Monthly Archives: Nisan 2021

İkizdere’den elinizi çekin!

Sit alanı olan İkiz­de­re Va­di­sin­de­ki İşken­ce­de­re’de va­di­nin yağ­ma­lan­ma­sı­na engel olmak için nöbet tutan va­tan­daş­la­rın üze­ri­ne jan­dar­ma gön­de­ril­me­si TBMM’ye ta­şın­dı. CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, taş ocağı adı al­tın­da in­san­la­rın ya­şa­dı­ğı yer­den çı­ka­rı­lıp bü­yük­şe­hir­le­rin va­roş­la­rın­da ucuz iş­gü­cü ola­rak yaşam sür­dür­me­ye zor­lan­dı­ğı id­di­ala­rı­nı Alt­ya­pı ve Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’na sordu.

İyi­de­re’de ya­pı­mı plan­la­nan lo­jis­tik liman in­şa­atı­nın deniz dol­gu­sun­da kul­la­nıl­mak üzere 20.03.2021 tarih ve 31429 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de ya­yın­la­nan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­ra­rı ile Rize’nin İkiz­de­re İlçe­sin­de Ce­viz­lik ve Gür­de­re köy­le­rin­de­ki 17 adet ta­şın­ma­zın acele ka­mu­laş­tır­ma­sı­nın Alt­ya­pı ve Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğın­ca ya­pıl­dı.
ÇOK DAHA YA­KIN­DA TAŞ OCAK­LA­RI VAR
Liman in­şa­atı­na yakın yer­ler­de çok sa­yı­da taş ocağı var­ken, çok daha uzak me­sa­fe­de bu­lu­nan va­di­nin taş ocağı ruh­sa­tı ve­ri­le­rek yağ­ma­lan­ma­sı­na anlam ve­re­me­yen yöre halkı, ya­şa­dık­la­rı ve ge­çim­le­ri­ni temin et­tik­le­ri top­rak­la­rı­nı, köy­le­ri­ni, su­la­rı­nı, or­man­la­rı­nı sa­vun­mak için va­di­nin gi­ri­şin­de nöbet tut­ma­ya baş­la­dı. 21 Nisan 2021’de Cen­giz İnşaat’a ait iş ma­ki­ne­le­ri jan­dar­ma eş­li­ğin­de vadi gi­ri­şi­ne geldi.
CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Alt­ya­pı ve Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’nun ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le ver­di­ği soru öner­ge­siy­le ko­nu­yu TBMM gün­de­mi­ne ta­şı­dı. Ka­mu­laş­tır­ma­ya konu ara­zi­le­rin, bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik açı­sın­dan ko­ru­ma al­tın­da­ki İşken­ce­de­re Va­di­sin­de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Yine bu ara­zi­ler, yak­la­şık 100 ha­ne­nin ge­çi­mi­ni sağ­la­dı­ğı, çay ve diğer tarım uy­gu­la­ma­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı yer­ler olup söz ko­nu­su lo­jis­tik liman ya­pı­la­cak yere uzak­lı­ğı 35 km’dir.” dedi.
VADİ SİT ALANI, BÖLGE TURİZM MER­KEZİ
Böl­ge­de çok sa­yı­da tu­rizm mer­ke­zi bu­lun­du­ğu­nu, dün­ya­ca ünlü Anzer ba­lı­nın üre­ti­mi­nin bu yö­re­de ya­pıl­dı­ğı­nı, 2008’de kış spor­la­rı tu­rizm mer­ke­zi ilan edi­len Ovit da­ğı­nın bu böl­ge­de yer al­dı­ğı­nı be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, İkiz­de­re Va­di­si­nin 2010 yı­lın­da sit alanı ola­rak ilan edil­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “İkiz­de­re halkı, ge­le­ce­ği­ni tüm bu yak­la­şım­la­rı da dik­ka­te ala­rak tu­rizm­de gör­mek­te­dir ve ya­şa­mı­nı buna göre dü­zen­le­mek­te­dir. Buna kar­şın, va­di­de hid­ro­elekt­rik sant­ral pro­je­le­ri ve fa­ali­yet­te bu­lu­nan çok sa­yı­da­ki taş ocağı büyük tah­ri­bat­la­ra yol aç­mış­tır.” dedi.
ASIL AMAÇ İNSAN­LA­RI YURT­SUZ­LAŞ­TI­RIP GÖÇE ZOR­LA­MAK
Son ola­rak Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rıy­la böl­ge­de­ki on­lar­ca­sı­na ilave ola­rak sit alanı olan İşken­ce­de­re Va­di­si’nin taş ocağı ya­pıl­mak üzere acele ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı­nın; köy­lü­le­ri, yay­la­cı­la­rı yöre in­sa­nı­nı yurt­suz­laş­tı­ra­ca­ğı­nı ve böl­ge­den göç etmek zo­run­da bı­ra­ka­ca­ğı­nı ifade eden Be­ka­roğ­lu, “Hal­kın yüz­ler­ce yıl­dır ne­sil­den ne­si­le ya­şa­mı­nı sür­dür­dü­ğü top­rak­la­ra maden arama, yol ya­pı­mı, HES ve taş ocağı adı al­tın­da el kon­ma­sıy­la in­san­lar yaşam alan­la­rın­dan göç etmek zo­run­da bı­ra­kıl­mak­ta ve bü­yük­şe­hir­le­rin va­roş­la­rın­da ucuz iş gücü ola­rak ya­şa­ma­ya mec­bur kı­lın­mak­ta­dır.” dedi.
İş ma­ki­ne­le­ri­nin va­di­ye da­la­rak yok et­me­si­ni en­gel­le­mek; ev­le­ri­ni, yurt­la­rı­nı, top­rak­la­rı­nı, su­yu­nu, va­di­si­ni, yani ha­ya­tı­nı sa­vun­mak için va­di­de nöbet tutan köy hal­kı­nın üze­ri­ne 21.04.2021 Çar­şam­ba günü jan­dar­ma gön­de­ril­di­ği­ni kay­de­den Be­ka­roğ­lu, Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’dan şu so­ru­la­rı­na cevap is­te­di:
1- İyi­de­re’de ya­pı­la­cakolan lo­jis­tik liman in­şa­atı­na çok daha yakın yer­ler­de ha­li­ha­zır­da ruh­sat ve­ril­miş on­lar­ca taş ocağı var­ken, daha uzak me­sa­fe­de yeni taş ocağı aç­ma­nı­zın ne­de­ni nedir?

  1. Böl­ge­de ruh­sat ve­ril­miş bir­çok taş ocağı bu­lun­du­ğu halde sü­rek­li ola­rak yeni taş ocağı ruh­sat­la­rı ve­ril­mek­te­dir. Mah­ke­me­le­rin ka­mu­laş­tır­ma ka­rar­la­rı­nı iptal et­me­si üze­ri­ne bu ka­rar­la­rın et­ra­fın­dan do­la­na­rak Cum­hur­baş­ka­nı’na ‘acele ka­mu­laş­tır­ma’ ka­rar­la­rı al­dır­mak yo­luy­la ko­ru­ma al­tın­da bu­lu­nan va­di­le­rin, köy­le­rin, yay­la­la­rın, de­re­le­rin talan edil­me­si­nin ger­çek ne­de­ni nedir? İddia edil­di­ği gibi, yö­re­de ya­şa­yan in­san­lar top­rak­la­rın­dan ko­pa­rı­lıp göçe mi zor­lan­mak­ta­dır?
    1. İyi­de­re’de ya­pı­mı plan­la­nan lo­jis­tik liman pro­je­si­ne çok daha yakın ko­num­da­ki mev­cut taş ocak­la­rın­dan mal­ze­me temin edil­me­si yo­lu­na git­me­yi dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
    2. İnsan­la­rın yaşam alan­la­rı­nın tah­rip edil­me­si so­nu­cun­da çev­re­ye ve­ri­lecek geri dö­nü­şü ol­ma­yan za­rar­lar nasıl te­la­fi edi­le­cek­tir?
    3. Yaşam alan­la­rı­nı sa­vu­nan köy­lü­le­rin üze­ri­ne jan­dar­ma­yı gön­der­me­ye devam edecek mi­si­niz? Gü­ven­lik güç­le­riy­le halkı karşı kar­şı­ya ge­tir­mek­ten neyi amaç­la­mak­ta­sı­nız? Bu­ra­da or­ta­ya çı­ka­cak is­ten­me­yen olay­lar­dan kim so­rum­lu ola­cak­tır?
      Haber: Mus­ta­fa SAKLI

“25 NİSAN KIZILDERİLİ SOYKIRIMINI ANMA GÜNÜ”

Er­ge­ne­kon kum­pa­sıy­la tu­tuk­la­nan ve mü­eb­bet hapis ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lan Genel Kur­may Baş­ka­nı İlker Baş­buğ terör ör­gü­tü kur­mak ve yö­net­mek­le suç­lan­mış­tı.
Genel Kur­may Baş­ka­nı İlker Baş­buğ sa­vun­ma­sın­da; “Ben te­rö­rist de­ği­lim, TSK da terör ör­gü­tü de­ğil­dir.” de­miş­ti. Bu çok yan­lış bir sa­vun­may­dı bana göre. Çünkü TSK ve onun ko­mu­ta­nı­nın te­rör­le yan yana ge­ti­ril­me­si kar­şı­sın­da­ki ken­di­ni sa­vun­ma ve ak­la­ma ça­ba­sı ol­ma­ma­lı, sözle de olsa bir sal­dı­rı ol­ma­lıy­dı. Çünkü yargı te­rö­rist­le­rin elin­dey­di ve va­tan­se­ver­le­ri tu­tuk­la­mak için sudan ba­ha­ne­ler ye­ter­liy­di.
Şimdi de ABD Baş­ka­nı Joe Biden’in 1915 olay­la­rıy­la il­gi­li soy­kı­rım ifa­de­si­ni kul­lan­ma­sı üze­ri­ne, gerek resmi ku­rum­la­rın ge­rek­se va­tan­daş­la­rın: “Biz soy­kı­rım yap­ma­dık. Türk­ler soy­kı­rım yap­maz.” şek­lin­de­ki açık­la­ma­lar dünya ka­mu­oyu­na karşı bir sa­vun­ma ve ken­di­ni ak­la­ma te­la­şı ola­rak al­gı­la­nı­yor. “Ben soy­kı­rım yap­ma­dım.” di­ye­rek Türk Mil­le­ti ile soy­kı­rım ifa­de­le­ri­ni yan yana kul­lan­mak dahi mil­le­te bir ha­ka­ret­tir.
Çünkü tarih bo­yun­ca Türk­le­rin ya­şa­dı­ğı coğ­raf­ya, özel­lik­le de Ana­do­lu bir­çok maz­lum mil­le­te ka­pı­la­rı­nı açmış, on­la­rı bağ­rı­na bas­mış­tır. Sa­vaş­lar ve bas­kı­lar yü­zün­den Su­ri­ye’den, Irak’tan, Kaf­kas­lar­dan, Bal­kan­lar­dan hatta Av­ru­pa’dan ka­çan­la­rın sı­ğın­ma yeri Ana­do­lu ol­muş­tur.
Ba­tı­lı ta­rih­çi­ler, araş­tır­ma­cı­lar 1915 olay­la­rı­nın bir soy­kı­rım ol­ma­dı­ğı­nı as­lın­da çok iyi bi­li­yor. Vic­dan­lı bir­kaç ta­rih­çi dı­şın­da doğ­ru­la­rı dünya ka­mu­oyuy­la bi­le­rek pay­laş­mı­yor­lar. Türk­le­re karşı kul­la­na­bi­le­cek­le­ri böy­le­si­ne uy­du­ruk ama güçlü bir ar­gü­man on­la­rın elini kuv­vet­len­di­rir­ken bizi de zaman zaman zor du­rum­da bı­ra­ka­bi­li­yor.
Ta­ri­hi ve bi­lim­sel doğ­ru­la­ra da­yan­ma­yan, Tür­ki­ye’yi zor du­rum­da bı­rak­mak için alı­nan bu si­ya­si ka­ra­ra karşı ve­ri­lecek cevap da si­ya­si ol­ma­lı­dır.
Bi­lim­sel ve ta­ri­hi ger­çek­le­ri dünya ka­mu­oyu­na et­ki­li an­la­ta­bil­mek önem­li­dir. Ondan daha önem­li­si ise bu ger­çek­le­ri dün­ya­ya kabul et­ti­re­bi­lecek lobi fa­ali­yet­le­ri­ni­zin ol­ma­sı­dır. Ancak si­ya­si bir ka­ra­ra ve­ri­le­bi­lecek en et­ki­li cevap da si­ya­si­dir.
İlgili ku­rum­la­rın bu ko­nu­da­ki de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni, ça­lış­ma­la­rı­nı çok bi­le­me­yiz. Ancak si­ya­si ola­rak kar­şı­lık ve­re­bil­mek bir güç, irade ve ka­rar­lı­lık ge­rek­ti­rir.
Bu kar­şı­lık, ABD üs­le­ri­nin ka­pa­tıl­ma­sı, S-400 hava sa­vun­ma sis­te­mi­nin dev­re­ye ge­çi­ril­me­si veya daha fark­lı bir uy­gu­la­ma ola­bi­lir.
Ancak bugün pek et­ki­li ol­ma­sa da zaman içe­ri­sin­de çok et­ki­li ola­bi­lecek ça­lış­ma, ABD’nin yap­tı­ğı soy­kı­rım­la­rı gün­de­me ge­tir­mek­tir. Çünkü dünya üze­rin­de bu ko­nu­da si­ci­li en bozuk ülke ABD’dir. Dün­ya­nın dört bir ta­ra­fın­da çe­şit­li ba­ha­ne­ler uy­du­ra­rak yap­ma­dı­ğı kat­li­am kal­ma­mış­tır.
ABD’nin dünya üze­rin­de yap­tı­ğı kat­li­am­la­rın bir­ka­çı­na şöyle bir ba­ka­lım:
El Sal­va­dor’da 70 Bin,
Ni­ka­ra­gua’da 700 Bin,
Gra­na­da’da 300 Bin,
Vi­et­nam’da 4 Mil­yon,
Kore’de 3 Mil­yon,
Kam­boç­ya ve Laos’ta 1 Mil­yon,
Af­ga­nis­tan’da ,5 Mil­yon,
Dar­fur’da 300 Bin,
Irak’ta 1 Mil­yon,
Hi­ro­şi­ma ve Na­ga­za­ki’de 350 Bin,
Arap Ba­ha­rı’nda 100 Bin,
Su­ri­ye’de 300 Bin ve
ABD top­rak­la­rı için­de de 15 mil­yon Kı­zıl­de­ri­li’ye soy­kı­rım uy­gu­la­mış­tır.
Gö­rül­dü­ğü gibi ABD dünya üze­rin­de bir­çok ül­ke­de kat­li­am­lar yap­mış, bir­çok halka soy­kı­rım uy­gu­la­mış­tır.
Ancak en sis­tem­li ve acı­ma­sız soy­kı­rı­mı Kı­zıl­de­ri­li­le­re karşı uy­gu­la­mış ve 15 mil­yon­dan fazla Kı­zıl­de­ri­li’yi soy­kı­rı­ma tabi tut­muş­tur.
ABD bu yap­tık­la­rın­dan uta­na­ca­ğı yerde, Krİstof Ko­lonb’un Ame­ri­ka kı­ta­sı­na ayak bas­tı­ğı ve yerli hal­kın kat­li­amı­na baş­lan­dı­ğı 12 Ekim’i de Ko­lomb Günü ola­rak kut­la­mak­ta­dır.
Bize düşen görev, 25 Nisan’ı ABD’nin Kı­zıl­de­ri­li­le­re soy­kı­rım yap­tı­ğı gün ola­rak be­lir­le­mek ve bu günü “25 NİSAN KI­ZIL­DERİLİ SOY­KI­RI­MI­NI ANMA GÜNÜ” ola­rak bütün dünya ka­mu­oyu­na kabul et­tir­mek­tir.

AÇ KALAN AYILAR KOVANLARA SALDIRDI

Kış uy­ku­sun­dan uya­nan Boz Ayı­lar sal­dır­ma­ya baş­la­dı. İkiz­de­re’nin Cimil Or­ta­köy’de Cihan Sa­roğ­lu’nun arı evi­nin ka­pı­sı­nı kıran kim­li­ği be­lir­siz Boz ayı veya ayı­lar ko­van­la­rı par­ça­la­dı.

C-İlçe­nin uzak köy­le­rin­den Ci­mil-Or­ta­köy Ha­pinç mez­ra­sın­da bu­lu­nan arı evi­nin ka­pı­sı­nı kı­ra­rak ko­van­la­rı­na zarar ver­di­ği­ni söy­le­yen Cihan Sa­roğ­lu ’ayı­la­rı­mız kış uy­ku­sun­dan uya­na­rak zarar ver­me­ye baş­la­dı. Köy­de­ki Arı evime ka­pı­yı kı­ra­rak giren kim­li­ği­ni ve kaç tane ol­du­ğu­nu öğ­re­ne­me­di­ğim Boz Ayı­lar ko­van­la­rı­mı par­ça­la­dı. Dev­let Boz Ayıyı öl­dür­me­ye­lim diye ko­ru­ma al­tı­na almış. Bunca ve­ri­len za­ra­rı kim kar­şı­la­ya­cak. Kar kalk­ma­sıy­la ay­lar­dır uy­ku­da­ki ayı­lar uyan­ma­ya baş­la­dı. Bun­dan sonra daha çok zarar ve­re­cek­ler ama bizim eli­miz ko­lu­muz bağlı.20 bin li­ra­ya varan ce­za­sı ol­du­ğu için biz ayıya zarar ver­mek­ten kor­ku­yo­ruz’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

TAŞ OCAĞINA HAYIR DİYEN KÖYLÜLERİN TEPKİSİ DEVAM EDİYOR

İkiz­de­re Es­ken­ci­de­re Va­di­sin­de açıl­mak is­te­nen Taş Oca­ğı­na izin ver­me­yen köy­lü­ler tep­ki­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. An­de­mi do­la­yı­sıy­la alı­nan so­ka­ğa çıkma ka­ra­rı­na rağ­men or­man­lık alan­lar için­de­ki pa­ti­ka yol­lar­dan olay ye­ri­ne ula­şan köy­lü­le­rin di­re­ni­şi­ne Arı ko­van­la­rı­da des­tek ve­ri­yor.

Arı ko­van­la­rı­nın ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı ala­nın doğal bir yer ol­du­ğu­nu söy­le­yen Osman Baş’ bu­ra­da Arı­la­rı­mız or­ga­nik bal üre­ti­yor. Va­di­de yaban hayat ya­şı­yor. Köy­lü­le­ri­mi­zin haklı tep­ki­si göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı. Biz bu do­ğa­nın Taş Ocağı uğ­ru­na bo­zul­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. Doğal bal üre­ten ko­van­la­rı­mı­zı iş ma­ki­ne­si ça­lı­şa­cak yere koy­duk. Bir­lik ka­ra­rı alan köy­lü­le­ri­miz neden bu alanı sa­vu­nu­yor? Çünkü bu vadi gi­der­se çay üre­te­me­yecek, bal üre­til­me­yecek, sağ­lık­lı temiz su hiç içe­me­ye­cek­ler çünkü su­yu­muz ku­ru­ya­cak. Olu­şan toz­dan gü­rül­tü­den pat­lat­ma­lar­dan yüz­yıl­lar­dır ya­şa­dı­ğı bu top­rak­la­rı ev­le­ri­ni terk etmek zo­run­da ka­la­cak­lar. Ne tuhaf, kendi mem­le­ke­tin­de mül­te­ci ko­nu­mu­na dü­şecek olmak.
Yok, etme ka­ra­rın­dan vaz­ge­çil­me­li
So­rum­lu­la­ra ve yet­ki­le­re tek­rar so­ru­yo­ruz, bu yıkım ka­ra­la­rın­dan vaz geçin. Va­di­mi­zi ve doğal yaşam alan­la­rı­nı rahat bı­ra­kın. İste­di­ği­niz mal­ze­me­le­ri açıl­mış taş ocak­la­rın­dan sağ­la­ya­bi­lir­si­niz. İkiz­de­re taş ocak­la­rı için uygun bir bölge de­ğil­dir’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ABD Başkanı Joe Biden’ın sözde “Soykırım” mesajına yönelik Türkiye-Kamu-Sen Olarak Yaptığımız Açıklamadır.

Os­man­lı Dev­le­ti’nin 1915 yı­lın­da Er­me­ni­le­re soy­kı­rım yap­tı­ğı yo­lun­da­ki asıl­sız id­di­ala­rı red­de­di­yor, bu doğ­rul­tu­da açık­la­ma yapan Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri baş­ka­nı Joe Biden’ı şid­det­le kı­nı­yo­ruz.
“Suç­la­mak için değil, tek­rar­lan­ma­sın diye bu ifa­de­yi kul­la­nı­yo­ruz” diyen ABD baş­ka­nı Biden’in bu açık­la­ma­sı ta­ri­hi ger­çek­ler­le asla bağ­daş­ma­mak­ta­dır. Soy­kı­rım gibi in­san­lık suçu içe­ren ağır bir itham; hiç­bir ge­çer­li delil, bilgi ve bel­ge­ye da­yan­ma­yan si­ya­si bir karar değil arşiv ka­yıt­la­rıy­la, somut bilgi ve bel­ge­le­re da­ya­lı ta­ri­hi ve bi­lim­sel bir karar olmak zo­run­da­dır. Do­la­yı­sıy­la bütün ül­ke­le­rin ar­şiv­le­ri açık­ken ve bu yönde her­han­gi bir bilgi ve bel­ge­ye rast­lan­ma­mış­ken I. Dünya Sa­va­şı es­na­sın­da Türk­ler­le Er­me­ni­ler ara­sın­da ya­şa­nan olay­la­rı soy­kı­rım ola­rak ni­te­le­mek ta­ma­men ta­raf­lı ve art ni­yet­li bir yak­la­şım­dır.
Yüz­yıl­lar boyu fark­lı kı­ta­lar­da hüküm süren Türk mil­le­ti ta­ri­hi bo­yun­ca hiç­bir top­lu­ma soy­kı­rım uy­gu­la­ma­mış­tır. ABD Baş­ka­nı­nın yap­tı­ğı bu açık­la­ma, onur­lu Türk ta­ri­hi­ni le­ke­le­ye­me­ye­cek­tir. Şanlı Türk mil­le­ti­nin ta­ri­hi, ada­let ve hak­ka­ni­yet­le do­luy­ken Türk düş­man­lı­ğı­nı şiar edin­miş lo­bi­le­rin si­ya­si pro­pa­gan­da­la­rı­na alet olan Joe Biden’ı Türk mil­le­tin­den özür di­le­me­ye davet edi­yo­ruz.
Türk mil­le­ti, hiç­bir hu­ku­ki ve ta­ri­hi da­ya­na­ğı ol­ma­yan ve Tür­ki­ye’de ya­şa­yan bir­çok Er­me­ni bilim ada­mı­nın da şid­det­le red­det­ti­ği soy­kı­rım ya­la­nı­na sa­rı­lan­la­rın sinsi tez­gah­la­rı­na gel­me­ye­cek­tir. O yıl­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da özel­lik­le Doğu böl­ge­le­ri­miz­de işgal kuv­vet­le­riy­le iş bir­li­ği yapan Er­me­ni çe­te­le­rin köy­le­ri­mi­zi ba­sa­rak va­tan­daş­la­rı­mı­za reva gör­dük­le­ri zulmü ta­ri­hi bil­gi­ler biz­le­re sun­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la ya­şa­nan­la­rın bir soy­kı­rım ol­ma­dı­ğı da gün gibi aşi­kar­dır.
Ta­rih­le­ri soy­kı­rım ve ırk­çı­lık­la ya­zıl­mış olan­la­rın art ni­yet­li açık­la­ma­la­rı bizim için yok hük­mün­de­dir. Ku­rul­du­ğu gün­den beri dün­ya­nın dört bir ya­nın­da soy­kı­rım uy­gu­la­yan­lar ken­di­le­ri­ne suç or­ta­ğı arı­yor­lar­sa başka ka­pı­yı aşın­dır­mak zo­run­da­dır. Bi­lin­me­li­dir ki Türk mil­le­ti, in­san­lık aile­si­ne asır­lar­dır me­de­ni­yet, ada­let, barış ve dost­luk yo­lun­da ilham kay­na­ğı ol­muş­tur, bun­dan sonra da ol­ma­ya devam ede­cek­tir.

ZÜMRÜT RİZE 72 YAŞINDA

5 MAYIS 1950 Züm­rüt Rize’nin doğum günü.
Geçen yıl ol­du­ğu gibi 2021 deki doğum yı­lı­mı­zı da ko­ro­na virüs kap­sa­mın­da aile ara­sın­da buruk kut­la­ya­ca­ğız.
Züm­rüt Ga­ze­te­si 5 Mayıs günü İstan­bul’da yayın ha­ya­tı­na baş­la­dı.
Yal­nız böl­ge­nin değil Tür­ki­ye’nin sa­yı­lı ga­ze­te­le­ri ara­sın­da ha­yat­ta olan, aman­sız yıl­la­ra da­ya­nan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si kim­se­nin değil hal­kın sesi ola­rak 1950 den bu yana çok şükür ya­yı­nı­na ara­lık­sız devam edi­yor.
Yal­nız Ana­do­lu’da değil İstan­bul’da dahi bir­çok ga­ze­te eko­no­mik se­bep­ler­den ke­penk ka­pa­tır­ken Rize’de 72 yıl­dır ya­yın­lan­mak hiç te kolay iş değil dost­lar.
72 yılı ge­ri­de bı­ra­kır­ken çok sı­kın­tı­lar çek­tik. Bugün dün­ya­da ya­şa­nı­lan Ko­ro­na­vi­rüs teh­li­ke­si­ni bizde ya­kın­dan his­set­ti­ği­miz için Züm­rüt Rize’nin do­ğu­şu­nu ses­siz se­da­sız geçen yıl ol­du­ğu gibi buruk kut­lu­yo­ruz.
Çok kıt im­kân­lar­la ya­yın­lan­mak sabır ister, be­ce­ri ister, mü­ca­de­le ister.
Bir in­sa­nın or­ta­ma öm­rü­nü elli alt­mış sa­yar­sak demek ki bu ga­ze­te insan öm­rü­nü aşan sü­re­de yayın ha­ya­tı.
Bugün Tür­ki­ye’de 72 ya­şı­nı aşan gün­lük ga­ze­te sa­yı­sı çok azdır. Sa­yı­la­rı iki el par­mak­la­rı­nı geç­me­yen kı­dem­li Ga­ze­te­ler ara­sın­da say­gın bir yer edi­nen Züm­rüt Ga­ze­te­miz bin bir türlü maddi zor­lu­ğa rağ­men yıl­ma­dan ya­yın­lan­ma­ya devam edi­yor.
Yal­nız Rize değil Bölge Ba­sı­nı için­de çok önem­li bir bel­ge­sel olan Züm­rüt Ga­ze­te­si­nin var­lı­ğı inkâr edi­le­me­yecek kadar mühim ve önem­li­dir.
Yaşı iti­ba­riy­le Yerel Ba­sı­nın Rize’deki Oku­lu­dur. İsim­le­ri­ni sa­ya­ma­ya­ca­ğım bir­çok ga­ze­te­ci bu okul­dan geç­miş­tir.
Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 72 yıl­dır çok önem­li bir boş­lu­ğu dol­dur­muş ve üze­ri­ne düşen gö­re­vi her geçen gün daha bir özen­le yap­mak­ta­dır.
Gü­nü­müz­de Rize’nin so­run­la­rı­na par­mak basan ve çözüm ara­yan yayın ku­ru­lu­şu par­mak­la ara­nır oldu. Sesi çıkan ga­ze­te sa­yı­sı çok az.
Rize Züm­rüt Ga­ze­te­si hal­kın is­tek­le­ri­ne ve ya­pıl­ma­yan ko­nu­la­ra par­mak bas­tı­ğı için uya­rı­cı ro­lü­ne so­yun­muş, dev­le­tin ya­nın­da, mil­le­ti­nin hiz­me­tin­de po­li­ti­ka iz­le­me­ye kim­se­nin kuş­ku­su ol­ma­sın devam ede­cek­tir.
Rize Züm­rüt Ga­ze­te­si ya­zar­la­rı ara­sın­da her si­ya­si gö­rüş­te ar­ka­da­şı­mız var ama par­ti­ler üstü yayın yapar. Si­ya­set için­de­dir fakat si­ya­se­tin em­rin­de de­ğil­dir. Rize men­fa­ati ol­ma­yan ha­ber­le­re yer ver­mez.
Sesi çık­ma­yan top­lum­lar hak­sız­lı­ğa, yok­lu­ğa ve unu­tul­muş­lu­ğa mah­kûm­dur.
Züm­rüt Rize, Rize’nin ilk va­sıf­lı ofset ga­ze­te­si­dir.
Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 72 yıl­dır hiç ak­sa­ma­dan, sü­rek­li çı­ka­rak Rize’nin ba­ğı­ran sesi, gören gözü, işi­ten ku­la­ğı ol­muş­tur.
Ben bu Ga­ze­te­de 1995 yı­lın­dan beri köşe ya­zı­sı ve haber ya­zı­yo­rum.
Bu sü­tun­la­ra daha dün gibi yaz­ma­ya baş­la­dı­ğım ya­zı­la­rın üze­rin­den ta­ri­he ba­kar­sa­nız 26 sene geç­miş. Mu­ha­bir­lik ya­nın­da yak­la­şık 10 yıl­dır Baş­ya­zar­lık gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yo­rum. 3 yıla ya­kın­dır Züm­rüt Ga­ze­te­si­nin kad­ro­sun­dan basın kartı sa­hi­bi­yim.
Bu güne kadar çe­şit­li yerel ve ulu­sal ba­sın­da haber yaz­dım. Ulu­sal Ba­sı­na yaz­dı­ğı­nız ha­ber­ler Tür­ki­ye ge­ne­lin­de oku­na­ca­ğı için çok daha se­çi­ci olu­yor. Her yaz­dı­ğı­nız haber ya­yın­lan­maz. Fazla ma­ga­zin­sel de­ğil­se ga­ze­te­ye hiç koy­maz­lar.
Oysa Rize’mizin öz ga­ze­te­si, se­si­miz ve gö­zü­müz Züm­rüt Rize 72 yıl­dır Rize’de gör­dü­ğü­mü­zü, is­te­ği­mi­zi ve ek­si­ği­mi­zi yaz­mak­ta.
Züm­rüt Ga­ze­te­si ol­ma­say­dı yıl­lar­ca ko­nu­şu­lan OVİT Tü­ne­li gün­dem­de böy­le­si yer bul­maz­dı.
Rize ‘ye hiz­met yapan kim olur­sa olsun, hangi ce­nah­ta bu­lu­nur­sa bu­lun­sun dün ol­du­ğu gibi bugün ve ya­rın­da ya­nın­da­yım. Yasal olan her ko­nu­da, gayrı meşru ol­ma­yan her işte Rize’mize hiz­met­te varım.
Biz Ga­ze­te­ci ola­rak nasıl ya­za­rak gö­re­vi­mi­zi ya­pı­yor­sak gö­rev­de­ki her­kes va­zi­fe­si­ni ya­pa­cak.
Yap­maz­sa demek ki biz yaz­ma­ya devam ede­ce­ğiz.
72 yıl­dır Rize’nin Sesi ol­ma­sı­nı ba­şa­ran Züm­rüt Ga­ze­te­mi­ze nice 72 yıl­lar di­li­yo­rum.
Ga­ze­te­nin ha­zır­lan­ma­sın­da, ba­sıl­ma­sın­da ve siz okur­la­ra ulaş­ma­sın­da emeği geçen isim­siz kah­ra­man­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yor ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
Rize’deki basın ha­ma­lı Züm­rüt Ga­ze­te­mi­ze sağ­lık­lı nice 70 yıl­lar di­li­yo­rum.

RTEÜ, TÜRK ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 29. SIRA BAŞARISINI YAKALADI

Dün­ya­nın önde gelen yük­se­köğ­re­tim de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Times Hig­her Edu­ca­ti­on (THE), Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM)’in dün­ya­nın en temel 17 so­ru­nu ve bun­la­ra çözüm ola­rak öner­di­ği sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma amaç­la­rı üze­ri­ne yap­tı­ğı araş­tır­ma so­nuç­la­rı­nı ya­yın­la­dı.

THE’nin de­re­ce­len­dir­me­si­ne göre 94 ül­ke­den 1.115 üni­ver­si­te­nin de­ğer­len­dir­me­ye alın­dı­ğı lis­te­de RTEÜ, 801-1000 ban­dın­da yer ala­rak, top­lum­sal katkı ala­nın­da dün­ya­nın en iyi üni­ver­si­te­le­ri lis­te­si­ne adını bir kez daha yaz­dır­dı.
RTEÜ, Dünya Sı­ra­la­ma­sın­da Üç Baş­lık­ta İlk 500 Üni­ver­si­te Ara­sın­da

Son dö­nem­ler­de ulus­la­ra­ra­sı sı­ra­la­ma sis­tem­le­rin­de elde et­ti­ği aka­de­mik ba­şa­rı­lar­la ön plana çıkan RTEÜ, dünya üni­ver­si­te sı­ra­la­ma lis­te­le­rin­de elde et­ti­ği ba­şa­rı­la­ra bir ye­ni­si­ni daha ek­le­di. Times Hig­her Edu­ca­ti­on (THE), bu yıl üçün­cü­sü­nü ger­çek­leş­tir­di­ği Times Etki Sı­ra­la­ma­sı 2021 (Times Im­pact Ran­kings 2021) so­nuç­la­rı­nı 21.04.2021’de ka­mu­oyu ile pay­laş­tı.
Üni­ver­si­te­miz, dünya üni­ver­si­te­le­ri­nin top­lu­ma sos­yal, eko­no­mik, kül­tü­rel ve eko­lo­jik alan­lar­da­ki kat­kı­sı­nın, Bir­leş­miş Mil­let­ler ‘in Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı­na (UN Sus­ta­inab­le De­ve­lop­ment Goals) da­ya­lı öl­çüt­ler­le de­ğer­len­di­ril­di­ği Times Etki Sı­ra­la­ma­sın­da (Times Im­pact Ran­kings), yedi fark­lı kü­re­sel amaç ka­te­go­ri­sin­de bir­çok dünya üni­ver­si­te­si­ni ge­ri­de bı­ra­ka­rak lis­te­nin ön sı­ra­la­rı­na yer­leş­ti.
Bi­lim­sel alan­da­ki is­tik­rar­lı iler­le­me­si­nin yanı sıra, top­lu­ma hiz­me­ti mer­ke­ze alan ça­lış­ma­la­rıy­la da dün­ya­da adın­dan söz et­tir­me­yi ba­şa­ran RTEÜ, Bir­leş­miş Mil­let­ler Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı­nı (SKA) top­lu­ma yayma ko­nu­sun­da dünya üni­ver­si­te­le­ri­nin et­ki­si­ni ölç­me­yi amaç­la­yan Times Etki Sı­ra­la­ma­sı 2021 lis­te­sin­de; “Yok­sul­lu­ğa Son’’ ka­te­go­ri­sin­de 401+; “Aç­lı­ğa Son’’ ka­te­go­ri­sin­de 201-300; ‘Sağ­lık ve Ka­li­te­li Yaşam’’ ka­te­go­ri­sin­de 601-800; ‘‘Ni­te­lik­li Eği­tim’’ ka­te­go­ri­sin­de 401-600; ‘‘Sür­dü­rü­le­bi­lir Şehir ve Top­lu­luk­lar’’ ka­te­go­ri­sin­de 401-600, ‘‘Suda Yaşam’’ ka­te­go­ri­sin­de 201-300 ve ‘‘Amaç­lar için Or­tak­lık­lar’’ ka­te­go­ri­sin­de 1001+ gru­bun­da yer al­mış­tır.
RTEÜ, Times Etki Sı­ra­la­ma­sın­da Türk Üni­ver­si­te­le­ri Ara­sın­da Ön Sı­ra­lar­da
Times Hig­her Edu­ca­ti­on ta­ra­fın­dan bu yıl üçün­cü­sü ya­yın­la­nan Times Etki Sı­ra­la­ma­sı 2021 yılı lis­te­sin­de Tür­ki­ye’den top­lam 49 üni­ver­si­te­de gi­re­bil­me ba­şa­rı gös­ter­di. Sı­ra­la­ma lis­te­si Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı ba­zın­da ay­rı­ca ele alın­dı­ğın­da RTEÜ, Su­da­ki Yaşam’ ala­nın­da Türk Üni­ver­si­te­le­ri ara­sın­da 5., ‘Aç­lı­ğa Son’ ala­nın­da 6., ‘Sür­dü­rü­le­bi­lir Şehir ve Top­lu­luk­lar’ ala­nın­da 12., “Ni­te­lik­li Eği­tim” ala­nın­da 15., ‘Yok­sul­lu­ğa Son’ ala­nın­da 19., ‘Sağ­lık ve Ka­li­te­li Yaşam’ ala­nın­da 25 ve ‘Amaç­lar için Or­tak­lık­lar’ ala­nında ise 42. sı­ra­da yer al­mış­tır.
RTEÜ genel sı­ra­la­ma­da ise, RTEÜ Türk Üni­ver­si­te­le­ri ara­sın­da 29. dev­let üni­ver­si­te­le­ri ara­sın­da ise 16. sı­ra­da yer aldı.
RTEÜ, Dün­ya­nın En İyi Üni­ver­si­te­le­rin­den Biri Ol­du­ğu­nu Bir Kez Daha İspat­la­dı
Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, THE 2021 Etki Sı­ra­la­ma­sı’nın, dünya ge­ne­lin­de­ki üni­ver­si­te­le­rin Bir­leş­miş Mil­let­ler’in sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma amaç­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­me­de­ki ba­şa­rı­la­rı­nı; top­lum­sal, çev­re­sel ve sos­yal ge­liş­mey­le il­gi­li fa­ali­yet­le­ri üze­rin­den de­ğer­len­di­ren ol­duk­ça önem­li bir gös­ter­ge ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
2020 ve 2021 yıl­la­rı­nın RTEÜ için bir hamle yılı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ka­ra­man özel­lik­le ‘Su­da­ki Yaşam’ ve ‘Aç­lı­ğa Son’, ‘Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı’, ‘Ni­te­lik­li Eği­tim’, baş­lık­la­rın­da dünya sı­ra­la­ma­la­rın­da ilk 500 içe­ri­sin­de yer ala­rak dün­ya­nın en say­gın ve en ni­te­lik­li üni­ver­si­te­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­dı.
Üni­ver­si­te­mi­zin elde et­ti­ği bu ba­şa­rı­nın, iler­le­yen yıl­lar­da artan bir iv­mey­le devam ede­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Ba­şa­rı­da emeği olan aka­de­mik ve idari per­so­ne­li­mi­zi kut­lu­yo­ruz.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Bir­leş­miş Mil­let­ler Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı
Bir­leş­miş Mil­let­ler üyesi ül­ke­ler ta­ra­fın­dan 2030 so­nu­na kadar ula­şıl­ma­sı amaç­la­nan bir ev­ren­sel eylem çağ­rı­sı olan ‘Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı’’, tüm dün­ya­da açlık ve yok­sul­lu­ğa son ver­mek, iklim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le etmek, top­lum­sal cin­si­yet eşit­li­ği­ni sağ­la­mak, ni­te­lik­li eği­tim, so­rum­lu üre­tim ve tü­ke­ti­mi yay­gın­laş­tır­mak gibi 17 ana baş­lık­tan olu­şan sos­yal, eko­no­mik, kül­tü­rel ve eko­lo­jik me­se­le­le­rin çö­zü­mü için tüm dün­ya­yı iş­bir­li­ği­ne davet et­mek­te­dir.
Her biri bir­bi­riy­le bağ­lan­tı­lı olan 17 amaç­tan olu­şan ve tüm in­san­la­rın barış ve refah için­de ya­şa­ma­sı için ge­rek­li adım­la­rı alt he­def­ler ha­lin­de sunan Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı, ge­lecek ne­sil­ler için ya­şa­mı sür­dü­rü­le­bi­lir bi­çim­de iyi­leş­tir­mek için, kü­re­sel bo­yut­ta or­tak­lık ve prag­ma­tizm ru­huy­la ha­re­ket et­mek­te­dir.
Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Amaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da­ki fa­ali­yet­le­ri ile dünya üni­ver­si­te­le­ri­ni sı­ra­la­yan Times Hig­her Edu­ca­ti­on (THE) ise, bu alan­da ger­çek­leş­ti­ri­len ilk sı­ra­la­ma olan Times Etki Sı­ra­la­ma­sı ile üni­ver­si­te­le­rin in­san­lı­ğa, daha iyi ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir ya­şa­ma katkı sun­ma­la­rı­nı teş­vik et­me­yi amaç­la­mak­ta­dır.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Bülent Uygun: ‘Hedefimiz 53 puan’

Genç­ler­bir­li­ği ye­nil­gi­si­ni de­ğer­len­di­ren Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, “Ri­zes­por’un büyük ca­mi­ası­na ya­kı­şan bir şe­kil­de sa­ha­da mü­ca­de­le et­me­ye devam ede­ce­ğiz” dedi.

Süper Lig’in 37. haf­ta­sın­da Genç­ler­bir­li­ği’ne 2-1 mağ­lup olan Ç.Ri­zes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun, maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nuş­tu. Uygun, “Ka­zan­mak is­ti­yor­duk. En azın­dan haf­ta­lar­dır süren ga­li­bi­yet se­ri­mi­zi devam et­tir­mek adına.
Fakat ta­kı­mı­mız­da­ki do­mi­ne eden fut­bol­cu­la­rı­mız­dan Bold­rin’nin ol­ma­ma­sı, Ba­i­ano’nun ol­ma­ma­sı ve Sa­mi­dou’nun di­zin­de­ki sa­kat­lık takım an­la­mın­da biraz zor­lan­dık. Bu­nun­la be­ra­ber 3 günde 1 maç oy­na­mak ve ondan son­ra­ki her maçta is­te­ni­len per­for­man­sı ver­mek cid­den zor. Ka­zan­mak is­te­di­ği­miz, baş­ka­nı­mı­zın da pri­mi­mi­zin üze­ri­ne ekst­ra­dan bir 10 bin lira daha ga­li­bi­yet ver­me­si­ne rağ­men ma­ale­sef is­te­di­ği­miz so­nu­cu ala­ma­dık. Üzün­tü­lü­yüz. Kalan maç­lar­da­ki takım ha­lin­de, bun­dan önce gös­ter­di­ği­miz per­for­man­sı tek­rar gös­ter­mek zo­run­da­yız. Çünkü Ri­zes­por’un büyük ca­mi­ası­na ya­kı­şan bir şe­kil­de sa­ha­da mü­ca­de­le et­me­ye devam ede­ce­ğiz. Ka­za­nan taraf için eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­ca­ğız. Bugün Genç­ler­bir­li­ği daha çok is­te­di. Ka­zan­mak adına bizim bi­rey­sel ha­ta­lar­dan ye­di­ği­miz gol­ler­le ma­ale­sef mağ­lup ay­rıl­dık. Üç günde bir maç­la­rı oy­na­ma­ya devam edi­yo­ruz. Bu sü­reç­le­rin içe­ri­sin­de ko­ro­na­nın et­ki­si, diğer şey­ler hepsi bir­bi­ri­ne bağ­lan­tı­lı ola­rak devam edi­yor. Tek­rar ba­şı­mı­zı kal­dı­ra­ca­ğız. Ri­zes­por­mu­za ya­kı­şır bir şe­kil­de, büyük ta­raf­ta­rı­mı­za ya­kı­şır bir şe­kil­de her ma­çı­mı­za bunun ra­ki­bin kim ol­du­ğu değil, her ra­ki­bi­mi­ze karşı aynı sevgi ve saygı ile ha­zır­la­nıp ka­zan­mak için yo­lu­mu­za devam ede­ce­ğiz. Çünkü daha Lig bit­me­di, kalan maç­la­rı­mız var. Her maç bir­bi­rin­den zor maç. Do­la­yı­sıy­la bizim he­de­fi­miz pu­an­sal an­lam­da 53 puanı tut­tur­mak do­la­yı­sıy­la da onu tut­tu­ra­bil­mek adına da sa­ha­da mü­ca­de­le­mi­ze en so­nu­na kadar ve­re­ce­ğiz in­şal­lah” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor U19, ilk galibiyet sevincini yaşadı

Çay­kur Ri­zes­por U19 ta­kı­mı, sa­ha­sın­da Genç­ler­bir­li­ği U19 ta­kı­mı­nı 2-1 mağ­lup ede­rek ilk ga­li­bi­ye­ti­ni aldı ve 8 hafta sonra 3 pu­an­la ta­nış­tı.

U19 Ge­li­şim Lig­le­ri Süper Lig Grubu 8. Hafta ma­çın­da Çay­kur Ri­zes­por U19 ta­kı­mı, sa­ha­sın­da ligin güçlü ekip­le­rin­den Genç­ler­bir­li­ği U19 ta­kı­mı­nı konuk etti.
Maçın ilk ya­rı­sı­nı 2-0 üstün ka­pa­tan Ye­şil-Ma­vi­li ekip­te gol­ler, 24’üncü da­ki­ka­da İlhan To­pa­tar’ın pa­sın­da Ab­dul­lah Bay­rak­tar ve 35’inci da­ki­ka­da bu kez Burak Toçu’nun pa­sın­da İlhan Top­pa­tar’ın aya­ğın­dan geldi. So­yun­ma oda­sı­na 2-0 üstün giren Ye­şil-Ma­vi­li genç­ler, ikin­ci ya­rı­da da kont­rol­lü oyun­la­rı­nı sür­dü­rür­ken 75’inci da­ki­ka­da Gök­tuğ Erdem’in aya­ğın­dan ka­le­sin­de golü gördü.90’ıncı da­ki­ka­da Sefa De­mir­ci direk kır­mı­zı kart yi­yin­ce U19 eki­bi­miz 10 kişi kaldı. Maç 2-1 Çay­kur Ri­zes­por’un üs­tün­lü­ğüy­le ta­mam­lan­dı. Ligde ilk 7 haf­ta­da 5 be­ra­ber­lik alan ve henüz ga­li­bi­yet­le ta­nı­şa­ma­yan U19 ta­kı­mı­mız, 8’inci haf­ta­da şey­ta­nın ba­ca­ğı­nı kırdı ve ha­ne­si­ne ilk 3 puanı yaz­dı­ra­rak grup­ta­ki pu­anı­nı 8’e yük­selt­ti. Haf­ta­yı 13’üncü sı­ra­da ta­mam­la­dı. Genç­ler­bir­li­ği U19 ta­kı­mı ise 15 pu­an­da ka­la­rak haf­ta­yı 6’ncı sı­ra­da ta­mam­la­dı. 3-4 gün aray­la yoğun lig tem­po­sun­da maç­la­rı­nı oy­na­yan Ye­şil-Ma­vi­li U19 ta­kı­mı, 28 Nisan Çar­şam­ba günü saat 13.00’de oy­na­ya­ca­ğı 9. Hafta ma­çın­da Be­şik­taş U19 dep­las­ma­nı­na konuk ola­cak.


Haber Merkezi

Rizespor sonunu getiremedi

Ri­zes­por, ligde kri­tik yerde bu­lu­nan Genç­ler­bir­li­ği’ne konuk oldu. Maçta 2-0 mağ­lup du­ru­ma düşen ve farkı ka­pat­ma­ya ça­lı­şan Ri­zes­por’a, 90 da­ki­ka yet­me­di.

Süper Lig’in 37. haf­ta­sın­da Genç­ler­bir­li­ği, Ç.Ri­zes­por’u konuk etti.
Maç, ev sa­hi­bi eki­bin 2-1 üs­tün­lü­ğüy­le so­nuç­lan­dı.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı)16. da­ki­ka­da Genç­ler­bir­li­ği ka­le­ci­si Übeyd Adı­ya­man’ın uzak­laş­tır­mak is­te­di­ği topu orta sa­ha­da önün­de bulan Do­ko­vic’in aşırt­ma vu­ru­şu az fark­la auta gitti.
38. da­ki­ka­da An­ge­lo’nun pa­sın­da topla bu­lu­şan Sio’nun ceza sa­ha­sı dı­şın­dan çek­ti­ği sert şutu ka­le­ci Tarık Çetin son anda kor­ne­re çeldi.
45+1. da­ki­ka­da Mo­ro­zi­uk’tan dönen topu önün­de bulan Jo­hans­son düz­gün bir vuruş ile meşin yu­var­la­ğı fi­le­ler­le bu­luş­tur­du. 1-0
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)58. da­ki­ka­da Do­ko­vic’in ceza sa­ha­sı dı­şın­dan yap­tı­ğı vuruş kale di­re­ği­nin ya­nın­dan auta gitti.
63. da­ki­ka­da Stan­cu’nun pa­sın­da topla bu­lu­şan Sio’nun vu­ru­şu Mo­ro­zi­uk’a çar­pa­rak fi­le­ler­le bu­luş­tu.
2-074. da­ki­ka­da Mo­ro­zi­uk’un kul­lan­dı­ğı kor­ner­de ceza sa­ha­sın­da topa iyi yük­se­len Sa­mu­dio’nun kafa vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak ağ­la­ra gitti.
2-186. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sın­da ka­le­ci ile karşı kar­şı­ya kalan Lima’nın vu­ru­şun­da top dı­şa­rı çıktı.
89. da­ki­ka­da Mo­ro­zi­uk’un vu­ru­şun­da top ka­le­ci Übeyd Adı­ya­man’dan geri döndü.
Dönen topu ta­mam­la­yan Don­sah’ın vu­ru­şu auta gitti.
90+1. da­ki­ka­da Can­de­i­as’ın yer­den or­ta­sın­da arka di­rek­te topla bu­lu­şan Lima’nın sert vu­ru­şu üst di­re­ğe çar­pa­rak oyun ala­nı­na geri döndü.
Stat: Er­ya­man­Ha­kem­ler: Ba­hat­tin Şim­şek xx, Kemal Yıl­maz xx, Yusuf Boz­do­ğan xx­Genç­ler­bir­li­ği: Übeyd Adı­ya­man xx, Jo­hans­son xxx, Halil İbra­him Peh­li­van xx (Mus­ta­fa Akbaş dk. 89 ?), An­ge­lo xx, Me­te­han Mert xx, Motta xx, Soner Dik­men xx, Can­de­i­as xx, Lima xx, Sio xxx (Mus­ta­fa Hü­se­yin Sey­han dk. 70 x), Stan­cu xxx (Po­lo­mat dk. 84 ?)Ye­dek­ler: Yasin Davus, Rah­me­tul­lah Be­riş­bek, Mugni, Murat Yıl­dı­rım, Gök­han Al­tı­par­mak, İlker Ka­ra­kaş­Tek­nik Di­rek­tör: Özcan Bi­za­tiÇ. Ri­zes­por: Tarık Çetin xx, Mo­ro­zi­uk xx, Emir Di­la­ver xx, Talbi xx, Meln­jak xx, Do­ko­vic xx, Sabo xx (So­der­lund dk. 85 ?), Mic­ha­lak xx (İsmail Köy­ba­şı dk. 85 ?), Fer­nan­do xx (Sa­mu­dio dk. 66 xx), Yasin Peh­li­van xx (Don­sah dk. 78 x), Remy xx (Skoda dk. 66 x)Ye­dek­ler: Gök­han Akkan, Selim Ay, Al­berk Koç, Mit­hat Pala, Tunay To­run­Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uy­gun­Gol­ler: Jo­hans­son (dk. 45+1), Sio (dk. 63) (Genç­ler­bir­li­ği), Sa­mu­dio (dk. 74) (Ç.Ri­zes­por)Sarı kart: Halil İbra­him Peh­li­van (Genç­ler­bir­li­ği)
Genç­ler­bir­li­ği-Çay­kur Ri­zes­por ma­çı­nın ar­dın­dan- Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun: – “Ka­zan­mak is­te­di­ği­miz maçta, baş­ka­nı­mı­zın da pri­mi­mi­zin üze­ri­ne ekst­ra­dan bir 10 bin lira daha ver­me­si­ne rağ­men ma­ale­sef is­te­di­ği­miz so­nu­cu ala­ma­dık”Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Süper Lig’in 37. haf­ta­sın­da dep­las­man­da 2-1 kay­bet­tik­le­ri Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­da alı­nan skor­dan do­la­yı üzgün ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Kar­şı­laş­ma­dan sonra dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Uygun, ka­zan­mak için sa­ha­ya çık­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek şöyle ko­nuş­tu:”Haf­ta­lar­dır süren ga­li­bi­yet se­ri­mi­zi devam et­tir­mek is­ti­yor­duk. Fakat ta­kı­mı­mız­da­ki önem­li fut­bol­cu­la­rı­mız­dan Bold­rin’in, Ba­i­ano’nun ol­ma­ma­sı ve Sa­mu­dio’nun di­zin­de­ki sa­kat­lık­tan do­la­yı biraz zor­lan­dık. Bu­nun­la be­ra­ber 3 günde bir maç oy­na­mak ve ondan son­ra­ki her maçta is­te­ni­len per­for­man­sı ver­mek cid­den zor. Ka­zan­mak is­te­di­ği­miz maçta, baş­ka­nı­mı­zın da pri­mi­mi­zin üze­ri­ne ekst­ra­dan bir 10 bin lira daha ver­me­si­ne rağ­men ma­ale­sef is­te­di­ği­miz so­nu­cu ala­ma­dık. Üzün­tü­lü­yüz.”Kalan maç­lar­da geçen haf­ta­lar­da­ki per­for­man­sı ser­gi­le­mek zo­run­da ol­duk­la­rı­nı an­la­tan Uygun, “Ri­zes­por’un büyük ca­mi­ası­na ya­kı­şan bir şe­kil­de sa­ha­da mü­ca­de­le et­me­ye devam ede­ce­ğiz. Ka­za­nan taraf olmak için eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­ca­ğız. Bugün Genç­ler­bir­li­ği daha çok is­te­di. Bi­rey­sel ha­ta­lar­dan ye­di­ği­miz gol­ler­le ma­ale­sef mağ­lup ay­rıl­dık.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
– Genç­ler­bir­li­ği Tek­nik Di­rek­tö­rü Özcan Bi­za­ti: – “Bizim mü­ca­de­le­ye devam et­me­miz ge­re­ki­yor. Sa­de­ce bir 3 puan aldık. Önü­müz­de­ki maçta da puan ya da pu­an­lar al­ma­mız ge­re­ki­yor”Genç­ler­bir­li­ği Tek­nik Di­rek­tö­rü Özcan Bi­za­ti, Süper Lig’in 37. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por’u 2-1 yen­dik­le­ri maçta önem­li bir 3 puan elde et­tik­le­ri­ni söy­le­di.Kar­şı­la­şa­ma­dan sonra dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Bi­za­ti, “İyi bir maç oy­na­ma­mız ve her şey­den önce 3 puan ge­re­ki­yor­du. Bazen iyi oy­na­ma­dan da 3 puan almak ge­re­ki­yor­du. Onun bi­lin­cin­dey­dik. Kötü oy­na­dık an­la­mın­da söy­le­mi­yo­rum bunu. Maçın ge­rek­lik­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­dik. İyi çı­kış­lar yap­tık. İyi mü­ca­de­le ettik.” diye ko­nuş­tu.Oyun­cu­la­rı­nın üst düzey mü­ca­de­le et­ti­ği­ni an­la­tan Bi­za­ti, “Bizim mü­ca­de­le­ye devam et­me­miz ge­re­ki­yor. Sa­de­ce bir 3 puan aldık. Önü­müz­de­ki maçta da puan ya da pu­an­lar al­ma­mız ge­re­ki­yor.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi