ZÜMRÜT RİZE 72 YAŞINDA

5 MAYIS 1950 Züm­rüt Rize’nin doğum günü.
Geçen yıl ol­du­ğu gibi 2021 deki doğum yı­lı­mı­zı da ko­ro­na virüs kap­sa­mın­da aile ara­sın­da buruk kut­la­ya­ca­ğız.
Züm­rüt Ga­ze­te­si 5 Mayıs günü İstan­bul’da yayın ha­ya­tı­na baş­la­dı.
Yal­nız böl­ge­nin değil Tür­ki­ye’nin sa­yı­lı ga­ze­te­le­ri ara­sın­da ha­yat­ta olan, aman­sız yıl­la­ra da­ya­nan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si kim­se­nin değil hal­kın sesi ola­rak 1950 den bu yana çok şükür ya­yı­nı­na ara­lık­sız devam edi­yor.
Yal­nız Ana­do­lu’da değil İstan­bul’da dahi bir­çok ga­ze­te eko­no­mik se­bep­ler­den ke­penk ka­pa­tır­ken Rize’de 72 yıl­dır ya­yın­lan­mak hiç te kolay iş değil dost­lar.
72 yılı ge­ri­de bı­ra­kır­ken çok sı­kın­tı­lar çek­tik. Bugün dün­ya­da ya­şa­nı­lan Ko­ro­na­vi­rüs teh­li­ke­si­ni bizde ya­kın­dan his­set­ti­ği­miz için Züm­rüt Rize’nin do­ğu­şu­nu ses­siz se­da­sız geçen yıl ol­du­ğu gibi buruk kut­lu­yo­ruz.
Çok kıt im­kân­lar­la ya­yın­lan­mak sabır ister, be­ce­ri ister, mü­ca­de­le ister.
Bir in­sa­nın or­ta­ma öm­rü­nü elli alt­mış sa­yar­sak demek ki bu ga­ze­te insan öm­rü­nü aşan sü­re­de yayın ha­ya­tı.
Bugün Tür­ki­ye’de 72 ya­şı­nı aşan gün­lük ga­ze­te sa­yı­sı çok azdır. Sa­yı­la­rı iki el par­mak­la­rı­nı geç­me­yen kı­dem­li Ga­ze­te­ler ara­sın­da say­gın bir yer edi­nen Züm­rüt Ga­ze­te­miz bin bir türlü maddi zor­lu­ğa rağ­men yıl­ma­dan ya­yın­lan­ma­ya devam edi­yor.
Yal­nız Rize değil Bölge Ba­sı­nı için­de çok önem­li bir bel­ge­sel olan Züm­rüt Ga­ze­te­si­nin var­lı­ğı inkâr edi­le­me­yecek kadar mühim ve önem­li­dir.
Yaşı iti­ba­riy­le Yerel Ba­sı­nın Rize’deki Oku­lu­dur. İsim­le­ri­ni sa­ya­ma­ya­ca­ğım bir­çok ga­ze­te­ci bu okul­dan geç­miş­tir.
Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 72 yıl­dır çok önem­li bir boş­lu­ğu dol­dur­muş ve üze­ri­ne düşen gö­re­vi her geçen gün daha bir özen­le yap­mak­ta­dır.
Gü­nü­müz­de Rize’nin so­run­la­rı­na par­mak basan ve çözüm ara­yan yayın ku­ru­lu­şu par­mak­la ara­nır oldu. Sesi çıkan ga­ze­te sa­yı­sı çok az.
Rize Züm­rüt Ga­ze­te­si hal­kın is­tek­le­ri­ne ve ya­pıl­ma­yan ko­nu­la­ra par­mak bas­tı­ğı için uya­rı­cı ro­lü­ne so­yun­muş, dev­le­tin ya­nın­da, mil­le­ti­nin hiz­me­tin­de po­li­ti­ka iz­le­me­ye kim­se­nin kuş­ku­su ol­ma­sın devam ede­cek­tir.
Rize Züm­rüt Ga­ze­te­si ya­zar­la­rı ara­sın­da her si­ya­si gö­rüş­te ar­ka­da­şı­mız var ama par­ti­ler üstü yayın yapar. Si­ya­set için­de­dir fakat si­ya­se­tin em­rin­de de­ğil­dir. Rize men­fa­ati ol­ma­yan ha­ber­le­re yer ver­mez.
Sesi çık­ma­yan top­lum­lar hak­sız­lı­ğa, yok­lu­ğa ve unu­tul­muş­lu­ğa mah­kûm­dur.
Züm­rüt Rize, Rize’nin ilk va­sıf­lı ofset ga­ze­te­si­dir.
Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 72 yıl­dır hiç ak­sa­ma­dan, sü­rek­li çı­ka­rak Rize’nin ba­ğı­ran sesi, gören gözü, işi­ten ku­la­ğı ol­muş­tur.
Ben bu Ga­ze­te­de 1995 yı­lın­dan beri köşe ya­zı­sı ve haber ya­zı­yo­rum.
Bu sü­tun­la­ra daha dün gibi yaz­ma­ya baş­la­dı­ğım ya­zı­la­rın üze­rin­den ta­ri­he ba­kar­sa­nız 26 sene geç­miş. Mu­ha­bir­lik ya­nın­da yak­la­şık 10 yıl­dır Baş­ya­zar­lık gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yo­rum. 3 yıla ya­kın­dır Züm­rüt Ga­ze­te­si­nin kad­ro­sun­dan basın kartı sa­hi­bi­yim.
Bu güne kadar çe­şit­li yerel ve ulu­sal ba­sın­da haber yaz­dım. Ulu­sal Ba­sı­na yaz­dı­ğı­nız ha­ber­ler Tür­ki­ye ge­ne­lin­de oku­na­ca­ğı için çok daha se­çi­ci olu­yor. Her yaz­dı­ğı­nız haber ya­yın­lan­maz. Fazla ma­ga­zin­sel de­ğil­se ga­ze­te­ye hiç koy­maz­lar.
Oysa Rize’mizin öz ga­ze­te­si, se­si­miz ve gö­zü­müz Züm­rüt Rize 72 yıl­dır Rize’de gör­dü­ğü­mü­zü, is­te­ği­mi­zi ve ek­si­ği­mi­zi yaz­mak­ta.
Züm­rüt Ga­ze­te­si ol­ma­say­dı yıl­lar­ca ko­nu­şu­lan OVİT Tü­ne­li gün­dem­de böy­le­si yer bul­maz­dı.
Rize ‘ye hiz­met yapan kim olur­sa olsun, hangi ce­nah­ta bu­lu­nur­sa bu­lun­sun dün ol­du­ğu gibi bugün ve ya­rın­da ya­nın­da­yım. Yasal olan her ko­nu­da, gayrı meşru ol­ma­yan her işte Rize’mize hiz­met­te varım.
Biz Ga­ze­te­ci ola­rak nasıl ya­za­rak gö­re­vi­mi­zi ya­pı­yor­sak gö­rev­de­ki her­kes va­zi­fe­si­ni ya­pa­cak.
Yap­maz­sa demek ki biz yaz­ma­ya devam ede­ce­ğiz.
72 yıl­dır Rize’nin Sesi ol­ma­sı­nı ba­şa­ran Züm­rüt Ga­ze­te­mi­ze nice 72 yıl­lar di­li­yo­rum.
Ga­ze­te­nin ha­zır­lan­ma­sın­da, ba­sıl­ma­sın­da ve siz okur­la­ra ulaş­ma­sın­da emeği geçen isim­siz kah­ra­man­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yor ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
Rize’deki basın ha­ma­lı Züm­rüt Ga­ze­te­mi­ze sağ­lık­lı nice 70 yıl­lar di­li­yo­rum.