Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize’nin il olu­şu­nun 97’nci yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la bir mesaj ya­yım­la­dı.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, me­sa­jın­da, Bi­rin­ci Cihan sa­va­şın­da 9 Mart 1916 ta­ri­hin­de Rize’nin Rus­la­rın iş­ga­li­ne uğ­ra­mış, 2 Mart 1918’de ba­ğım­sız­lı­ğı­na ka­vuş­tu­ğu­nu kay­det­ti.
Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­ne kadar san­cak mer­ke­zi olan Rize’nin 20 Nisan 1924 ta­ri­hin­de Vi­la­yet ol­du­ğu­nu ifade eden Vali Çeber, “Her karış top­ra­ğın­da milli bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin iz­le­ri­ni ta­şı­yan ve aziz va­ta­nı­mı­zın kıy­met­li bir par­ça­sı olan Rize’mizin il olu­şu­nun 97’nci yıl dö­nü­mü­nü kutlu olsun.” dedi.