ABD Başkanı Joe Biden’ın sözde “Soykırım” mesajına yönelik Türkiye-Kamu-Sen Olarak Yaptığımız Açıklamadır.

Os­man­lı Dev­le­ti’nin 1915 yı­lın­da Er­me­ni­le­re soy­kı­rım yap­tı­ğı yo­lun­da­ki asıl­sız id­di­ala­rı red­de­di­yor, bu doğ­rul­tu­da açık­la­ma yapan Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri baş­ka­nı Joe Biden’ı şid­det­le kı­nı­yo­ruz.
“Suç­la­mak için değil, tek­rar­lan­ma­sın diye bu ifa­de­yi kul­la­nı­yo­ruz” diyen ABD baş­ka­nı Biden’in bu açık­la­ma­sı ta­ri­hi ger­çek­ler­le asla bağ­daş­ma­mak­ta­dır. Soy­kı­rım gibi in­san­lık suçu içe­ren ağır bir itham; hiç­bir ge­çer­li delil, bilgi ve bel­ge­ye da­yan­ma­yan si­ya­si bir karar değil arşiv ka­yıt­la­rıy­la, somut bilgi ve bel­ge­le­re da­ya­lı ta­ri­hi ve bi­lim­sel bir karar olmak zo­run­da­dır. Do­la­yı­sıy­la bütün ül­ke­le­rin ar­şiv­le­ri açık­ken ve bu yönde her­han­gi bir bilgi ve bel­ge­ye rast­lan­ma­mış­ken I. Dünya Sa­va­şı es­na­sın­da Türk­ler­le Er­me­ni­ler ara­sın­da ya­şa­nan olay­la­rı soy­kı­rım ola­rak ni­te­le­mek ta­ma­men ta­raf­lı ve art ni­yet­li bir yak­la­şım­dır.
Yüz­yıl­lar boyu fark­lı kı­ta­lar­da hüküm süren Türk mil­le­ti ta­ri­hi bo­yun­ca hiç­bir top­lu­ma soy­kı­rım uy­gu­la­ma­mış­tır. ABD Baş­ka­nı­nın yap­tı­ğı bu açık­la­ma, onur­lu Türk ta­ri­hi­ni le­ke­le­ye­me­ye­cek­tir. Şanlı Türk mil­le­ti­nin ta­ri­hi, ada­let ve hak­ka­ni­yet­le do­luy­ken Türk düş­man­lı­ğı­nı şiar edin­miş lo­bi­le­rin si­ya­si pro­pa­gan­da­la­rı­na alet olan Joe Biden’ı Türk mil­le­tin­den özür di­le­me­ye davet edi­yo­ruz.
Türk mil­le­ti, hiç­bir hu­ku­ki ve ta­ri­hi da­ya­na­ğı ol­ma­yan ve Tür­ki­ye’de ya­şa­yan bir­çok Er­me­ni bilim ada­mı­nın da şid­det­le red­det­ti­ği soy­kı­rım ya­la­nı­na sa­rı­lan­la­rın sinsi tez­gah­la­rı­na gel­me­ye­cek­tir. O yıl­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da özel­lik­le Doğu böl­ge­le­ri­miz­de işgal kuv­vet­le­riy­le iş bir­li­ği yapan Er­me­ni çe­te­le­rin köy­le­ri­mi­zi ba­sa­rak va­tan­daş­la­rı­mı­za reva gör­dük­le­ri zulmü ta­ri­hi bil­gi­ler biz­le­re sun­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la ya­şa­nan­la­rın bir soy­kı­rım ol­ma­dı­ğı da gün gibi aşi­kar­dır.
Ta­rih­le­ri soy­kı­rım ve ırk­çı­lık­la ya­zıl­mış olan­la­rın art ni­yet­li açık­la­ma­la­rı bizim için yok hük­mün­de­dir. Ku­rul­du­ğu gün­den beri dün­ya­nın dört bir ya­nın­da soy­kı­rım uy­gu­la­yan­lar ken­di­le­ri­ne suç or­ta­ğı arı­yor­lar­sa başka ka­pı­yı aşın­dır­mak zo­run­da­dır. Bi­lin­me­li­dir ki Türk mil­le­ti, in­san­lık aile­si­ne asır­lar­dır me­de­ni­yet, ada­let, barış ve dost­luk yo­lun­da ilham kay­na­ğı ol­muş­tur, bun­dan sonra da ol­ma­ya devam ede­cek­tir.