İkiz­de­re Es­ken­ci­de­re Va­di­sin­de açıl­mak is­te­nen Taş Oca­ğı­na izin ver­me­yen köy­lü­ler tep­ki­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. An­de­mi do­la­yı­sıy­la alı­nan so­ka­ğa çıkma ka­ra­rı­na rağ­men or­man­lık alan­lar için­de­ki pa­ti­ka yol­lar­dan olay ye­ri­ne ula­şan köy­lü­le­rin di­re­ni­şi­ne Arı ko­van­la­rı­da des­tek ve­ri­yor.

Arı ko­van­la­rı­nın ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı ala­nın doğal bir yer ol­du­ğu­nu söy­le­yen Osman Baş’ bu­ra­da Arı­la­rı­mız or­ga­nik bal üre­ti­yor. Va­di­de yaban hayat ya­şı­yor. Köy­lü­le­ri­mi­zin haklı tep­ki­si göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı. Biz bu do­ğa­nın Taş Ocağı uğ­ru­na bo­zul­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. Doğal bal üre­ten ko­van­la­rı­mı­zı iş ma­ki­ne­si ça­lı­şa­cak yere koy­duk. Bir­lik ka­ra­rı alan köy­lü­le­ri­miz neden bu alanı sa­vu­nu­yor? Çünkü bu vadi gi­der­se çay üre­te­me­yecek, bal üre­til­me­yecek, sağ­lık­lı temiz su hiç içe­me­ye­cek­ler çünkü su­yu­muz ku­ru­ya­cak. Olu­şan toz­dan gü­rül­tü­den pat­lat­ma­lar­dan yüz­yıl­lar­dır ya­şa­dı­ğı bu top­rak­la­rı ev­le­ri­ni terk etmek zo­run­da ka­la­cak­lar. Ne tuhaf, kendi mem­le­ke­tin­de mül­te­ci ko­nu­mu­na dü­şecek olmak.
Yok, etme ka­ra­rın­dan vaz­ge­çil­me­li
So­rum­lu­la­ra ve yet­ki­le­re tek­rar so­ru­yo­ruz, bu yıkım ka­ra­la­rın­dan vaz geçin. Va­di­mi­zi ve doğal yaşam alan­la­rı­nı rahat bı­ra­kın. İste­di­ği­niz mal­ze­me­le­ri açıl­mış taş ocak­la­rın­dan sağ­la­ya­bi­lir­si­niz. İkiz­de­re taş ocak­la­rı için uygun bir bölge de­ğil­dir’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU