“Rizespor prim aldı”

Beşiktaş’ta Josef de Souza’dan çirkin iddia,

“Rizespor prim aldı”

Be­şik­taş’ın Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­su Josef de Souza, 3-2 ka­zan­dık­la­rı Çay­kur Ri­zes­por ma­çı­nın ar­dın­dan çar­pı­cı söz­ler kul­lan­dı. Çay­kur Ri­zes­por’un be­ra­be­re kal­ma­sı için büyük bir prim al­dı­ğı­nı idda etti.

Be­şik­taş’ın Çay­kur Ri­zes­por’u 3-2 yen­di­ği maçın ar­dın­dan Ri­zes­por için çir­kin açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Josef de Souza’nın maç sonu açık­la­ma­la­rı şu şe­kil­de; Takım ar­ka­daş­la­rı­mı hırs­la­rı ve emek­le­ri yü­zün­den teb­rik etmek is­ti­yo­rum. Şam­pi­yon olur­sak, bizi bu şam­pi­yon ya­pa­cak. Sonda ra­hat­la­dık ve kon­sant­ras­yo­nu­mu­zu kay­bet­tik. Böyle oy­nar­sak, Allah’ın iziy­le şam­pi­yon ola­bi­li­riz. Allah, hak­tır. Kim bizim şam­pi­yon ol­ma­ma­mız için ne ya­par­sa yap­sın, biz şam­pi­yon ola­ca­ğız. ”RİZES­POR SA­DE­CE KENDİSİ İÇİN OY­NA­MA­DI, BİLİYORUZ” Bugün bi­li­yo­ruz ki Ri­zes­por’un bi­zim­le be­ra­be­re kal­ma­sı için ina­nıl­maz bir prim or­ta­ya koy­du­lar. Ri­zes­por bugün sa­de­ce ken­di­si için oy­na­ma­dı, bunu bi­li­yo­ruz. Bu puanı baş­ka­la­rı­na he­di­ye etmek is­te­di­ler. Allah’a şükür biz bu puanı bı­rak­ma­dık. Galip gelen taraf biz­dik.

Haber Merkezi