İyi Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ay­şe­gül Öz­ya­nık Co­vid-19 tes­ti­nin po­zi­tif çık­tı­ğı­nı, evde ka­ran­ti­na­da ol­du­ğu­nu du­yur­du.

İyi Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ay­şe­gül Öz­ya­nık , “Genel Mer­kez zi­ya­ret­le­ri­miz­den sonra yap­tır­mış ol­du­ğum rutin Co­vid-19 test so­nu­cum ne yazık ki, po­zi­tif çıktı.
Genel sağ­lık du­ru­mum çok şükür iyi.
Te­da­vi sü­re­cin­de en az 10 gün evim­de ka­ran­ti­na­da ola­ca­ğım. Bu il­le­ti bir an önce at­la­tıp, kal­dı­ğı­mız yer­den devam ede­ce­ğiz in­şa­al­lah. Rab­bim­den bütün has­ta­la­rı­mı­za acil şi­fa­lar di­le­rim. ” dedi.


Haber Merkezi