Rize’de Ramazan’da Koronavirüs Aşısı Olanların Sayısı 7 Bini Geçti

Ra­ma­zan ari­fe­sin­de 101 bin 563 ki­şi­nin aşı ol­du­ğu Rize’de, Ra­ma­zan’ın ilk 9 gü­nün­de 7 bin 95 kişi aşı olur­ken kent­te top­lam aşı olan kişi sa­yı­sı 108 bin 658’e ulaş­tı.

Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Mus­ta­fa Tepe, Ra­ma­zan baş­lan­gı­cı ön­ce­si yap­tı­ğı açık­la­ma­da, kent­te Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca sabah saat 08.00 ile akşam 23.00 ara­sın­da aşı­la­ma iş­lem­le­ri­nin devam ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek va­tan­daş­la­rın if­tar­dan sonra da aşı ola­bi­le­cek­le­ri­ni kay­de­de­rek kent­te 101 bin 563 ki­şi­nin aşı ol­du­ğu be­lirt­miş­ti.
Kent­te, aşı hakkı bu­lu­nan va­tan­daş­lar si­no­vac aşı­sı­nı mesai sa­at­le­ri içe­ri­sin­de ran­de­vu ala­rak bağlı ol­duk­la­rı aile he­kim­lik­le­rin­de yap­tı­ra­bil­dik­le­ri gibi arzu eder­ler­se has­ta­ne ve top­lum sağ­lı­ğı mer­kez­le­ri­ne gi­de­rek bu­ra­da da aşı­sı­nı yap­tı­ra­bi­li­yor.
Bi­on­tech aşısı yap­tır­mak is­te­yen va­tan­daş­lar ise kent­te Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nden ran­de­vu ala­rak aşı­sı­nı yap­tı­ra­bi­li­yor.
Ra­ma­zan ayı baş­lan­gı­cın­da 101 bin 563 ki­şi­nin aşı ol­du­ğu kent­te Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca bugün saat: 14.33’a kadar 7 bin 95 kişi daha aşı olur­ken, Rize’de aşı olan­la­rın top­lam sa­yı­sı da böy­le­ce 108 bin 658’e ulaş­tı.
Kent­te, 66 bin 62 kişi bi­rin­ci doz aşı­la­rı­nı yap­tı­rır­ken 42 bin 596 kişi de ikin­ci doz aşı­la­rı­nı yap­tır­dı.
Bölge il­le­ri ile komşu il­ler­den Art­vin’de aşı olan­la­rın sa­yı­sı 62 bin 693, Trab­zon’da 263 bin 887, Er­zu­rum’da 153 bin 100, Gi­re­sun’da 178 bin 833, Ordu’da 262 bin 222, Sam­sun’da 416 bin 74 kişi aşı oldu.
Haber: Olay53.com