Hopa-Batum ortak uçuşları 1 yıl sonra 23 Nisan 2021 tarihinde yeniden başlıyor.

Konu hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Hopa TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Osman Ak­yü­rek HAVAŞ yet­ki­li­le­rin­den al­dı­ğı bil­gi­ye göre haf­ta­da 4 ola­rak plan­la­nan uçuş­la­rın, 1 Ha­zi­ran ta­ri­hin­den sonra haf­ta­da 10 sefer ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni, Hopa uçuş­la­rın­da iç hat uçuş­lar­da ol­du­ğu gibi sa­de­ce HES kodu is­te­ne­ce­ği ve PCR testi talep edil­me­ye­ce­ği­ni ifade etti.

Haber Merkezi