Sit alanı olan İkiz­de­re Va­di­sin­de­ki İşken­ce­de­re’de va­di­nin yağ­ma­lan­ma­sı­na engel olmak için nöbet tutan va­tan­daş­la­rın üze­ri­ne jan­dar­ma gön­de­ril­me­si TBMM’ye ta­şın­dı. CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, taş ocağı adı al­tın­da in­san­la­rın ya­şa­dı­ğı yer­den çı­ka­rı­lıp bü­yük­şe­hir­le­rin va­roş­la­rın­da ucuz iş­gü­cü ola­rak yaşam sür­dür­me­ye zor­lan­dı­ğı id­di­ala­rı­nı Alt­ya­pı ve Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’na sordu.

İyi­de­re’de ya­pı­mı plan­la­nan lo­jis­tik liman in­şa­atı­nın deniz dol­gu­sun­da kul­la­nıl­mak üzere 20.03.2021 tarih ve 31429 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de ya­yın­la­nan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­ra­rı ile Rize’nin İkiz­de­re İlçe­sin­de Ce­viz­lik ve Gür­de­re köy­le­rin­de­ki 17 adet ta­şın­ma­zın acele ka­mu­laş­tır­ma­sı­nın Alt­ya­pı ve Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğın­ca ya­pıl­dı.
ÇOK DAHA YA­KIN­DA TAŞ OCAK­LA­RI VAR
Liman in­şa­atı­na yakın yer­ler­de çok sa­yı­da taş ocağı var­ken, çok daha uzak me­sa­fe­de bu­lu­nan va­di­nin taş ocağı ruh­sa­tı ve­ri­le­rek yağ­ma­lan­ma­sı­na anlam ve­re­me­yen yöre halkı, ya­şa­dık­la­rı ve ge­çim­le­ri­ni temin et­tik­le­ri top­rak­la­rı­nı, köy­le­ri­ni, su­la­rı­nı, or­man­la­rı­nı sa­vun­mak için va­di­nin gi­ri­şin­de nöbet tut­ma­ya baş­la­dı. 21 Nisan 2021’de Cen­giz İnşaat’a ait iş ma­ki­ne­le­ri jan­dar­ma eş­li­ğin­de vadi gi­ri­şi­ne geldi.
CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Alt­ya­pı ve Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’nun ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le ver­di­ği soru öner­ge­siy­le ko­nu­yu TBMM gün­de­mi­ne ta­şı­dı. Ka­mu­laş­tır­ma­ya konu ara­zi­le­rin, bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik açı­sın­dan ko­ru­ma al­tın­da­ki İşken­ce­de­re Va­di­sin­de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Yine bu ara­zi­ler, yak­la­şık 100 ha­ne­nin ge­çi­mi­ni sağ­la­dı­ğı, çay ve diğer tarım uy­gu­la­ma­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı yer­ler olup söz ko­nu­su lo­jis­tik liman ya­pı­la­cak yere uzak­lı­ğı 35 km’dir.” dedi.
VADİ SİT ALANI, BÖLGE TURİZM MER­KEZİ
Böl­ge­de çok sa­yı­da tu­rizm mer­ke­zi bu­lun­du­ğu­nu, dün­ya­ca ünlü Anzer ba­lı­nın üre­ti­mi­nin bu yö­re­de ya­pıl­dı­ğı­nı, 2008’de kış spor­la­rı tu­rizm mer­ke­zi ilan edi­len Ovit da­ğı­nın bu böl­ge­de yer al­dı­ğı­nı be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, İkiz­de­re Va­di­si­nin 2010 yı­lın­da sit alanı ola­rak ilan edil­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “İkiz­de­re halkı, ge­le­ce­ği­ni tüm bu yak­la­şım­la­rı da dik­ka­te ala­rak tu­rizm­de gör­mek­te­dir ve ya­şa­mı­nı buna göre dü­zen­le­mek­te­dir. Buna kar­şın, va­di­de hid­ro­elekt­rik sant­ral pro­je­le­ri ve fa­ali­yet­te bu­lu­nan çok sa­yı­da­ki taş ocağı büyük tah­ri­bat­la­ra yol aç­mış­tır.” dedi.
ASIL AMAÇ İNSAN­LA­RI YURT­SUZ­LAŞ­TI­RIP GÖÇE ZOR­LA­MAK
Son ola­rak Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rıy­la böl­ge­de­ki on­lar­ca­sı­na ilave ola­rak sit alanı olan İşken­ce­de­re Va­di­si’nin taş ocağı ya­pıl­mak üzere acele ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı­nın; köy­lü­le­ri, yay­la­cı­la­rı yöre in­sa­nı­nı yurt­suz­laş­tı­ra­ca­ğı­nı ve böl­ge­den göç etmek zo­run­da bı­ra­ka­ca­ğı­nı ifade eden Be­ka­roğ­lu, “Hal­kın yüz­ler­ce yıl­dır ne­sil­den ne­si­le ya­şa­mı­nı sür­dür­dü­ğü top­rak­la­ra maden arama, yol ya­pı­mı, HES ve taş ocağı adı al­tın­da el kon­ma­sıy­la in­san­lar yaşam alan­la­rın­dan göç etmek zo­run­da bı­ra­kıl­mak­ta ve bü­yük­şe­hir­le­rin va­roş­la­rın­da ucuz iş gücü ola­rak ya­şa­ma­ya mec­bur kı­lın­mak­ta­dır.” dedi.
İş ma­ki­ne­le­ri­nin va­di­ye da­la­rak yok et­me­si­ni en­gel­le­mek; ev­le­ri­ni, yurt­la­rı­nı, top­rak­la­rı­nı, su­yu­nu, va­di­si­ni, yani ha­ya­tı­nı sa­vun­mak için va­di­de nöbet tutan köy hal­kı­nın üze­ri­ne 21.04.2021 Çar­şam­ba günü jan­dar­ma gön­de­ril­di­ği­ni kay­de­den Be­ka­roğ­lu, Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’dan şu so­ru­la­rı­na cevap is­te­di:
1- İyi­de­re’de ya­pı­la­cakolan lo­jis­tik liman in­şa­atı­na çok daha yakın yer­ler­de ha­li­ha­zır­da ruh­sat ve­ril­miş on­lar­ca taş ocağı var­ken, daha uzak me­sa­fe­de yeni taş ocağı aç­ma­nı­zın ne­de­ni nedir?

  1. Böl­ge­de ruh­sat ve­ril­miş bir­çok taş ocağı bu­lun­du­ğu halde sü­rek­li ola­rak yeni taş ocağı ruh­sat­la­rı ve­ril­mek­te­dir. Mah­ke­me­le­rin ka­mu­laş­tır­ma ka­rar­la­rı­nı iptal et­me­si üze­ri­ne bu ka­rar­la­rın et­ra­fın­dan do­la­na­rak Cum­hur­baş­ka­nı’na ‘acele ka­mu­laş­tır­ma’ ka­rar­la­rı al­dır­mak yo­luy­la ko­ru­ma al­tın­da bu­lu­nan va­di­le­rin, köy­le­rin, yay­la­la­rın, de­re­le­rin talan edil­me­si­nin ger­çek ne­de­ni nedir? İddia edil­di­ği gibi, yö­re­de ya­şa­yan in­san­lar top­rak­la­rın­dan ko­pa­rı­lıp göçe mi zor­lan­mak­ta­dır?
    1. İyi­de­re’de ya­pı­mı plan­la­nan lo­jis­tik liman pro­je­si­ne çok daha yakın ko­num­da­ki mev­cut taş ocak­la­rın­dan mal­ze­me temin edil­me­si yo­lu­na git­me­yi dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
    2. İnsan­la­rın yaşam alan­la­rı­nın tah­rip edil­me­si so­nu­cun­da çev­re­ye ve­ri­lecek geri dö­nü­şü ol­ma­yan za­rar­lar nasıl te­la­fi edi­le­cek­tir?
    3. Yaşam alan­la­rı­nı sa­vu­nan köy­lü­le­rin üze­ri­ne jan­dar­ma­yı gön­der­me­ye devam edecek mi­si­niz? Gü­ven­lik güç­le­riy­le halkı karşı kar­şı­ya ge­tir­mek­ten neyi amaç­la­mak­ta­sı­nız? Bu­ra­da or­ta­ya çı­ka­cak is­ten­me­yen olay­lar­dan kim so­rum­lu ola­cak­tır?
      Haber: Mus­ta­fa SAKLI