ÇAYKUR’U EN “İYİ YAŞAM” MARKASI OLMASI TÜKETİCİ VE ÜRETİCİLERİMİZİN ESERİDİR

Çaykur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya ALİM;

ÇAYKUR’U EN “İYİ YAŞAM” MARKASI OLMASI TÜKETİCİ VE ÜRETİCİLERİMİZİN ESERİDİR

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yu­su­ef Ziya ALİM; “Çay­kur aile­si ola­rak zorlu ancak ba­şa­rıy­la yol al­dı­ğı­mız önem­li bir dö­nem­den ge­çi­yo­ruz. Ön­ce­ki hasat dö­ne­mi­mi­zi, tüm dün­ya­yı ol­du­ğu gibi ül­ke­mi­zi de et­ki­si al­tı­na alan ve ne yazık ki et­ki­le­ri­ni hâlâ his­set­ti­ği­miz pan­de­mi sü­re­cin­de so­run­suz ta­mam­la­yıp ye­ni­si için ha­zır­lık­la­rı­mı­za baş­la­dık.

Mü­ca­de­le­ler­le geçen bu dö­nem­de, Çay­kur ola­rak tüm ön­lem­le­ri ala­rak üre­ti­ci­miz ve ça­lı­şan­la­rı­mı­zın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­dı­ğı­mız gibi önem­li ye­ni­lik­le­ri de ha­ya­tı­mı­za kat­mak­tan geri dur­ma­dık. Bu­gü­ne kadar hep en önem­li ön­ce­li­ği­miz ola­rak be­lir­le­di­ği­miz, Türk ça­yı­nı ül­ke­mi­zin ve dün­ya­nın dört bir ya­nın­da ta­nı­ta­bil­me he­de­fi­miz doğ­rul­tu­sun­da ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dür­dük. Tüm ça­ba­la­rı­mız so­nu­cun­da, bugün gu­rur­la söy­lü­yo­rum ki bu amaç­la ül­ke­mi­zin de­ğişk il­le­rin­de aç­tı­ğı­mız çay satış ma­ğa­za­la­rı­mı­zın sa­yı­sı­nı 6 adeti bul­muş­tur. “81 ilde 81 Ma­ğa­za” slo­ga­nı ile baş­lat­tı­ğı­mız pro­je­miz kap­sa­mın­da ilk ola­rak Rize’de Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü önün­de aç­tı­ğı­mız ilk ma­ğa­za­mı­zın ar­dın­dan, Ka­ra­de­niz böl­ge­si­nin dı­şı­na çı­ka­rak İstan­bul’a bir çay satış ma­ğa­za­sı ka­zan­dır­dık. Aynı za­man­da, An­ka­ra’da açı­la­cak çay satış ma­ğa­za­sı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı­ğı­mı­zı ve her ma­ğa­za­ya özel ha­zır­la­nan çay çe­şit­le­riy­le tü­ke­ti­ci­ye ulaş­tı­ğı­mı­zı dile ge­tir­mek­ten kı­vanç du­yu­yo­rum. Bu sü­reç­ler­de emeği geçen, Türk ça­yı­nın her çe­şi­di­ni dün­ya­ya ta­nıt­mak için ter döken tüm ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür ede­rim.” dedi.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM;
”Çay satış ma­ğa­za­la­rı­mı­zı hal­kı­mı­za sun­ma­nın yanı sıra geç­ti­ği­miz hasat dö­ne­mi­ni ba­şa­rıy­la ta­mam­la­ma­nın ve yeşil çay pud­ra­sı gibi ürün­ler­le daha çok tü­ke­ti­ci­ye ulaş­ma­nın da mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz.
Bu ba­şa­rı­la­rı­mı­zın sağ­la­dı­ğı mo­ti­vas­yon­la tüm Tür­ki­ye için ça­lış­ma­ya devam ede­rek, çay atık­la­rı­nı eko­no­mi­ye ka­zan­dı­ra­cak bir pro­je­yi de ha­ya­ta ge­çir­dik. Üre­ti­ci­miz­den al­dı­ğı­mız yaş çay iş­len­dik­ten sonra ge­ri­ye kalan çö­pü­nü yeni kur­du­ğu­muz ekst­rakt fab­ri­ka­sın­da de­ğer­len­dir­me­ye baş­la­dık. Yap­tı­ğı­mız tüm ça­lış­ma­lar­la bir­lik­te bu sene tü­ke­ti­ci­nin ter­ci­hiy­le ‘iyi yaşam’ mar­ka­la­rın­dan biri se­çil­dik. Tür­ki­ye’nin ta­nı­mış 18 marka ara­sın­da, Tür­ki­ye’nin en gü­ve­ni­lir “İyi Yaşam” mar­ka­sı ola­rak se­çil­me­miz ba­şar­ma­sın­da siz­le­rin kat­kı­sı kuş­ku­suz çok büyük. Emeği geçen ve yo­ru­cu pan­de­mi ko­şul­la­rın­da hiç dur­ma­dan büyük öz­ve­riy­le ça­lı­şan siz­le­re bir kez daha şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Biz­le­ri bek­le­yen yeni hasat dö­ne­mi­ne ha­zır­la­nır­ken emi­nim ki hep bir­lik­te çok ça­lı­şa­cak ve bunun kar­şı­lı­ğı­nı yeni ba­şa­rı­lar­la ala­ca­ğız.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI