Rize Kaçkar Devlet Hastanesinde Biontech Aşı Merkezi Kuruldu

Ko­vid-19 ile mü­ca­de­le sü­re­cin­de, 55 yaş ve üzeri va­tan­daş­lar ile Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın aşı hakkı ta­nım­la­nan diğer va­tan­daş­la­rın aşı­la­ma sü­re­ci­ne devam edil­mek­te­dir.

Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, İl ge­ne­lin­de aşı­la­ma iş­lem­le­ri­nin devam edil­di­ği­ni ve bu an­lam­da tüm sağ­lık te­sis­le­rin­de ge­rek­li ön­lem­le­ri al­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Aşı hakkı bu­lu­nan va­tan­daş­la­rın gün­düz ol­du­ğu gibi if­tar­dan sonra gece 24.00’a kadar, hafta son­la­rı da dâhil tüm has­ta­ne­ler­de aşı ola­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­yen Tepe, şun­la­rı kay­det­ti:
“Si­no­vac (Çin) aşısı olmak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mız mesai sa­at­le­rin­de İlçe Sağ­lık mü­dür­lük­le­ri­miz­de, top­lum sağ­lı­ğı mer­kez­le­ri­miz­de ve gece 24.00 ‘a kadar da has­ta­ne­le­ri­miz­de ran­de­vu alma zo­run­lu­lu­ğu ol­ma­dan (ra­ma­zan ayı bo­yun­ca) aşı ola­bil­mek­te­dir­ler.”
Bi­on­tech aşısı olmak is­te­yen va­tan­daş­la­rın ran­de­vu almak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Tepe, “Bu aşı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­miz­den sonra bu­gün­den iti­ba­ren Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­sin­de de ran­de­vu ile ya­pıl­mak­ta­dır.
Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ran­de­vu ile baş­vur­ma­la­rı ha­lin­de sabah saat 08.00 ile akşam 23.00 kadar aşı ola­bi­le­cek­ler­dir.” diye be­lirt­ti.
Tepe, Bi­on­tech aşısı için ran­de­vu almak is­te­yen va­tan­daş­la­rın Mer­ke­zi Hekim Ran­de­vu Sis­te­mi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Na­bız üze­rin­den ran­de­vu oluş­tu­ra­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Tepe, İl mer­ke­zi­ne uzak olan doğu il­çe­le­rin­de ya­şa­yan ve aşı hakkı bu­lu­nan va­tan­daş­lar­dan Bi­on­tech aşı­sı­nı olmak is­te­yen­le­rin artık il mer­kez­le­ri­ne gel­me­le­ri­ne gerek ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Va­tan­daş­la­rı­mı­za ko­lay­lık sağ­la­ma adına bu­gün­den iti­ba­ren Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­sin­de de ‘Si­no­vac’ aşısı dı­şın­da ter­cih eden­le­rin ‘Bi­on­tech’ aşısı ola­bi­le­cek­ler­dir. Tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı aşı ol­ma­ya davet edi­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Aşı için has­ta­ne­ye gi­decek olan va­tan­daş­lar sokak kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­la­cak­lar­dır.


Haber Merkezi