Rizespor sonunu getiremedi

Ri­zes­por, ligde kri­tik yerde bu­lu­nan Genç­ler­bir­li­ği’ne konuk oldu. Maçta 2-0 mağ­lup du­ru­ma düşen ve farkı ka­pat­ma­ya ça­lı­şan Ri­zes­por’a, 90 da­ki­ka yet­me­di.

Süper Lig’in 37. haf­ta­sın­da Genç­ler­bir­li­ği, Ç.Ri­zes­por’u konuk etti.
Maç, ev sa­hi­bi eki­bin 2-1 üs­tün­lü­ğüy­le so­nuç­lan­dı.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı)16. da­ki­ka­da Genç­ler­bir­li­ği ka­le­ci­si Übeyd Adı­ya­man’ın uzak­laş­tır­mak is­te­di­ği topu orta sa­ha­da önün­de bulan Do­ko­vic’in aşırt­ma vu­ru­şu az fark­la auta gitti.
38. da­ki­ka­da An­ge­lo’nun pa­sın­da topla bu­lu­şan Sio’nun ceza sa­ha­sı dı­şın­dan çek­ti­ği sert şutu ka­le­ci Tarık Çetin son anda kor­ne­re çeldi.
45+1. da­ki­ka­da Mo­ro­zi­uk’tan dönen topu önün­de bulan Jo­hans­son düz­gün bir vuruş ile meşin yu­var­la­ğı fi­le­ler­le bu­luş­tur­du. 1-0
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)58. da­ki­ka­da Do­ko­vic’in ceza sa­ha­sı dı­şın­dan yap­tı­ğı vuruş kale di­re­ği­nin ya­nın­dan auta gitti.
63. da­ki­ka­da Stan­cu’nun pa­sın­da topla bu­lu­şan Sio’nun vu­ru­şu Mo­ro­zi­uk’a çar­pa­rak fi­le­ler­le bu­luş­tu.
2-074. da­ki­ka­da Mo­ro­zi­uk’un kul­lan­dı­ğı kor­ner­de ceza sa­ha­sın­da topa iyi yük­se­len Sa­mu­dio’nun kafa vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak ağ­la­ra gitti.
2-186. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sın­da ka­le­ci ile karşı kar­şı­ya kalan Lima’nın vu­ru­şun­da top dı­şa­rı çıktı.
89. da­ki­ka­da Mo­ro­zi­uk’un vu­ru­şun­da top ka­le­ci Übeyd Adı­ya­man’dan geri döndü.
Dönen topu ta­mam­la­yan Don­sah’ın vu­ru­şu auta gitti.
90+1. da­ki­ka­da Can­de­i­as’ın yer­den or­ta­sın­da arka di­rek­te topla bu­lu­şan Lima’nın sert vu­ru­şu üst di­re­ğe çar­pa­rak oyun ala­nı­na geri döndü.
Stat: Er­ya­man­Ha­kem­ler: Ba­hat­tin Şim­şek xx, Kemal Yıl­maz xx, Yusuf Boz­do­ğan xx­Genç­ler­bir­li­ği: Übeyd Adı­ya­man xx, Jo­hans­son xxx, Halil İbra­him Peh­li­van xx (Mus­ta­fa Akbaş dk. 89 ?), An­ge­lo xx, Me­te­han Mert xx, Motta xx, Soner Dik­men xx, Can­de­i­as xx, Lima xx, Sio xxx (Mus­ta­fa Hü­se­yin Sey­han dk. 70 x), Stan­cu xxx (Po­lo­mat dk. 84 ?)Ye­dek­ler: Yasin Davus, Rah­me­tul­lah Be­riş­bek, Mugni, Murat Yıl­dı­rım, Gök­han Al­tı­par­mak, İlker Ka­ra­kaş­Tek­nik Di­rek­tör: Özcan Bi­za­tiÇ. Ri­zes­por: Tarık Çetin xx, Mo­ro­zi­uk xx, Emir Di­la­ver xx, Talbi xx, Meln­jak xx, Do­ko­vic xx, Sabo xx (So­der­lund dk. 85 ?), Mic­ha­lak xx (İsmail Köy­ba­şı dk. 85 ?), Fer­nan­do xx (Sa­mu­dio dk. 66 xx), Yasin Peh­li­van xx (Don­sah dk. 78 x), Remy xx (Skoda dk. 66 x)Ye­dek­ler: Gök­han Akkan, Selim Ay, Al­berk Koç, Mit­hat Pala, Tunay To­run­Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uy­gun­Gol­ler: Jo­hans­son (dk. 45+1), Sio (dk. 63) (Genç­ler­bir­li­ği), Sa­mu­dio (dk. 74) (Ç.Ri­zes­por)Sarı kart: Halil İbra­him Peh­li­van (Genç­ler­bir­li­ği)
Genç­ler­bir­li­ği-Çay­kur Ri­zes­por ma­çı­nın ar­dın­dan- Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun: – “Ka­zan­mak is­te­di­ği­miz maçta, baş­ka­nı­mı­zın da pri­mi­mi­zin üze­ri­ne ekst­ra­dan bir 10 bin lira daha ver­me­si­ne rağ­men ma­ale­sef is­te­di­ği­miz so­nu­cu ala­ma­dık”Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Süper Lig’in 37. haf­ta­sın­da dep­las­man­da 2-1 kay­bet­tik­le­ri Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­da alı­nan skor­dan do­la­yı üzgün ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Kar­şı­laş­ma­dan sonra dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Uygun, ka­zan­mak için sa­ha­ya çık­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek şöyle ko­nuş­tu:”Haf­ta­lar­dır süren ga­li­bi­yet se­ri­mi­zi devam et­tir­mek is­ti­yor­duk. Fakat ta­kı­mı­mız­da­ki önem­li fut­bol­cu­la­rı­mız­dan Bold­rin’in, Ba­i­ano’nun ol­ma­ma­sı ve Sa­mu­dio’nun di­zin­de­ki sa­kat­lık­tan do­la­yı biraz zor­lan­dık. Bu­nun­la be­ra­ber 3 günde bir maç oy­na­mak ve ondan son­ra­ki her maçta is­te­ni­len per­for­man­sı ver­mek cid­den zor. Ka­zan­mak is­te­di­ği­miz maçta, baş­ka­nı­mı­zın da pri­mi­mi­zin üze­ri­ne ekst­ra­dan bir 10 bin lira daha ver­me­si­ne rağ­men ma­ale­sef is­te­di­ği­miz so­nu­cu ala­ma­dık. Üzün­tü­lü­yüz.”Kalan maç­lar­da geçen haf­ta­lar­da­ki per­for­man­sı ser­gi­le­mek zo­run­da ol­duk­la­rı­nı an­la­tan Uygun, “Ri­zes­por’un büyük ca­mi­ası­na ya­kı­şan bir şe­kil­de sa­ha­da mü­ca­de­le et­me­ye devam ede­ce­ğiz. Ka­za­nan taraf olmak için eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­ca­ğız. Bugün Genç­ler­bir­li­ği daha çok is­te­di. Bi­rey­sel ha­ta­lar­dan ye­di­ği­miz gol­ler­le ma­ale­sef mağ­lup ay­rıl­dık.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
– Genç­ler­bir­li­ği Tek­nik Di­rek­tö­rü Özcan Bi­za­ti: – “Bizim mü­ca­de­le­ye devam et­me­miz ge­re­ki­yor. Sa­de­ce bir 3 puan aldık. Önü­müz­de­ki maçta da puan ya da pu­an­lar al­ma­mız ge­re­ki­yor”Genç­ler­bir­li­ği Tek­nik Di­rek­tö­rü Özcan Bi­za­ti, Süper Lig’in 37. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por’u 2-1 yen­dik­le­ri maçta önem­li bir 3 puan elde et­tik­le­ri­ni söy­le­di.Kar­şı­la­şa­ma­dan sonra dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Bi­za­ti, “İyi bir maç oy­na­ma­mız ve her şey­den önce 3 puan ge­re­ki­yor­du. Bazen iyi oy­na­ma­dan da 3 puan almak ge­re­ki­yor­du. Onun bi­lin­cin­dey­dik. Kötü oy­na­dık an­la­mın­da söy­le­mi­yo­rum bunu. Maçın ge­rek­lik­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­dik. İyi çı­kış­lar yap­tık. İyi mü­ca­de­le ettik.” diye ko­nuş­tu.Oyun­cu­la­rı­nın üst düzey mü­ca­de­le et­ti­ği­ni an­la­tan Bi­za­ti, “Bizim mü­ca­de­le­ye devam et­me­miz ge­re­ki­yor. Sa­de­ce bir 3 puan aldık. Önü­müz­de­ki maçta da puan ya da pu­an­lar al­ma­mız ge­re­ki­yor.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi