Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Ser­gen Yal­çın, zor bir dep­las­man­dan altın de­ğe­rin­de bir 3 puan al­dık­la­rı­nı ifade ede­rek, “Mü­sa­ade ede­ler­se şam­pi­yon olmak is­ti­yo­ruz” dedi.

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Ser­gen Yal­çın, zor bir dep­las­man­dan altın de­ğe­rin­de bir 3 puan al­dık­la­rı­nı ifade ede­rek, “Mü­sa­ade ede­ler­se şam­pi­yon olmak is­ti­yo­ruz” dedi.
Süper Lig’in 38. haf­ta­sın­da Be­şik­taş dep­las­man­da Çay­kur Ri­zes­por’u 3-2 mağ­lup etti.
Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Ser­gen Yal­çın maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı.
Dar kadro ya­pı­sı ile sa­ha­da­ki oyun­cu­la­rı­nın güçlü bir şe­kil­de mü­ca­de­le et­ti­ği­ni ve lig so­nun­da şam­pi­yon olmak is­te­dik­le­ri­ni ifade eden Yal­çın, açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Bugün için ka­zan­mak çok önem­liy­di.
Zor bir maç oldu.
Ri­zers­por’da ciddi çıkış içe­ri­sin­de olan ve iyi giden bir takım.
Biz, mü­sa­ade eder­ler­se şam­pi­yon olmak is­ti­yo­ruz.
Dar bir kadro ile yo­lu­mu­za devam edi­yo­ruz ama ona rağ­men sa­ha­ya çıkan oyun­cu­la­rı­mız yü­rek­li bir şe­kil­de maç­la­rı ka­zan­mak için her şey­le­ri­ni ve­ri­yor­lar, sa­ha­da sa­va­şı­yor­lar.
Bugün zor bir dep­las­man­dan altın de­ğe­rin­de 3 puan aldık.
Kalan 4 haf­ta­ya eli­miz­de bir kredi ile devam edi­yo­ruz.
Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te in­şal­lah oyun­lar daha iyi olur ve hak et­ti­ği­miz şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nı­rız.
Biz Ha­tays­por ile ko­nuştuk, maçı bir gün son­ra­sı­na ala­lım dedik ancak onlar kabul et­me­di­ler.
Bunun ne­de­ni­ni an­la­ya­ma­dık. Ri­zes­por’a tek­lif ettik, kabul et­ti­ler.
Oyun­cu sağ­lı­ğı di­yo­ruz ya, biz çok merak edi­yo­ruz, maçı bir gün sonra oy­na­ma­nın kime ne za­ra­rı var.
Ben bunu özel­lik­le Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nda prog­ram ya­pan­la­ra söy­lü­yo­rum.
Neyin pe­şin­de­si­niz!”


Haber Merkezi