RTEÜ, TÜRK ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 29. SIRA BAŞARISINI YAKALADI

Dün­ya­nın önde gelen yük­se­köğ­re­tim de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Times Hig­her Edu­ca­ti­on (THE), Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM)’in dün­ya­nın en temel 17 so­ru­nu ve bun­la­ra çözüm ola­rak öner­di­ği sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma amaç­la­rı üze­ri­ne yap­tı­ğı araş­tır­ma so­nuç­la­rı­nı ya­yın­la­dı.

THE’nin de­re­ce­len­dir­me­si­ne göre 94 ül­ke­den 1.115 üni­ver­si­te­nin de­ğer­len­dir­me­ye alın­dı­ğı lis­te­de RTEÜ, 801-1000 ban­dın­da yer ala­rak, top­lum­sal katkı ala­nın­da dün­ya­nın en iyi üni­ver­si­te­le­ri lis­te­si­ne adını bir kez daha yaz­dır­dı.
RTEÜ, Dünya Sı­ra­la­ma­sın­da Üç Baş­lık­ta İlk 500 Üni­ver­si­te Ara­sın­da

Son dö­nem­ler­de ulus­la­ra­ra­sı sı­ra­la­ma sis­tem­le­rin­de elde et­ti­ği aka­de­mik ba­şa­rı­lar­la ön plana çıkan RTEÜ, dünya üni­ver­si­te sı­ra­la­ma lis­te­le­rin­de elde et­ti­ği ba­şa­rı­la­ra bir ye­ni­si­ni daha ek­le­di. Times Hig­her Edu­ca­ti­on (THE), bu yıl üçün­cü­sü­nü ger­çek­leş­tir­di­ği Times Etki Sı­ra­la­ma­sı 2021 (Times Im­pact Ran­kings 2021) so­nuç­la­rı­nı 21.04.2021’de ka­mu­oyu ile pay­laş­tı.
Üni­ver­si­te­miz, dünya üni­ver­si­te­le­ri­nin top­lu­ma sos­yal, eko­no­mik, kül­tü­rel ve eko­lo­jik alan­lar­da­ki kat­kı­sı­nın, Bir­leş­miş Mil­let­ler ‘in Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı­na (UN Sus­ta­inab­le De­ve­lop­ment Goals) da­ya­lı öl­çüt­ler­le de­ğer­len­di­ril­di­ği Times Etki Sı­ra­la­ma­sın­da (Times Im­pact Ran­kings), yedi fark­lı kü­re­sel amaç ka­te­go­ri­sin­de bir­çok dünya üni­ver­si­te­si­ni ge­ri­de bı­ra­ka­rak lis­te­nin ön sı­ra­la­rı­na yer­leş­ti.
Bi­lim­sel alan­da­ki is­tik­rar­lı iler­le­me­si­nin yanı sıra, top­lu­ma hiz­me­ti mer­ke­ze alan ça­lış­ma­la­rıy­la da dün­ya­da adın­dan söz et­tir­me­yi ba­şa­ran RTEÜ, Bir­leş­miş Mil­let­ler Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı­nı (SKA) top­lu­ma yayma ko­nu­sun­da dünya üni­ver­si­te­le­ri­nin et­ki­si­ni ölç­me­yi amaç­la­yan Times Etki Sı­ra­la­ma­sı 2021 lis­te­sin­de; “Yok­sul­lu­ğa Son’’ ka­te­go­ri­sin­de 401+; “Aç­lı­ğa Son’’ ka­te­go­ri­sin­de 201-300; ‘Sağ­lık ve Ka­li­te­li Yaşam’’ ka­te­go­ri­sin­de 601-800; ‘‘Ni­te­lik­li Eği­tim’’ ka­te­go­ri­sin­de 401-600; ‘‘Sür­dü­rü­le­bi­lir Şehir ve Top­lu­luk­lar’’ ka­te­go­ri­sin­de 401-600, ‘‘Suda Yaşam’’ ka­te­go­ri­sin­de 201-300 ve ‘‘Amaç­lar için Or­tak­lık­lar’’ ka­te­go­ri­sin­de 1001+ gru­bun­da yer al­mış­tır.
RTEÜ, Times Etki Sı­ra­la­ma­sın­da Türk Üni­ver­si­te­le­ri Ara­sın­da Ön Sı­ra­lar­da
Times Hig­her Edu­ca­ti­on ta­ra­fın­dan bu yıl üçün­cü­sü ya­yın­la­nan Times Etki Sı­ra­la­ma­sı 2021 yılı lis­te­sin­de Tür­ki­ye’den top­lam 49 üni­ver­si­te­de gi­re­bil­me ba­şa­rı gös­ter­di. Sı­ra­la­ma lis­te­si Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı ba­zın­da ay­rı­ca ele alın­dı­ğın­da RTEÜ, Su­da­ki Yaşam’ ala­nın­da Türk Üni­ver­si­te­le­ri ara­sın­da 5., ‘Aç­lı­ğa Son’ ala­nın­da 6., ‘Sür­dü­rü­le­bi­lir Şehir ve Top­lu­luk­lar’ ala­nın­da 12., “Ni­te­lik­li Eği­tim” ala­nın­da 15., ‘Yok­sul­lu­ğa Son’ ala­nın­da 19., ‘Sağ­lık ve Ka­li­te­li Yaşam’ ala­nın­da 25 ve ‘Amaç­lar için Or­tak­lık­lar’ ala­nında ise 42. sı­ra­da yer al­mış­tır.
RTEÜ genel sı­ra­la­ma­da ise, RTEÜ Türk Üni­ver­si­te­le­ri ara­sın­da 29. dev­let üni­ver­si­te­le­ri ara­sın­da ise 16. sı­ra­da yer aldı.
RTEÜ, Dün­ya­nın En İyi Üni­ver­si­te­le­rin­den Biri Ol­du­ğu­nu Bir Kez Daha İspat­la­dı
Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, THE 2021 Etki Sı­ra­la­ma­sı’nın, dünya ge­ne­lin­de­ki üni­ver­si­te­le­rin Bir­leş­miş Mil­let­ler’in sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma amaç­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­me­de­ki ba­şa­rı­la­rı­nı; top­lum­sal, çev­re­sel ve sos­yal ge­liş­mey­le il­gi­li fa­ali­yet­le­ri üze­rin­den de­ğer­len­di­ren ol­duk­ça önem­li bir gös­ter­ge ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
2020 ve 2021 yıl­la­rı­nın RTEÜ için bir hamle yılı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ka­ra­man özel­lik­le ‘Su­da­ki Yaşam’ ve ‘Aç­lı­ğa Son’, ‘Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı’, ‘Ni­te­lik­li Eği­tim’, baş­lık­la­rın­da dünya sı­ra­la­ma­la­rın­da ilk 500 içe­ri­sin­de yer ala­rak dün­ya­nın en say­gın ve en ni­te­lik­li üni­ver­si­te­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­dı.
Üni­ver­si­te­mi­zin elde et­ti­ği bu ba­şa­rı­nın, iler­le­yen yıl­lar­da artan bir iv­mey­le devam ede­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Ba­şa­rı­da emeği olan aka­de­mik ve idari per­so­ne­li­mi­zi kut­lu­yo­ruz.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Bir­leş­miş Mil­let­ler Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı
Bir­leş­miş Mil­let­ler üyesi ül­ke­ler ta­ra­fın­dan 2030 so­nu­na kadar ula­şıl­ma­sı amaç­la­nan bir ev­ren­sel eylem çağ­rı­sı olan ‘Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı’’, tüm dün­ya­da açlık ve yok­sul­lu­ğa son ver­mek, iklim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le etmek, top­lum­sal cin­si­yet eşit­li­ği­ni sağ­la­mak, ni­te­lik­li eği­tim, so­rum­lu üre­tim ve tü­ke­ti­mi yay­gın­laş­tır­mak gibi 17 ana baş­lık­tan olu­şan sos­yal, eko­no­mik, kül­tü­rel ve eko­lo­jik me­se­le­le­rin çö­zü­mü için tüm dün­ya­yı iş­bir­li­ği­ne davet et­mek­te­dir.
Her biri bir­bi­riy­le bağ­lan­tı­lı olan 17 amaç­tan olu­şan ve tüm in­san­la­rın barış ve refah için­de ya­şa­ma­sı için ge­rek­li adım­la­rı alt he­def­ler ha­lin­de sunan Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı, ge­lecek ne­sil­ler için ya­şa­mı sür­dü­rü­le­bi­lir bi­çim­de iyi­leş­tir­mek için, kü­re­sel bo­yut­ta or­tak­lık ve prag­ma­tizm ru­huy­la ha­re­ket et­mek­te­dir.
Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da­ki fa­ali­yet­le­ri ile dünya üni­ver­si­te­le­ri­ni sı­ra­la­yan Times Hig­her Edu­ca­ti­on (THE) ise, bu alan­da ger­çek­leş­ti­ri­len ilk sı­ra­la­ma olan Times Etki Sı­ra­la­ma­sı ile üni­ver­si­te­le­rin in­san­lı­ğa, daha iyi ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir ya­şa­ma katkı sun­ma­la­rı­nı teş­vik et­me­yi amaç­la­mak­ta­dır.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı