Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iki yeni bakanlık kuruldu

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si ile Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı ile Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı ku­rul­du.

Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı ile Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­nın Ku­rul­ma­sı ile Kamu Per­so­nel İşlem­le­ri­nin Yü­rü­tül­me­si­ne İliş­kin Bazı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair 73 nu­ma­ra­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı.Buna göre, 1 sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Teş­ki­la­tı Hak­kın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si­nin Per­so­nel ve Pren­sip­ler Genel Mü­dür­lü­ğü­nün görev alan­la­rı­nı dü­zen­le­yen 8. mad­de­si­ne, “Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen temel hedef ve amaç­lar çer­çe­ve­sin­de; memur ve diğer kamu gö­rev­li­le­ri­nin tabi ola­cak­la­rı per­so­nel re­jim­le­ri­nin temel ilke ve esas­la­rı­nın be­lir­len­me­si­ne, hu­ku­ki ve mali sta­tü­le­ri­nin ve uy­gu­la­ma esas­la­rı­nın tes­pit edil­me­si­ne, dü­zen­len­me­si­ne, ge­liş­ti­ril­me­si­ne, per­so­nel re­jim­le­ri ara­sın­da uyum, denge ve ko­or­di­nas­yo­nun sağ­lan­ma­sı­na iliş­kin iş ve iş­lem­le­ri il­gi­li mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de yü­rüt­mek.” ifa­de­si ek­len­di.​Memur ve diğer kamu gö­rev­li­le­ri­ne iliş­kin mev­zu­at hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­nı iz­le­mek, uy­gu­la­ma bir­li­ği­ni sağ­la­yı­cı ted­bir­le­ri almak, uy­gu­la­ma­yı yön­len­dir­mek ve or­ta­ya çı­ka­cak te­red­düt­le­ri gi­der­mek, kamu per­so­nel is­tih­dam plan­la­ma­sı ile per­so­nel alım ve yer­leş­ti­ril­me­sin­de uy­gu­la­na­cak usul ve esas­la­rın be­lir­len­me­si­ne iliş­kin iş ve iş­lem­le­ri yü­rüt­mek de Per­so­nel ve Pren­sip­ler Genel Mü­dür­lü­ğü­nün gö­rev­le­ri ara­sın­da sı­ra­lan­dı.
Genel Mü­dür­lü­ğün görev ala­nı­na ek­le­nen diğer hu­sus­lar şöyle:”2 sa­yı­lı Genel Kadro ve Usulü Hak­kın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­sin­de kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın kadro, po­zis­yon, atama izni ve açık­tan alım izin­le­ri­ne iliş­kin ola­rak ön­gö­rü­len iş ve iş­lem­le­ri yap­mak, uy­gu­la­ma­la­rı iz­le­mek ve yön­len­dir­mek, kamu ik­ti­sa­di te­şeb­büs­le­ri ve bağlı or­tak­lık­la­rı­nın per­so­ne­li ile kadro ve po­zis­yon­la­rı­na iliş­kin iş ve iş­lem­le­ri yap­mak, uy­gu­la­ma­la­rı iz­le­mek ve yön­len­dir­mek, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın kadro ve unvan stan­dar­di­zas­yo­nu, iş ana­liz­le­ri ve görev ta­nım­la­rı ile il­gi­li ça­lış­ma­lar yap­mak ve bu ko­nu­lar­da ge­rek­li ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak,Kamu per­so­ne­li­nin yur­ti­çin­de ve yurt­dı­şın­da eği­tim ve ye­tiş­ti­ril­me­le­ri ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı yap­mak, uy­gu­la­ma­yı iz­le­mek, de­ğer­len­dir­mek ve de­net­le­mek, iç ve dış se­ya­hat yev­mi­ye­le­riy­le sü­rek­li gö­rev­le ya­ban­cı mem­le­ket­ler­de bu­lu­nan me­mur­la­rın ma­aş­la­rı­na tat­bik edi­lecek ödeme mi­sil­le­ri­nin tes­pi­ti­ne iliş­kin iş ve iş­lem­le­ri il­gi­li mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de yü­rüt­mek.”Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı­nın hiz­met birim­le­ri­Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si ile Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı ku­ru­la­rak, görev ve yet­ki­le­ri be­lir­len­di.​Mer­kez, taşra ve yurt­dı­şı teş­ki­la­tın­dan olu­şan Ba­kan­lı­ğın hiz­met bi­rim­le­ri, Aile ve Top­lum Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Çocuk Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Ka­dı­nın Sta­tü­sü Genel Mü­dür­lü­ğü, En­gel­li ve Yaşlı Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Şehit Ya­kın­la­rı ve Ga­zi­ler Genel Mü­dür­lü­ğü, Sos­yal Yar­dım­lar Genel Mü­dür­lü­ğü, Hukuk Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Per­so­nel Genel Mü­dür­lü­ğü, Bilgi Tek­no­lo­ji­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Reh­ber­lik ve Tef­tiş Baş­kan­lı­ğı, St­ra­te­ji Ge­liş­tir­me Baş­kan­lı­ğı, Av­ru­pa Bir­li­ği ve Dış İliş­ki­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Eği­tim ve Yayın Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Des­tek

Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Basın ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­şa­vir­li­ği ile Özel Kalem Mü­dür­lü­ğü oldu.​
Kararna­me­de, “Ortak Gö­rev­ler” baş­lı­ğı al­tın­da ba­kan­lık bün­ye­sin­de ku­ru­lan bu genel mü­dür­lük­le­rin so­rum­lu­luk alan­la­rıy­la il­gi­li ko­nu­lar­da ya­pa­ca­ğı gö­rev­le­re de yer ve­ril­di.​
Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Uz­ma­nı is­tih­dam edi­le­bi­lecek”Ça­lış­ma Grup­la­rı” baş­lı­ğı al­tın­da ba­kan­lı­ğın görev ala­nı­na giren ko­nu­lar­la il­gi­li ça­lış­ma­lar­da bu­lun­mak üzere diğer ba­kan­lık­lar, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, özel sek­tör tem­sil­ci­le­ri ve ko­nuy­la il­gi­li uz­man­la­rın ka­tı­lı­mıy­la ge­çi­ci ça­lış­ma grup­la­rı oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.​
Ba­kan­lık, Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Uz­ma­nı ile Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Uzman Yar­dım­cı­sı is­tih­dam ede­bi­lecek.”Sos­yal hiz­met ku­ru­luş­la­rı­nın devri” bö­lü­mün­de ise ba­kan­lı­ğın taşra teş­ki­la­tın­da yer alan sos­yal hiz­met ku­ru­luş­la­rı­nın Cum­hur­baş­ka­nı ka­ra­rıy­la be­lir­le­necek esas­lar çer­çe­ve­sin­de il özel ida­re­le­ri, be­le­di­ye­ler ve diğer kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­na dev­re­di­le­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Ba­kan­lık, döner ser­ma­ye iş­let­me­le­ri de ku­ra­bi­lecek.
Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­nın hiz­met bi­rim­le­ri­Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si ile Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı ku­ru­la­rak, görev ve yet­ki­le­ri be­lir­len­di.​Mer­kez, taşra ve yurt­dı­şı teş­ki­la­tın­dan olu­şan ba­kan­lı­ğın hiz­met bi­rim­le­ri, Ça­lış­ma Genel Mü­dür­lü­ğü, İş Sağ­lı­ğı ve Gü­ven­li­ği Genel Mü­dür­lü­ğü, Ulus­la­ra­ra­sı İşgücü Genel Mü­dür­lü­ğü, Dış İliş­ki­ler Genel Mü­dür­lü­ğü, Hukuk Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Bilgi Tek­no­lo­ji­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Reh­ber­lik ve Tef­tiş Baş­kan­lı­ğı, St­ra­te­ji Ge­liş­tir­me Baş­kan­lı­ğı, Av­ru­pa Bir­li­ği ve Mali Yar­dım­lar Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Per­so­nel Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Des­tek Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Basın ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­şa­vir­li­ği ile Özel Kalem Mü­dür­lü­ğü oldu.


Haber Merkezi