Monthly Archives: Nisan 2021

FATİH SULTAN MEHMET HAN HZ. VEFATI

Türk İmparatoru II. Mehmed 30 Mart 1432’de doğmuş ve 3 Mayıs 1481’de ölmüştür, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahıdır. Tarihî kaynaklarda ismi Muhammed şeklinde geçer. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451’den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.
II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul’u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu’na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih’ten sonra Fethin Babası anlamına gelen “Ebû’l-Feth” Osmanlı Türkçesi ile daha sonraki dönemlerde ise “Çağ Açan Hükümdar” ve “Kayser-i Rum” unvanları ile anıldı.
Fatih, İslam Peygamberi Muhammed’in bir hadisine nail olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde “kahraman” olarak kabul edilmektedir.
Tarihin en büyük hükümdarlarından olan Fâtih Sultan Mehmed Hân, 3 Mayıs 1481’de vefât etmiştir.
Fâtih Sultan Mehmed Hân, Osmanlı Pâdişahlarının yedincisi, II. Murad Hânın oğlu ve II. Bâyezid Hânın babasıdır.
1431’de Edirne’de doğdu. Daha 22 yaşında iken, İstanbul’u alarak, Bizans İmparatorluğu’na son veren bu büyük hükümdar, Arnavutluk’u, Bosna ve Hersek’i almış, Yunanistan’ın fethini tamamlamış ve Balkanları idaresi altında birleştirmiş, Trabzon-Rum Pontus Devleti’ne son vermiştir. Toplam iki İmparatorluk, Dört Krallık, Altı Prenslik ve Beş de Dükalık olmak üzere, 17 Devlet fethetmiştir.
Çe­şit­li ilim­le­ri öğ­ren­mek için dev­rin en mü­te­has­sıs âlim­le­ri­ni ken­di­si­ne ho­ca tayin eder­di. Bun­lar her gün mu­ay­yen sa­at­te ge­lip, ken­di­si­ne ders oku­tur­lar­dı. Akşemseddin, Ho­ca­zade, Gürânî, Mol­la İl­yas, Si­ra­ced­din Ha­le­bî, Mol­la Ab­dül­ka­dir, Ha­san Sam­su­nî, Mol­la Hüsrev gi­bi bü­yük âlim­ler ona ho­ca­lık yap­mış­lar­dı. Onun vefatı ile Hı­ris­ti­yan­lık dün­ya­sı bay­ram yap­ıp ki­li­se­le­rin­de 3 gün çan ça­lın­dı.
Cenazesi İs­tan­bul’a ge­ti­ril­ip 22 Ma­yıs’­ta Fâtih Câmii bahçesindeki kabrine defnedilmiştir. Bendenize bu mübarek zatin kabrini defalarca ziyaret etmek nasip oldu. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

Kaynak: Osmanlı tarihi…

TAŞ OCAĞINA TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Rize İyi­de­re’de Lo­jis­tik Mer­kez pro­je­si­nin in­şa­sın­da de­niz­de dolgu için açıl­mak is­te­nen Taş Oca­ğı­na yöre in­sa­nı­nın tep­ki­si devam edi­yor.

16 mil­yon tona yakın taş alın­ma­sı ka­rar­laş­tı­rı­lan İkiz­de­re il­çe­si Gür­de­re ve Ce­viz­lik kö­yün­de taş ocağı açı­la­cak ol­ma­sı­na yöre hal­kı­nın tep­ki­si devam edi­yor.
İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­kez pro­je­si­nin inşa edi­le­ce­ği deniz üze­rin­de­ki ala­nın dol­gu­su için 16 mil­yon tona yakın taş alın­ma­sı ka­rar­laş­tı­rı­lan İkiz­de­re il­çe­si Gür­de­re ve Ce­viz­lik kö­yün­de taş ocağı açı­la­cak ol­ma­sı­na yöre hal­kı­nın tep­ki­si devam edi­yor.
Yöre hal­kı­nın tep­ki­si­ne rağ­men Rize mer­kez­den tak­vi­ye­li Jan­dar­ma des­te­ği ile Taş Ocağı ala­nı­na yol açma ça­lış­ma­sı devam edi­yor.
3 gün­dür devam eden ça­lış­ma­da yak­la­şık 300 metre yol açıl­dı.
Tepki gös­te­ren 8 kişi gö­zal­tı­na alın­mış­tı
Yol açıl­ma­sı­na tepki gös­te­ren köy­lü­le­re biber ğazı sı­kıl­ma­sı­na tepki gös­te­ren 7 kişi ve İDEF-İkiz­de­re Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ziya Yıl­dı­rım, Meh­met Ka­ra­de­niz, Müj­dat Al­bay­rak, Ali Baş, Celal Baş, Murat Buğ­day, Kadir Baş ve Gün­gör Baş Jan­dar­ma ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alın­mış­tı.
İkiz­de­re Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­da ifa­de­le­ri alı­nan­lar daha sonra ser­best bı­ra­kıl­dı.
Yöre in­sa­nı ça­lış­ma­yı dur­dur­du
İş ma­ki­ne­le­riy­le jan­dar­ma ko­ru­ma­sın­da Taş Ocağı ala­nı­na yol açma ça­lış­ma­sı için tep­ki­le­ri­ne devam eden yöre hal­kın­dan kadın erkek ka­la­ba­lık bir grup pa­ti­ka yol­lar­dan ye­ni­den ge­le­rek iş ma­ki­ne­si­nin önün­de, ça­lış­ma­ya otu­ra­rak tepki gös­ter­di.
Böl­ge­de ger­gin bek­le­yiş devam edi­yor.
Tep­ki­le­re des­tek için Rize CHP İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz ve Fın­dık­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Er­cü­ment Şahin Çer­va­toğ­lu, MHP İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ab­dur­rez­zak Uzun ça­lış­ma ya­pı­lan alana gel­di­ler.
CHP İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz ve Cer­va­toğ­lu yap­tık­la­rı ko­nuş­ma­da ’bu­ra­ya gelen in­san­lar iş­gal­ci de­ğil­dir.
Bu yö­re­nin sa­hi­bi­dir­ler. Dün ya­pı­lan biber gazı sıkma olayı çok yan­lış oldu.
75 yıl­lı­ğı­na bu­ra­da arazi ka­pat­mak doğru değil.Biz bu­ra­da ma­ra­ba kal­mak is­te­mi­yo­ruz.
Ka­dın­la­rı­mı­zın yap­tı­ğı mü­ca­de­le­yi gö­rü­yo­ruz. Kadın ol­du­ğu işte ba­şa­rı var’ de­di­ler. Yöre hal­kı­na des­tek için top­la­nan­lar­dan bir gurup sık sık’ ’Cen­giz defol, or­ma­nı­ma do­kun­ma’ ’do­ğa­ma, su­yu­ma, or­ma­nı­ma do­kun­ma’ ’diye slo­gan at­tı­lar.
SİT alanı ilan edi­len Vadi
Ko­ru­ma al­tı­na alı­nan 200 va­di­den bi­ri­si olan İkiz­de­re Va­di­sin­de Lo­jis­tik mer­kez in­şa­atı­na dolgu mal­ze­me­si ta­şı­mak ama­cıy­la ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Taş Ocağı 100 Hek­tar­lık bir alanı kap­sı­yor.
Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lun­dan sa­pa­rak 3 km kadar yeni yolla ula­şıl­mak is­te­nen arazi yaban ha­ya­tı ve doğal or­ga­nik Çaya ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

“Rizespor prim aldı”

Beşiktaş’ta Josef de Souza’dan çirkin iddia,

“Rizespor prim aldı”

Be­şik­taş’ın Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­su Josef de Souza, 3-2 ka­zan­dık­la­rı Çay­kur Ri­zes­por ma­çı­nın ar­dın­dan çar­pı­cı söz­ler kul­lan­dı. Çay­kur Ri­zes­por’un be­ra­be­re kal­ma­sı için büyük bir prim al­dı­ğı­nı idda etti.

Be­şik­taş’ın Çay­kur Ri­zes­por’u 3-2 yen­di­ği maçın ar­dın­dan Ri­zes­por için çir­kin açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Josef de Souza’nın maç sonu açık­la­ma­la­rı şu şe­kil­de; Takım ar­ka­daş­la­rı­mı hırs­la­rı ve emek­le­ri yü­zün­den teb­rik etmek is­ti­yo­rum. Şam­pi­yon olur­sak, bizi bu şam­pi­yon ya­pa­cak. Sonda ra­hat­la­dık ve kon­sant­ras­yo­nu­mu­zu kay­bet­tik. Böyle oy­nar­sak, Allah’ın iziy­le şam­pi­yon ola­bi­li­riz. Allah, hak­tır. Kim bizim şam­pi­yon ol­ma­ma­mız için ne ya­par­sa yap­sın, biz şam­pi­yon ola­ca­ğız. ”RİZES­POR SA­DE­CE KENDİSİ İÇİN OY­NA­MA­DI, BİLİYORUZ” Bugün bi­li­yo­ruz ki Ri­zes­por’un bi­zim­le be­ra­be­re kal­ma­sı için ina­nıl­maz bir prim or­ta­ya koy­du­lar. Ri­zes­por bugün sa­de­ce ken­di­si için oy­na­ma­dı, bunu bi­li­yo­ruz. Bu puanı baş­ka­la­rı­na he­di­ye etmek is­te­di­ler. Allah’a şükür biz bu puanı bı­rak­ma­dık. Galip gelen taraf biz­dik.

Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Beşiktaş’tan da puan alamadı

Süper Lig’in 38. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de 3-0 yenik du­ru­ma düş­tü­ğü kar­şı­laş­ma­da lider Be­şik­taş’a 3-2 mağ­lup oldu.

İlk ya­rı­sı, si­yah-be­yaz­lı eki­bin 1-0 üs­tün­lü­ğüy­le ta­mam­la­nan kar­şı­laş­ma­da Be­şik­taş 3-0’ı ya­ka­la­sa da Çay­kur Ri­zes­por son da­ki­ka­lar­da 2 duran top­tan bul­du­ğu golle farkı 1’e in­dir­di. Uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da başka gol ol­ma­yın­ca Yeşil Ma­vi­li­ler kar­şı­laş­ma­yı 3-2 kay­bet­ti.
Çay­kur Ri­zes­por’un gol­le­ri­ni 87. da­ki­ka­da ser­best vu­ruş­tan İsmail Köy­ba­şı ve 89. da­ki­ka­da kul­la­nı­lan ser­best vu­ruş­tan gelen topu ka­fay­la fi­le­le­re gön­de­ren Do­ko­vic kay­det­ti. Be­şik­taş’ın gol­le­ri­ni ise 16. da­ki­ka­da N’Ko­udou, 56. da­ki­ka­da Gök­han Töre ve 75. da­ki­ka­da Ghez­zal kay­det­ti.
Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­dan sonra bu maç­tan da puan çı­ka­ra­ma­yan Çay­kur Ri­zes­por 42 pu­an­da ka­lır­ken Be­şik­taş ise 78 puana ulaş­tı ve li­der­lik kol­tu­ğun­da­ki ye­ri­ni sağ­lam­laş­tır­dı.
Çay­kur Ri­zes­por, 02 Mayıs Pazar gü­nü­sa­at 16.00’da oy­na­ya­ca­ğı 39. Hafta ma­çın­da Yu­ka­tel De­niz­lis­por dep­las­ma­nı­na konuk ola­cak.


Haber Merkezi

Uygun: “Ligin şakası kalmadı”

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun ”Be­şik­taş’ı teb­rik edi­yo­ruz. 4 hafta kaldı. Ligin daha da şa­ka­sı kal­ma­dı. Bun­dan son­ra­ki haf­ta­lar­da­ki ga­li­bi­yet­le ta­raf­tar­la­ra ga­li­bi­yet ar­ma­ğan et­me­li­yiz.” dedi.

Çay­kur Ri­zes­por, Süper Lig’in 38. haf­ta­sın­da evin­de Be­şik­taş ile kar­şı­laş­tı. Büyük mü­ca­de­le­ye sahne olan kar­şı­laş­ma­da Çay­kur Ri­zes­por, Be­şik­taş’a 3-2 mağ­lup oldu. Kar­şı­laş­ma son­ra­sı Çay­kur Ri­zes­por tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. “Ma­ale­sef basit ha­ta­lar­dan gol yedik” Tec­rü­be­li tek­nik adam Bü­lent Uygun, kar­şı­la­ma­da şan­sız gol­ler ye­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di. Uygun “Maçin ba­şın­dan so­nu­na kadar ka­zan­ma adına her türlü ham­le­yi yap­ma­ya ça­lış­tık. Ra­ki­bin iyi ta­raf­la­rı­nı, ye­te­nek­li ayak­la­rı­nı de­fa­lar­ca iz­let­me­mi­ze rağ­men, yap­ma­ma­mız ge­re­ken ha­ta­lar­dan gol yedik. 70’den son­ra­ki ham­le­ler­le maçı le­hi­mi­ze çe­vir­me­ye ça­lış­tık. Üçün­cü golü bu­la­ma­dık ama 70’den sonra or­ta­ya koy­du­ğu­muz per­for­mans­la oyuna ortak ol­ma­ya ça­lış­tık. İste­di­ği­mi­zi sa­ha­ya yan­sı­ta­ma­dık. Kay­bet­tik. Be­şik­taş’ı teb­rik edi­yo­ruz. 4 hafta kaldı. Ligin daha da şa­ka­sı kal­ma­dı. Bun­dan son­ra­ki haf­ta­lar­da­ki ga­li­bi­yet­le ta­raf­tar­la­ra ga­li­bi­yet ar­ma­ğan et­me­li­yiz. Sezon ba­şın­dan bu yana 15’e yakın fut­bo­lu­nun Covid ol­ma­sı, bu­nun­la bir­lik­te kilit oyun­cu­la­rın 2.5-3 ay sakat ol­ma­sı… Bun­lar takım kur­gu­mu­zu ve sis­te­mi­mi­zi bo­zu­yor. De­niz­lis­por kar­şı­sın­da zor bir maç bizi bek­li­yor. Bu sü­re­cin içe­ri­sin­de ya­şa­dı­ğı­mız bütün ak­si­lik­ler­le be­ra­ber iyi oy­na­ma­mız ge­re­ki­yor. Ro­tas­yo­na gi­di­yo­ruz. Eli­miz­de­ki kad­roy­la en iyi­si­ni yap­ma­ya ça­lış­tık. 3 günde bir yıl­lar­dır fut­bol­cu­lar oy­na­ma­dı. Çok zor bir sü­reç­ten ge­çi­yor­su­nuz. Ona rağ­men fut­bol­cu kar­deş­le­rim­den mem­nu­num. Gel­di­ği­miz­de 7-8 haf­ta­da ka­za­na­ma­yan oyun­cu­la­rın ka­rak­ter gös­ter­me­si tak­di­re şayan” dedi.


Haber Merkezi

Sergen Yalçın: “Müsaade ederlerse şampiyon olmak istiyoruz”

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Ser­gen Yal­çın, zor bir dep­las­man­dan altın de­ğe­rin­de bir 3 puan al­dık­la­rı­nı ifade ede­rek, “Mü­sa­ade ede­ler­se şam­pi­yon olmak is­ti­yo­ruz” dedi.

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Ser­gen Yal­çın, zor bir dep­las­man­dan altın de­ğe­rin­de bir 3 puan al­dık­la­rı­nı ifade ede­rek, “Mü­sa­ade ede­ler­se şam­pi­yon olmak is­ti­yo­ruz” dedi.
Süper Lig’in 38. haf­ta­sın­da Be­şik­taş dep­las­man­da Çay­kur Ri­zes­por’u 3-2 mağ­lup etti.
Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Ser­gen Yal­çın maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı.
Dar kadro ya­pı­sı ile sa­ha­da­ki oyun­cu­la­rı­nın güçlü bir şe­kil­de mü­ca­de­le et­ti­ği­ni ve lig so­nun­da şam­pi­yon olmak is­te­dik­le­ri­ni ifade eden Yal­çın, açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Bugün için ka­zan­mak çok önem­liy­di.
Zor bir maç oldu.
Ri­zers­por’da ciddi çıkış içe­ri­sin­de olan ve iyi giden bir takım.
Biz, mü­sa­ade eder­ler­se şam­pi­yon olmak is­ti­yo­ruz.
Dar bir kadro ile yo­lu­mu­za devam edi­yo­ruz ama ona rağ­men sa­ha­ya çıkan oyun­cu­la­rı­mız yü­rek­li bir şe­kil­de maç­la­rı ka­zan­mak için her şey­le­ri­ni ve­ri­yor­lar, sa­ha­da sa­va­şı­yor­lar.
Bugün zor bir dep­las­man­dan altın de­ğe­rin­de 3 puan aldık.
Kalan 4 haf­ta­ya eli­miz­de bir kredi ile devam edi­yo­ruz.
Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te in­şal­lah oyun­lar daha iyi olur ve hak et­ti­ği­miz şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nı­rız.
Biz Ha­tays­por ile ko­nuştuk, maçı bir gün son­ra­sı­na ala­lım dedik ancak onlar kabul et­me­di­ler.
Bunun ne­de­ni­ni an­la­ya­ma­dık. Ri­zes­por’a tek­lif ettik, kabul et­ti­ler.
Oyun­cu sağ­lı­ğı di­yo­ruz ya, biz çok merak edi­yo­ruz, maçı bir gün sonra oy­na­ma­nın kime ne za­ra­rı var.
Ben bunu özel­lik­le Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nda prog­ram ya­pan­la­ra söy­lü­yo­rum.
Neyin pe­şin­de­si­niz!”


Haber Merkezi