CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Çağ­la­yan Va­di­si­nin 1. De­re­ce doğal sit alanı sta­tü­sü­nün de­ğiş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik id­di­ala­rı TBMM’ye ta­şı­dı.

HES, taş ocağı, maden arama ve yeşil yol pro­je­le­riy­le bölge in­sa­nı­nın göçe zor­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’a Ba­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri­ni ha­tır­la­ta­rak bu tür gi­ri­şim­ler­de bu­lun­ma­ma­sı­nı is­te­di.
Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’un ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği ya­zı­lı soru öner­ge­sin­de; ta­ri­hi ahşap ev­le­ri, kemer köp­rü­le­ri ve zen­gin bitki ör­tü­sü­ne sahip Rize İli Fın­dık­lı İlçesi Çağ­la­yan Va­di­si­nin, Trab­zon Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lun­ca 15 Kasım 2008’de to­poğ­raf­ya, bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik, nadir gö­rü­len bitki kom­po­zis­yo­nu ve pey­zaj bü­tün­lü­ğü, ba­rın­dır­dı­ğı canlı tür­le­ri iti­ba­rıy­la 1. de­re­ce doğal sit alanı ola­rak tes­cil edil­di­ği­ni ha­tır­la­tan Be­ka­roğ­lu, “Çağ­la­yan Va­di­si­nin 1. De­re­ce doğal sit alanı sta­tü­sü­nün kal­dı­rı­lıp hid­ro­elekt­rik sant­ral ku­ru­la­bil­me­si için Ayen Ener­ji fir­ma­sı­nın baş­vu­ru­su 30 Nisan 2010’da Rize İdare Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan red­de­dil

­miş­ti. Rize İdare Mah­ke­me­si­nin ka­ra­rı Da­nış­tay 6. Da­ire­si ta­ra­fın­dan da onan­mış ve va­di­de 1. De­re­ce doğal sit alanı ola­rak hiç­bir ka­lı­cı yapı inşa edi­le­me­ye­ce­ği­ne bir kez daha hük­me­dil­miş­ti.” dedi.
BA­KAN­LI­ĞIN GÖREVİ ÇEV­REYİ TAHRİP ETMEK DEĞİL, KO­RU­MAK­TIR

HES, taş ocağı, yol ve maden ara­ma­la­rı adı al­tın­da yıl­lar­dır va­di­le­rin ve de­re­le­rin et­ra­fın­da ya­şa­yan köy­lü­le­rin, yay­la­cı­la­rın, yöre in­san­la­rı­nın doğal yaşam alan­la­rın­dan göçe zor­lan­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Be­ka­roğ­lu, “Buna karşı yaşam alan­la­rı­nı sa­vu­nan yerel hal­kın da­va­la­rın­da haklı ol­du­ğu çe­şit­li mah­ke­me ka­rar­la­rı ile tes­cil edil­miş­tir. Bölge hal­kı­nın doğal yaşam alan­la­rı ko­nu­sun­da­ki has­sa­si­ye­ti çok yük­sek­tir ve her ne ad al­tın­da olur­sa olsun va­di­si­ni, de­re­le­ri­ni, top­ra­ğı­nı, su­yu­nu sa­vun­ma ka­rar­lı­lı­ğın­da­dır.” dedi. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­nın baş­lı­ca gö­rev­le­ri ara­sın­da “Çev­re­nin ko­run­ma­sı, iyi­leş­ti­ril­me­si ile çevre kir­li­li­ği­nin ön­len­me­si­ne yö­ne­lik pren­sip ve po­li­ti­ka­la­rın be­lir­len­me­si ama­cıy­la ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­mak” bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Be­ka­roğ­lu, son gün­ler­de Fın­dık­lı Çağ­la­yan Va­di­si­ni 1. De­re­ce doğal sit alanı sta­tü­sün­den çı­kar­mak için Ba­kan­lık bün­ye­sin­de bir ça­lış­ma yü­rü­tül­dü­ğü­ne yö­ne­lik ha­ber­le­rin bölge hal­kı­nı hu­zur­suz et­ti­ği­ni ifade ede­rek Bakan Kurum’dan şu so­ru­la­rı­na cevap is­te­di:

1- Rize Fın­dık­lı Çağ­la­yan Va­di­si­nin 1. De­re­ce doğal sit alanı sta­tü­sün­den çı­kar­mak için Ba­kan­lı­ğı­nız bün­ye­sin­de ça­lış­ma ya­pıl­dı­ğı id­di­ala­rı doğru mudur? Buna neden gerek du­yul­mak­ta­dır?

2- Trab­zon Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu­nun tes­ci­li, yerel mah­ke­me­nin ve Da­nış­tay’ın ka­rar­la­rı­na rağ­men Çağ­la­yan Va­di­sin­de hangi önem­li proje için bu ka­rar­la­rı yok say­mak­ta ısrar edi­yor­su­nuz?
3- Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de yıl­lar­dır HES, maden arama, taş ocağı ve yeşil yol pro­je­le­ri­nin doğal yaşam or­tam­la­rı­nı yok et­ti­ği ve bölge hal­kı­nı top­rak­la­rın­dan ko­pa­rıp göçe zor­la­dı­ğı, in­san­la­rın büyük şe­hir­le­rin va­roş­la­rın­da se­fa­le­te sü­rük­len­di­ği şek­lin­de haklı kay­gı­lar bu­lun­mak­ta­dır. Bu durum ülke in­sa­nı­nın re­fa­hı­nı, hu­zu­ru­nu ko­ru­mak­la gö­rev­li bir Bakan ola­rak sizi en­di­şe­ye sevk et­me­mek­te midir?
4- Ba­kan­lık ola­rak çev­re­nin ko­run­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si için ça­lış­ma yap­ma­nız bek­le­nir­ken, tam ter­si­ne doğal çev­re­nin zarar gö­re­ce­ği, tah­ri­ba­ta uğ­ra­ya­ca­ğı uy­gu­la­ma­lar içe­ri­sin­de mi ola­cak­sı­nız? Yöre hal­kı­nın hu­zu­ru­nu bo­zu­cu bu tür gi­ri­şim­le­ri en­gel­le­me­yi dü­şün­mü­yor mu­su­nuz?
Haber Merkezi