Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, kısa ça­lış­ma öde­ne­ği­nin nisan, mayıs, ha­zi­ra­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de uza­tıl­dı­ğı­nı açık­la­dı.

Kısa ça­lış­ma öde­ne­ğiy­le il­gi­li bir son da­ki­ka ge­liş­me­si ya­şan­dı.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, kısa ça­lış­ma öde­ne­ği­nin uza­tıl­dı­ğı­nı açık­la­dı.
KISA ÇA­LIŞ­MA ÖDE­NEĞİNE DEVAM KA­RA­RI ALIN­DI
Ya­pı­lan açık­la­ma­da öde­ne­ğin, nisan, mayıs, ha­zi­ra­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de uza­tıl­dı­ğı be­lir­til­di.
NİSAN, MAYIS, VE HAZİRANI KAP­SA­YA­CAK ŞEKİLDE UZA­TIL­DI
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ko­nuy­la il­gi­li, “Tüm sek­tör­ler için ge­çer­li olmak üzere nisan, mayıs, ha­zi­ra­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de kısa ça­lış­ma öde­ne­ği uy­gu­la­ma­sı­na devam etme ka­ra­rı aldık.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi