AÇ KALAN AYILAR KOVANLARA SALDIRDI

Kış uy­ku­sun­dan uya­nan Boz Ayı­lar sal­dır­ma­ya baş­la­dı. İkiz­de­re’nin Cimil Or­ta­köy’de Cihan Sa­roğ­lu’nun arı evi­nin ka­pı­sı­nı kıran kim­li­ği be­lir­siz Boz ayı veya ayı­lar ko­van­la­rı par­ça­la­dı.

C-İlçe­nin uzak köy­le­rin­den Ci­mil-Or­ta­köy Ha­pinç mez­ra­sın­da bu­lu­nan arı evi­nin ka­pı­sı­nı kı­ra­rak ko­van­la­rı­na zarar ver­di­ği­ni söy­le­yen Cihan Sa­roğ­lu ’ayı­la­rı­mız kış uy­ku­sun­dan uya­na­rak zarar ver­me­ye baş­la­dı. Köy­de­ki Arı evime ka­pı­yı kı­ra­rak giren kim­li­ği­ni ve kaç tane ol­du­ğu­nu öğ­re­ne­me­di­ğim Boz Ayı­lar ko­van­la­rı­mı par­ça­la­dı. Dev­let Boz Ayıyı öl­dür­me­ye­lim diye ko­ru­ma al­tı­na almış. Bunca ve­ri­len za­ra­rı kim kar­şı­la­ya­cak. Kar kalk­ma­sıy­la ay­lar­dır uy­ku­da­ki ayı­lar uyan­ma­ya baş­la­dı. Bun­dan sonra daha çok zarar ve­re­cek­ler ama bizim eli­miz ko­lu­muz bağlı.20 bin li­ra­ya varan ce­za­sı ol­du­ğu için biz ayıya zarar ver­mek­ten kor­ku­yo­ruz’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU