alın­ma­sı ka­rar­laş­tı­rı­lan İkiz­de­re il­çe­si Gür­de­re ve Ce­viz­lik kö­yün­de taş ocağı açı­la­cak ol­ma­sı­na yöre hal­kı­nın tep­ki­si devam edi­yor.
İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­kez pro­je­si­nin inşa edi­le­ce­ği deniz üze­rin­de­ki ala­nın dol­gu­su için 16 mil­yon tona yakın taş alın­ma­sı ka­rar­laş­tı­rı­lan İkiz­de­re il­çe­si Gür­de­re ve Ce­viz­lik kö­yün­de taş ocağı açı­la­cak ol­ma­sı­na yöre hal­kı­nın tep­ki­si devam edi­yor.
Yöre hal­kı­nın tep­ki­si­ne rağ­men Rize mer­kez­den tak­vi­ye­li Jan­dar­ma des­te­ği ile Taş Ocağı ala­nı­na yol açma ça­lış­ma­sı devam edi­yor.
3 gün­dür devam eden ça­lış­ma­da yak­la­şık 300 metre yol açıl­dı.
Tepki gös­te­ren 8 kişi gö­zal­tı­na alın­mış­tı
Yol açıl­ma­sı­na tepki gös­te­ren köy­lü­le­re biber ğazı sı­kıl­ma­sı­na tepki gös­te­ren 7 kişi ve İDEF-İkiz­de­re Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ziya Yıl­dı­rım, Meh­met Ka­ra­de­niz, Müj­dat Al­bay­rak, Ali Baş, Celal Baş, Murat Buğ­day, Kadir Baş ve Gün­gör Baş Jan­dar­ma ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alın­mış­tı.
İkiz­de­re Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­da ifa­de­le­ri alı­nan­lar daha sonra ser­best bı­ra­kıl­dı.
Yöre in­sa­nı ça­lış­ma­yı dur­dur­du
İş ma­ki­ne­le­riy­le jan­dar­ma ko­ru­ma­sın­da Taş Ocağı ala­nı­na yol açma ça­lış­ma­sı için tep­ki­le­ri­ne devam eden yöre hal­kın­dan kadın erkek ka­la­ba­lık bir grup pa­ti­ka yol­lar­dan ye­ni­den ge­le­rek iş ma­ki­ne­si­nin önün­de, ça­lış­ma­ya otu­ra­rak tepki gös­ter­di.
Böl­ge­de ger­gin bek­le­yiş devam edi­yor.
Tep­ki­le­re des­tek için Rize CHP İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz ve Fın­dık­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Er­cü­ment Şahin Çer­va­toğ­lu, MHP İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ab­dur­rez­zak Uzun ça­lış­ma ya­pı­lan alana gel­di­ler.
CHP İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz ve Cer­va­toğ­lu yap­tık­la­rı ko­nuş­ma­da ’bu­ra­ya gelen in­san­lar iş­gal­ci de­ğil­dir.
Bu yö­re­nin sa­hi­bi­dir­ler. Dün ya­pı­lan biber gazı sıkma olayı çok yan­lış oldu.
75 yıl­lı­ğı­na bu­ra­da arazi ka­pat­mak doğru değil.Biz bu­ra­da ma­ra­ba kal­mak is­te­mi­yo­ruz.
Ka­dın­la­rı­mı­zın yap­tı­ğı mü­ca­de­le­yi gö­rü­yo­ruz. Kadın ol­du­ğu işte ba­şa­rı var’ de­di­ler. Yöre hal­kı­na des­tek için top­la­nan­lar­dan bir gurup sık sık’ ’Cen­giz defol, or­ma­nı­ma do­kun­ma’ ’do­ğa­ma, su­yu­ma, or­ma­nı­ma do­kun­ma’ ’diye slo­gan at­tı­lar.
SİT alanı ilan edi­len Vadi
Ko­ru­ma al­tı­na alı­nan 200 va­di­den bi­ri­si olan İkiz­de­re Va­di­sin­de Lo­jis­tik mer­kez in­şa­atı­na dolgu mal­ze­me­si ta­şı­mak ama­cıy­la ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Taş Ocağı 100 Hek­tar­lık bir alanı kap­sı­yor.
Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lun­dan sa­pa­rak 3 km kadar yeni yolla ula­şıl­mak is­te­nen arazi yaban ha­ya­tı ve doğal or­ga­nik Çaya ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU