Bülent Uygun: ‘Hedefimiz 53 puan’

Genç­ler­bir­li­ği ye­nil­gi­si­ni de­ğer­len­di­ren Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, “Ri­zes­por’un büyük ca­mi­ası­na ya­kı­şan bir şe­kil­de sa­ha­da mü­ca­de­le et­me­ye devam ede­ce­ğiz” dedi.

Süper Lig’in 37. haf­ta­sın­da Genç­ler­bir­li­ği’ne 2-1 mağ­lup olan Ç.Ri­zes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun, maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nuş­tu. Uygun, “Ka­zan­mak is­ti­yor­duk. En azın­dan haf­ta­lar­dır süren ga­li­bi­yet se­ri­mi­zi devam et­tir­mek adına.
Fakat ta­kı­mı­mız­da­ki do­mi­ne eden fut­bol­cu­la­rı­mız­dan Bold­rin’nin ol­ma­ma­sı, Ba­i­ano’nun ol­ma­ma­sı ve Sa­mi­dou’nun di­zin­de­ki sa­kat­lık takım an­la­mın­da biraz zor­lan­dık. Bu­nun­la be­ra­ber 3 günde 1 maç oy­na­mak ve ondan son­ra­ki her maçta is­te­ni­len per­for­man­sı ver­mek cid­den zor. Ka­zan­mak is­te­di­ği­miz, baş­ka­nı­mı­zın da pri­mi­mi­zin üze­ri­ne ekst­ra­dan bir 10 bin lira daha ga­li­bi­yet ver­me­si­ne rağ­men ma­ale­sef is­te­di­ği­miz so­nu­cu ala­ma­dık. Üzün­tü­lü­yüz. Kalan maç­lar­da­ki takım ha­lin­de, bun­dan önce gös­ter­di­ği­miz per­for­man­sı tek­rar gös­ter­mek zo­run­da­yız. Çünkü Ri­zes­por’un büyük ca­mi­ası­na ya­kı­şan bir şe­kil­de sa­ha­da mü­ca­de­le et­me­ye devam ede­ce­ğiz. Ka­za­nan taraf için eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­ca­ğız. Bugün Genç­ler­bir­li­ği daha çok is­te­di. Ka­zan­mak adına bizim bi­rey­sel ha­ta­lar­dan ye­di­ği­miz gol­ler­le ma­ale­sef mağ­lup ay­rıl­dık. Üç günde bir maç­la­rı oy­na­ma­ya devam edi­yo­ruz. Bu sü­reç­le­rin içe­ri­sin­de ko­ro­na­nın et­ki­si, diğer şey­ler hepsi bir­bi­ri­ne bağ­lan­tı­lı ola­rak devam edi­yor. Tek­rar ba­şı­mı­zı kal­dı­ra­ca­ğız. Ri­zes­por­mu­za ya­kı­şır bir şe­kil­de, büyük ta­raf­ta­rı­mı­za ya­kı­şır bir şe­kil­de her ma­çı­mı­za bunun ra­ki­bin kim ol­du­ğu değil, her ra­ki­bi­mi­ze karşı aynı sevgi ve saygı ile ha­zır­la­nıp ka­zan­mak için yo­lu­mu­za devam ede­ce­ğiz. Çünkü daha Lig bit­me­di, kalan maç­la­rı­mız var. Her maç bir­bi­rin­den zor maç. Do­la­yı­sıy­la bizim he­de­fi­miz pu­an­sal an­lam­da 53 puanı tut­tur­mak do­la­yı­sıy­la da onu tut­tu­ra­bil­mek adına da sa­ha­da mü­ca­de­le­mi­ze en so­nu­na kadar ve­re­ce­ğiz in­şal­lah” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi