“25 NİSAN KIZILDERİLİ SOYKIRIMINI ANMA GÜNÜ”

Er­ge­ne­kon kum­pa­sıy­la tu­tuk­la­nan ve mü­eb­bet hapis ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lan Genel Kur­may Baş­ka­nı İlker Baş­buğ terör ör­gü­tü kur­mak ve yö­net­mek­le suç­lan­mış­tı.
Genel Kur­may Baş­ka­nı İlker Baş­buğ sa­vun­ma­sın­da; “Ben te­rö­rist de­ği­lim, TSK da terör ör­gü­tü de­ğil­dir.” de­miş­ti. Bu çok yan­lış bir sa­vun­may­dı bana göre. Çünkü TSK ve onun ko­mu­ta­nı­nın te­rör­le yan yana ge­ti­ril­me­si kar­şı­sın­da­ki ken­di­ni sa­vun­ma ve ak­la­ma ça­ba­sı ol­ma­ma­lı, sözle de olsa bir sal­dı­rı ol­ma­lıy­dı. Çünkü yargı te­rö­rist­le­rin elin­dey­di ve va­tan­se­ver­le­ri tu­tuk­la­mak için sudan ba­ha­ne­ler ye­ter­liy­di.
Şimdi de ABD Baş­ka­nı Joe Biden’in 1915 olay­la­rıy­la il­gi­li soy­kı­rım ifa­de­si­ni kul­lan­ma­sı üze­ri­ne, gerek resmi ku­rum­la­rın ge­rek­se va­tan­daş­la­rın: “Biz soy­kı­rım yap­ma­dık. Türk­ler soy­kı­rım yap­maz.” şek­lin­de­ki açık­la­ma­lar dünya ka­mu­oyu­na karşı bir sa­vun­ma ve ken­di­ni ak­la­ma te­la­şı ola­rak al­gı­la­nı­yor. “Ben soy­kı­rım yap­ma­dım.” di­ye­rek Türk Mil­le­ti ile soy­kı­rım ifa­de­le­ri­ni yan yana kul­lan­mak dahi mil­le­te bir ha­ka­ret­tir.
Çünkü tarih bo­yun­ca Türk­le­rin ya­şa­dı­ğı coğ­raf­ya, özel­lik­le de Ana­do­lu bir­çok maz­lum mil­le­te ka­pı­la­rı­nı açmış, on­la­rı bağ­rı­na bas­mış­tır. Sa­vaş­lar ve bas­kı­lar yü­zün­den Su­ri­ye’den, Irak’tan, Kaf­kas­lar­dan, Bal­kan­lar­dan hatta Av­ru­pa’dan ka­çan­la­rın sı­ğın­ma yeri Ana­do­lu ol­muş­tur.
Ba­tı­lı ta­rih­çi­ler, araş­tır­ma­cı­lar 1915 olay­la­rı­nın bir soy­kı­rım ol­ma­dı­ğı­nı as­lın­da çok iyi bi­li­yor. Vic­dan­lı bir­kaç ta­rih­çi dı­şın­da doğ­ru­la­rı dünya ka­mu­oyuy­la bi­le­rek pay­laş­mı­yor­lar. Türk­le­re karşı kul­la­na­bi­le­cek­le­ri böy­le­si­ne uy­du­ruk ama güçlü bir ar­gü­man on­la­rın elini kuv­vet­len­di­rir­ken bizi de zaman zaman zor du­rum­da bı­ra­ka­bi­li­yor.
Ta­ri­hi ve bi­lim­sel doğ­ru­la­ra da­yan­ma­yan, Tür­ki­ye’yi zor du­rum­da bı­rak­mak için alı­nan bu si­ya­si ka­ra­ra karşı ve­ri­lecek cevap da si­ya­si ol­ma­lı­dır.
Bi­lim­sel ve ta­ri­hi ger­çek­le­ri dünya ka­mu­oyu­na et­ki­li an­la­ta­bil­mek önem­li­dir. Ondan daha önem­li­si ise bu ger­çek­le­ri dün­ya­ya kabul et­ti­re­bi­lecek lobi fa­ali­yet­le­ri­ni­zin ol­ma­sı­dır. Ancak si­ya­si bir ka­ra­ra ve­ri­le­bi­lecek en et­ki­li cevap da si­ya­si­dir.
İlgili ku­rum­la­rın bu ko­nu­da­ki de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni, ça­lış­ma­la­rı­nı çok bi­le­me­yiz. Ancak si­ya­si ola­rak kar­şı­lık ve­re­bil­mek bir güç, irade ve ka­rar­lı­lık ge­rek­ti­rir.
Bu kar­şı­lık, ABD üs­le­ri­nin ka­pa­tıl­ma­sı, S-400 hava sa­vun­ma sis­te­mi­nin dev­re­ye ge­çi­ril­me­si veya daha fark­lı bir uy­gu­la­ma ola­bi­lir.
Ancak bugün pek et­ki­li ol­ma­sa da zaman içe­ri­sin­de çok et­ki­li ola­bi­lecek ça­lış­ma, ABD’nin yap­tı­ğı soy­kı­rım­la­rı gün­de­me ge­tir­mek­tir. Çünkü dünya üze­rin­de bu ko­nu­da si­ci­li en bozuk ülke ABD’dir. Dün­ya­nın dört bir ta­ra­fın­da çe­şit­li ba­ha­ne­ler uy­du­ra­rak yap­ma­dı­ğı kat­li­am kal­ma­mış­tır.
ABD’nin dünya üze­rin­de yap­tı­ğı kat­li­am­la­rın bir­ka­çı­na şöyle bir ba­ka­lım:
El Sal­va­dor’da 70 Bin,
Ni­ka­ra­gua’da 700 Bin,
Gra­na­da’da 300 Bin,
Vi­et­nam’da 4 Mil­yon,
Kore’de 3 Mil­yon,
Kam­boç­ya ve Laos’ta 1 Mil­yon,
Af­ga­nis­tan’da ,5 Mil­yon,
Dar­fur’da 300 Bin,
Irak’ta 1 Mil­yon,
Hi­ro­şi­ma ve Na­ga­za­ki’de 350 Bin,
Arap Ba­ha­rı’nda 100 Bin,
Su­ri­ye’de 300 Bin ve
ABD top­rak­la­rı için­de de 15 mil­yon Kı­zıl­de­ri­li’ye soy­kı­rım uy­gu­la­mış­tır.
Gö­rül­dü­ğü gibi ABD dünya üze­rin­de bir­çok ül­ke­de kat­li­am­lar yap­mış, bir­çok halka soy­kı­rım uy­gu­la­mış­tır.
Ancak en sis­tem­li ve acı­ma­sız soy­kı­rı­mı Kı­zıl­de­ri­li­le­re karşı uy­gu­la­mış ve 15 mil­yon­dan fazla Kı­zıl­de­ri­li’yi soy­kı­rı­ma tabi tut­muş­tur.
ABD bu yap­tık­la­rın­dan uta­na­ca­ğı yerde, Krİstof Ko­lonb’un Ame­ri­ka kı­ta­sı­na ayak bas­tı­ğı ve yerli hal­kın kat­li­amı­na baş­lan­dı­ğı 12 Ekim’i de Ko­lomb Günü ola­rak kut­la­mak­ta­dır.
Bize düşen görev, 25 Nisan’ı ABD’nin Kı­zıl­de­ri­li­le­re soy­kı­rım yap­tı­ğı gün ola­rak be­lir­le­mek ve bu günü “25 NİSAN KI­ZIL­DERİLİ SOY­KI­RI­MI­NI ANMA GÜNÜ” ola­rak bütün dünya ka­mu­oyu­na kabul et­tir­mek­tir.